Άρθρο 135 – Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας

1. Συστήνεται «Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας» η οποία λειτουργεί στο Υπουργείο Οικονομικών υπό την εποπτεία της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους.
2. Στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας υπάγονται η χορήγηση της άδειας διαχείρισης αφερεγγυότητας, η ανανέωση και η ανάκλησή της, η μέριμνα για την τήρηση του μητρώου των πιστοποιημένων προσώπων καθώς και η μέριμνα για την τήρηση του μητρώου διαχειριστών αφερεγγυότητας. Στην αρμοδιότητα της Επιτροπής υπάγονται, επίσης, ο έλεγχος της τήρησης των νόμιμων υποχρεώσεων των πιστοποιημένων προσώπων και των διαχειριστών, καθώς και η θέσπιση προδιαγραφών υποχρεωτικής ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης.
3. Η Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας συγκροτείται από τον πρόεδρο και κατ’ ελάχιστον από τέσσερα (4) μέλη, καθώς και από ισάριθμους αναπληρωτές τους με τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μέχρι δύο φορές. Οι αναπληρωτές του Προέδρου και των μελών μετέχουν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μόνο σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος του αντίστοιχου τακτικού. Η θητεία του κάθε αναπληρωτή είναι ίση με τη θητεία του αντίστοιχου τακτικού.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, μετά από πρόταση του Ειδικού Γραμματέα Ιδιωτικού Χρέους, καθορίζεται η σύνθεση των μελών της Επιτροπής, τακτικών και αναπληρωματικών, ο υποχρεωτικός αριθμός των συνεδριάσεών της ανά μήνα, η ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία των μελών της για κάθε συνεδρίαση, καθώς και οι τυχόν επιβαλλόμενες ποινές μεταξύ των οποίων και η αντικατάστασή τους από τον Ειδικό Γραμματέα Ιδιωτικού Χρέους σε περίπτωση μη εκπλήρωσης ή πλημμελούς εκπλήρωσης των καθηκόντων τους, κυρώνεται ο κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε ιεραρχικό ή διοικητικό έλεγχο και απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.
5. Με όμοια απόφαση συγκροτείται πειθαρχικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από ένα δικαστικό λειτουργό ως πρόεδρο και μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας, εξαιρουμένου του προέδρου της. Η θητεία του πειθαρχικού συμβουλίου συμπίπτει με τη θητεία των μελών της Επιτροπής. Με όμοια απόφαση συγκροτείται δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας και των πειθαρχικών συμβουλίων.
6. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η ανά συνεδρίαση αποζημίωση των μελών της Επιτροπής της παρ. 1, και η αποζημίωση του δικαστικού λειτουργού και των μελών του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου, καθώς και του Προέδρου και των μελών του δευτεροβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου.