Άρθρο 170 – Καταργούμενες διατάξεις

1. Από την ημερομηνία του πρώτου εδαφίου του άρθρου 171, καταργείται ο ν. 3588/2007. Όπου γίνεται αναφορά σε νόμο στον Πτωχευτικό Κώδικα, ν. 3588/2007, νοείται ο Κώδικας Φερεγγυότητας και Δεύτερης Ευκαιρίας του παρόντα νόμου. Οι εκκρεμείς κατά το χρόνο δημοσίευσης διαδικασίας εξελίσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εκτός όπου άλλως ρητά ορίζεται στο παρόν ή από τις προϊσχύουσες του ν. 3588/2017 διατάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 182 αυτού. Κατ΄ εξαίρεση, με απόφαση της πλειοψηφίας της συνέλευσης των πιστωτών εκκρεμούς πτωχευτικής διαδικασίας, επιτρέπεται η συνέχιση της διαδικασίας στο στάδιο στο οποίο βρίσκεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φερεγγυότητας και Δεύτερης Ευκαιρίας.
2. Η δημοσίευση του παρόντος παύει την δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων σύμφωνα με τους ν. 4605/2019, 4469/2017 και 3869/2010.
3. Από την ημερομηνία του πρώτου εδαφίου του άρθρου 171 καταργούνται τα άρθρα 68 έως και 77 του ν. 4307/2014, οι διατάξεις των οποίων εξακολουθούν να ισχύουν στις εκκρεμείς κατά τη έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διαδικασίες, εκτός όπου άλλως ρητά ορίζεται στο παρόν. Κατ΄ εξαίρεση, με απόφαση της συνέλευσης των πιστωτών ειδικής διαχείρισης, επιτρέπεται η συνέχιση της διαδικασίας στο στάδιο στο οποίο βρίσκεται σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν την επιχείρηση του οφειλέτη ως συνόλου ή των επιμέρους λειτουργικών συνόλων της του Κώδικα Φερεγγυότητας και Δεύτερης Ευκαιρίας. Όπου γίνεται αναφορά σε νόμο στην ειδική διαχείριση των ανωτέρω άρθρου, νοείται η διαδικασία του Μέρους ΙΙ του Πέμπτου Κεφαλαίου.
4. Καταργείται το άρθρο 65 του ν. 4472/2017.
5. Από τη θέση σε πλήρη εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας, καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 62 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.). Οι διατάξεις αυτές συνεχίζουν να ισχύουν σε πτωχεύσεις που διέπονται από το ν. 3588/2007 ή από τις προϊσχύουσες αυτού διατάξεις, σύμφωνα με την παρ. 1.
6. Από την ημερομηνία του πρώτου εδαφίου του άρθρου 171 καταργείται η παρ. 3 του άρθρου 58 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.).
7. Από την ημερομηνία του πρώτου εδαφίου του άρθρου 171 καταργείται η περ. 22 της υποπαρ. Γ3 της παρ. Γ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, καθώς και κάθε διάταξη που εκδόθηκε βάσει εξουσιοδότησης περιεχόμενης στην παραπάνω καταργούμενη διάταξη.

 • 1 Σεπτεμβρίου 2020, 19:55 | Π.Δ

  Πρόβλεψη και Νομοθετική ρύθμιση για την άμεση διαγραφή όλων των οικ. δεδομένων από την Τειρεσίας α.ε».

  Στα πλαίσια της επικείμενης νομοθετικής ρύθμισης και για τους δανειολήπτες που έχουν ήδη ρυθμίσει τα δάνεια τους πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τον επονομαζόμενο «λευκό Τειρεσία».
  Στην Πρόβλεψη να συμπεριλαμβάνεται η δυνατότητα διαγραφής των οικονομικών δεδομένων του Τειρεσία.
  Τα Νοικοκυριά που έχουν λάβει στεγαστικά δάνεια, αν και έχουν ρυθμιστεί τα δάνεια αυτά με Δικαστικές Αποφάσεις με βάση τον Ν 3869/2010 , καταγγέλθηκαν από τις Τράπεζες στην Τειρεσίας α.ε.
  Τα νοικοκυριά αυτά για πολλά πλέον χρόνια (πέραν των 20, δηλαδή όσο κρατά η ρύθμιση…) δεν έχουν πλέον την δυνατότητα π.χ να αγοράσουν αναγκαίο οικιακό εξοπλισμό ή να αντικαταστήσουν τον παλιό (ζωτικής σημασία θέματα), με δόσεις και οι αιτήσεις τους απορρίπτονται!!!!!!!!

  Πως θα επιβιώσουν τα νοικοκυριά αυτά αφού δεν έχουν την δυνατότητα να εξοφλούν τα είδη αυτά πρώτης ανάγκης σε μετρητά με όλο το ποσό ;;;

 • 29 Αυγούστου 2020, 16:32 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

  Κ υπουργε, από την κατάργηση της κατάθεσης νέων αιτήσεων του Ν 3869 πρέπει να εξαιρεθεί η δυνατότητα κατάθεσης αιτήσεων με βάση το άρθρο 12α του Ν 3869 δηλαδή των κληρονόμων εκκρεμών υποθέσεων δεδομένου ότι έχει αρχίσει η διαδικασία στο πρόσωπο των κληρονόμουμενων και για λόγους ηθικής και νομικης και δικαιοπολιτικης τάξης Πρέπει να συνεχιστεί η διαδικασία προστασίας της κυρίας κατοικίας της οικογένειας με τις ίδιες διατάξεις και προϋποθέσεις !!!