Άρθρο 114 – Πεδίο εφαρμογής

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα μπορεί να υποβάλει αίτηση για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών, εκτός από:
α. τους παρόχους επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών παρόχων επενδυτικών υπηρεσιών που λειτουργούν στην Ελλάδα, και
β. τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), καθώς και τους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), καθώς και τους διαχειριστές αυτών.
2. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών εφόσον:
α. τουλάχιστον το 90% των συνολικών του οφειλών σε χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης οφείλεται σε ένα χρηματοδοτικό φορέα ή δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) Ευρώ.
β. έχει υποβάλει αίτηση ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για υπαγωγή σε άλλες διαδικασίες του παρόντος κώδικα ή του ν. 3588/2007, ή στη διαδικασία του νόμου 3869/2010 ή στη διαδικασία των άρθρων 68 επ. του ν. 4307/2014, ή στο ν. 4469/2017, εκτός εάν έχει υπάρξει έγκυρη παραίτησή του από τις εν λόγω διαδικασίες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, ή
γ. έχει τεθεί σε λύση ή εκκαθάριση, ή
δ. έχει εκδοθεί οριστική απόφαση υπαγωγής του οφειλέτη σε μία από τις αναφερόμενες στην περ. α` διαδικασίες ή έχει συζητηθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου η αίτηση υπαγωγής του στις παραπάνω διαδικασίες και εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης, ή δεν έχουν παρέλθει τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μήνες από την απόρριψη σχετικής αίτησης, εκτός εάν έχει υπάρξει ουσιώδης μεταβολή της οικονομικής κατάστασης του οφειλέτη, ή
ε. έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή, στην περίπτωση των νομικών προσώπων, οι πρόεδροι ή οι διευθύνοντες σύμβουλοι ή οι διαχειριστές ή οι εταίροι ή και κάθε πρόσωπο εντεταλμένο στη διαχείριση αυτών από το νόμο, ή από ιδιωτική βούληση, ή με δικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα αδικήματα:
i. φοροδιαφυγή,
ii. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεμπορία, καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία, ή απάτη, σε βαθμό κακουργήματος. Στην περίπτωση της απάτης, αν ο παθών είναι το Δημόσιο ή Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, αρκεί η καταδίκη σε βαθμό πλημμελήματος.
Επί νομικών προσώπων, η κατά τα ανωτέρω ποινική καταδίκη των παραπάνω φυσικών προσώπων πρέπει να αφορά αξιόποινη πράξη που τελέστηκε κατά την δραστηριότητα του νομικού προσώπου, το οποίο ζητεί την ένταξή του στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.
3. Δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος απαιτήσεις από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων λόγω παραβίασης της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 3 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α` 90), και οφειλές από τελωνειακούς δασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελούν έσοδό της και αποδίδονται στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, οφειλές προς αλλοδαπό Δημόσιο και οφειλές υπέρ τρίτων.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2020, 11:20 | Michael Tsimplis

  Προτείνεται η παράγραφος 2α να διαμορφωθεί ως εξείς:
  α. τουλάχιστον το 90% των συνολικών του οφειλών σε χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης οφείλεται σε ένα χρηματοδοτικό φορέα, εφ’ όσον δεν υπερβαίνει το ποσό των 50.000,00 ευρώ ή δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) Ευρώ, συνολικά.
  Για μεγάλα ποσά οφειλής πάνω από 50.000,00 ευρώ καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής η διμερής διαπραγμάτευση και μεγάλος αριθμός ευάλωτων οφειλετών θα παραμείνει εκτός προστασίας από τις διατάξεις του Νόμου.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2020, 10:46 | Michael Tsimplis

  Προτείνεται στην εξαίρεση της παραγράφου 2α να προστεθεί – ποσό οφειλής μέχρι 50.000,00 Ευρώ σε ένα χρηματοδοτικό φορέα. Η πρόταση βασίζεται στη σκέψη ότι για μεγάλα ποσά οφειλής η διμερής διαπραγμάτευση καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής και μεγάλος αριθμός οφειλετών θα παραμείνει ακάλυπτος από τις διατάξεις του Νόμου.

 • 1 Σεπτεμβρίου 2020, 09:40 | Papachristou

  Η παρ. 2 περ. δ προφανώς θα πρέπει να αναφέρεται στην περ. β της ίδιας παραγράφου και όχι στην περ. α.

 • 30 Αυγούστου 2020, 16:59 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

  Να απλουστευθούν και να ελαφρυνθούν οι προυποθέσεις υποβολής αίτησης υπαγωγής στην εξωδικαστική διαδικασία, ιδίως στα σημεία α, β και δ της παραγράφου 2 ώστε να διευκολυνθεί η όλη διαδικασία και να γίνει πιο αποτελεσματική.
  Στο σημείο α το ποσοστό 90% ενώ στο σημείο δ το χρονικό διάστημα της παρόδου 15 μηνών είναι υπερβολικά. Αλλά και στο σημείο β θα πρέπει να υπάρχει κάποιο ενδιάμεσο παράλληλο στάδιο, ώστε να υπάρξει μια απόλυτα καθαρή απεικόνιση του εξωδικαστικού αποτελέσματος, προκειμένου να διευκολυνθεί η παραίτηση από τις υπόλοιπες νόμιμες διαδικασίες.
  Γενικά πρέπει να υπάρξει πνεύμα ενθάρρυνσης και όχι αποθάρρυνσης προσφυγής στον εξωδικαστική ρύθμιση.
  Για τον ίδιο λόγο η διαδικασία δεν μπορεί να είναι απόλυτα αυτοματοποιημένη, γιατί κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και εξατομικευμένη.

 • 30 Αυγούστου 2020, 12:43 | H. Kalliaras

  Στις εξαιρέσεις για την υποβολή αίτησης στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, να συμπεριληφθει και η δυνατότητα της υποβολής εφόσον δεν έχουν παρελθει δωδεκα (12) μήνες από έκδοση δικαστικής απόφασης, σχετικής με τις αναφερόμενες διαδικασίες στο εδάφο 2(β).