Άρθρο 132 – Σκοπός

Με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου καθορίζονται οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας, τα επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται για την πρόσβαση στο επάγγελμα, ο τρόπος οργάνωσης του επαγγέλματος, ο διορισμός και η παύση του διαχειριστή, η εποπτεία του, οι επιμέρους αρμοδιότητές του σε σχέση με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του παρόντος κώδικα καθώς και τα ζητήματα της ευθύνης και τις κυρώσεις από τη μη άσκησή τους.