Άρθρο 20 – Ανάθεση στον οφειλέτη

1. Το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί, μετά από αίτηση του οφειλέτη, να του αναθέσει τη διοίκηση και ιδίως τη διαχείριση και διάθεση της πτωχευτικής περιουσίας, με ή χωρίς περιοριστικούς όρους, πάντοτε με τη σύμπραξη του συνδίκου, εφόσον συναινεί η συνέλευση των πιστωτών. Η σύμπραξη του συνδίκου μπορεί να συνίσταται σε γενικές άδειες διενέργειας πράξεων ή κατηγοριών πράξεων.
2. Το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί, μετά από αίτηση του συνδίκου, να αφαιρέσει από τον οφειλέτη τη διοίκηση της πτωχευτικής περιουσίας, αν τούτο επιβάλλει το συμφέρον των πιστωτών. Στην περίπτωση αυτή το δικαίωμα διοίκησης περιέρχεται μόνον στον σύνδικο.
3. Οι αποφάσεις για ανάθεση ή αφαίρεση, κατά τις παρ. 1 και 2, του δικαιώματος διοίκησης είναι αμέσως εκτελεστές και δημοσιεύονται.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 11:52 | ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΚΑΓΙΑΜΠΗ

  Υπάρχουν περιπτώσεις δανείων στεγαστικών και επιχειρηματικών τα οποία έχουν τριτεγγυηθεί τρίτα φιλικά ή συγγενικά πρόσωπα υποθηκεύοντας την πρώτη τους κατοικία.
  Σε πολλές περιπτώσεις οι πρωτοφειλέτες των δανείων αυτών δεν ανταποκρίθηκαν και οι τράπεζας στράφηκαν εναντίων των εγγυητών προκείμενου να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις τους.
  Σε αρκετές δε περιπτώσεις οι εγγυητές έχουν καταβάλει σημαντικά ποσά τα οποία υπερβαίνουν και το αρχικό δανειακό κεφάλαιο.
  Θα πρέπει το νομοσχέδιο να λάβει ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία αυτών των τριτεγγυητών και εφόσον το συνολικό καταβληθέν ποσό από την πλευρά των τριτεγγυητών υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο του δανείου να υπάρχει πρόβλεψη για την πλήρη απαλλαγή τους.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 16:16 | ΝΙΚ. ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ

  1. Εφόσον τίθεται ως όρος η συναίνεση της συνέλευσης των πιστωτών για τη διαχείριση κ.λπ. της πτωχευτικής περιουσίας από τον οφειλέτη θα πρέπει να ορισθούν οι προϋποθέσεις της συνέλευσης (πως, πότε, από ποιόν συγκαλείται, απαρτία, πλειοψηφία κ.λπ.) αφού λογικά θα πρέπει να προηγείται της απόφασης του Δικαστηρίου.