Άρθρο 10 – Δημοσιεύσεις, καταχωρήσεις, Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας

1. Περιλήψεις των αιτήσεων πτώχευσης, των αποφάσεων που κηρύσσουν ή ανακαλούν την πτώχευση ή παύουν τις εργασίες της πτωχεύσεως καθώς και κάθε άλλη πρόσκληση ή πράξη που προβλέπεται στον παρόντα κώδικα, δημοσιεύονται με την επιμέλεια του συνδίκου, του οφειλέτη ή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης μπορεί να ορίζεται ότι οι δημοσιεύσεις αυτές λαμβάνουν χώρα αυτεπαγγέλτως από το αρμόδιο δικαστήριο.
2. Όπου στον παρόντα κώδικα προβλέπεται δημοσίευση ή καταχώρηση, εκτός αν άλλως ρητά προβλέπεται στην οικεία διάταξη, εννοείται δημοσίευση ή καταχώρηση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας του άρθρου 163, και, αν συντρέχει περίπτωση, και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Όπου στον παρόντα κώδικα γίνεται αναφορά σε προθεσμία που εξαρτάται από τη δημοσίευση εννοείται η ημερομηνία δημοσίευσης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.

  • Το ΒΕΑ προτείνει με την κήρυξη μιας επιχείρησης σε καθεστώς Πτώχευσης και την ανάληψη του έργου του Διαχειριστή Αφερεγγυότητας, να δημιουργείται ειδικό αρχείο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, με όλους τους εμπλεκόμενους στην διαδικασία της Εκκαθάρισης. Το αρχείο της πτώχευσης, βασίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ και στο Taxisnet χρησιμοποιώντας όλα τα στοιχεία των εν λόγω βάσεων (ΑΦΜ, ηλεκτρονική διεύθυνση).
    Όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες με βάση τις οποίες η επικοινωνία του Διαχειριστή Αφερεγγυότητας με τους Πιστωτές, τους Οφειλέτες και Τρίτους πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά. Αναλόγως ηλεκτρονικά να γίνεται και η επικοινωνία των Πιστωτών, Οφειλετών και Τρίτων με τον Διαχειριστή Αφερεγγυότητας.