Άρθρο 117 – Διαδικασία και αποτελέσματα αναδιάρθρωσης οφειλών – Υποχρεώσεις εχεμύθειας και ειλικρίνειας

1. Αν πρόταση εξασφαλίσει τη συναίνεση του οφειλέτη, της πλειοψηφίας (ως προς την αξία των σχετικών απαιτήσεων) των συμμετεχόντων πιστωτών που είναι χρηματοδοτικοί φορείς και τουλάχιστον του ποσοστού συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο, υπογράφεται μεταξύ των συναινούντων πιστωτών και του οφειλέτη η σύμβαση αναδιάρθρωσης που δύναται να συναφθεί και ως πολλαπλές διμερείς συμφωνίες με ταυτόσημο περιεχόμενο. Η υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης με μηχανικό μέσο ή ηλεκτρονικό τρόπο είναι επαρκής και υπέχει θέση ηλεκτρονικής υπογραφής. Εφόσον υπάρχουν οφειλές προς το Δημόσιο ή/και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, η σύμβαση μπορεί να τελεί υπό την αίρεση της συναίνεσής τους. Οι συναινούντες πιστωτές αποδέχονται, ή τεκμαίρεται ότι αποδέχονται, καθόσον αφορά το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 118, ότι η ρύθμιση καθιστά την επιχείρηση του οφειλέτη βιώσιμη ή, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο που δεν αρκεί επιχείρηση, αποτρέπει την αφερεγγυότητά του.
2. Σε περίπτωση που εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη πρότασης ο οφειλέτης υποβάλει αίτημα υποβολής σε διαμεσολάβηση και το αίτημα αυτό γίνει δεκτό από την πλειοψηφία των χρηματοδοτικών φορέων που αφορά, τότε ως προς τις οντότητες που ικανοποιούν τον ορισμό της πολύ μικρής οντότητας του ν. 4308/2014, την ευθύνη διαμεσολάβησης μπορεί να αναλάβει οποιοσδήποτε πιστοποιημένος μεσολαβητής, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση την ευθύνη αναλαμβάνει πιστοποιημένος τραπεζικός μεσολαβητής. Σε περίπτωση που παρά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία συμβιβασμού μεταξύ της πλειοψηφίας των πιστωτών και του οφειλέτη, τότε η διαδικασία θεωρείται λήξασα χωρίς δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.
3. Αν δεν υπογραφεί η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα ως άκαρπη. Η προθεσμία αυτή ισχύει και στην περίπτωση υποβολής σε διαμεσολάβηση σύμφωνα με την παρ. 2. Σε περίπτωση που τίθεται από αρμόδια υπηρεσία προθεσμία θεραπείας κατά το τέταρτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 118, η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται για δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες.
4. Εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν, η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του παρόντος νόμου διενεργείται με ανταλλαγή ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ του οφειλέτη και των συμμετεχόντων πιστωτών, του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
5. Ο οφειλέτης, οι συμμετέχοντες πιστωτές καθώς και οι υπάλληλοι των αρμοδίων υπηρεσιών του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης φέρουν υποχρέωση εχεμύθειας ως προς την ύπαρξη και το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων. Ο οφειλέτης και οι συμμετέχοντες πιστωτές φέρουν υποχρέωση ειλικρίνειας και συμμετέχουν στη διαδικασία με καλή πίστη. Η δημοσίευση ή κάθε άλλη κοινοποίηση σε τρίτους εμπιστευτικών πληροφοριών ή πληροφοριών σχετικά με τις διαπραγματεύσεις χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του συνόλου των συμμετεχόντων στη διαπραγμάτευση απαγορεύεται.
6. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μπορούν να ρυθμίζονται τεχνικά και λεπτομερειακά θέματα της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, καθώς και να τροποποιούνται οι προθεσμίες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Με την απόφαση αυτή μπορεί ιδίως:
α. να καθορίζεται διαδικασία συμπλήρωσης των στοιχείων της αίτησης, καθώς και διόρθωσης των σφαλμάτων της,
β. να ορίζονται προθεσμίες για συγκεκριμένες ενέργειες, όταν τέτοιες προθεσμίες δεν ορίζονται στον νόμο,
γ. να προβλέπεται διαδικασία παράτασης της προθεσμίας σε συγκεκριμένη περίπτωση, όταν η μη τήρησή της οφείλεται σε λόγους, τους οποίους δεν μπορεί να ελέγξει το μέρος που ζητά την παράταση,
δ. να καθορίζεται διαδικασία διαγραφής της αίτησης με ταυτόχρονη επανυποβολή της, όταν υπάρχουν ελλείψεις ή σφάλματα, τα οποία κατά τον χρόνο διαπίστωσής τους δεν μπορούν να διορθωθούν με εισαγωγή των στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα,
ε. να καθορίζονται θέματα που αφορούν την επικοινωνία και τον συντονισμό των συμμετεχόντων πιστωτών, του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ως προς τη συμμετοχή τους στη διαδικασία αναδιάρθρωσης οφειλών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ενδεικτικά να ορίζεται συντονιστής των συμμετεχόντων πιστωτών βάσει της κατάταξής του ως προς ειδικό προνόμιο ή του ύψους των απαιτήσεών του κατά του οφειλέτη,
