Άρθρο 163 – Ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας

1. Οι διαδικασίες του παρόντος υποβοηθούνται, ως ειδικότερα ορίζεται, από ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων. Τα ηλεκτρονικά αυτά μέσα είναι τα εξής: α) Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας, β) Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών του άρθρου 120 του παρόντος και γ) Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ)».
2. Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας επιτρέπει την εκτέλεση με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών καταστάσεων, τουλάχιστον τις ακόλουθες ενέργειες:
α. Την αναγγελία απαιτήσεων,
β. Την υποβολή σχεδίων αναδιάρθρωσης ή εξυγίανσης,
γ. Την ηλεκτρονική ψηφοφορία όπου προβλέπεται κατά τις διαδικασίες του παρόντα κώδικα
δ. Κοινοποιήσεις προς πιστωτές,
ε. Προσβολή και άσκηση ένδικων μέσων και βοηθημάτων,
στ. Τη δημοσίευση αποφάσεων και διατάξεων που αφορούν τις διαδικασίες του παρόντα κώδικα,
ζ. Την καταχώρηση των στοιχείων και πληροφοριών που προβλέπονται στον παρόντα κώδικα.
3. Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών, το Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας και το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) διαλειτουργούν και ανταλλάσουν πληροφορίες με βάσεις δεδομένων του δημόσιου τομέα ή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και με κάθε άλλο ηλεκτρονικό σύστημα δημοσίου φορέα ή υπηρεσίες από το οποίο απαιτείται η παροχή πληροφοριών.
4. Τα στοιχεία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας είναι δημόσια διαθέσιμα. Οι διαδικασία τήρησης του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας, τα δικαιώματα, οι όροι και οι διαδικασίες πρόσβασης, το περιεχόμενο και τα δικαιολογητικά των αιτήσεων και των άλλων επικοινωνιών, η διασύνδεσή του με ψηφιακό σύστημα ευθύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή και ενσωμάτωσή του σε αυτό, κάθε ειδικό θέμα και απαραίτητη λεπτομέρεια που αφορά τη σύσταση και λειτουργία του, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από εισήγηση της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους.

 • Το ΒΕΑ θεωρεί ότι η δημιουργία Μητρώου Αφερεγγυότητας, θα εξυπηρετήσει πολλαπλά την διαδικασία της πτώχευσης, αλλά και θα βοηθήσει στην σωστή λειτουργία του επιχειρείν στο μέλλον.

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  1.Δημιουργείται Μητρώο Αφερεγγυότητας στον Οργανισμό Εποπτείας Πτωχεύσεων ή την ΕΓΔΙΧ. Στο Μητρώο Αφερεγγυότητας, γίνεται καταγραφή σε βάση δεδομένων όλων των επιχειρήσεων που εισέρχονται σε καθεστώς αφερεγγυότητας.
  Στο Μητρώο Αφερεγγυότητας καταγράφονται ανά επιχείρηση:
  – η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας
  – το δικαστήριο έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας και ο αριθμός της υπόθεσης, αν υπάρχει
  – το είδος της διαδικασίας αφερεγγυότητας που άρχισε
  – το όνομα και η διεύθυνση του οφειλέτη
  – το όνομα και η διεύθυνση του Διαχειριστή Αφερεγγυότητας, αν υπάρχει
  – η προθεσμία αναγγελίας των απαιτήσεων
  – η απόφαση περί έναρξης διαδικασίας αφερεγγυότητας
  – η απόφαση περί διορισμού Διαχειριστή Αφερεγγυότητας,
  – η ημερομηνία περάτωσης της κύριας διαδικασίας και
  – γενικά κάθε άλλο στοιχείο που θα κριθεί ως απαραίτητο από τον Οργανισμό Πτωχεύσεων.

  2. Μητρώο Αφερεγγυότητας – πρόσβαση
  – έχουν όλοι ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτύου, εφόσον τηρείται η νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
  – δημιουργείται ένα mini-site για κάθε διαδικασία Αφερεγγυότητας που ξεκινάει, και πάντοτε υπό την προϋπόθεση τήρησης της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Στο mini-site αναρτώνται από τον Οργανισμό Εποπτείας Πτωχεύσεων όλα τα σχετικά έγγραφα της συγκεκριμένης διαδικασίας αφερεγγυότητας, καθώς και τα μηνύματα προς τους πιστωτές και τους οφειλέτες της αφερέγγυας εταιρείας. Πρόσβαση στο mini-site έχουν μόνο οι πιστωτές και οι οφειλέτες της εταιρείας, με κωδικούς που τους παρέχονται από τον Οργανισμό Εποπτείας Πτωχεύσεων. Κάθε είσοδος στο mini-site καταγράφεται και ελέγχεται, ώστε να αντιμετωπιστεί η πιθανότητα πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων προσώπων σε αυτό. Μέσω της διαδικασίας αυτής μπορούν να γίνονται επίσημες πράξεις (π.χ αποδοχή προτάσεων Διαχειριστή Αφερεγγυότητας κ.λπ) με την χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής ή κάθε άλλου σχετικού μέσου.

  3. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΜΗ-TAXISNET