Άρθρο 32 – Συμβάσεις που λύονται ή διατηρούνται

1. Συμβάσεις διαρκούς χαρακτήρα διατηρούν την ισχύ τους, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο νόμο. Εξαιρούνται οι χρηματοοικονομικές συμβάσεις οι οποίες μπορούν να πάψουν να ισχύουν ή να τροποποιηθούν ως συνέπεια της πτώχευσης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα σε αυτές.
2. Η κήρυξη της πτώχευσης αποτελεί λόγο λύσης των συμβάσεων προσωπικού χαρακτήρα, στις οποίες ο οφειλέτης είναι συμβαλλόμενο μέρος, καθώς και εκείνων η λύση των οποίων επέρχεται ή μπορεί να επέλθει από ειδική διάταξη νόμου.

  • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 22:19 | ΝΙΚ. ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ

    Η διάταξη της παραγράφου 1 η οποία ορίζει ότι οι συμβάσεις διαρκούς χαρακτήρα διατηρούν την ισχύ τους έρχεται σε αντίθεση με τη διάταξη του άρθρου 29 η οποία ορίζει ότι η κήρυξη της πτώχευσης προκαλεί την αυτόματη λύση όλων των εκκρεμών και διαρκών συμβάσεων του οφειλέτη. Ορθότερο είναι να παραμείνει η διάταξη του άρθρου 29 και να απαλειφθεί η αντίθετη του άρθρου 32.