Άρθρο 140 – Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων

1. Η αρμόδια αρχή τηρεί το μητρώο πιστοποιημένων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.
2. Σε κάθε πιστοποιημένο πρόσωπο αντιστοιχεί ένας ατομικός αριθμός στο μητρώο (αριθμός μητρώου αντιστοίχως πιστοποιημένου προσώπου).
3. Για κάθε πιστοποιημένο πρόσωπο το μητρώο περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
α. Το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, την ηλεκτρονική διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας και τον αριθμό μητρώου διαχειριστή που είναι φυσικό πρόσωπο ή την επωνυμία, τη διεύθυνση, την ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας στην οποία απασχολείται ο διαχειριστής αφερεγγυότητας ή με την οποία συνδέεται ως μέτοχος ή εταίρος ή μέλος διοίκησης ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο,
β. βιογραφικό σημείωμα του πιστοποιημένου προσώπου,
γ. κάθε διορισμό του διαχειριστή αφερεγγυότητας ή του πιστοποιημένου προσώπου (μέσω του ιδίου ή και άλλου διαχειριστή αφερεγγυότητας), κατά περίπτωση, σε διαδικασία του παρόντος κώδικα, του ν. 4307/2014, του ν 3869/2010 ή της αναγκαστικής διαχείρισης του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
δ. τη συμμετοχή του διαχειριστή αφερεγγυότητας ή πιστοποιημένου προσώπου που απασχολεί σε πρόγραμμα διαρκούς επιμόρφωσης,
ε. ποινές που του έχουν επιβληθεί για πειθαρχικές παραβάσεις, και
στ. κάθε άλλη πληροφορία η οποία καταχωρίζεται στο μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

  • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 19:44 | Θάνος Πέτσος

    Δεν υπάρχει καμία αναφορά για το υπάρχον σήμερα και τηρούμενο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 133/2016. Δεν υπάρχει διάταξη που να καθορίζει την αυτοδίκαιη μεταφορά των ήδη εγγεγραμμένων Δ/Α και πρέπει νομοτεχνικά να καθοριστεί.