Άρθρο 87 Διαδικασία Αναγνώρισης χρόνου στον Τομέα υπαλλήλων των ΟΤΑ

Η αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας των ασφαλισμένων στο πρώην ΤΑΔΚΥ, στον Τομέα «ΤΑΔΚΥ» του ΤΕΑΔΥ και στον Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ βοηθήματος αντίστοιχα, πραγματοποιείται από τον Τομέα ΤΑΔΚΥ του ΤΕΑΔΥ με την έκδοση σχετικής απόφασης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Στην απόφαση καθορίζεται το συνολικό ποσό της οφειλής και για τους δύο Τομείς, το οποίο επιμερίζεται σε ποσοστό 75% στο Τομέα του ΤΕΑΔΥ και σε 25% στον Τομέα του ΤΠΔΥ. Η αναλογία του ποσού της οφειλής στους αντίστοιχους Τομείς του ΤΕΑΔΥ και του ΤΠΔΥ, παρακρατείται από το ποσό του δικαιούμενου εφάπαξ βοηθήματος κατά την έκδοση της απόφασης χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος από τον Τομέα ΤΑΔΚΥ του ΤΠΔΥ και αποδίδεται στον κάθε Τομέα.