Άρθρο 11 – Καταχωρήσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων

1. Η απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση, με επιμέλεια του συνδίκου ή του ενυπόθηκου δανειστή, καταχωρείται στο υποθηκοφυλακείο ή στο κτηματολόγιο, στο οποίο έχουν καταχωρηθεί εμπράγματα δικαιώματα του οφειλέτη επί ακινήτων.
2. Σε περίπτωση εκποίησης ή αποδέσμευσης των ακινήτων αυτών από τον σύνδικο ή τον ενυπόθηκο δανειστή, μετά από αίτηση του συνδίκου συνοδευόμενη από την εκποιητική δικαιοπραξία ή τη σύμφωνη γνώμη του ενυπόθηκου δανειστή, κατά περίπτωση, το υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο προβαίνει στη διαγραφή της καταχώρησης αυτής.
3. Οι παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται αναλόγως και σε μητρώα πλοίων ή αεροσκαφών, επί των οποίων ο οφειλέτης έχει εμπράγματα δικαιώματα, καθώς και σε δημόσια βιβλία στα οποία καταχωρούνται κατά τον νόμο άλλα περιουσιακά στοιχεία.

  • 5 Σεπτεμβρίου 2020, 21:37 | Σοφια_Αμμανατίδου

    Προβλέπεται η καταχώριση της απόφασης πτώχευσης στο υποθηκοφυλακείο/κτηματολόγιο κλπ.Nα προβλέπεται ρητά ότι η απόφαση καταχωρείται ΑΤΕΛΩΣ. Σε περίπτωση που απαιτηθούν δικαιώματος ανάλογα της αξίας του ακινήτου το προκαταβληθέν ποσό των 500€ κατά το χρόνο κήρυξης της πτώχευσης προφανώς δεν επαρκεί. Συνεπώς πρέπει να προσδιορίζεται ότι η σχετική καταχώριση γίνεται ατελώς.