Άρθρο 94 – Επανάληψη πλειστηριασμού

1. Εφόσον πλειστηριασμός κηρυχθεί άγονος, αυτός επαναλαμβάνεται σε ημερομηνία που ορίζεται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού και δεν απέχει περισσότερο από είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα του άγονου πλειστηριασμού. Η ημερομηνία του νέου πλειστηριασμού με αναφορά στη διακήρυξη δημοσιεύεται με επιμέλεια του υπαλλήλου του πλειστηριασμού στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.
2. Στην επαναληπτική διαδικασία η τιμή πρώτης προσφοράς μειώνεται στα τρία τέταρτα (3/4) της μέσης τιμής των εκτιμήσεων των πιστοποιημένων εκτιμητών του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 92 και, σε περίπτωση που απαιτηθεί επανάληψη, τότε διεξάγεται όπως προβλέπεται στην παρ. 1 με τιμή πρώτης προσφοράς ίση προς το ένα δεύτερο (1/2) της μέσης τιμής των εκτιμήσεων των πιστοποιημένων εκτιμητών του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 92.
3. Εάν και ο πλειστηριασμός αυτός αποβεί άγονος, ο σύνδικος υποβάλλει αμελλητί στον εισηγητή αίτηση για τη μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς ή την έγκριση όρων που θα διευκολύνουν την εκποίηση του πράγματος, περιλαμβανομένης της ελεύθερης εκποίησης με συγκεκριμένο τίμημα ή της διενέργειας ελέγχου της νομικής ή πραγματικής κατάστασης. Ο εισηγητής αποφαίνεται επί της αίτησης του συνδίκου με αιτιολογημένη διάταξη, κατά της οποίας δεν επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου. Η διάταξη του εισηγητή εκδίδεται εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης του συνδίκου.
4. Σε περίπτωση που δεν έχει επιτευχθεί η μεταβίβαση του πράγματος εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από την έκδοση της διάταξης του εισηγητή, ο σύνδικος επαναλαμβάνει τον πλειστηριασμό χωρίς τιμή πρώτης προσφοράς και σε περίπτωση που και αυτός ο πλειστηριασμός αποβεί άγονος, η κυριότητα του πράγματος περιέρχεται στο Δημόσιο με απόφαση του εισηγητή κατόπιν εισήγησης του συνδίκου. Η απόφαση αυτή μεταγράφεται με επιμέλεια του συνδίκου στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο, υποθηκοφυλακείο, νηολόγιο ή άλλο δημόσιο μητρώο εφόσον απαιτείται. Στην περίπτωση αυτή ο σύνδικος κοινοποιεί αμελλητί την απόφαση του εισηγητή στην αρμόδια για τη δημόσια περιουσία υπηρεσία του Δημοσίου.

  • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 12:29 | Δημητρης Καστριωτης

    Στο α.94 προβλέπεται ότι, αν γίνει σειρά άγονων πλειστηριασμών περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, η κυριότητα του πλειστηριαζόμενου περιέρχεται στο Δημόσιο χωρίς προσδιορισμό ανταλλάγματος. Πρόκειται για αντισυνταγματική διάταξη, αφού επί της ουσίας συνιστά δήμευση και μάλιστα επί ζημία των πτωχευτικών πιστωτών.