Άρθρο 144 – Kωλύματα

1. Διαχειριστής αφερεγγυότητας δεν μπορεί να διοριστεί πρόσωπο το οποίο:
α. συνδέεται με τον οφειλέτη, και επί νομικών προσώπων με κάποιο από τα φυσικά πρόσωπα που μετέχουν στη διοίκησή τους ή ασκούν έλεγχο επ’ αυτών, με συγγένεια εξ αίματος ή αγχιστείας σε ευθεία γραμμή απεριόριστα ή με υιοθεσία και εκ πλαγίου μέχρι τέταρτου βαθμού ή είναι σύζυγος αυτών, ή
β. συνδέεται με τον οφειλέτη ή πρόσωπο που ελέγχει ή ελέγχεται από τον οφειλέτη με συμβατική σχέση, ή
γ. την πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή σε διαδικασία αφερεγγυότητας, το πιστοποιημένο πρόσωπο που απασχολείται στην διαδικασία αφερεγγυότητας:
i. συμμετείχε στη διαχείριση ή εκπροσώπηση της επιχείρησης του οφειλέτη, ή
ii. είχε την ιδιότητα του νόμιμου ελεγκτή της επιχείρησης του οφειλέτη ή απασχολείτο στον νόμιμο έλεγχο για λογαριασμό ελεγκτικής εταιρίας,
δ την τριετία πριν την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή σε διαδικασία αφερεγγυότητας είχε λάβει άμεσα ή έμμεσα αμοιβή (ή είχε πληρωθεί απαίτησή του) από τον οφειλέτη ή πρόσωπο που ελέγχει ή ελέγχεται από τον οφειλέτη στο πλαίσιο σύμβασης παροχής εξαρτημένων ή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή σύμβασης έργου, με εξαίρεση την περίπτωση που η αμοιβή αυτή αφορά απόπειρα αποφυγής αφερεγγυότητας και είχε την έγκριση πιστωτών που δεν είναι συνδεδεμένα πρόσωπα με τον οφειλέτη.
2. . Οι αρνητικές προϋποθέσεις της παρ. 1 ισχύουν, με την επιφύλαξη της πρόβλεψης αυστηρότερων προϋποθέσεων, στις ειδικότερες διατάξεις για τα καθήκοντα του διαχειριστή.
3. Στην περίπτωση που ο προς διορισμό διαχειριστής αφερεγγυότητας είναι νομικό πρόσωπο, τα κωλύματα των παρ. 1 και 2 ελέγχονται και ως προς το πιστοποιημένο πρόσωπο, που απασχολείται σε αυτό με οιαδήποτε σχέση.
4. Ο διαχειριστής αφερεγγυότητας ελέγχει τη μη συνδρομή των κωλυμάτων των παρ. 1 και 2 ως προς τα πρόσωπα που προσλαμβάνει, με οποιαδήποτε συμβατική σχέση (εργασίας, έργου κ.λπ.), για την υποβοήθηση του έργου του, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, καθώς και για το πιστοποιημένο πρόσωπο που απασχολεί.
5. Διαχειριστής αφερεγγυότητας δεν αποδέχεται διορισμό του από οφειλέτη ή πιστωτή εφόσον συντρέχει κώλυμα του παρόντος άρθρου.
6. Εντός πέντε (5) ημερών από την ειδοποίηση για τον διορισμό του, ο διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει εγγράφως προς το όργανο που τον διόρισε, και, στην περίπτωση που ασκεί καθήκοντα συνδίκου, προς τον εισηγητή, δήλωση περί υπάρξεως κωλύματος. Η μη υποβολή δήλωσης, εφόσον συντρέχει κώλυμα, η αποδοχή διορισμού εφόσον συντρέχει κώλυμα ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.