Άρθρο 53 – Γενική διάταξη για τα νομικά πρόσωπα

1. Η πτώχευση του νομικού προσώπου καθώς και η απόρριψη της αίτησης λόγω έλλειψης ενεργητικού επιφέρουν τη λύση του. Τα όργανα του νομικού προσώπου διατηρούνται.
2. Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από οφειλέτη που είναι νομικό πρόσωπο, αρμοδιότητα για την υποβολή της έχει το όργανο της διοίκησης.

  • 28 Αυγούστου 2020, 18:42 | Φίλιππος Λάμπου

    Το παρόν άρθρο επαναλαμβάνει τις διατάξεις του άρθρου 96 ΠτΚ που είναι ενταγμένο στο κεφάλαιο «Ειδικές διατάξεις επί νομικών προσώπων», το οποίο όμως στο παρόν σχέδιο νόμου δεν υπάρχει πλέον. Για νομοτεχνικούς λόγους, συνεπώς, προτείνεται να απαλειφθεί το άρθρο 53 και οι διατάξεις του να μεταφερθούν ως εξής:
    Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αναφέρονται στις συνέπειες της πτώχευσης ως προς το πρόσωπο του οφειλέτη, οι οποίες ρυθμίζονται στο άρθρο 17. Συνεπώς, για την ενότητα της ρύθμισης, προτείνεται η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου να μεταφερθεί στο άρθρο 17 ως νέα παράγραφος 2. Σε συνέχεια αυτής της μεταφοράς προτείνεται η αλλαγή του τίτλου του άρθρου 17 ως εξής: «Συνέπειες ως προς το πρόσωπο του οφειλέτη».
    Επίσης, η διάταξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου αναφέρεται στην υποβολή αίτησης πτώχευσης από τον οφειλέτη, η οποία ρυθμίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 5. Συνεπώς, για την ενότητα της ρύθμισης, προτείνεται η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου να μεταφερθεί στο άρθρο 5 ως νέο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5.