Άρθρο 106 – Χρεοκοπία

1. Με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή τιμωρείται όποιος, κατά την ύποπτη περίοδο ή και έξι (6) μήνες πριν ή και μετά την κήρυξη της πτώχευσης οποτεδήποτε:
α. εξαφανίζει ή παρασιωπά περιουσιακά του στοιχεία που σε περίπτωση πτώχευσης εμπίπτουν στην πτωχευτική περιουσία ή κατά τρόπο που αντίκειται στους κανόνες της συνετής οικονομικής διαχείρισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας που ασκούσε, ματαιώνει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τρίτων, βλάπτει ή καθιστά αυτά χωρίς αξία,
β. καταρτίζει ζημιογόνες ή κερδοσκοπικές ή ριψοκίνδυνες δικαιοπραξίες πάσης φύσεως, ακόμα και επί χρηματοοικονομικών παραγώγων, κατά τρόπο που αντίκειται στους κανόνες της συνετής οικονομικής διαχείρισης, ή διαθέτει υπερβολικά ποσά σε παίγνια, στοιχήματα ή σε αντιοικονομικές δαπάνες ή συνάπτει χρέη για τους σκοπούς αυτούς,
γ. προμηθεύεται εμπορεύματα ή αξιόγραφα με πίστωση, τα οποία, ή τα πράγματα που κατασκευάζει με αυτά, διαθέτει ή παραχωρεί σε τιμές ουσιωδώς κάτω της αξίας τους, κατά τρόπο που αντίκειται στους κανόνες της συνετής οικονομικής διαχείρισης,
δ. παριστά ψευδώς ότι είναι οφειλέτης άλλων ή αναγνωρίζει ανύπαρκτα δικαιώματα τρίτων,
ε. παραλείπει την τήρηση υποχρεωτικών εμπορικών βιβλίων ή τα τηρεί κατά τέτοιο τρόπο ή τα μεταβάλλει, ώστε να δυσχεραίνεται η διαπίστωση της κατάστασης της περιουσίας του ή δεν υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις ή άλλες δηλώσεις περιουσίας (π.χ. περιουσιακής κατάστασης) σύμφωνα με τον νόμο,
στ. εξαφανίζει ή αποκρύπτει τα εμπορικά του βιβλία ή άλλα στοιχεία ή παρασιωπά την ύπαρξη εμπορικών βιβλίων ή άλλων στοιχείων, καταστρέφει ή βλάπτει εμπορικά βιβλία ή άλλα στοιχεία, η τήρηση των οποίων είναι υποχρεωτική κατά τον νόμο, πριν παρέλθει η προθεσμία που πρέπει να τα διατηρήσει, ώστε να δυσχεραίνεται η διαπίστωση της κατάστασης της περιουσίας του,
ζ. αντίθετα προς το νόμο, i) παραλείπει την κατά τον νόμο σύνταξη των ισολογισμών ή της απογραφής ή ii) καταρτίζει ισολογισμούς ή απογραφή κατά τρόπο που δυσχεραίνεται η διαπίστωση της κατάστασης της περιουσίας του, ή
η. ελαττώνει την κατάσταση της περιουσίας του με άλλον τρόπο ή παρασιωπά ή αποκρύπτει τις αληθινές δικαιοπρακτικές του σχέσεις.
2. Τιμωρείται επίσης, με τις ποινές της παρ. 1 και αυτός που με κάποια από τις πράξεις της παρ. 1 προκάλεσε την παύση των πληρωμών του.
3. Όποιος τέλεσε κάποια από τις πράξεις των περ. ε` και ζ` της παρ. 1 από αμέλεια, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών ή χρηματική ποινή.
4. Παράλειψη παροχής συνδρομής και των απαιτουμένων στοιχείων από τον οφειλέτη ή, στην περίπτωση νομικού προσώπου, από τους εκπροσώπους του, στο πλαίσιο διαδικασίας του παρόντος κώδικα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών ή χρηματική ποινή.
5. Οι πράξεις του παρόντος άρθρου είναι αξιόποινες μόνο σε περίπτωση που κηρυχθεί η πτώχευση ή η αίτηση απορριφθεί για τον λόγο ότι προβλέπεται πως η περιουσία του οφειλέτη δεν θα επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3.

