Άρθρο 164 – Συλλογή στοιχείων

1. Τα διαθέσιμα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας στοιχεία χρησιμοποιούνται από [αρμόδια υπηρεσία] για την συλλογή και συγκέντρωση δεδομένων για διαδικασίες του παρόντος κώδικα, κατανεμημένα ανά είδος διαδικασίας, τουλάχιστον όσον αφορά τα ακόλουθα στοιχεία:
α. τον αριθμό των διαδικασιών για τις οποίες υποβλήθηκε αίτηση ή οι οποίες κινήθηκαν, και των διαδικασιών που εκκρεμούν ή περατώθηκαν,
β. τη μέση διάρκεια των διαδικασιών από την υποβολή της αίτησης έως την περάτωση, τον αριθμό των διαδικασιών πέραν όσων απαιτούνται κατά το στοιχείο δ,
γ. τον αριθμό των αιτήσεων που χαρακτηρίστηκαν μη παραδεκτές, απορρίφθηκαν ή αποσύρθηκαν πριν εκκινήσουν,
δ. τον αριθμό των οφειλετών που υπήχθησαν σε διαδικασίες του παρόντος κώδικα και οποίοι εντός τριών ετών πριν την υποβολή της αίτησης είχαν υπαχθεί σε επικυρωμένο σχέδιο εξυγίανσης ή σχέδιο αναδιάρθρωσης βάσει άλλης διαδικασίας αναδιάρθρωσης οφειλών ή απαλλαγής από χρέη.
2. Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους μεριμνά για την συγκέντρωση δεδομένων σχετικά με:
α. το μέσο κόστος εκάστου είδους διαδικασίας·
β. τα μέσα ποσοστά ανάκτησης για τους εμπραγμάτως ασφαλισμένους και τους ανέγγυους πιστωτές και, κατά περίπτωση, για άλλα είδη πιστωτών, χωριστά ·
γ. τον αριθμό των επιχειρηματιών που, μετά την υποβολή τους σε διαδικασία που οδηγεί στην απαλλαγή κατά το άρθρο 103 συστήνουν νέα επιχείρηση·
δ. τον αριθμό των θέσεων εργασίας που χάθηκαν μετά τη διαδικασία αναδιάρθρωσης και αφερεγγυότητας.
3. Το σύνολο των δεδομένων του παρόντος άρθρου, κατά περίπτωση, συλλέγονται μέσω δειγματοληπτικής τεχνικής με σκοπό τα δείγματα να είναι αντιπροσωπευτικά ως προς το μέγεθος και την πολυμορφία τους, και κατανέμονται με βάση:
α. το μέγεθος των οφειλετών που δεν είναι φυσικά πρόσωπα,
β. το αν οι οφειλέτες είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και·
γ. φυσικών προσώπων που έχουν εμπορική ιδιότητα και των λοιπών.
4. Τα δεδομένα του παρόντος άρθρου, χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για την διαβίβαση δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1023