Άρθρο 80 Ρυθμίσεις για Συλλογικά Όργανα ΦΚΑ

1. « Στο άρθρο 23 παρ. 1 του Ν.3655/2008 προστίθεται εδάφιο (Δ΄) ως ακολούθως :

Δ) Η Τ.Δ.Ε της Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών αποτελείται από

α)Έναν υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με βαθμό Α΄ως Πρόεδρο με τον αναπληρωτή του.

β) Έναν υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με βαθμό Α΄ως μέλος με τον αναπληρωτή του.

γ) Τρεις εκπροσώπους των ασφαλισμένων που προτείνονται ( σε τριπλάσιο αριθμό) ένας από την Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) ένας από τη Γενική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΓΣΕΕ) ένας από την Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΓΣΕΑΕ) με τους αναπληρωτές τους.»

2. To στοιχείο β΄ του εδαφίου Β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ, ως μέλος. Τον ανωτέρω εκπρόσωπο μαζί με τον αναπληρωτή του, που διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, επιλέγει η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ.

Σε περίπτωση μη υποβολής της σχετικής πρότασης, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προβαίνει στο διορισμό των προσώπων αυτών κατά την κρίση του.

Μέχρι τη λήξη της θητείας των λοιπών μελών της ανωτέρω Επιτροπής, η επιλογή του εκπροσώπου των ασφαλισμένων και του αναπληρωτή του γίνεται μεταξύ των ήδη συμμετεχόντων στην Επιτροπή εκπροσώπων των ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ».

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα εκείνου της δημοσίευσης.

3. Το στοιχείο β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 118 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Έξι (6) εκπροσώπους των ασφαλισμένων, που προτείνονται τρεις (3) από την ΑΔΕΔΥ, ένας (1) από την ΠΟΕ-ΟΤΑ, ένας (1) από τους ασφαλισμένους του ενταχθέντος Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε, που προτείνεται από τον Ιερό Σύνδεσμο Κληρικών Ελλάδος (Ι.Σ.Κ.Ε.) και ένας (1) εκπρόσωπος των ασφαλισμένων του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που προτείνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π.), με τους αναπληρωτές τους».

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα εκείνου της δημοσίευσης.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εκδίδεται κανονισμός με τον οποίο ρυθμίζονται όλα τα θέματα αρμοδιότητας και λειτουργίας των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

5. Στο τέλος της περίπτωσης γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 74 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ως εκπρόσωποι των εργοδοτών δεν ορίζονται πρόσωπα τα οποία έχουν την ιδιότητα του ασφαλισμένου του ΤΑΥΤΕΚΩ».

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την πρώτη του τρίτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του νόμου αυτού.

6. Στα Διοικητικά Συμβούλια των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διορίζονται ως Κυβερνητικοί Επίτροποι προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης ή Τμήματος της Γ.Γ.Κ.Α. και ως μέλη προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή Τμήματος της Γ.Γ.Κ.Α. ή υπάλληλοι ΠΕ κατηγορίας με πενταετή υπηρεσία στη Γ.Γ.Κ.Α. Οι ίδιες προϋποθέσεις, που απαιτούνται για τα μέλη των Δ.Σ., απαιτούνται και για τα μέλη των Διοικουσών Επιτροπών του άρθρου 29 του ν.3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄).

7. Οι διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 5 του ν. 3205/2003 (Α, 297) εξακολουθούν να ισχύουν για τους υπαλλήλους και μισθωτούς του Δημοσίου και των άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου, από τη συμμετοχή τους στις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές και τα Διοικητικά Συμβούλια εποπτευόμενων από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΓΓΚΑ) Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τον ΟΓΑ εξακολουθούν να ισχύουν για το διορισμό ως Κυβερνητικού Επιτρόπου και μέλους οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις των Φορέων αυτών.

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατάξεις που ρυθμίζουν διαφορετικά το θέμα αυτό καταργούνται.

 • 7 Απριλίου 2011, 13:02 | ΜΠΑΡΛΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

  ΘΕΩΡΩ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΤΠΔΥ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΤΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΣ. Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΗ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΝΑ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΑΣ.

 • 7 Απριλίου 2011, 08:45 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Υ.Ε.Μ.Θ.

  Είναι απαράδεκτος ο επιχειρούμενος αποκλεισμός του εκπροσώπου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων από το ΔΣ του ΤΠΔΥ. Η μέχρι σήμερα συμμετοχή των Επιμελητηριακών υπαλλήλων μόνο θετικά στοιχεία έχει να επιδείξει. Αντί να υπάρξει αποκλεισμός ορθότερο θα ήταν να διευρυνθεί η συμμετοχή των εργαζομένων στο ΔΣ του ΤΠΔΥ και ασφαλώς να παραμείνει ο εκπρόσωπος των Επιμελητηρίων (δηλαδή της ΟΣΥΕ).

 • 7 Απριλίου 2011, 08:14 | ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Σήμερα που οι Επιμελητηριακοί Υπάλληλοι καλούμαστε να διαδραματίσουμε έναν σημαντικότατο ρόλο στην υλοποίηση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ που έχει χαρακτηρισθεί ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ, επιχειρείται η αντικατάσταση του εκπροσώπου μας από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΠΔΥ στο οποίο συνενώθηκε το ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΣ.
  Την παραπάνω ενέργεια τη θεωρώ απαράδεκτη και ζητώ την ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΜΑΣ –ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ (Ο.Σ.Υ.Ε.)- ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΤΠΔΥ.

