Άρθρο 73 – Πρόσληψη προσώπων με ειδικές γνώσεις

Ο σύνδικος, σε περίπτωση που για την προώθηση των εργασιών της πτώχευσης απαιτούνται ειδικές γνώσεις τεχνικής, οικονομικής, νομικής, λογιστικής ή άλλης φύσεως, τις οποίες δεν διαθέτει ο ίδιος, μπορεί, μετά από σύμφωνη γνώμη του εισηγητή, να προσλάβει, με οποιαδήποτε συμβατική σχέση (εργασίας, έργου κ.λπ.), τα απαιτούμενα προς υποβοήθηση του έργου του τρίτα πρόσωπα ή τον οφειλέτη, των οποίων η αμοιβή θα καθοριστεί, κατ` εύλογη κρίση, από τον εισηγητή με αιτιολογημένη διάταξή του.

 • 28 Αυγούστου 2020, 13:06 | ΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Υφίσταται ανάγκη τροποποίησης της διάταξης του άρθρ. 3 παρ.12 του Ν. 4446/2016,ΦΕΚ Α 240/22.12.2016, που αντικατέστησε το άρθρ. 75 Ν. 3588/2007, ώστε με αιτιολογημένη πράξη του Εισηγητή να πληρώνονται οι προσλαμβανόμενοι με ειδικές γνώσεις [κυρίως οι απαραίτητοι λογιστές] ΕΠΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ [ή τουλάχιστον όσων κηρύχθησαν μετά τον Ν. 3588/2007] και όχι μόνον αυτών που κηρύχθησαν μετά την 22α/12/2016.
  Η προηγούμενη απαιτούμενη διαδικασία [δηλ. απόφαση πτωχευτικού δικαστηρίου], που ισχύει ακόμη για τις πτωχεύσεις που κηρύχθησαν πρό της 22ας/12/2016, αργεί σημαντικά, με αποτέλεσμα να παραιτούνται πρόσωπα άκρως σημαντικά για την πορεία της διαδικασίας, λόγω της μεγάλης καθυστέρησης εξόφλησής τους. Αντίθετα, η πράξη του Εισηγητή εκδίδεται άμεσα, ακόμη και αυθημερόν.
  Ευχαριστώ.
  Λάρισα 28/8/2020
  ΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
  ΛΑΡΙΣΑ.

 • 28 Αυγούστου 2020, 13:59 | ΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Το άρθρ. 75 Ν. 3588/2007 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.12 του Ν.4446/2016,ΦΕΚ Α 240/22.12.2016 και προβλέπει την πληρωμή των προσληφθέντων στην πτώχευση προσώπων με ειδικές γνώσεις [κυρίως οι απολύτως απαραίτητοι λογιστές] με αιτιολογημένη διάταξη του Εισηγητή, κατ΄εύλογη κρίση του.
  Ομως,η εν λόγω διάταξη δεν κατέλαβε τις πτωχεύσεις, που κηρύχθησαν πρό της 22ας/12/2016, με αποτέλεσμα να εισαχθεί διάκριση και να δημιουργηθούν σημαντικά προβλήματα. Ειδικότερα, στις ανωτέρω πτωχεύσεις η πληρωμή γίνεται ακόμη με απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου, που σημαίνει αίτηση του Συνδίκου, προσδιορισμός δικασίμου [συνήθως μακρά]και έκδοση απόφασης [επίσης με καθυστέρηση]. Συνεπεία αυτών, οι προσληφθέντες συχνά διαμαρτύρονται και οδηγούνται σε παραίτηση, ενέργειες δε επί της πτώχευσης τελματώνουν. Αντίθετα, με τις πτωχεύσεις, που κηρύχθηκαν μετά την 22α/12/2016 ουδέν πρόβλημα υπάρχει, αφού η διάταξη του Εισηγητή εκδίδεται άμεσα [ακόμη και αυθημερόν].
  Συνεπώς, υφίσταται ανάγκη τροποποιήσεως της άνωθεν διατάξεως, ώστε να καταλαμβάνει ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ [ή τουλάχιστον όσες κηρύχθησαν μετά τον Ν 3588/2007], άνευ οιασδήποτε διακρίσεως.
  Ευχαριστώ.
  Λάρισα 28/8/2020
  ΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
  ΛΑΡΙΣΑ