Άρθρο 92 – Γενικές διατάξεις για την κατ’ ιδίαν εκποίηση

1. Οι διατάξεις των άρθρων 93 και 94 εφαρμόζονται στην εκποίηση ακινήτων, πλοίων και αεροσκαφών του οφειλέτη ανεξαρτήτως της αξίας αυτών, καθώς και για την εκποίηση κινητών ή ομάδων κινητών του οφειλέτη, η αξία των οποίων είναι τουλάχιστον ίση με 50.000 Ευρώ, σύμφωνα με τη μέση τιμή των εκτιμήσεων των πιστοποιημένων εκτιμητών της παρ. 4. Σε περίπτωση ακινήτων, στα οποία έχουν εγκατασταθεί βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές ή τουριστικές επιχειρήσεις ή άλλες παραγωγικές μονάδες που διαθέτουν εξοπλισμό και αποτελούν οικονομικό σύνολο, τα ακίνητα μπορούν να εκποιούνται μαζί με τα παραρτήματά τους και εάν περισσότερα ακίνητα έχουν λειτουργική ενότητα για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης ή της παραγωγικής μονάδας που έχει εγκατασταθεί σε ένα από αυτά, μπορούν να εκποιούνται από κοινού.
2. Εφόσον υπάρχουν βεβαρυμμένα πράγματα αλλά δεν έχει εκκινήσει η διαδικασία εκτέλεσης εντός εννέα (9) μηνών από την κήρυξη της πτώχευσης, ο σύνδικος ακολουθεί και ως προς αυτά τη διαδικασία του παρόντος τμήματος III αμέσως μετά την παρέλευση της παραπάνω περιόδου των εννέα μηνών. Σε περίπτωση που άρχισε εκτέλεση από τους ενέγγυους πιστωτές κατά το προηγούμενο εδάφιο αλλά καθυστερεί σε βλάβη των πιστωτών, ο εισηγητής, μετά από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να δώσει την άδεια στον σύνδικο να εκποιήσει το πράγμα κατά τα άρθρα 92 έως και 95.
3. Για κάθε εκποιούμενο πράγμα ή κατηγορία πραγμάτων, ο σύνδικος δημοσιεύει διακήρυξη περί διενέργειας δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού. Η διακήρυξη περιέχει σύντομη περιγραφή του πράγματος, την τιμή πρώτης προσφοράς, την ημέρα του πλειστηριασμού, η οποία ορίζεται υποχρεωτικά τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της διακήρυξης και όχι πάντως μετά την παρέλευση σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημέρα αυτή, το όνομα του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία. Ως υπάλληλος του πλειστηριασμού ορίζεται συμβολαιογράφος διορισμένος στην περιφέρεια του συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου όπου βρίσκεται το πράγμα ή του συμβολαιογραφικού συλλόγου της Αθήνας. Ο σύνδικος οφείλει, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της διακήρυξης, να καταθέσει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού αντίγραφο αυτής.
4. Για την επιλογή της διαδικασίας εκποίησης και για τον προσδιορισμό της τιμής πρώτης προσφοράς, ο σύνδικος προσλαμβάνει δύο πιστοποιημένους εκτιμητές της παρ. Γ του ν. 4152/2013. Η τιμή πρώτης προσφοράς τίθεται ως ίση με τη μέση τιμή των εκτιμήσεων των πιστοποιημένων εκτιμητών του πρώτου εδαφίου της παρούσας.
5. Δεν επιτρέπεται ανακοπή ή άλλο ένδικο μέσο ή βοήθημα κατά του προσδιορισμού της τιμής πρώτης προσφοράς.

 • Άρθρα 27 και 92
  Δίχως επαρκή δικαιοπολιτική προσέγγιση το σύνολο του νέου νομοθετήματος θα αποτελεί την εξαίρεση και όχι τον κανόνα προκαλώντας εύλογη αμφιβολία για τη χρησιμότητά του. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των άρθρων 27 και 92 του Κώδικα, κάθε ενέγγυος πιστωτής θα μπορεί να εκκινεί ατομική αναγκαστική εκτέλεση σε χρονικό διάστημα που μπορεί να εκκινεί 9 μήνες μετά την πτώχευση και να διαρκεί για ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΥΤΗΣ. Στο διάστημα αυτό, η κηρυχθείσα πτώχευση θα ΜΕΝΕΙ ΑΔΡΑΝΗΣ (εφόσον τα περιουσιακά της στοιχεία είναι βεβαρυμμένα με προσημείωση υποθήκης, κάτι ιδιαίτερα σύνηθες στις περιπτώσεις πτωχεύσεων. Μάλιστα, η ύπαρξη βεβαρυμμένης πτωχευτικής περιουσίας συναντάται στο 95% των περιπτώσεων πτώχευσης).
  Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 92 του νέου Κώδικα, ο σύνδικος της πτώχευσης είναι υποχρεωμένος να αναμείνει επί 9 μήνες τυχόν ενέγγυο πιστωτή να αποφασίσει εάν θα προβεί σε κατάσχεση του ακινήτου ή κινητού περιουσιακού στοιχείου της πτωχευτικής περιουσίας. Εάν εντός 9 μηνών προβεί σε κατάσχεση – διάστημα που εξαιρείται της αναστολής ατομικών διώξεων σύμφωνα με τα άρθρα 27 παρ. 3 και 4 – ο σύνδικος είναι υποχρεωμένος να αναμένει τον πλειστηριασμό που στην καλύτερη περίπτωση θα συμβεί 16 μήνες μετά την πτώχευση. Στην περίπτωση αυτή, μάλιστα, θα επωμιστεί ο σύνδικος την υποχρέωση να αναγγείλει στη διαδικασία της εκτέλεσης τις επαληθευμένες απαιτήσεις όλων των υπολοίπων πιστωτών δίχως όμως να διασφαλίζεται δική του αμοιβή από την πτωχευτική περιουσία, η οποία μπορεί να εξαντλείται στα βεβαρυμμένα ακίνητα.
  Εν κατακλείδι, ούτε η ταχύτητα της διαδικασίας διασφαλίζεται ούτε επαρκώς δικαιολογείται για ποιο λόγο εκπονήθηκε ένας νέος Κώδικας που στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων θα είναι πρακτικά ανεφάρμοστος. Σε κάθε περίπτωση πλέον δεν μπορούμε να μιλάμε για συλλογική αναγκαστική εκτέλεση, αλλά για τη συνήθη ατομική που αναλυτικά ρυθμίζεται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2020, 15:17 | ΦΛΩΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  Κάθε διαδικασία που γίνεται σε άλλες πλατφόρμες, πχ πλειστηριασμός, θα πρέπει υποχρεωτικά να κοινοποιείται και στους συμμετέχοντες στην διαδικασία της Πτώχευσης μέσω του Μητρώου Φερεγγυότητας.

 • 30 Αυγούστου 2020, 13:16 | Σιδέρη Αλεξάνδρα.

  H αμοιβή των εκτιμητων, καλύπτεται από τον συνδικο; δεν ειναι σαφές.