Άρθρο 03 – Αντικειμενικές προϋποθέσεις

1. Σε πτώχευση κηρύσσεται ο οφειλέτης που αδυνατεί να εκπληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του κατά τρόπο γενικό και μόνιμο (παύση πληρωμών). Δεν αποτελούν εκπλήρωση των υποχρεώσεων οι πληρωμές που γίνονται με δόλια ή καταστρεπτικά μέσα.
2. Τεκμαίρεται ότι ο οφειλέτης βρίσκεται σε παύση πληρωμών όταν δεν καταβάλλει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, σε ύψος τουλάχιστον 40% των συνολικών του ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τον αντίστοιχο φορέα για περίοδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών, εφόσον η μη εξυπηρετούμενη υποχρέωσή του υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) Ευρώ. Η επιλεκτική εκπλήρωση ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεων δεν αίρει την παύση πληρωμών, η οποία μπορεί να συνίσταται και στην αδυναμία εκπλήρωσης ακόμα και μίας σημαντικής ληξιπρόθεσμης χρηματικής οφειλής.
3. Επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης αποτελεί λόγο κήρυξης της πτώχευσης, όταν την κήρυξή της ζητεί ο οφειλέτης.
4. Πτώχευση κηρύσσεται εφόσον, με βάση τα οικονομικά στοιχεία που τίθενται υπόψη του δικαστηρίου, πιθανολογείται ότι η περιουσία του οφειλέτη ή το εισόδημα του οφειλέτη, επαρκούν για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Άλλως, το δικαστήριο διατάσσει την καταχώριση του ονόματος ή της επωνυμίας, κατά περίπτωση, του οφειλέτη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας του άρθρου 163.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2020, 16:08 | Αλέξανδρος Π.

  Για τα φυσικά πρόσωπα προτείνω όπως η κατάθεση πτωχευτικού αιτήματος από πιστωτή να είναι εξοπλισμένη πρώτα με τελεσίδικη δικαστική απόφαση επί εκτελεστού τίτλου ή να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση αναγνώρισης χρέους. Είναι πολύ σοβαρό κάτι τέτοιο.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2020, 13:54 | Ε ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

  Για τα φυσικά πρόσωπα (και μόνο) προ της κατάθεσης αιτήματος πτωχεύσεως από πιστωτή/ές θα πρέπει να μη χωρεί αμφισβήτηση του χρέους. Συνεπώς, θα πρέπει να προηγείται η έκδοση εκτελεστού τίτλου ή η ύπαρξη τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Εναλλακτικά προτείνω να υφίσταται υπεύθυνη δήλωση αναγνώρισης χρέους εκεί όπου δεν αμφισβητείται αυτό.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2020, 09:44 | STAVRAKIS

  Μια αίτηση πτώχευσης θα πρέπει να ακολουθείται από ήδη υπάρχον εκτελεστό τίτλο ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση εκ των οποίων θα τεκμαίρεται το αδιαμφισβήτο και εκκαθαρισμένο της εκάστοτε οικονομικής απαίτησης. Αυτά, αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα. Άλλως να ακολουθείται από υπεύθυνη δήλωση αναγνώρισης χρέους.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2020, 09:05 | Αντωνιος Χατζάκης

  Αν η απαίτηση του πιστωτή και συγκεκριμένα των Τραπεζών έχει διαμορφωθεί από παράνομους και καταχρηστικούς ΓΟΣ, και οι οποίοι έχουν διαμορφώσει παράνομα την απαίτηση του, θα νομιμοποιείται η παράνομη απαίτηση;

 • 10 Σεπτεμβρίου 2020, 09:42 | Αντωνιος Χατζάκης

  Αν οι συμβάσεις Τραπεζών περιέχουν παράνομους και καταχρηστικούς ΓΟΣ, εξαιτίας των οποίων έχει διαμορφωθεί η απαίτηση, θα νομιμοποιείται η παρανομία με αυτή τη διαδικασία;

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 11:06 | MAROUDA D.

  Μου προκαλλεί εντύπωση πώς και σε αυτό το τόσο σημαντικό άρθρο υπάρχουν μόνον τόσα λίγα σχόλια.

  Γιατί το γράφω;

  Όταν πρόκειται ένα φυσικό πρόσωπο να τεθεί σε πτώχευση θα πρέπει προ της σχετικής κατάθεσης αιτήματος από τον Χ πιστωτή να τεκμαίρεται πως η όποια απαίτησή του είναι αδιαμφισβήτητη. Για να γίνει αυτό θα πρέπει λοιπόν πρώτα να έχει εκδοθεί σχετικός εκτελεστός τίτλος ή να έχει τελεσιδικήσει δικαστική απόφαση. Συντάσσομαι, δηλαδή με όσα γράφει ο/η χρήστης λίγο πιο κάτω από εμένα.

  Εναλλακτικά, βέβαια, σε περίπτωση που ο αιτών είναι το φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να υφίσταται υπεύθυνη δήλωσή του περί πλήρους αναγνώρισης του Χ χρέους.

