Άρθρο 142 – Μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας

1. Η αρμόδια αρχή τηρεί το μητρώο, υπό τη μορφή ηλεκτρονικού αρχείου προσβάσιμου στο κοινό, το οποίο περιλαμβάνει δύο βαθμίδες, Α και Β.
2. Στη βαθμίδα Β εγγράφονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 136. Στη βαθμίδα Α εγγράφονται: α) όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 136, β) οι εγγεγραμμένοι στη βαθμίδα Β, οι οποίοι αποδεικνύουν ευδόκιμη επαγγελματική πείρα σε θέματα αφερεγγυότητας διάρκειας πέντε (5) ετών και γ) στην περίπτωση νομικού προσώπου εφ’ όσον απασχολεί ένα τουλάχιστον πιστοποιημένο πρόσωπο που ικανοποιεί τις προϋποθέσεις ένταξης στην βαθμίδα Α για τα φυσικά πρόσωπα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση οι διαχειριστές αφερεγγυότητας, φυσικά πρόσωπα, που απασχολούνται από νομικά πρόσωπα με οιασδήποτε μορφής σχέση και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η απασχόλησή τους από αυτά, δεν δύνανται να διορισθούν αυτοτελώς σε διαδικασίες αφερεγγυότητας και για το λόγο αυτό εγγράφονται αποκλειστικά στο μητρώο του άρθρου 140.
3. Οι εγγεγραμμένοι στη βαθμίδα Β διαχειριστές διορίζονται σε διαδικασίες μικρού αντικειμένου, ως αυτές ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 4.
4. Οι εγγεγραμμένοι στη βαθμίδα Α διαχειριστές διορίζονται σε κάθε διαδικασία του παρόντος κώδικα.
5. Σε κάθε διαχειριστή αφερεγγυότητας αντιστοιχεί ένας ατομικός αριθμός στο μητρώο (αριθμός μητρώου).
6. Για κάθε διαχειριστή αφερεγγυότητας το μητρώο περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
α. Το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, την ηλεκτρονική διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας και τον αριθμό μητρώου διαχειριστή που είναι φυσικό πρόσωπο ή την επωνυμία, τη διεύθυνση, την ηλεκτρονική διεύθυνση διαχειριστή που είναι νομικό πρόσωπο,
β. βιογραφικό σημείωμα του πιστοποιημένου προσώπου που είναι εγγεγραμένο ως διαχειριστής αφερεγγυότητας ή του πιστοποιημένου προσώπου ή των πιστοποιημένων προσώπων που απασχολεί, και
γ. στην περίπτωση των διαχειριστών αφερεγγυότητας νομικών προσώπων της παρ. 2 του άρθρου 136 του παρόντος, τα πιστοποιημένα πρόσωπα που απασχολούνται σε αυτά με οιαδήποτε σχέση.
δ. κάθε άλλη πληροφορία η οποία καταχωρίζεται στο μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
7. Ο διαχειριστής αφερεγγυότητας υποχρεούται να προσκομίσει στο όργανο που τον διορίζει σε διαδικασία του παρόντα κώδικα σύμβαση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης, η οποία θα καλύπτει την αστική του ευθύνη από την άσκηση των καθηκόντων του ως διαχειριστή αφερεγγυότητας, συμπεριλαμβανομένης της τέλεσης των πειθαρχικών παραπτωμάτων του παρόντος. Στην περίπτωση διαχειριστή αφερεγγυότητας, νομικό πρόσωπο, προσκομίζεται σύμβαση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης που αφορά το νομικό πρόσωπο και το καλύπτει και για τους σκοπούς του παρόντος. Στην περίπτωση διαχειριστή αφερεγγυότητας φυσικού προσώπου, που απασχολείται από νομικό πρόσωπο με οιαδήποτε σχέση, η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης αυτού καλύπτεται από την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης του νομικού προσώπου. Στην περίπτωση αυτή ο διαχειριστής αφερεγγυότητας φυσικό πρόσωπο υποχρεούται να προσκομίσει στο αρμόδιο όργανο βεβαίωση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης του νομικού προσώπου στην οποία θα αναφέρεται ότι καλύπτεται και ο διαχειριστής αφερεγγυότητας φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
8. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης καθορίζονται οι φορείς, οι όροι και οι προϋποθέσεις ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης των Διαχειριστών Αφερεγγυότητας, οι κίνδυνοι έναντι των οποίων ασφαλίζονται, η χρονική διάρκεια των συμβάσεων, η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής στο αρμόδιο όργανο κάθε διαδικασίας και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, ανάλογα με το εάν οι διαχειριστές αφερεγγυότητας είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα και εάν ανήκουν στην Βαθμίδα Α’ ή Β’.
9. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της ως άνω σύμβασης ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης δεν επιτρέπεται ο διορισμός και η ανάληψη καθηκόντων διαχειριστή αφερεγγυότητας, χωρίς όμως να συνιστά λόγο ανάκλησης της χορηγηθείσης αδείας.

 • Είναι εύστοχη και σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική η ρητή απαίτηση για Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης για τον κάθε πιστοποιημένο Διαχειριστή Αφερεγγυότητας (έμπειρος Δικηγόρος ή Ελεγκτής Λογιστής), για τις οικονομικές συνέπειες από λάθη ή παραλείψεις του .

  Ίσως δεν είναι απαραίτητο να υπάρξει, επί του θέματος, κάποια ειδική Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (παράγραφος 8).
  Η Ασφάλιση αυτή εμπίπτει στην ευρύτερη κάλυψη που ενδεχόμενα διαθέτει ο επαγγελματίας Δικηγόρος ή Ελεγκτής Λογιστής ως Φυσικό Πρόσωπο ή ανήκων σε κάποιο Νομικό Πρόσωπο και είναι σχετικά εύκολο να προκύψει στα πλαίσια της αγοράς.
  Αυτό που θα πρέπει απλά να μνημονευθεί για τη συγκεκριμένη απαίτηση είναι τα ελάχιστα όρια ασφαλιστικής κάλυψης της Επαγγελματικής Ευθύνης Διαχειριστή Αφερεγγυότητας που, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 150,000€ ανά αξίωση αποζημίωσης και 300,000€ αθροιστικά ανά έτος για τη Βαθμίδα Α και 300,000€ ανά αξίωση αποζημίωσης και 600,000€ αθροιστικά ανά έτος, αντίστοιχα για τη Βαθμίδα Β.

  Επίσης στην παράγραφο 9 προτείνεται να διαγραφεί η τελευταία φράση “χωρίς όμως να συνιστά λόγο ανάκλησης της χορηγηθείσης αδείας”, καθόσον αντιστρατεύεται στο πνεύμα του Νομοθέτη που επιβάλλει στον πιστοποιημένο Διαχειριστή Αφερεγγυότητας να διαθέτει σε ισχύ μια τέτοια ασφαλιστική κάλυψη όσο αυτός λειτουργεί με τη συγκεκριμένη ιδιότητα.

  Γιώργος Κουτίνας
  Εμπειρογνώμων Ασφαλίσεων