Άρθρο 113 – Σκοπός – ορισμοί

1. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου ρυθμίζουν θέματα εξωδικαστικής ρύθμισης χρηματικών οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός αποσκοπεί στο να παράσχει στους συμμετέχοντες πιστωτές, σε ανταπόκριση προς σχετικό αίτημα του οφειλέτη ή και με δική τους πρωτοβουλία, λειτουργικό περιβάλλον διαμόρφωσης προτάσεων ρύθμισης των οφειλών του οφειλέτη και αποφυγής του κινδύνου αφερεγγυότητάς του. Οι χρηματοδοτικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν προτάσεις σε κάθε περίπτωση που τους απευθύνεται σχετική αίτηση και διατηρούν τη διακριτική ευχέρεια ως προς την υποβολή πρότασης και το περιεχόμενό της. Εφόσον όμως η πλειοψηφία των χρηματοδοτικών φορέων συναινεί στη διατύπωση συγκεκριμένης πρότασης, η αποδοχή της παράγει αποτελέσματα ως προς το σύνολο των χρηματοδοτικών φορέων και, υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος, το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
2. Για τις ανάγκες του παρόντος κεφαλαίου:
α. Ως «αίτηση» νοείται η αίτηση του άρθρου 115.
β. Ως «ασκών επιχειρηματική δραστηριότητα» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα που υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 21 ή 47 του ν. 4172/2013.
γ. Ως «χρηματοδοτικός φορέας» νοούνται τα πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, μεταξύ αυτών και εκείνα που τελούν υπό ειδική εκκαθάριση, οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, καθώς και οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 (Α` 176), ενεργώντας για λογαριασμό προσώπων που έχουν αποκτήσει δάνεια και πιστώσεις σύμφωνα με τον ν. 4354/2015, εφόσον τελούν υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος ή του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που αποκτούν απαιτήσεις προς τιτλοποίηση.
δ. Ως «πιστωτές» νοούνται οι χρηματοδοτικοί φορείς, το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που έχουν χρηματικές απαιτήσεις κατά του οφειλέτη.
ε. Η «πλειοψηφία συμμετεχόντων πιστωτών» σχηματίζεται με βάση ποσοστό 60% επί του συνόλου των απαιτήσεων των χρηματοδοτικών φορέων που είναι συμμετέχοντες πιστωτές.
στ. Το «ποσοστό συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο» σχηματίζεται με βάση 40% των χρηματοδοτικών φορέων που είναι συμμετέχοντες πιστωτές που σχηματίζεται επί του συνόλου των απαιτήσεων των προσώπων αυτών που εξασφαλίζονται με υποθήκη, προσημείωση υποθήκης, ενέχυρο ή άλλο ειδικό προνόμιο του άρθρου 976 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
ζ. Ως «σύμβαση αναδιάρθρωσης» νοείται η δικαιοπραξία που καταρτίζεται μεταξύ του οφειλέτη και των συμμετεχόντων πιστωτών στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου και έχει ως αντικείμενο την αναδιάρθρωση των οφειλών του οφειλέτη.
η. Ως «ηλεκτρονική πλατφόρμα» νοείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα του άρθρου 120.
θ. Ως «συμμετέχων πιστωτής» νοείται κάθε πιστωτής που έχει συμβληθεί στη σύμβαση συμμετοχής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης συμμετέχουν αυτοδικαίως στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και καταλαμβάνονται από τον ορισμό του «συμμετέχοντα πιστωτή».
ι. Ως «συναινούντες πιστωτές» νοούνται οι συμμετέχοντες πιστωτές που συγκροτούν την πλειοψηφία συμμετεχόντων πιστωτών.
κ. Ως «καταλαμβανόμενοι πιστωτές» νοούνται τα πρόσωπα και οι φορείς που δεσμεύονται από σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.
λ. Ως «οφειλές προς το Δημόσιο» νοούνται οι βεβαιωμένες απαιτήσεις του Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α` 90), του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α` 170) και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α` 265) με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
μ. Ως «οφειλές προς χρηματοδοτικό φορέα» νοούνται οι οφειλές του οφειλέτη προς χρηματοδοτικούς φορείς από κάθε αιτία στο ύψος που διαμορφώνονται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 115.
ν. Ως «οφειλές υπέρ τρίτων» νοούνται οι βεβαιωμένες οφειλές υπέρ τρίτων πιστωτών, οι οποίες βεβαιώνονται και εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
ξ. Ως «οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης» νοούνται οι απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, που βεβαιώθηκαν έως τον χρόνο υποβολής της αίτησης, με τις προσαυξήσεις, πρόστιμα και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά τον χρόνο υποβολής.
ο. Στην έννοια των «οφειλών» συμπεριλαμβάνονται και οι οφειλές νομικών ή φυσικών προσώπων που προήλθαν από διαδοχή επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα ή ως συνέπεια καθολικής διαδοχής. Στην περίπτωση αυτή η μεταβιβάζουσα επιχείρηση δεν συμπεριλαμβάνεται στην έννοια του συνοφειλέτη της περ. β`.

  • 30 Αυγούστου 2020, 16:10 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

    Πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα ενός χρηματοδοτικού φορέα-πιστωτή να έχει την πρωτοβουλία ή να διεξάγει απευθείας μόνος του την διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, σε περίπτωση που έχει έχει σαφώς μεγαλύτερο ύψος απαιτήσεων έναντι του οφειλέτη.
    Δεν μπορεί για παράδειγμα σε ένα σύνολο οφειλών 100.000 ευρώ ενός οφειλέτη σε τρεις τράπεζες κατά την εξής σχέση: τράπεζα Α 85000 και τράπεζα Β 10000 και τράπεζα Γ 5000 να μην δίνεται ένας πρωταγωνιστικός ρόλος στην Α, η οποία θα είναι αυτή που θα κάνει την εξωδικαστική ρύθμιση ενημερώνοντας και τις υπόλοιπες.
    Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο σε περίπτωση που υπάρχει μόνο μια τράπεζα που έχει εμπράγματη ασφάλεια ενέγγυου δανειστή σε βάρος του οφειλέτη λόγω χρεών σημαντικού ύψους, ενώ οι τυχόν άλλες δεν έχουν εμπράγματη ασφάλεια, διότι οι απαιτήσεις τους ήταν πολύ μικρές.
    Είναι πολύ δυσλειτουργικό και γραφειοκρατικό όταν αναμιγνύονται πολλές 3 διαφορετικές τράπεζες, για διαφορετικά χρέη, πολύ δε περισσότερο όταν για τα χρέη αλλού υπάρχουν ή αλλού δεν υπάρχουν συνοφειλέτες και εγγυητές. Για τον λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει ένα είδος leading bank. Και αυτό όχι μόνο εδώ στον Κώδικα αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση.