Άρθρο 21 Κοινωνικός Έλεγχος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

1. Συστήνεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.), αρμόδιο να γνωμοδοτεί σε θέματα λειτουργίας και δράσης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Το Σ.Κ.Ε.Ε.Ε. λειτουργεί στα πλαίσια του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας και συγκροτείται από:

α. τον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) ως Πρόεδρο,

β. τους δύο (2) Γενικούς Επιθεωρητές, οι οποίοι αναπληρώνονται από τους Προϊσταμένους των Κεντρικών Διευθύνσεων των αντίστοιχων κλάδων,

γ. δύο (2) εκπροσώπους της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.) και έναν (1) της Ανωτάτης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ), που υποδεικνύονται από τις οργανώσεις αυτές,

δ. τέσσερεις (4) εκπροσώπους εργοδοτικών οργανώσεων και ειδικότερα έναν (1) από το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), έναν (1) από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) έναν (1) από τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.) και έναν (1) από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.), που υποδεικνύονται από τις οργανώσεις αυτές,

ε. έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε), που υποδεικνύεται από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση,

στ. έναν (1) εκπρόσωπο των Ατόμων με Αναπηρία που υποδεικνύεται από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ),

ζ. τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο οποίος θα αναπληρώνεται από τον Προϊστάμενο αντίστοιχης Διεύθυνσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και

η. τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο οποίος θα αναπληρώνεται από τον Προϊστάμενο αντίστοιχης Διεύθυνσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ο διορισμός των μελών και των αναπληρωτών τους, οι οποίοι για τα υπό στοιχ. γ, δ, ε, στ υποδεικνύονται από τους αντίστοιχους φορείς, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, εφαρμόζονται δε ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 2336/1995 (ΦΕΚ Α’ 189).

2. Αρμοδιότητες του Σ.Κ.Ε.Ε.Ε. είναι:

α. η διατύπωση γνώμης για τη σκοπιμότητα της κατάρτισης ειδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 3 του νόμου 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ Α’ 212),

β. η διατύπωση γνώμης σχετικά με τον προγραμματισμό της δράσης και την εν γένει λειτουργία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας σε εθνικό επίπεδο, καθώς και των προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού του,

γ. η διατύπωση γνώμης επί της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας,

δ. η εισήγηση προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την έκδοση νόμων και κανονιστικών πράξεων, με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων από αυτό υπηρεσιών και

ε. η εισήγηση προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης διατάξεων που αφορούν στην εργατική νομοθεσία.

Στο Σ.Κ.Ε.Ε.Ε. εισηγητές ορίζονται κατά περίπτωση και ανάλογα με τα συζητούμενα θέματα οι προϊστάμενοι των αρμόδιων υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και κατά περίπτωση άλλοι εισηγητές από τους συμμετέχοντες φορείς.

Στις συνεδριάσεις του Σ.Κ.Ε.Ε.Ε. μπορούν να συμμετέχουν χωρίς ψήφο, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, εκπρόσωποι επιστημονικών οργανώσεων, καθώς και ειδικοί επιστήμονες.

3. Για την υποβοήθηση του έργου του Σ.Κ.Ε.Ε.Ε., συστήνεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Σ.Κ.Ε.Ε.Ε., υπαγόμενο απευθείας στον Ειδικό Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε και στο οποίο προΐσταται ο Γραμματέας του Σ.Κ.Ε.Ε.Ε. Η συγκρότηση του Γραφείου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Το Σ.Κ.Ε.Ε.Ε. δικαιούται να ζητά κάθε πληροφορία ή έγγραφο χρήσιμο για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του και να καλεί ενώπιόν του κάθε πρόσωπο χρήσιμο για την παροχή πληροφοριών.

