Άρθρο 82 – Τύπος και περιεχόμενο της αναγγελίας

1. Η αναγγελία γίνεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.
2. Ο πιστωτής αναφέρει το είδος και την αιτία της απαίτησής του, τον χρόνο γέννησής της, το ύψος της, καθώς και το αν η απαίτησή του έχει ή όχι προνομιακό χαρακτήρα ή εμπράγματη ασφάλεια και τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία είναι αντικείμενο της εμπράγματης ασφάλειας ή ειδικού προνομίου ή αν υπάρχει επιφύλαξη κυριότητας. Επίσης, οφείλει να διορίσει αντίκλητο στην περιφέρεια του πτωχευτικού δικαστηρίου.
3. Πιστωτής που έχει τη συνήθη διαμονή, την κατοικία ή την έδρα του στην αλλοδαπή και αναγγέλλει την απαίτησή του σε κύρια ή δευτερεύουσα πτώχευση που κηρύσσεται στην Ελλάδα, υποχρεούται να προσκομίσει επικυρωμένη μετάφραση της αναγγελίας του στην ελληνική γλώσσα. Η επικύρωση γίνεται και από δικηγόρο.
4. Ο πιστωτής της παρ. 3 δεν υποχρεούται σε αναγγελία, αν ο σύνδικος κύριας ή δευτερεύουσας πτώχευσης άλλου κράτους έχει ήδη αναγγείλει αυτόν.

  • 1 Σεπτεμβρίου 2020, 09:03 | Π. ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

    Σύμφωνα με το άρθρο 80§2 διατηρείται η κατάθεση των εγγράφων που συνοδεύουν την αναγγελία στο Γραμματέα των Πτωχεύσεων. Ορθότερο να απαλειφθεί η αναφορά στο συγκεκριμένο άρθρο σε κατάθεση εγγράφων στον Γραμματέα και στο προκείμενο άρθρο 82§1 να αναφερθεί ρητά ότι και τα σχετικά έγγραφα (ψηφιακά επικυρωμένο ενδεχομένως) κατατίθενται μαζί με την αναγγελία στο Ηλεκτρονικό Μητρώο. Αν διατηρηθούν ως έχουν οι διατάξεις 80§2 και 82§1, τότε η μεν αναγγελία θα κατατίθεται ηλεκτρονικά χωρίς έγγραφα ενώ τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να κατατεθούν στο Γραμματέα άνευ αναγγελίας. Πρακτικότερο όλων να κατατίθενται όλα στο μητρώο και να περατώνεται έτσι η διαδικασία της αναγγελίας.