 • 6 Απριλίου 2011, 19:17 | ΧΡΥΣΑΦΗ ΑΝΝΑ

  Θεωρώ ότι η απομάκρυνση του εκπροσώπου της Ο.Σ.Υ.Ε απο το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΠΔΥ μπορεί να χαρακτηρισθεί επιεικώς απαράδεκτη.Σήμερα μάλιστα που καλούνται οι Επιμελητηριακοί Υπάλληλοι να παίξουν εναν ιδιαίτερο και εποικοδομητικό ρόλο με αναπτυγμένο αίσθημα ευθύνης, σε θέματα που χαρακτηρίζονται ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (Γ.Ε.ΜΗ και Υπηρεσία Μιας Στάσης), κάποιος κρίνει οτι δεν θεωρούνται δημόσιοι υπάλληλοι ικανοί να εκπροσωπηθούν σε Διοικητικό Συμβούλιο Ταμείου στο οποίο έχουν ενταχθεί μετά την ενοποίηση?
  Εκτός του οτι οφείλεται μια εξήγηση απο την πλευρά του Υπουργείου για μια τέτοια ενέργεια, η γνώμη μου είναι οτι ο Εκπρόσωπος των Επιμελητηριακών Υπαλλήλων πρέπει να παραμείνει οπωσδήποτε και θεωρώ οτι αυτό το αίτημα εκφράζει την γνώμη και την θέληση όλων των συναδέλφων.

 • 6 Απριλίου 2011, 14:29 | ANNA ΑΒΟΥΡΗ

  Είναι απαράδεκτη η αντικατάσταση του εκπροσώπου της Ο.Σ.Υ.Ε αυτό είναι το πρόβλημα που απασχολεί το Υπουργείο; Οι υπάλληλοι των Επιμελητηρίων πρέπει να έχουν δικό τους εκπρόσωπο.

 • 6 Απριλίου 2011, 14:59 | ΕΛΕΝΗ ΞΕΝΑΚΗ

  Το άρθρο 80 του νομοσχεδίου που αντικαθιστά τον εκπρόσωπο της Ο.Σ.Υ.Ε. με εκπρόσωπο της Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π.,δεν μπορούμε να καταλάβουμε που αποσκοπεί. Μετά τη διοικητική ενοποίηση του Ταμείου μας με το Ταμείο των Δημοσίων Υπαλλήλων, οι υπάλληλοι των Επιμελητηρίων που είχαν ανεξάρτητο ταμείο, δε θα εκπροσωπούνται;;;

 • ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 80 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β΄ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3655/08 [ΦΕΚ 58Α΄] ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ ΠΛΕΟΝ Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ.

  ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙ ΑΥΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Ή ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ Η ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΣΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.

 • 6 Απριλίου 2011, 12:49 | ΜΑΡΚΟΖΑΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

  Για ποιούς λόγους θέλετε να αντικαταστήσετε τον εκπρόσωπο της ΟΣΥΕ από εκπρόσωπο της Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π.;;;Η συμμετοχή του εκπροσώπου της ΟΣΥΕ είναι απαραίτητη και κάθε τι άλλο είναι επιεικώς «απαράδεκτο» για τους εκπροσώπους των επιμελητηρίων!

 • 6 Απριλίου 2011, 12:35 | Εvi@chamber

  ‘…3. Το στοιχείο β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 118 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

  «β) Έξι (6) εκπροσώπους των ασφαλισμένων, που προτείνονται τρεις (3) από την ΑΔΕΔΥ, ένας (1) από την ΠΟΕ-ΟΤΑ, ένας (1) από τους ασφαλισμένους του ενταχθέντος Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε, που προτείνεται από τον Ιερό Σύνδεσμο Κληρικών Ελλάδος (Ι.Σ.Κ.Ε.) και ένας (1) εκπρόσωπος των ασφαλισμένων του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που προτείνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π.), με τους αναπληρωτές τους»….’

  =====================================================================

  ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΟΡΙΣΘΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ;
  ΚΙ ΕΓΩ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΩ ΝΑ ΤΑ ΔΕΧΤΩ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ; ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ ΠΟΥ ΠΡΙΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ/ΣΥΝΕΝΩΘΗΚΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΜΕΙΟ, ΤΩΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΒΡΙΣΚΩ ΚΑΝΕΝΑΝ ΝΑ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ;!

  ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΕΙΚΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ!!

 • 6 Απριλίου 2011, 12:04 | ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΦΙΛΙΩ

  Θεωρώ ότι η απόπειρα αντικατάστασης του εκπροσώπου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων(Ο.Σ.Υ.Ε.)(άρθρο 80),είναι επιεικώς απαράδεκτη.Αυτή η ενέργεια δεν έγινε ούτε κατά τη συνένωση των Ταμείων. Η διασφάλιση της εκπροσώπησης των εργαζομένων στα Επιμελητήρια, αποτέλεσε την επιτυχή έκβαση του αγώνα των εκπροσώπων μας στην Ο.Σ.Υ.Ε. και έγινε αποδεκτή από την πολιτική ηγεσία της τότε κυβέρνησης της Ν.Δ. Ειλικρινά δεν μπορούμε να αντιληφθούμε σε ποιούς λόγους αιτιάζεται αυτή η μεταστροφή της ηγεσίας του Υπουργείου σας. Το Ταμείο μας μετά την ενοποίηση, ήταν και είναι αναγκαίο να εκπροσωπείται, αν δεν θέλουμε να κινούμαστε στις παρυφές της δημοκρατικότητας….