Άρθρο 136 – Διαχειριστές αφερεγγυότητας – Προϋποθέσεις διορισμού

1. Διαχειριστής αφερεγγυότητας δύναται να διορισθεί
α. φυσικό πρόσωπο υπό την προϋπόθεση ότι κατέχει ισχύουσα πιστοποίηση, ατομικά ή ως κοινοπραξία πιστοποιημένων προσώπων, ή
β. δικηγορική εταιρία ή ελεγκτική εταιρία ή συμβουλευτική εταιρία, εφόσον σε κάθε περίπτωση απασχολεί τουλάχιστον ένα πιστοποιημένο πρόσωπο με οποιαδήποτε σχέση απασχόλησης.
2. Τα πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 εγγράφονται στη βαθμίδα Β` του μητρώου διαχειριστών αφερεγγυότητας του άρθρου 142. Για την απευθείας εγγραφή στη βαθμίδα Α του μητρώου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή κοινοπραξία φυσικών προσώπων, απαιτείται η άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου ή του ορκωτού ελεγκτή ή του λογιστή φοροτεχνικού με δικαίωμα υπογραφής Α’ τάξεως για δέκα (10) τουλάχιστον έτη και η αποδεδειγμένη άσκηση καθηκόντων συνδίκου ή εκκαθαριστή ή ειδικού εντολοδόχου, καθώς και η απασχόληση με οιαδήποτε σχέση, είτε μέσω σύμβασης εξηρτημένης εργασίας, είτε μέσω ανεξαρτήτων υπηρεσιών, είτε σύμβασης έργου σε τουλάχιστον τρεις υποθέσεις αφερεγγυότητας ή, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, η απασχόληση ενός τουλάχιστον προσώπου που ικανοποιεί τις προϋποθέσεις ένταξης στην βαθμίδα Α για τα φυσικά πρόσωπα.
3. Για τα επαγγελματικά προσόντα που έχουν αποκτηθεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 38/2010.
4. Η περ. α` του άρθρου 8 του ν. 4194/2013 ισχύει και για τον δικηγόρο που κατέχει πιστοποίηση του άρθρου 137 και απασχολείται σε ελεγκτική εταιρία ή συμβουλευτική εταιρία ή εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις με αντικείμενο την ανάληψη καθηκόντων διαχειριστή αφερεγγυότητας, του οποίου το έργο δεν είναι ασυμβίβαστο, ούτε αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, λογίζεται δε ως άσκηση αυτού. Για τις ανάγκες του άρθρου 49 του ν. 4194/2013 η απασχόληση ως διαχειριστή αφερεγγυότητα νοείται ως δικηγορική υπηρεσία. Για την παροχή υπηρεσιών διαχειριστή αφερεγγυότητας, δικηγορική εταιρία δύναται να απασχολεί και πιστοποιημένα πρόσωπα μη δικηγόρους.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2020, 16:28 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΛΥ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

  Η εισηγητική έκθεση για να δικαιολογήσει τη διάταξη 136 το σχεδίου νόμου, με την οποία εγγράφονται στο μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας και νομικά πρόσωπα αναφέρει.
  “Άλλωστε, πρόσωπα που έχουν ήδη εγγραφεί στο Μητρώο Φερεγγυότητας προέρχονται από αυτά τα νομικά πρόσωπα, και επιλέγονται και λόγω της απασχόλησής τους σε αυτά, οπότε δεν κρίθηκε αναγκαία η διατήρηση του περιορισμού ότι ο διοριζόμενος διαχειριστής αφερεγγυότητας πρέπει να είναι υποχρεωτικά φυσικό πρόσωπο.”
  Προφανώς η αιτιολογία είναι ανεπαρκέστατη για άλλη μία φορά όπως συνέβη και στην κρίσιμη διατάξη του άρθρου 96 του παρόντος σχεδίου.
  Η πολιτεία εναρμονισμένη με το ενωσιακό δίκαιο δημιούργησε ένα νέο επάγγελμα αυτό του διαχειριστή αφερεγγυότητας. Αυτοί ήσαν ανεξάρτητοι και αυτόνομοι ελεύθεροι επαγγελματίες, δικηγόροι και λογιστές . Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι επαγγελματίες αφερεγγυοτητας ήσαν και παραμένουν φυσικά πρόσωπα ακριβώς για να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους. Επιτρέπεται η σύσταση εταιρικών σχημάτων μεταξύ των επαγγελματιών αφερεγγυότητας, με εταίρους αμιγώς επαγγελματίες αφερεγγυοτητας. Το παρόν σχέδιο νόμου διαφοροποιείται και επιτρέπει την εγγραφή στο μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας και νομικών προσώπων, τα οποία είναι ελεγκτικές συμβουλευτικές και δικηγορικές εταιρείες. για ποιο λόγο γίνεται αυτό. η δικαιολογία που αναφέρει η αιτιολογική έκθεση είναι ανεπαρκέστατη. Αυτό το οποίο συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι τα εξής. επιτρέπεται η υπάλληλοποίηση του διαχειριστή αφερεγγυότητας, με ότι αυτό συνεπάγεται στην ανεξαρτησία του, και την διαπλοκή του με εταιρίες οι οποίες εκπροσωπούν τελείως διαφορετικούς στόχους από αυτές που διαχειριστής αφερεγγυότητας. Αυτό προφανώς εξαλείφει και την όποια ανεξαρτησία του. Το δεύτερο είναι ότι η εργασία του διαχειριστή αφερεγγυότητας, είναι αντιληπτή ως μία νέα αγορά η οποία επιχειρείται να ελεγχθεί από νομικά πρόσωπα τα οποία πολλαπλώς συνδέονται με επιχειρηματικά συμφέροντα, τραπεζικά συμφέροντα.
  Βεβαίως κανείς δεν πρόσεξε ότι η συμμετοχή νομικών προσώπων στην” αγορά” της αφερεγγυότητας ούτε αύξηση των θέσεων εργασίας θα φέρει, ούτε νέες επενδύσεις, ούτε κάποια άλλη οποιοδήποτε οποιαδήποτε προώθηση της οικονομίας. Αντιθέτως θα φέρει μείωση των αμοιβών των υπαλλήλων διαχειριστών αφερεγγυότητας και μεταφορά των υπερβαλλόντων χρημάτων στα οποία νομικά πρόσωπα, καθώς εξάρτηση του υπαλλήλου διαχειριστές αφερεγγυότητας από τον εργοδότη νομικό πρόσωπο.
  Η μόνη ορθή λύση είναι να επιτραπεί στους διαχειριστές αφερεγγυότητας να συστήνουν μεταξύ τους εταιρείες, οι οποίες θα δύνανται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των ελεγκτικών δικηγορικών και συμβουλευτικών εταιρειών.