Άρθρο 167 – Μητρώο Εμπειρογνωμόνων – Περιεχόμενο Έκθεσης Εμπειρογνώμονα

1. Συστήνεται μητρώο εμπειρογνωμόνων (εφεξής: «Μητρώο Εμπειρογνωμόνων» ή «Μητρώο») που τηρείται στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) του Υπουργείου Οικονομικών. Από το Μητρώο επιλέγονται εμπειρογνώμονες, οι οποίοι ενεργούν τα προβλεπόμενα στα κεφάλαια δέκατο και ενδέκατο του παρόντος.
2. Στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων δύνανται να εγγραφούν ως μέλη φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία προσφέρουν κατ’ επάγγελμα υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών και είναι: α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) επί τουλάχιστον πέντε έτη, που διαθέτουν τη σχετική άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος ή άδεια παροχής φοροτεχνικών υπηρεσιών Α΄ τάξης, β) φυσικά πρόσωπα ή ελεγκτικές εταιρείες, που είναι μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) που έχει συσταθεί με το άρθρο 1 του π.δ. 226/1992 (Α’120) και έχουν λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος (επαγγελματική άδεια) από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4449/2017 (Α΄ 7), ή γ) φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποτελούν πιστοποιημένους εκτιμητές του κλάδου άυλων αγαθών ή επιχειρήσεων, εγγεγραμμένα στο οικείο Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών.
3. Ο διορισμός του εμπειρογνώμονα γίνεται μέσω επιλογής του από το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων, τον οποίο δικαιούται να αποδεχθεί εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής ισοδυναμεί με αποποίηση αποδοχής.
4. Ο εμπειρογνώμονας υποχρεούται να αποποιηθεί το διορισμό του αν συντρέχουν στο πρόσωπό του περιστάσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανεξαρτησία του. Τέτοιες περιστάσεις είναι ιδίως:
α. Κάθε προσωπική ή επαγγελματική σχέση με τον οφειλέτη ή πιστωτή, ή
β. οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, από την έκβαση της διαδικασίας.
5. Η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. επιβλέπει το έργο των εμπειρογνωμόνων και μεριμνά για την κατάρτισή τους. Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους διαγράφονται από το Μητρώο εμπειρογνώμονες που δεν φέρουν σε πέρας το έργο τους εμπροθέσμως ή εκπληρώνουν πλημμελώς τα καθήκοντα τους.
6. Η αμοιβή του εμπειρογνώμονα συμφωνείται ελεύθερα και βαρύνει τον οφειλέτη.
7. Η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων, ο τρόπος επιλογής, τυχόν ασυμβίβαστα, η διαδικασία διαγραφής καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται λεπτομερειακά με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων.