Άρθρο 101 – Η λογοδοσία του συνδίκου

Εντός μηνός από την περάτωση της πτώχευσης, με οποιονδήποτε από τους προβλεπόμενους στον παρόντα κώδικα τρόπους, ο σύνδικος λογοδοτεί ενώπιον της συνέλευσης των πιστωτών με τη συμμετοχή και του εισηγητή. Ο εισηγητής, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν αποφάσεις της συνέλευσης των πιστωτών, συντάσσει αιτιολογημένη διάταξη επί της λογοδοσίας, η οποία δημοσιεύεται και δεν προσβάλλεται με προσφυγή.

  • 5 Σεπτεμβρίου 2020, 21:01 | Σοφια_Αμμανατίδου

    Στο άρθρο 101 αναφέρεται ότι ο Δ.Α λογοδοτεί σε συνέλευση πιστωτών και ο εισηγητής κάνει αιτιολογημένη διάταξη. Ποιος εγκρίνει τη λογοδοσία; Ο εισηγητής ή οι πιστωτές; Εάν εγκρίνουν οι πιστωτές είναι πιθανό να μην εγκριθεί η λογοδοσία από πιθανή δυσαρέσκιά κάποιου πχ εκπροσώπου εργαζομένων ή πιστωτικού ιδρύματος( που συνήθως δεν συμμετέχουν) ή προμηθευτή γιατί δεν πληρώθηκε στο σύνολό της η απαίτησή του και θεωρεί υπεύθυνο τον Διαχειριστή αφερεγγυότητας. Έτσι να μην εγκρίνει τη λογοδοσία του συνδίκου και ο τελευταίος μένει εκτεθειμένος σε τυχόν αγωγές σε βάρος του. Η διάταξη πρέπει να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

    «Εντός μηνός…. ο σύνδικος λογοδοτεί ενώπιον του Εισηγητή πτωχεύσεων. Ο τελευταίος συντάσσει αιτιολογημένη διάταξη που απαλλάσει από κάθε ευθύνη τον Δ.Α (εφοσον όλα είναι σύννομα, όπως απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη και τα μέλη Δ.Σ των εισηγμένων )η οποία δημοσιεύεται και δεν προσβάλλεται με προσφυγή»