Άρθρο 30 Δράσεις ανταλλαγής πληροφοριών Σ.ΕΠ.Ε., ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΓΓΠΣ μέσω ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

1. Η παρ. 9 α΄ του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951(ΦΕΚ Α’ 179) τροποποιείται ως εξής:

«9α. Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών ( ΙΚΑ- ΕΤΑΜ), δια των αρμοδίων για τον έλεγχο, τη βεβαίωση και την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών οργάνων του, μπορεί να ζητά από τις δημόσιες ή δημοτικές και κοινοτικές αρχές, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τις τράπεζες, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά από κάθε οργάνωση επαγγελματική, εμπορική, βιομηχανική, γεωργική κ.λ.π οποιεσδήποτε πληροφορίες θεωρεί αναγκαίες για τη διευκόλυνση του έργου του. Ειδικά για τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και με την επιφύλαξη των παραγράφων 6,7 και 8 του άρθρου 85 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α’ 151) οι πληροφορίες που μπορούν να ζητούν τα παραπάνω όργανα είναι μεταξύ άλλων και αυτές που περιέχονται στη δήλωση φορολογίας του εισοδήματος και στα συμπληρωματικά στοιχεία που συνυποβάλλονται με αυτήν, στην Οριστική Δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, τα πλήρη στοιχεία που περιλαμβάνονται στις βεβαιώσεις αποδοχών, την οριστική δήλωση ελεύθερων επαγγελμάτων, την οριστική δήλωση από εμπορικές επιχειρήσεις, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα έντυπα ή καταστάσεις, τη δήλωση ακινήτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων, των εργοδοτών και λοιπών προσώπων και αφορούν πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές ή συνυποβάλλονται με αυτές».

2. Μετά την παράγραφο 9α του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει σήμερα, προστίθεται νέα παράγραφος 9β ως εξής:

«9β. Οι πληροφορίες τις οποίες θεωρεί αναγκαίες και κάθε άλλο στοιχείο ασφαλιστικού ενδιαφέροντος της παρ. 9α του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951 δύνανται να γνωστοποιούνται στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.) και μέσω Ηλεκτρονικής διασύνδεσης αρχείων, όπου απαιτείται, από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ή από κάθε άλλη Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου αυτό να διεκδικήσει πόρους, ασφαλιστικές εισφορές ή να διασφαλίσει κάθε άλλο έννομο δικαίωμα του, είτε αυτά αφορούν στο πρόσωπο εργοδότη, κατά την έννοια του άρθρου 8 του α. ν. 1846/1951, όπως ισχύει, είτε σε οποιαδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και σε ενώσεις προσώπων. Τα ως άνω στοιχεία δύνανται να γνωστοποιούνται και στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας μετά από αίτημά του και προκειμένου να διευκολυνθεί στο έργο του.

Τα παραπάνω στοιχεία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διασφάλιση του έργου και των συμφερόντων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., δεν επιτρέπεται η γνωστοποίηση τους σε οποιονδήποτε άλλο εκτός από τον υπόχρεο στον οποίο αφορούν καθώς και τον Ο.Α.Ε.Δ. Χορηγούνται δε σε κάθε περίπτωση στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. χωρίς χρέωση.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται η διαδικασία, τα στοιχεία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης.

 • Από την μελέτη του άρθρου προκύπτει ότι σε σοβαρά θέματα προσωπικών δεδομένων (Π.χ. δήλωση ακινήτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων), πλέον της εφορίας θα έχουν πρόσβαση, εφόσον αυτό ζητηθεί και σημαντικός αριθμός υπηρεσιακών παραγόντων των φορέων ΙΚΑ και ΣΕΠΕ.
  Η αύξηση της ενημέρωσης επί των προσωπικών αυτών δεδομένων αυξάνει τον κίνδυνο της διαρροής απορρήτου και εμπιστευτικής πληροφόρησης.
  Διαφωνούμε στην επίδοση τέτοιου είδους πληροφοριών. Εάν όμως αποφασιστεί η παροχή της πληροφόρησης αυτής θα πρέπει:

  1.Να λαμβάνεται η άδεια από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων,
  2.Τα διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις σε παραβάτες υπαλλήλους των φο-ρέων να είναι ιδιαίτερα υψηλά ακόμα και σε καταγγελία της σύμβασης απασχόλησης του.

 • 4 Απριλίου 2011, 15:52 | Ευθύμιος Τολιόπουλος

  Δεδομένου ότι με τον καινούριο φορολογικό νόμο η μισθοδοσία των εργαζομένων πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά μέσω τραπέζης, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε κατά τον έλεγχο των καταβαλλόμενων αποδοχών να μην έχουμε προβλήματα που απορρέουν από το τραπεζικό απόρρητο.

 • 4 Απριλίου 2011, 15:32 | Ευθύμιος Τολιόπουλος

  Το θέμα είναι να έχουμε άμεση πρόσβαση στα στοιχεία που χρειαζόμαστε κατά τον έλεγχο και υποχρεωτικά να γίνεται άμεσα η διασταύρωση.
  Διαφορετικά θα πρέπει να αποστείλουμε αίτημα, να περιμένουμε μέρες… μέχρι να έρθει η απάντηση….. και ύστερα από τις πρώτες χρονοβόρες προσπάθειες θα ατονήσει η διαδικασία και οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να υποβάλλουν διαφορετικά στοιχεία….

 • Άλλη βάση δεδομένων τηρεί το ΙΚΑ, άλλη το ΣΕΠΕ και άλλη ο ΟΑΕΔ και η διασταύρωση μεταξύ τους είναι απολύτως αδύνατη. Να ενοποιηθούν. Εργαζόμενη που το πανελλήνιο γνώριζε ότι χαροπάλευε στην εντατική του Ευαγγελισμού για μήνες, εμφανίζεται ακόμη σε προγράμματα εργασίας ότι δούλευε ανελλιπώς 30ωρο τη βδομάδα…