Άρθρο 141 – Διαρκής επιμόρφωση πιστοποιημένων προσώπων

1. Για την ανανέωση της πιστοποίησής του, σύμφωνα με το άρθρο 137, το πιστοποιημένο πρόσωπο είναι υποχρεωμένος να συμμετέχει σε προγράμματα διαρκούς επιμόρφωσης, που διοργανώνονται από πιστοποιημένους φορείς επιμόρφωσης σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των φορέων επιμόρφωσης, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις επιμόρφωσης των διαχειριστών αφερεγγυότητας.
3. Ειδικότερα με την απόφαση της παρ. 2, μεταξύ άλλων, καθορίζονται:
α. οι φορείς που μπορούν να εκτελούν τα προγράμματα επιμόρφωσης,
β. οι προδιαγραφές των χώρων επιμόρφωσης,
γ. το ελάχιστο περιεχόμενο των προγραμμάτων,
δ. τα προσόντα των εκπαιδευτών,
ε. ο έλεγχος εκτέλεσης των προγραμμάτων και συμμετοχής των διαχειριστών σε αυτά,
στ. η μέθοδος επιμόρφωσης,
ζ. η πιστοποίηση συμμετοχής του πιστοποιημένου προσώπου και οι σχετικά παρεχόμενες πληροφορίες, και
η. κάθε άλλο σχετικό θέμα.