Άρθρο 161 – Κέντρα Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών – Γραφεία Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών

1. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 160 κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ή από ελεύθερο επάγγελμα, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 21 και 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α`167), το οποίο κατατάχθηκε κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 160 του παρόντος σε επίπεδο κινδύνου μέτριο ή υψηλό δύναται να απευθυνθεί στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) ή στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών (Γ.Ε.Υ.Δ.) της περιφέρειας της μονίμου κατοικίας του, προκειμένου να λάβει δωρεάν εξειδικευμένες υπηρεσίες που αφορούν: α. Ενημέρωση για το νομικό πλαίσιο και τους γενικούς όρους των δανειακών συμβάσεων και των συμφωνιών ρύθμισης οφειλών σε σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δανειολήπτη, β. Συνδρομή για την κατανόηση προταθέντων όρων δανειακών συμφωνιών ρύθμισης οφειλών λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες αποπληρωμής και τις ιδιαίτερες ατομικές του ιδιότητες, γ. Συνδρομή αναφορικά με την κατάρτιση οικογενειακού προϋπολογισμού, με σκοπό ιδίως την τήρηση ρυθμίσεων αποπληρωμής οφειλών, δ. Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν την οικονομική διαχείριση των νοικοκυριών τους.
2. Πριν την έναρξη της διαδικασίας της παρ. 1 παρέχεται από τον ενδιαφερόμενο έγγραφη άδεια προς το Κ.Ε.Υ.Δ. ή Γ.Ε.Υ.Δ. για αναζήτηση, πρόσβαση, συλλογή, επεξεργασία και διασταύρωση δεδομένων που τον αφορούν, καθώς και για την ανάκτηση και επεξεργασία των δεδομένων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου θα διέπεται από την Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης στα πλαίσια της λειτουργίας των Κ.Ε.Υ.Δ. και Γ.Ε.Υ.Δ..

  • 1 Σεπτεμβρίου 2020, 11:48 | ΝΙΚΟΣ.Κ.

    Τα κευδ γραφεία είναι χρήσιμα κ εξυπηρετικά αλλα θα ηθελα να έχουν κι άλλες αρμοδιότητες όπως πχ να συμπληρώνουν αιτησεις και να βοηθούν πιο ενεργά τους πολίτες που δεν έχουν εξοικειωση με η/υ.