  Ευχαριστώ και πάλι για το βήμα που δίνει η παρούσα διαβούλευση.
  Εύχομαι από καρδιάς να λαμβάνονται υπ ‘οψιν οι τοποθετήσεις όλων μας.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2020, 19:40 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β.

  Για κάθε απαίτηση που δύναται να οδηγήσει σε πτωχευτικό γεγονός θα πρέπει κατά τη γνώμη μου, προ της δικαιώματος άσκησης αιτήματος για κήρυξη σε πτώχευση, να υπάρχει είτε βεβαίωση πλήρους αναγνώρισης οφειλών από αυτόν (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) που οδηγείται σε πτωχευτικό καθεστώς ή ο αιτών πιστωτής να είναι οπλισμένος με αδιαμφισβήτητου νομικού κύρους σχετικό εκτελεστό τίτλο. Είναι αδιανόητο με μια απλή αίτηση κάποιου πιστωτή να αναγνωρίζεται δικαίωμα σε πτώχευση σε βάρος τρίτου καθώς θα μπορούσε κάλλιστα η απαίτηση να προέρχεται από μια σύμβαση που φέρει κρίσιμα στοιχεία ακυρότητας ή να φέρει πολλά ελαττώματα που κατ’ ουσίαν δύναται να την καταστήσουν ανεκκαθάριστη εάν τεθεί νωρίτερα σε δικαστική βάσανο (δηλ. αν αμφισβητηθεί νομίμως η οφειλή κ.ο.κ.)! Θα πρέπει συνεπώς να υπάρχουν πρόνοιες που θα επιτρέπουν τη δικαστική αμφισβήτηση κάποιου χρέους προ της κατάθεσης πτωχευτικού αιτήματος. Θα πρέπει δηλαδή ο εκάστοτε πιστωτής είτε να είναι οπλισμένος με εκτελεστό τίτλο από διαταγή πληρωμής ή με τελεσίδικη δικαστική απόφαση έτσι ώστε να μη χωρεί αμφισβήτηση της όποιας αξίωσης.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2020, 16:29 | Κωνσταντίνος Καρλής

  Η παράγραφος 2 δημιουργεί ερμηνευτικά προβλήματα ιδίως όσον αφορά το τελευταίο εδάφιο. Ο όρος «επιλεκτική εκπλήρωση» και το ότι η παύση πληρωμών «μπορεί να συνίσταται και στην αδυναμία εκπλήρωσης ακόμα και μίας σημαντικής ληξιπρόθεσμης χρηματικής οφειλής» θα αποτελέσουν αφορμή για πολλές διαφορετικές ερμηνείες.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2020, 14:17 | ΦΛΩΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  Αναφορικά με την παράγραφο 4. Τα έξοδα της πτώχευσης θα μπορούσε ενδεχομένως να τα καλύψει ο οφειλέτης, ακόμα και αν η επιχείρηση δεν έχει τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία. Συνεπώς θα μπορούσε να δωθεί η δυνατότητα στον οφειλέτη να δηλώσει την επιθυμία του και το Δικαστήριο να την κάνει δεκτή και να προχωρήσει η διαδικασία ως σαν να είχε την απαραίτητη περιουσία.
  Επιπλέον, το σημείο αυτό αφορά και τις πτωχεύσεις που λόγω έλλειψης ικανού ενεργητικού τις παρατάει ο σύνδικος στην τύχη της, καθώς προβλέπει οτι δεν θα πληρωθεί. Η ιδανική λύση είναι από το σύνολο των πτωχεύσεων ένα ποσοστό (αναλογικό με την εκποιούμενη αξία κάθε πτώχευσης) να συγκεντρώνεται σε ειδικό λογαριασμό, υπό την διαχείρηση της ΕΓΔΙΧ, και από αυτο το ποσό να πληρώνονται όλοι οι σύνδικοι πτώχευσης και τα έξοδα των πτωχεύσεων που δεν μπορεί να καλύψει η περιουσία του οφειλέτη.

 • 1 Σεπτεμβρίου 2020, 19:05 | ΛΑΜΠΡΟΣ Φ

  σε ομόρρυθμη εταιρεία όπου το ένα μέλος με ποσοστό 10%, έχει αποχωρήσει και ταυτόχρονα έχει αναλάβει το 100% των χρεών μέχρι την ημερομηνία αποχώρησης του,αποπληρώνοντας με μεγάλη δυσκολία τις δόσεις της ρύθμισης. Προβλέπεται κάποια ελάφρυνση-διαγραφή-πτώχευση στην περίπτωση αυτή?

 • 30 Αυγούστου 2020, 13:23 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

  Με την πρόβλεψη της επιλεκτικής εκπλήρωσης υποχρεώσεων όποιος μέχρι σήμερα ή στο μέλλον θα επιλέγει να πληρώνει το κράτος (εισφορές ασφαλιστικά ταμεία και φόρους στην εφορία) θα μπορεί να κηρύσσεται σε πτώχευση από όποιον έχει δικαίωμα.
  Το έχει σκεφτεί ενδελεχώς και το θέλει κάτι τέτοιο το κράτος ;