Άρθρο 149 – Πειθαρχικά παραπτώματα

Πειθαρχικά παραπτώματα του διαχειριστή αφερεγγυότητας ή του πιστοποιημένου προσώπου, κατά περίπτωση, είναι:
α. η παραβίαση υποχρεώσεων που επιβάλλονται στον διαχειριστή με τις διατάξεις του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του κώδικα δεοντολογίας της παρ. 2 του άρθρου 145,
β. η μη αποδοχή διορισμού του χωρίς σπουδαίο λόγο ή η παραίτησή του χωρίς σπουδαίο λόγο,
γ. η παραβίαση υποχρεώσεων που επιβάλλονται στον διαχειριστή με τις διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει την άσκηση των καθηκόντων του,
δ. η παράβαση των καθηκόντων της υπηρεσίας του διαχειριστή με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος ή να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον,
ε. η απόκτηση παράνομου οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ίδιου του διαχειριστή αφερεγγυότητας, του πιστοποιημένου προσώπου ή τρίτου προσώπου κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορμής αυτών,
στ. η πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων συμπεριλαμβανομένης και της αδικαιολόγητης καθυστέρηση στην εκτέλεσή τους,
ζ. η παράβαση της επιβαλλόμενης εχεμύθειας για γεγονότα και πληροφορίες, των οποίων έχει λάβει γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και
η. κάθε συμπεριφορά, ασυμβίβαστη με την ιδιότητά του, η οποία πλήττει το κύρος του επαγγέλματος.