Άρθρο 89 – Εκδίκαση της αίτησης αποδοχής

1. Για τη συζήτηση της αίτησης αποδοχής της παρ. 9 του άρθρου 88, τις τυχόν παρεμβάσεις και οποιοδήποτε άλλο σχετικό ζήτημα εφαρμόζονται τα οριζόμενα για την αίτηση πτώχευσης, αναλόγως εφαρμοζόμενα.
2. Το δικαστήριο αποδέχεται την υποβληθείσα αίτηση εφόσον διαπιστώσει ότι τηρήθηκε η διαδικασία που περιγράφεται στις παρ. 3 έως και 8 του άρθρου 88 και ότι η εισαγόμενη προς έγκριση προσφορά είναι του πλειοδότη ή, σε περίπτωση μίας προσφοράς, ότι έχει την έγκριση της συνέλευσης των πιστωτών και ανακηρύσσει τον αγοραστή ή τους αγοραστές, κατά περίπτωση με απόφασή του, που δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.
3. Τριτανακοπή κατά της αποφάσεως δύναται να ασκηθεί από πρόσωπο που δεν παρέστη στη συζήτηση γιατί είτε δεν κλητεύθηκε είτε δεν κλητεύθηκε νόμιμα σε αυτή εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης κατά το προηγούμενο εδάφιο.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2020, 13:49 | Θεόδωρος Καραμήτσας

  Δεδομένου ότι η δικαστική έγκριση της μεταβίβασης καταργείται, όπως προκύπτει από το άρθρο 88 παρ.9, παρέλκει η δικαστική αποδοχή του άρθρου 89, η οποία προφανώς διατηρήθηκε εκ παραδρομής.

 • 1 Σεπτεμβρίου 2020, 17:16 | Παναγιώτης Αναστόπουλος

  Καλησπέρα σας,
  Από νομοτεχνική άποψη είναι σαφές ότι το άρθρο χρήζει διόρθωσης, καθώς γίνεται μνεία σε αίτηση αποδοχής «της παρ. 9 του άρθρου 88», ενώ η εν λόγω διάταξη (άρ. 88 παρ. 9) δεν αναφέρεται σε αίτηση αποδοχής ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου, αλλά μόνο σε έγκριση της συνέλευσης των πιστωτών.
  Προκαλείται, έτσι, προφανής σύγχυση που δέον να αποφευχθεί είτε με αλλαγή στη διατύπωση της παρούσας διάταξης είτε της παρ.9 του άρθρου 88.
  Από δικαιοπολιτική άποψη, παρατηρείται ότι η εισαγωγή στο άρθρο 88 της προϋπόθεσης να λαμβάνεται η έγκριση της συνέλευσης των πιστωτών και μάλιστα δύο φορές (μία αναφορικά με τη μορφή της εκποίησης, εάν δηλαδή θα αφορά το σύνολο του ενεργητικού ή επιμέρους κλάδους – αρ. 88 παρ.4, και μία κατόπιν της ολοκλήρωσης της συναλλαγής – αρ. 88 παρ.9), σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη διατήρηση της πρόβλεψης για τη δικαστική έγκριση της συναλλαγής του παρόντος άρθρου (89), καθιστά δυσλειτουργική την όλη διαδικασία και ευεπίφορη καθυστερήσεων και κωλυσιεργιών. Επισημαίνεται ότι οι αντίστοιχες διατάξεις του ν. 4307/2014, όπου επίσης προβλεπόταν η αποδοχή της προσφοράς του πλειοδότη από το αρμόδιο δικαστήριο, δεν περιείχαν πρόβλεψη για την έγκριση της συνέλευσης των πιστωτών και μάλιστα εις διπλούν.
  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας, δέον θα ήταν να αποφευγόταν είτε η εμπλοκή της συνέλευσης των πιστωτών, είτε του Δικαστηρίου, το οποίο έχει ασκήσει τη δικαιοδοτική του κρίση στην εκκίνηση της διαδικασίας και δεν υπάρχει ουσιώδης λόγος ανάμειξής του στην κατάληξή της.