στ. να προβλέπεται ως επιλογή, κατά τη διακριτική ευχέρεια των χρηματοδοτικών φορέων, η χρήση υπολογιστικού εργαλείου για τον προσδιορισμό των όρων της σύμβασης αναδιάρθρωσης, το οποίο:
i. θα καθορίζει σε δόσεις το τελικό ποσό αποπληρωμής καθώς και τη χρονική περίοδο αποπληρωμής ανά καταλαμβανόμενο πιστωτή λαμβάνοντας υπόψη,
1. την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη με όρους καθαρής παρούσας αξίας,
2. την αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, και
3. την κατάταξη των απαιτήσεων των πιστωτών στο προϊόν της ρευστοποίησης, προκειμένου να προσδιορισθεί το ελάχιστο ποσό ανάκτησης ανά καταλαμβανόμενο πιστωτή,
ii. θα παράγει τα τελικά ποσά αποπληρωμής εφαρμόζοντας τους ακόλουθους κανόνες:
1. δεν επιτρέπεται να φέρουν οποιονδήποτε καταλαμβανόμενο πιστωτή σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 977 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αυτό ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, ανεξάρτητα από τον χρόνο επιβολής κατάσχεσης ή επίδοσης επιταγής προς εκτέλεση.
2. ποσά και άλλα ανταλλάγματα που απομένουν μετά την κατά προτεραιότητα κατανομή ποσών και άλλων ανταλλαγμάτων, σύμφωνα με την περ. 1, κατανέμονται σε όλους τους πιστωτές συμμέτρως κατά το μέρος των απαιτήσεών τους που απομένει ανεξόφλητο.
3. Δεν θα παραβιάζει την παρ. 8 του άρθρου 118.
4. Για τον υπολογισμό των ποσών διανομής μεταξύ των πιστωτών, από τις απαιτήσεις των πιστωτών αφαιρούνται προηγουμένως:
(α) το σύνολο των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα,
(β) ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση και ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.
(γ) Tα αναφερόμενα στις υποπερ. α` και β` ποσά συνυπολογίζονται στη διανομή μόνο στην περίπτωση και κατά την έκταση που το επιτρέπει η ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη και αποπληρώνονται, εν όλω ή εν μέρει, μόνο εφόσον έχουν αποπληρωθεί πλήρως οι λοιπές απαιτήσεις των πιστωτών. Σε αντίθετη περίπτωση τα ανωτέρω ποσά διαγράφονται μετά την ολοσχερή εξόφληση όλων των οφειλών με βάση τη σύμβαση αναδιάρθρωσης.
5. Θα βασίζεται σε στοιχεία διαθέσιμα σε συμμετέχοντες πιστωτές και παρεχόμενα από τον οφειλέτη ή, σε περίπτωση ασυμφωνίας των στοιχείων αυτών, σε στοιχεία που προέρχονται από τους συμμετέχοντες πιστωτές, ως προς τα ακόλουθα:
(α) Συνολικό ύψος υποχρεώσεων του οφειλέτη προς κάθε πρόσωπο,
(β) Συνολική αξία της περιουσίας του οφειλέτη,
(γ) Ετήσιο εισόδημά του, και
(δ) Τρέχουσες υποχρεώσεις του προς πιστωτές εκτός των καταλαμβανομένων πιστωτών.
ζ. να καθορίζονται θέματα που αφορούν την παροχή βεβαίωσης για την επίτευξη σύμβασης αναδιάρθρωσης του παρόντος κεφαλαίου, και
η. να καθορίζεται το κόστος συμμετοχής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που ευθύνονται για την κάλυψή του καθώς και για τυχόν σχετικά έξοδα ή δαπάνες.
7. Με την επιφύλαξη των άρθρων 235, 236, 237 και 237β του Ποινικού Κώδικα για τη δωροδοκία, ουδείς υπάλληλος υπό την έννοια του άρθρου 13 του Ποινικού Κώδικα υπέχει οποιαδήποτε αστική, ποινική ή πειθαρχική ευθύνη για την αποδοχή σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου ή για οποιαδήποτε ενέργεια σε υλοποίησή της ή σε αναγνώριση των νόμιμων συνεπειών της. Ειδικότερα ως προς την εκτίμηση ότι η σύμβαση αναδιάρθρωσης παρέχει ανάκτηση τουλάχιστον ίση προς την ανάκτηση σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη, ουδείς υπάλληλος ευθύνεται σύμφωνα με την αμέσως προηγούμενη πρόταση εφόσον έχει λάβει σχετική δήλωση χρηματοδοτικών φορέων ή του συντονιστή χρηματοδοτικού φορέα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υποπερ. (iii) (Α) της υποπαρ. β της παρ. 5 του άρθρου 118 ή/και, κατά περίπτωση, γνωμοδότηση διαχειριστή αφερεγγυότητας.
8. Με την επίτευξη σύμβασης αναδιάρθρωσης σύμφωνα με το παρόν, δεν επιτρέπεται σε καταλαμβανόμενο πιστωτή, η επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης και αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση απαιτήσεως που ρυθμίσθηκε με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης, για όλη τη διάρκειά της και υπό τον όρο τήρησής της.
9. Αν κατά τον χρόνο επίτευξης της σύμβασης αναδιάρθρωσης σύμφωνα με το παρόν, εκκρεμεί εναντίον του οφειλέτη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης για απαίτηση που ρυθμίστηκε, επισπευδόμενη από ρυθμισμένο πιστωτή, αυτή αναστέλλεται με την κοινοποίηση εκ μέρους του οφειλέτη στα όργανα εκτέλεσης του πιστωτή της βεβαίωσης της περ. ζ της παρ. 6.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2020, 14:12 | Αναστασία Αποστολίδη

