Άρθρο 151 – Πειθαρχικές ποινές

1. Πειθαρχικές κυρώσεις κατά σειρά βαρύτητας είναι:
α. Η έγγραφη επίπληξη,
β. η επιβολή προστίμου ύψους έως και είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ και, σε περίπτωση υποτροπής, προστίμου ύψους έως και σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ,
γ. η προσωρινή απαγόρευση ανάληψης καθηκόντων διαχειριστή αφερεγγυότητας ή απασχόλησης σε αυτά για χρονικό διάστημα από έναν (1) έως δώδεκα (12) μήνες,
δ. η προσωρινή αφαίρεση της άδειας για χρονικό διάστημα έως δύο (2) ετών, η οποία επιβάλλεται ιδίως σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων περί κωλυμάτων και η παραίτηση από την θέση στην οποία έχει διορισθεί χωρίς σπουδαίο λόγο, και
ε. η οριστική αφαίρεση της άδειας και διαγραφή από το μητρώο.
2. Κάθε πειθαρχική ποινή καταχωρίζεται στο μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας ή/και στο μητρώο πιστοποιημένων προσώπων, κατά περίπτωση.