Άρθρο 96 – Αντιστοιχία προς τις πράξεις εκτελέσεως του Κ.Πολ.Δ.

Επί των εκποιήσεων του παρόντος κεφαλαίου του κώδικα, η έκθεση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού της παρ. 13 του άρθρου 92 επί των κινητών και η συμβολαιογραφική σύμβαση μεταβίβασης του ακινήτου της παρ. 14 του άρθρου 92 επέχουν θέση κατακύρωσης των άρθρων 1003 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το ποσό του τιμήματος επέχει θέση εκπλειστηριάσματος και η πράξη εξόφλησης του τιμήματος επέχει θέση περίληψης εκθέσεως κατακυρώσεως, κατά το άρθρο 1005 του ιδίου Κώδικα, επί της οποίας εφαρμόζονται αναλόγως όσα ισχύουν γι` αυτή.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2020, 16:43 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΛΥ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

  Σε συνέχεια του παραπάνω σχόλιου, θέλω να θέσω το παρακάτω ζήτημα. Γνωρίζω ότι μετά την πράξη κατά κακύρωσης ενώπιον του εισηγητού πτώχευσεων, σε αρκετές περιπτώσεις οι πλειοδότες μετά από συμβουλή του συμβολαιογράφου, προέβησαν στη σύνταξη μονομερούς πράξεως περιλήψεως της κατακυρωτικής εκθέσεως χωρίς τη σύμπραξη του συνδίκου, οι οποίες και μετεγγραφήσαν στα υποθηκοφυλακεία αλλά και καταχωρήθηκαν στα κτηματολόγια. Επίσης, τις περισσότερες φορές μετά την κατακυρωτική έκθεση συντάχθηκε συμβολαιογραφική σύμβαση μεταβίβασεως μεταξύ του συνδίκου και του πλειοδότη, οι οποίες επίσης μεταγράφηκαν ή καταχωρήθηκαν αντίστοιχα. Εγώ δεν έχω άποψη τι είναι το ορθότερο. Ομως όποια λύση κι αν προκριθεί από τον εκδοθησόμενο νόμο πιστεύω ότι θα πρέπει να ενσωματωθεί διάταξη με την οποία θα νομιμοποιηθεί και η λύση που χρησιμοποιήθηκε αλλά δεν θα προκρίνει εκδοθησόμενος νόμος. Δηλαδή να θεωρηθούν νόμιμοι τίτλοι μεταβιβάσεως της κυριότητας και οι μέχρι σήμερα υπογεγραμμένες μονομερείς πράξεις περιλήψεως κατακυρωτικής έκθεσεως, και οι συμβάσεις μεταβιβάσεως της κυριότητος, οι οποίες συντάχθηκαν με βάση της κατακυρωτικές έκθεσεις του εισηγητή πτωχεύσεων.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2020, 16:23 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΛΥ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

  1) Η εν λόγω διάταξη (96) επαναλαμβάνει την διάταξη του άρθρο 151 του ισχύοντος Πτωχευτικού Κώδικα. Πρέπει να διευκρινιστεί στο νέο νόμο τι ακριβώς πρέπει να λάβει χώρα για να συντελεστεί η μεταβίβαση της κυριότητας μετά την πράξη – έκθεση κατακύρωσεως.
  , Όσο αφορά τη μεταβίβαση ακινήτων δυνάμει των διατάξεων 146 έως 151 του ισχύοντος Πτωχευτικού Κώδικα η νομολογία μέχρι σήμερα ομιλούσε για αναγκαστικό δημόσιο πλειστηριασμό. Ο ίδιος νόμος στην διάταξη το άρθρου 151, για την μεταβίβαση της κυριότητας ομιλεί για σύμβαση. “ Η συμβολαιογραφική σύμβαση μεταβίβασης του ακινήτου επέχει θέση κατακύρωσης “ .
  Τα σχετικά βιβλία της Θεωρίας και σχολιασμού περί τον Πτωχευτικό Κώδικα δεν αναφέρουν απολυτως τίποτα για το τι συμβαίνει μετά την κατακυρωτική έκθεση του Εισηγητή.
  Συνεπώς δέον να διευκρινιστεί εάν κατόπιν της συντάξεως της κατακυρωτικής εκθέσεως θα συντάσσεται συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης στην οποία θα συμπράττει ο σύνδικος και ο πλειοδότης, ή θα συντάσσεται συμβολαιογραφική μονομερής πράξη κατακύρωσης και μεταβίβασης από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, η οποία και θα μεταγράφεται. Δυστυχώς στο σημείο αυτό το σχέδιο, στην διάταξη του άρθρου 96, παραπέμπει ως εξής
  «Επί των εκποιήσεων του παρόντος κεφαλαίου του κώδικα, η έκθεση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού της παρ. 13 του άρθρου 92 επί των κινητών και η συμβολαιογραφική σύμβαση μεταβίβασης του ακινήτου της παρ. 14 του άρθρου 92 επέχουν θέση κατακύρωσης των άρθρων 1003 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,…»
  Εγώ δεν μπόρεσα να εντοπίσω αυτές τις διατάξεις στο παρόν σχέδιο του νόμου.
  Εάν θα συντάσσεται συμβολαιογραφική πράξη θα πρέπει η διαδικασία Να ονομαστεί πλειοδοτικός διαγωνισμός και όχι πλειστηριασμός. Εάν θα συντάσσεται μονομερής συμβολαιογραφική πράξη κατακύρωσης και μεταβίβασης όπως συμβαίνει στον πλειστηριασμό του Κώδικα πολιτικής δικονομίας, θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα και η διάταξη το άρθρο 96.
  Είναι ευκαιρία και απόλυτη ανάγκη το θέμα να διευκρινιστεί στο νέο νόμο.

  2) Επίσης δέον να εξετασθεί ποίο το κόστος όλης της νέας διαδικασίας, καθ’ ότι η διαδικασία ενώπιον του εισηγητού και ταχύτατη ήταν, και αποτελεσματική, και ελαχίστου κόστους, αυτό μόνο της δημοσιεύσεως. Προσωπικά εγώ θεωρώ ότι η ισχύουσα διαδικασία είναι ταχύτατη ολιγοδάπανη και αποτελεσματικότατη, και η παρουσία του Δικαστή προσέδιδε δυνατότητα ευρέσεως αμέσων λύσεων.