4. Σε κάθε Περιφερειακή Υπηρεσία συστήνεται Περιφερειακή Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Ε.), η οποία είναι γνωμοδοτικό όργανο για τη λειτουργία και δράση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στην Περιφέρεια και συγκροτείται από:

α. τον αρχαιότερο Προϊστάμενο Περιφερειακής Διεύθυνσης της κατά τόπο Περιφερειακής Υπηρεσίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ως Πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται από τον έτερο Προϊστάμενο Περιφερειακής Διεύθυνσης της ίδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας,

β. έναν (1) Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων και έναν (1) Επιθεωρητή Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, οι οποίοι αναπληρώνονται επίσης από αντίστοιχο Επιθεωρητή Εργασίας,

γ. δύο (2) εκπροσώπους των εργατικών κέντρων της Περιφέρειας με τους αναπληρωτές τους, που υποδεικνύονται με αποφάσεις των Διοικήσεών τους και

δ. δύο (2) εκπροσώπους των εργοδοτικών οργανώσεων από τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία και το εμπόριο της Περιφέρειας με τους αναπληρωτές τους, που υποδεικνύονται με απόφαση των διοικήσεών τους.

Εισηγητές ορίζονται κατά περίπτωση και ανάλογα με τα συζητούμενα θέματα Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων ή Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ή εκπρόσωποι των συμμετεχόντων φορέων.

Ο διορισμός των μελών και των αναπληρωτών τους, οι οποίοι για τα υπό στοιχ. β, γ, δ, υποδεικνύονται από τους αντίστοιχους φορείς, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, εφαρμόζονται δε ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 2336/1995 (ΦΕΚ Α’ 189).

5. Αρμοδιότητα του Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Ε. είναι:

α. η διατύπωση γνώμης σχετικά με τον προγραμματισμό της δράσης και την εν γένει λειτουργία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στην Περιφέρεια,

β. η διατύπωση γνώμης και σύνταξη πορίσματος ανά εξάμηνο επί της δράσης των Διευθύνσεων και Τμημάτων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, εντός της περιφέρειάς τους και η αποστολή του σχετικού πορίσματος μετά της εκθέσεως αξιολόγησης του άρθρου 22 παρ. 1 του παρόντος νόμου στο Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να συμμετέχουν χωρίς ψήφο, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, εκπρόσωποι επιστημονικών οργανώσεων και ειδικοί επιστήμονες.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζονται τα θέματα των συνεδριάσεων, της λήψης αποφάσεων, της γραμματειακής υποστήριξης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εύρυθμη λειτουργία του ΣΚ.Ε.Ε.Ε. και των Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Ε.

 • Η δημιουργία Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματειακής Υποστήριξης του ΣΚΕΕΕ είναι περιττή διότι προσθέτει μια ακόμα διοικητική υπηρεσία στο Σ.ΕΠ.Ε., που οι αρμοδιότητες του επιτείνουν τη γραφειοκρατία. Η λειτουργία του ΣΚΕΕΕ ως τμήμα του ΑΣΕ (Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας) δεν δικαιολογεί τη δημιουργία υπηρεσιακής μονάδας γραμματειακής υποστήριξης.

 • 5. Άρθρο 21 «Κοινωνικός Έλεγχος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας»:
  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπονται στο παρόν Σχέδιο Νόμου αναφορικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης λόγω αναπηρίας στον τομέα της απασχόλησης και την εργασία και δεδομένου ότι η Ε.Σ.Α.μεΑ. αποτελεί τον πιο αντιπροσωπευτικό φορέα εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας και πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία σε ζητήματα αναπηρίας, προτείνουμε στην παράγραφο 4 να προστεθεί τελευταία παράγραφος ε. ως ακολούθως:
  «4. Σε κάθε Περιφερειακή Υπηρεσία συστήνεται Περιφερειακή Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Ε.), η οποία είναι γνωμοδοτικό όργανο για τη λειτουργία και δράση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στην Περιφέρεια και συγκροτείται από:
  α…………..
  ε. έναν (1) εκπρόσωπο των Ατόμων με Αναπηρία που υποδεικνύεται από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)».

 • Θεωρούμε και αυτές τις επιτροπές αντιπαραγωγικές και μάλλον χωρίς λόγο.

  Όποιος φορέας πιστεύει ότι θέλει να προτείνει αλλαγές στη δράση του ΣΕΠΕ να μπορεί να υποβάλλει αναφορά στον προϊστάμενο του ΣΕΠΕ, Υπουργό Εργασίας και εν συνεχεία αυτός να την προωθήσει στο ΣΕΠΕ προς λήψη μέτρων.

  Να φτιάχνουμε επιτροπές και υποεπιτροπές ενώ μπορούμε με απλές αναφορές να πετύχουμε το ίδιο αποτέλεσμα, γιατί?

  Ντάβος Παναγιώτης
  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής