Άρθρο 171 – Έναρξη ισχύος

Τα άρθρα 1 έως και 164 του παρόντος (Κώδικας Φερεγγυότητας και Δεύτερης Ευκαιρίας) τίθενται σε ισχύ την 1η.1.2021, με την εξαίρεση του δωδέκατου κεφαλαίου, το οποίο ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου. Οι λοιπές διατάξεις του παρόντος τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 12:44 | Δημητρης Καστριωτης

  Πρέπει,όντως, να περιληφθεί στο σχέδιο ειδική μεταβατική διάταξη, που θα προβλέπει την απαλλαγή και ήδη πτωχευμένων ή εκπροσώπων ήδη πτωχευμένων επιχειρήσεων, εφόσον έχει παρέλθει τριετία από την πτώχευση και συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις της καλής πίστης του πτωχού κλπ.
  Γενικότερα, η μεταβατική διάταξη του α.170 δεν είναι απόλυτα σαφής ως προς το ποιες διατάξεις του νέου Κώδικα θα εφαρμόζονται και στις ήδη εκκρεμείς διαδικασίες, ώστε η διάταξη χρειάζεται περαιτέρω διευκρίνιση.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 06:21 | ΦΛΩΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  Η έναρξη ισχύος του νέου Πτωχευτικού για όσες αιτήσεις υποβληθούν από 1/1/2021 και η μη πρόβλεψη και για τυις υφιστάμενες αιτήσεις, εκτός των άλλων (αφού είναι τελείως λάθος) οδηγεί σε αδικήματα όσους οφείλουν να υποβάλλουν σήμερα αίτηση πτώχευσης αλλά δεν θα το πράξουν αναμένοντας να το πράξουν μετά την 1/1/2021 ώστε να τύχουν ευνοικότερης αντιμετώπισης με βάση τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα (πχ απαλλαγή νομίμου εκπροσώπου).

 • 31 Αυγούστου 2020, 14:18 | Κωνσταντίνος Ντζούφας

  Για λόγους ισότητας αλλά και για την αποφυγή δυο ταχυτήτων «πτωχών» αλλά κυρίως για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης θα πρέπει να δοθεί οι νέες διατάξεις για την απαλλαγή των φυσικών προσώπων-εμπόρων από τα χρέη τους να ισχύσουν και για τις παλιές πτωχεύσεις οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί ή για τις οποίες δεν έχει επέλθει παύση εργασιών. Δεν ειναι δικαιοπολιτικά ορθό να αιτείται κάποιος υπό το καθεστώς του παλιότερου δικαίου την απαλλαγή του με δυσμενέστερους όρους(νυν ισχυον αρθρο 167-170ΠτΚ) από κάποιον που θα καταθέσει τυχαία ή και σκόπιμα αίτηση πτωχευσης μετά την 1.1.2021.
  Νομίζω η διάταξη μπορεί να αποκτήσει αναδρομική ισχύ ως προς το θέμα αυτό αφου μπορεί να αντιμετωπιστεί ξέχωρα από άλλες πτωχευτικές επιμέρους διαδικασίες.