Άρθρο 159 – Σκοπός-Εργαλεία

1. Σκοπός των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου είναι η ίδρυση διαδικασίας πρόσβασης οφειλετών σε σαφή και διαφανή εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης, τα οποία μπορούν να εντοπίζουν περιστάσεις που δύνανται να οδηγήσουν σε αφερεγγυότητα και να επισημαίνουν στον οφειλέτη την ανάγκη άμεσης αντίδρασης.
2. Στα εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης περιλαμβάνονται ηλεκτρονικοί μηχανισμοί ειδοποίησης του οφειλέτη, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες παρεχόμενες από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών και τους Επαγγελματικούς Φορείς (Επιμελητήρια Επαγγελματικούς Συλλόγους).
3. Οι οφειλέτες έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα πρόσβασης στα ανωτέρω εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης, καθώς και στις διαδικασίες και τα μέτρα αναδιάρθρωσης και απαλλαγής από το χρέος, μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

 • Το ΒΕΑ θεωρεί ότι με το συγκεκριμένο κεφάλαιο, ΔΕΝ ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της οδηγίας που προβλέπουν στο Άρθρο 3 περί Έγκαιρης προειδοποίησης και πρόσβασης σε πληροφορίες:
  «1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι οφειλέτες να έχουν πρόσβαση σε ένα ή περισσότερα σαφή και διαφανή εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης, τα οποία μπορούν να εντοπίζουν περιστάσεις που δύνανται να οδηγήσουν σε αφερεγγυότητα και επισημαίνουν στον οφειλέτη την ανάγκη άμεσης αντίδρασης. Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν χρήση των νέων τεχνολογιών ΤΠ για τις κοινοποιήσεις και την επικοινωνία.
  2. Τα εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης μπορούν να περιλαμβάνουν: α) μηχανισμούς ειδοποίησης όταν ο οφειλέτης δεν έχει εκτελέσει ορισμένα είδη πληρωμών· β) συμβουλευτικές υπηρεσίες από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς· γ) παροχή υπό την εθνική νομοθεσία κινήτρων προς τους τρίτους που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με τον οφειλέτη, όπως λογιστές, φορολογικές διοικήσεις και οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, για να επισημαίνουν στον οφειλέτη τυχόν αρνητική εξέλιξη.
  3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι οφειλέτες και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων να έχουν πρόσβαση σε ενημερωμένες πληροφορίες που αφορούν τη διαθεσιμότητα εργαλείων έγκαιρης προειδοποίησης, καθώς και τις διαδικασίες και τα μέτρα αναδιάρθρωσης και απαλλαγής από χρέος.
  4. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν διαδικτυακά πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα πρόσβασης στα εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης στην επικράτεια των κρατών μελών. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες αυτές είναι ευπρόσιτες και εύχρηστες, ιδίως για τις ΠΜΜΕ.
  5. Τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν υποστήριξη στους εκπροσώπους των εργαζομένων για την αποτίμηση της οικονομικής κατάστασης του οφειλέτη.

 • 1 Σεπτεμβρίου 2020, 19:42 | Π.Δ

  Πρόβλεψη και Νομοθετική ρύθμιση για την άμεση διαγραφή όλων των οικ. δεδομένων από την Τειρεσίας α.ε».
  Στα πλαίσια της επικείμενης νομοθετικής ρύθμισης και για τους δανειολήπτες που έχουν ήδη ρυθμίσει τα δάνεια τους πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τον επονομαζόμενο «λευκό Τειρεσία».
  Στην Πρόβλεψη να συμπεριλαμβάνεται η δυνατότητα διαγραφής των οικονομικών δεδομένων του Τειρεσία.
  Τα Νοικοκυριά που έχουν λάβει στεγαστικά δάνεια, αν και έχουν ρυθμιστεί τα δάνεια αυτά με Δικαστικές Αποφάσεις με βάση τον Ν 3869/2010 , καταγγέλθηκαν από τις Τράπεζες στην Τειρεσίας α.ε.
  Τα νοικοκυριά αυτά για πολλά πλέον χρόνια (πέραν των 20, δηλαδή όσο κρατά η ρύθμιση…) δεν έχουν πλέον την δυνατότητα π.χ να αγοράσουν αναγκαίο οικιακό εξοπλισμό ή να αντικαταστήσουν τον παλιό (ζωτικής σημασία θέματα), με δόσεις και οι αιτήσεις τους απορρίπτονται!!!!!!!!
  Πως θα επιβιώσουν τα νοικοκυριά αυτά αφού δεν έχουν την δυνατότητα να εξοφλούν τα είδη αυτά πρώτης ανάγκης σε μετρητά με όλο το ποσό ;;