  Αναφορικά με την παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου κρίνονται αναγκαίες οι κατωτέρω διευκρινήσεις :

  – Θα πρέπει να διευκρινιστεί ο όρος «πλειοψηφία των χρηματοδοτικών φορέων.» Εν προκειμένω, εάν αφορά την αριθμητική τους πλειοψηφία ή το ποσοστό κάθε φορέα επί του συνολικού χρέους του οφειλέτη

  – Θα πρέπει να διευκρινιστεί ο όρος «πιστοποιημένος τραπεζικός μεσολαβητής». Ποιοι είναι οι όροι εκπαίδευσης και πιστοποίησής του, καθώς επίσης και από ποιον νόμιμο φορέα γίνεται αυτή η πιστοποίηση.

  – Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η διαδικασία της Διαμεσολάβησης διενεργείται από τους τους Διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Ν.4640/ 2019 ως εκάστοτε ισχύει.)

  Μετά τιμής,
  Αναστασία Αποστολίδη
  Δικηγόρος Αθηνών- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

 • Το ΒΕΑ και το Κέντρο Διαμεσολάβησης του ΒΕΑ προτείνουν, με δεδομένο ότι το Δημόσιο/Ασφαλιστικοί Φορείς δεν μπαίνουν σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τους οφειλέτες, η διαδικασία της Διαμεσολάβησης να ενταχθεί, στο στάδιο των διαπραγματεύσεων του σχεδίου αναδιάρθρωσης του οφειλέτη με τους πιστωτές του, με την προϋπόθεση βεβαίως, ότι θα είναι εκ των προτέρων σαφώς προσδιορισμένες οι αναπροσαρμοσμένες απαιτήσεις του Δημοσίου/Ασφαλιστικών φορέων έναντι του οφειλέτη, ώστε τόσο ο τελευταίος όσο και οι πιστωτές του, να γνωρίζουν το περιθώριο ρευστότητας του πρώτου και συνακόλουθα το περιθώριο διαπραγμάτευσης.

