Άρθρο 165 – Μεταβατικό δίκαιο

1. Οι διατάξεις του Κώδικα Φερεγγυότητας και Δεύτερης Ευκαιρίας εφαρμόζονται στις διαδικασίες που εκκινούν μετά την ημερομηνία του άρθρου 171.
2. Κατ’ εξαίρεση οι διατάξεις των άρθρων 92 έως και 98, εφαρμόζονται αναλόγως σε πτωχεύσεις ή διαδικασίες ειδικής εκκαθάρισης που έχουν ήδη κηρυχθεί κατά την έναρξη ισχύος του Κώδικα Φερεγγυότητας και Δεύτερης Ευκαιρίας ή κηρύσσονται βάσει αίτησης που έχει υποβληθεί πριν από αυτήν, εφόσον δεν έχει αρχίσει η ρευστοποίηση της περιουσίας του οφειλέτη σύμφωνα με τις προγενέστερες διατάξεις ή όταν κηρύσσεται άγονος προκηρυχθείς πλειστηριασμός. Με απόφαση της συνέλευσης των πιστωτών, εκκρεμής πτωχευτική διαδικασία ή διαδικασία ειδικής διαχείρισης μπορεί να τραπεί σε πτωχευτική διαδικασία του Κώδικα Φερεγγυότητας και Δεύτερης Ευκαιρίας στο στάδιο εξέλιξης στο οποίο βρίσκεται η εκκρεμής διαδικασία.
3. Εφόσον η Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας με βάση τα στοιχεία προσφυγής στις σχετικές διαδικασίες, διαπιστώσει ότι ο διαθέσιμος αριθμός διαχειριστών αφερεγγυότητας δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν, για τις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου ως σύνδικος θα μπορεί να διορισθεί, πέραν των διαχειριστών αφερεγγυότητας, δικηγόρος, λογιστής φοροτεχνικός Α τάξης ή συμβολαιογράφος, όπως ορίζονται στο άρθρο 136. Η θέση σε ισχύ του δωδέκατου κεφαλαίου δεν θίγει την ανάθεση καθηκόντων διαχειριστών αφερεγγυότητας την οποία έχουν αναλάβει σε εκκρεμείς διαδικασίες.
4. Τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 136 παρ. 2 του παρόντος δύνανται να εγγραφούν στο μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας, εφ’ όσον απασχολούν με οιασδήποτε μορφής σχέση τουλάχιστον ένα φυσικό πρόσωπο κάτοχο άδειας διαχειριστή αφερεγγυότητας εγγεγραμμένο κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος στο υφιστάμενο μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας του π.δ. 133/2016, κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως προς την Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας του άρθρου 138 του παρόντος, με απόφαση της οποίας θα καθορισθεί η μορφή της σχετικής αίτησης και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2020, 14:37 | ΛΕΝΑ

  Η έλλειψη διεξόδου για επιχειρήσεις που μπορούν να ανακάμψουν αλλά έχουν υπαχθεί ήδη σε κάποια διαδικάσία δεν συμβιβάζεται με την αγωνία σας να διασώσετε κάποιες άλλες όπως η CRETA FARM.
  Χρείαζεται ίση μεταχείρηση και όχι «δύο μέτρα και δύο σταθμά». Εναπόκειται στον Πρωθυπουργό και στους αρμόδιους Υπουργούς να δώσουν ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΥΣΗ.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2020, 13:28 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  Δεν υπάρχει ΠΟΥΘΕΝΑ στο σχέδιο νόμου ρύθμιση για το τι γίνεται όταν κάποιος βρεί λύση (π.χ εξέυρεση επενδυτή) κατά τη διάρκεια της πτώχευσης και της ειδικής διαχείρησης.Πρέπει και τότε να εκποιηθεί η περιουσία του;Μήπως αυτό δικαιώνει την κριτική ότι το σχέδιο είναι «κομμένο και ραμμένο» στα μέτρα των funds;αλλάξτε το για να κερδίσετε σε αξιοπιστία.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2020, 11:29 | Ανώνυμος

  Εφόσον η συνέλευση των πιστωτών της εταιρίας συναινεί, εκκρεμείς διαδικασίες (πτωχευτικές ή ειδικής διαχείρισης) πρέπει να μπορούν να τραπούν σε κάθε διαδικασία του Κώδικα Φερεγγυότητας και Δεύτερης Ευκαιρίας. Η παρ.2 το προβλέπει στο τελευταίο εδάφιο, αλλά νομίζω ότι πρέπει να διευκρινιστεί ρητά, π.χ. με τη χρήση του λεκτικού «πτωχευτική, προπτωχευτική ή παραπτωχευτική». Γιατί άραγε να ανακύπτει αμφιβολία ότι μπορεί, έστω και τώρα, μια τέτοια εταιρία να υποβάλει σχέδιο εξυγίανσης προς δικαστική επικύρωση;

 • 27 Αυγούστου 2020, 20:52 | Καλιάνης Στεφανος

  Δεδομένου ότι πολλές πτωχεύσεις κατά το προϊσχύσαν καθεστώς λιμνάζουν λόγω αδυναμίας των συνδίκων να ανταποκριθούν στην υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού 54Α του Ν 4173/2012 (ΕΝΦΙΑ) αλλά και βεβαίωσης μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρέτων, δέον όπως δοθεί η δυνατότητα ισχύος του άρθρου 86 του παρόντος (χωρίς την εξαίρεση προσκόμισης πιστοποιητικού 54Α) και στις ήδη υφιστάμενες πτωχεύσεις, καθώς έτσι θα δοθεί λύση σε σωρεία πτωχεύσεων που λιμνάζουν στα κατά τόπους Πρωτοδικεία.