Άρθρο 76 – Έλεγχος οικονομικών στοιχείων

Τα οικονομικά στοιχεία της συνεχιζόμενης επιχείρησης, σε περίπτωση που η πτωχευτική απόφαση διατάζει την εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης ή των επιμέρους λειτουργικών συνόλων (κλάδων) αυτής, ελέγχονται από ορκωτό ελεγκτή.