 • Το ΒΕΑ προτείνει Ο Σύνδικος, άμεσα με την ανάληψη των καθηκόντων του, να έχει ως πρώτο καθήκον την διαπίστωση του δόλου στην πτώχευση και να κάνει σχετική εισήγηση, στον αρμόδιο Δικαστή. Η μη διαπίστωση δόλου, θα έχει ως συνέπεια την άμεση αναγνώριση του πτωχεύσαντα ως μη δόλιου (υπό μελλοντική αίρεση αν βρεθούν άλλα στοιχεία). Η διαπίστωση του δόλου, θα έχει ως συνέπεια το άμεσο αίτημα στις δικαστικές αρχές, για δέσμευση της περιουσίας του δολίως πτωχεύσαντα και τυχόν παρένθετων προσώπων, ή άλλων συνεργατών στην δόλια πτώχευση.
  Οι δολίως πτωχεύσαντες, θα πρέπει να αντιμετωπίζουν άμεσα, τις προβλεπόμενες ποινές. Πέραν των ποινικών και αστικών ευθυνών, οφείλει η Πολιτεία να διατάζει με δικαστική απόφαση, για εύλογο χρονικό διάστημα, την απαγόρευση διοίκησης επιχείρησης (εμφανώς, αφανώς, άμεσα, έμμεσα) από τους δολίως πτωχεύσαντες (στα πρότυπα άλλων χωρών, όπως π.χ η Μεγάλη Βρετανία).

 • 10 Σεπτεμβρίου 2020, 10:14 | Άνθια Κορέλα

  Ιδίως τα τελευταία έτη, από τον καιρό της κρίσης κι εντεύθεν, έχουν σημειώσει εκθετική αύξηση οι ποινικές διώξεις των οφειλετών του δημοσίου, βασιζόμενες κυρίως στο άρθρο 25 του Ν. 1882/1990. Στο πλαίσιο των πολλαπλών και διάφορων εργαλείων ρύθμισης οφειλών προς το δημόσιο που έχουν εισφερθεί στη σύγχρονη ελληνική νομική πραγματικότητα κατά καιρούς, όπως, μεταξύ άλλων, οι περιοδικές ρυθμίσεις των 120 δόσεων ή η πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού, όπου είχαν πρόσβαση οι εν λόγω οφειλέτες, δημιουργούνταν το αξιοπερίεργο θέαμα οι οφειλέτες να προσέρχονται στα δικαστήρια με εκτυπώσεις από τις εν λόγω πλατφόρμες-ρυθμίσεις, ώστε να αποδείξουν στον ποινικό δικαστή ότι βρίσκονται σε διαδικασία ρύθμισης, σε διάφορες φάσεις αυτής μάλιστα, δημιουργώντας σύγχυση συχνά στον ίδιο τον δικαστή, που, ανεξαρτήτως του αξιώματος ότι iura novit curia, βρισκόταν περιπεπλεγμένος, όχι εν αντιθέσει με τον υπόλοιπο νομικό κόσμο, ενώπιον των διαφόρων και συχνά πολύπλοκων νομικών εργαλείων ρύθμισης οφειλών, που περιέπλεκε περαιτέρω το καθεστώς της οφειλής ως τέτοιας και της ποινικής της αντιμετώπισης. Το συνηθέστερο αποτέλεσμα είναι να δίδονται αναβολές στις δικασίμους, ώστε να μπορέσει ο οφειλέτης να επιστρέψει αργότερα, με μία νέα εκτύπωση της κατάστασης ρύθμισης της οφειλής του, για να αποδείξει ότι αυτή συνεχίζεται ή ότι περατώθηκε (ή και ότι δυστυχώς απέτυχε). Συνέβη δε άλλοτε να καταδικαστεί ο οφειλέτης και στο Εφετείο να προσκομίσει τα αντίστοιχα έγγραφα για να απαλλαχθεί από την ποινή του στο δεύτερο βαθμό.
  Όλη αυτή η διαδικασία όμως απάδει της χρηστής εικόνας για την ποινική δικαιοσύνη, μιας και δημιουργούνταν όχι μόνον ένα μακροχρόνιο καθεστώς αβεβαιότητας, άγχους, πίεσης και ψυχολογικής φθοράς του οφειλέτη, που έπρεπε να περιμένει ακόμη και μήνες για την τακτοποίηση των οφειλών του και για τον παράλληλο κίνδυνο της αμαύρωσης του ποινικού του μητρώου, αλλά και μία διάχυτη αμηχανία στους δικαστές που εκ των πραγμάτων δυσκολεύονταν να παρακολουθήσουν την πορεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων ρυθμίσεων, των σταδίων και των φάσεών τους κ.ο.κ.
  Σημειώνεται δε ότι η ποινική δίωξη εκκινεί κατόπιν αίτησης Προϊσταμένων των κατά τόπον αρμόδιων Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων ή των κατά τόπους Τελωνείων, τουτέστιν εκκινεί από πρόσφατες, μηχανογραφημένες εγγραφές των οφειλετών. Η απόπειρα διακανονισμού των οφειλών όμως αυτών θα μπορούσε επίσης να μηχανογραφηθεί και να φαίνεται με τον επισημότερο δυνατό τρόπο στις ίδιες τις εγγραφές των οφειλετών, το οποίο θα μπορούσε είτε να εμποδίσει την εξ αρχής δίωξη του οφειλέτη μεσούσης της διαδικασίας ρύθμισης είτε να αναστείλει μία ήδη αρχθείσα δίωξη είτε σε κάθε περίπτωση να παρέχει στον οφειλέτη και τον δικαστή επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για το καθεστώς της ρύθμισης της οφειλής. Στη σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα, την οποία ούτως ή άλλως ρητώς αξιοποιεί ο νέος πτωχευτικός κώδικας, μία τέτοια «τακτοποίηση» δεν φαντάζει μόνον επαρκής, αλλά και αναγκαία.
  Μολονότι είναι εξαιρετικά απίθανο να παύσει ο νομοθέτης να αξιοποιεί ως φόβητρο για τους οφειλέτες του δημοσίου την ποινική τους δίωξη για τον λόγο ακριβώς αυτό, ο νέος πτωχευτικός κώδικας που επιχειρείται να εισαχθεί στην ελληνική νομική πραγματικότητα θα μπορούσε να συμβάλλει τόσο στην αποσυμφόρηση όσο και στην διευκόλυνση των ποινικών δικαστηρίων, παρεμποδίζοντας, μέσω της σωστής μηχανογράφησης, την έναρξη ποινικών διώξεων οφειλετών που ρυθμίζουν τις οφειλές τους, ενώ για τις ήδη εκκινηθείσες διώξεις, να προβλέπει αναστολή ή έστω να παρέχει επαρκή στοιχεία για την αναστολή ή την παύση της ποινικής δίωξης στον οφειλέτη και στον δικαστή. Το επιπρόσθετο όφελος είναι η ψυχική ηρεμία των οφειλετών, η δε πρόταση του γραφείου μας, που θυμίζει δυστυχώς ευχή, έρχεται σε μία χρονική συγκυρία όπου, λόγω και πάλι αντικειμενικών αιτιών, ήτοι της πανδημίας του Covid-19 που πλήττει μέχρι σήμερα τη Χώρα μας, είναι σχεδόν βέβαιη η δημιουργία ενός μεγάλου αριθμού οφειλετών δημοσίου, η ποινική δίωξη των οποίων, παρά τις όποιες εξαγγελίες γίνονται κατά καιρούς, θα επικρέμαται ως δαμόκλειος σπάθη, είτε ρυθμίζουν είτε όχι.

