Άρθρο 145 – Κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς

1. Ο διαχειριστής αφερεγγυότητας και κάθε πιστοποιημένο πρόσωπο οφείλει να ενεργεί κατά την άσκηση των καθηκόντων του με αποτελεσματικό και ικανό τρόπο, ανεξαρτησία, αμεροληψία, εντιμότητα και επαγγελματισμό. Το ίδιο ισχύει και για κάθε πιστοποιημένο πρόσωπο που ασκεί τα δικαιώματά του για λογαριασμό διαχειριστή αφερεγγυότητας που είναι νομικό πρόσωπο.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας, εισάγεται Κώδικας Δεοντολογίας των διαχειριστών αφερεγγυότητας και των πιστοποιημένων προσώπων, που εξειδικεύει τους κανόνες συμπεριφοράς των προσώπων αυτών για την διασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων της παρ. 1.