Άρθρο 77 – Αντιμισθία του συνδίκου

1. Η αντιμισθία του συνδίκου ορίζεται από το πτωχευτικό δικαστήριο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 147, ενώ επιτρέπεται και αμοιβή βάσει συμφωνίας με τους πιστωτές σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2 του άρθρου 147.
2. Σε περίπτωση που δεν έχει συμφωνηθεί αμοιβή με τους πιστωτές σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 147, επιτρέπεται η υποβολή από τον σύνδικο προς τη συνέλευση των πιστωτών πρότασης παροχής πρόσθετης αμοιβής, το ύψος και το είδος της οποίας εξαρτώνται από την επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος, όπως ιδίως το ύψος του τιμήματος της εκποίησης ή ρευστοποίησης και τον χρόνο περάτωσής τους. Ο χρόνος καταβολής τυχόν πρόσθετης αμοιβής (που μπορεί να προβλεφθεί ότι γίνεται σταδιακά) προβλέπεται στην σχετική απόφαση της συνέλευσης των πιστωτών. Ο εισηγητής επικυρώνει τη συμφωνία για την παροχή πρόσθετης αμοιβής εφόσον διαπιστώσει ότι η απόφαση της συνέλευσης των πιστωτών ελήφθη σύμφωνα με το άρθρο 79.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης μπορεί να ορισθούν ελάχιστη νόμιμη αποζημίωση συνδίκων, ιδίως στην περίπτωση πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου, και οι όροι καταβολής της (που μπορεί να προβλεφθεί ότι γίνεται σταδιακά σε σχέση με την ολοκλήρωση συγκεκριμένων σταδίων της διαδικασίας), η χρηματοδότηση εξόδων της διαδικασίας και να προσδιορισθούν οι δημόσιοι πόροι για την κάλυψη των σχετικών υποχρεώσεων, η σχετική διαδικασία και κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

  • 6 Σεπτεμβρίου 2020, 18:05 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

    Θα πρέπει να παραμείνει η πρόβλεψη προσωρινής αντιμισθίας συνδίκου ως ισχύει σήμερα. Μέσω της προσωρινής αντιμισθίας διασφαλίζονται οι οικονομικές συνθήκες ανεξάρτητης παροχής του έργου του συνδίκου, ο οποίος διαφορετικά θα πρέπει να χρηματοδοτεί εξ’ ιδίων πόρων την πρόοδο των εργασιών της πτώχευσης και έως το πέρας αυτής, στις πτωχεύσεις που δεν υπάρχουν ταμειακά διαθέσιμα. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, εμμέσως θα ευνοηθούν οι μεγάλοι σχηματισμοί (εταιρίες) στην άσκηση καθηκόντων διαχειριστή αφερεγγυότητας, ενώ θα αποκλειστούν οι ανεξάρτητοι σύνδικοι λόγω οικονομικής αδυναμίας. Υπό την προτεινόμενη μορφή του θεσμού της αντιμισθίας, ενισχύεται ακόμη περισσότερο ο ασφυκτικός έλεγχος των πλειοψηφούντων πιστωτών επί του συνδίκου και η διατάραξη της απαιτούμενης στην πτωχευτική διαδικασία ισορροπίας μεταξύ των δικαιωμάτων του πτωχού και των πιστωτών.