 • 31 Αυγούστου 2020, 22:14 | παναγιωτης

  Προτείνω και πρέπει να το εφαρμόσετε να μπορούν να χρεοκοπήσουν και τα φυσικά πρόσωπα γιατί έχουν χτυπηθεί τα νοικοκυριά από την κρίση που πέρασε την οικονομική η χώρα μας και από την Πανδημία την παγκόσμια που διανύουμε το 2020. Αν οι τράπεζες δώσανε χρήματα στα φυσικά πρόσωπα και τηρούσαν τις προδιαγραφές πριν 10 χρόνια καλως ,αλλά τώρα δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν πριν 10 χρόνια και έτσι πρέπει να ρίξουν νερό στο κρασί τους και οι τράπεζες εκτός από αυτό έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί από το ελληνικό κράτος τρεις φορές. Προτείνω Εάν δεν έχει περιουσιακά στοιχεία το φυσικό πρόσωπο για ρευστοποίηση και με βάση τα εισοδήματα του του οικογενειακού του προϋπολογισμού με τα παιδιά του και τα εξοδα και δεν βγαίνει για να αποπληρώσει τις δόσεις να γίνει χρεοκοπία. Στη ζωή όλοι δικαιούμαστε μία δεύτερη ευκαιρία γιατί χτυπήθηκα με και οικονομική κρίση χώρα μας και από παγκόσμια Πανδημία τώρα άρα πρέπει να ρίξουμε πολύ νερό στο κρασί μας όλοι και να δώσουμε μία δεύτερη ευκαιρία στα φυσικά πρόσωπα να ανασάνουν τα νοικοκυριά φτάνει πια.