  – Βήματα που προτείνουμε να ακολουθηθούν:
  – Ο οφειλέτης ενημερώνεται εγκαίρως για την πιθανή του αφερεγγυότητα
  – Επαγγελματίας στον τομέα της αναδιάρθρωσης (βλ. ανωτέρω) αναλαμβάνει να συνδράμει τον οφειλέτη τόσο στη διαπραγμάτευση με τους πιστωτές του, όσο και στην εκπόνηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης
  – Το δημόσιο γνωστοποιεί τις αναπροσαρμοσμένες απαιτήσεις του τις οποίες λαμβάνουν υπ’ όψιν τους ο οφειλέτης και οι ιδιώτες πιστωτές, ώστε να γνωρίζουν τα περιθώρια διαπραγμάτευσης
  – Στις περιπτώσεις που τα μέρη (οφειλέτης-ιδιώτες πιστωτές) μπορούν να συμφωνήσουν απευθείας, η συμφωνία αυτή περιλαμβάνεται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης, το οποίο επικυρώνεται από το αρμόδιο Δικαστήριο, εντός συγκεκριμένης και σύντομης προθεσμίας.
  – Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία και το ποσοστό των πιστωτών που συμμετέχουν στο σχέδιο δεν είναι το απαιτούμενο από το νόμο, να προβλέπεται η δυνατότητα προσφυγής στη Διαμεσολάβηση (ν. 4640/2019), μεταξύ του οφειλέτη και ενός ή περισσότερων πιστωτών του, ώστε να αποφευχθεί το «άνοιγμα» της πτωχευτικής διαδικασίας για την επιχείρηση. Στο πλαίσιο αυτό της διαδικασίας θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν για την κατάρτιση της συμφωνίας, όλες οι προβλέψεις του νόμου για την αναδιάρθρωση, αναφορικά με τον τρόπο ικανοποίησης των δανειστών.
  – Τα Επιμελητήρια μπορούν να συστήνουν Κέντρα Διαμεσολάβησης με αντίστοιχους καταλόγους Διαμεσολαβητών, ή να συνεργάζονται μεταξύ τους, ώστε να διευκολύνουν τα μέλη τους στην επιλογή του Διαμεσολαβητή, ο οποίος θα συνδράμει τα μέρη κατά την προσπάθεια επίτευξης της συμφωνίας αναδιάρθρωσης. Για το πρακτικό της Διαμεσολάβησης, ισχύουν τα ισχύοντα, αναφερόμενα στον ν. 4640/2019.
  – Το σχέδιο αναδιάρθρωσης, ανεξαρτήτως του τρόπου επίτευξής του, είναι δεσμευτικό για όλα τα θιγόμενα μέρη.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 21:39 | Νίκος Ανέστης

  Στην περίπτωση της παρ. 2 περί προσφυγής στη διαμεσολάβηση θα πρέπει να γίνει σαφές ότι αναφερόμαστε στις διατάξεις του ν. 4640/2019 με τη σύμπραξη των πιστοποιημένων διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

  Θα πρέπει επίσης να γίνει σαφές ότι στην παρ. 4 η διαμεσολάβηση θα λαμβάνει χώρα διά ζώσης όπως ορίζεται στις διατάξεις του 4640/2019 και δε θα γίνεται με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 14:21 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΟΛΥΖΩΗ- ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ- ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ

  Σε περίπτωση προσφυγής στη διαμεσολάβηση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, τόσο στις αιτήσεις πολύ μικρών οντοτήτων όσο και στις λοιπές αιτήσεις, χρειάζεται πρωτίστως να αξιοποιηθεί το ήδη υπάρχον από την περίοδο ισχύος του Ν. 4469/2017 «για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων» ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών το οποίο αποτελείται από Διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίοι έχουν ήδη αποκτήσει εμπειρία και τεχνογνωσία με την επί τρία και πλέον έτη, ήτοι από τον Αύγουστο του 2017 μέχρι σήμερα, καθημερινή τριβή και ενασχόλησή τους με την διαμεσολάβηση μεταξύ πιστωτών και οφειλετών και τον εν γένει Συντονισμό αιτήσεων εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, ατομικών ή όχι, μικρών ή μεγάλων και δη μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Οι Συντονιστές αυτοί του εν λόγω Μητρώου έχουν ήδη επιμορφωθεί και καταρτισθεί με πολύωρα σεμινάρια και έχουν ασχοληθεί στην πράξη ενδελεχώς με το αντικείμενο της διαμεσολάβησης μεταξύ των πιστωτών (Τραπεζών και Δημοσίου) και των οφειλετών, ενώ έχουν, ταυτόχρονα, εξοικειωθεί με την λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. καθώς με τον Ν. 4469/2017 για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων, δόθηκε ως γνωστόν η δυνατότητα για πρώτη φορά στις ελληνικές επιχειρήσεις (και μετέπειτα στους ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες) να ρυθμίσουν μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικά το σύνολο των χρηματικών υποχρεώσεων τους, μέσω της κατάρτισης συμφωνίας ρύθμισης των οφειλών τους με την πλειοψηφία των πιστωτών τους, εφόσον υπήρχαν στοιχεία βιωσιμότητας σε αυτές. Κατά συνέπεια, το Μητρώο Συντονιστών αυτό χρειάζεται να αποτελέσει κατά προτεραιότητα την πηγή άντλησης των Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών και στο πλαίσιο των αιτήσεων του παρόντος άρθρου του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου.
  Με τιμή,
  Θεοδώρα Πολυζώη
  Δικηγόρος Αθηνών- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
  Συντονίστρια Εξωδικαστικού Συμβιβασμού