Άρθρο 42 – Πτωχευτική ανάκληση

Πράξεις του οφειλέτη που διενεργήθηκαν εντός του χρόνου που περιλαμβάνεται από την παύση των πληρωμών μέχρι την κήρυξη της πτώχευσης (ύποπτη περίοδος) ή, στην περίπτωση του άρθρου 43, εντός του προηγουμένου από την ύποπτη περίοδο εξαμήνου και είναι επιζήμιες για την ομάδα των πιστωτών ανακαλούνται ή μπορούν να ανακληθούν από τον σύνδικο κατά τις διατάξεις των επόμενων άρθρων.