Άρθρο 24 Διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας

1. Στον εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και τους όρους κάθε είδους συλλογικής σύμβασης, επιβάλλεται, ύστερα από προηγούμενη πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων:

Α. Πρόστιμο για καθεμία παράβαση, από πεντακόσια (500) ευρώ μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, με αιτιολογημένη πράξη είτε του αρμόδιου Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης κατόπιν σχετικής εισήγησης του ελέγξαντος Επιθεωρητή Εργασίας είτε του αρμόδιου Προϊσταμένου Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης κατόπιν σχετικής εισήγησης του ελέγξαντος αντίστοιχου Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης είτε του Ειδικού Γραμματέα κατόπιν σχετικής εισήγησης του ελέγξαντος Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας.

α) Ειδικά στις περιπτώσεις παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας για μη καταβολή: αα) δεδουλευμένων αποδοχών, ββ) επιδομάτων εορτών και αδείας, γγ) αναδρομικών αποδοχών (ως παραβίαση όρων Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Διαιτητικής Απόφασης ή Υπουργικής Απόφασης), δδ) αποδοχών διαθεσιμότητας, εε) προσαυξήσεων για εργασία κατά Κυριακές και αργίες, στστ) προσαυξήσεων για εργασία κατά τη νύκτα, ζζ) αποδοχών ανυπαιτίου κωλύματος, ηη) αποζημίωσης για απασχόληση εκτός έδρας, θθ) μισθών – ημερομισθίων βάσει Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Διαιτητικής Απόφασης ή Υπουργικής Απόφασης ή βάσει ατομικής συμφωνίας, ιι) αμοιβής εργασίας που παρέχεται κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας με προσαύξηση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κατά παράβαση πενθημέρου, ιαια) αμοιβής υπερεργασιακής και υπερωριακής απασχόλησης, ιβιβ) επιδόματος γάμου σε χήρους, διαζευγμένους και άγαμους γονείς, ιγιγ) αποζημίωσης απόλυσης, εάν ο εργοδότης, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση του προστίμου, συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του ελέγξαντος Επιθεωρητή Εργασίας, αποδείξει ότι συμμορφώθηκε και εφαρμόζει εφεξής τις διατάξεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, εξαιτίας της παράβασης των οποίων του επεβλήθη το πρόστιμο, και ότι έχει εξοφλήσει πλήρως και ολοσχερώς τον εργαζόμενο, τότε το αρχικώς επιβληθέν διοικητικό πρόστιμο θα μειώνεται κατά ογδόντα τοις εκατό (80%) με αιτιολογημένη πράξη του οργάνου που το επέβαλε. Η επανάληψη κάποιας εκ των υπό αα έως ιγιγ παραβάσεων εντός τετραετίας θεωρείται υποτροπή και συνεπάγεται μη χορήγηση της έκπτωσης του ογδόντα τοις εκατό (80%). Πλήρης και ολοσχερής εξόφληση προς τον εργαζόμενο αποδεικνύεται μόνο με προσκόμιση αποδεικτικού τραπέζης το οποίο θα περιλαμβάνει: α. το όνομα του καταθέτη εργοδότη, β. το όνομα του δικαιούχου του λογαριασμού, εργαζομένου, γ. την αιτιολογία κατάθεσης και δ. την ημερομηνία κατάθεσης. Αποσπάσματα πάγιων εντολών μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής δεν γίνονται δεκτά. Σε περίπτωση αδυναμίας κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό για οποιονδήποτε λόγο, η πλήρης και ολοσχερής εξόφληση αποδεικνύεται μόνο με προσκόμιση γραμματίου δημόσιας κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο θα πρέπει να περιέχει τα στοιχεία α έως δ του προηγούμενου εδαφίου. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είναι δυνατόν να τροποποιείται το ποσοστό της μείωσης και να εντάσσονται σταδιακά και άλλες παραβάσεις στην ανωτέρω παράγραφο.

β) Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας – πλην των ανωτέρω της παραγράφου 1 Α. περίπτωση α) του παρόντος άρθρου και της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του παρόντος νόμου – εάν ο εργοδότης αποδεχτεί το πρόστιμο, παραιτηθεί από την άσκηση των προβλεπόμενων ένδικων βοηθημάτων και το καταβάλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή του, τότε θα έχει έκπτωση τριάντα τοις εκατό (30%) επί του επιβαλλόμενου προστίμου. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είναι δυνατόν να τροποποιείται το ποσοστό της έκπτωσης.

Β. Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης για χρονικό διάστημα μέχρι τριών (3) ημερών με αιτιολογημένη πράξη του αρμόδιου Προϊσταμένου Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης ή του Ειδικού Γραμματέα και κατόπιν προηγούμενης προσκλήσεως του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων. Επίσης με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου Επιθεωρητή Εργασίας ή του αρμόδιου Προϊσταμένου Τμήματος, μπορεί να επιβληθεί στον εργοδότη προσωρινή διακοπή της λειτουργίας για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις (3) ημέρες ή και οριστική διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης. Η εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων προσωρινής και οριστικής διακοπής γίνεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή.

2. Για την επιβολή των παραπάνω διοικητικών κυρώσεων συνεκτιμώνται η οικονομική ωφέλεια που αποκομίζει ο εργοδότης συνεπεία της παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας, η σοβαρότητα της παράβασης, η τυχόν επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση στις υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων, οι παρόμοιες παραβάσεις για τις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις στο παρελθόν, ο βαθμός υπαιτιότητας, ο αριθμός των εργαζομένων, το μέγεθος της επιχείρησης, ο αριθμός των εργαζομένων που θίγονται και η υπαγωγή της επιχείρησης σε μία από τις κατηγορίες Α, Β, Γ του άρθρου 10 του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α’ 84).

3. Η επανάληψη από τον ίδιο εργοδότη της ίδιας ή συναφούς παράβασης της εργατικής νομοθεσίας εντός τετραετίας από τη διενέργεια του αρχικού ελέγχου θεωρείται υποτροπή και έχει ως συνέπεια και τον αποκλεισμό του εν λόγω εργοδότη από δημόσιους διαγωνισμούς για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.

4. Προκειμένου περί των κάτωθι ευθέως αποδεδειγμένων παραβιάσεων της νομοθεσίας, επιβάλλεται διοικητική κύρωση άμα τη διαπιστώσει τους και χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του παραβάτη εργοδότη για παροχή εξηγήσεων κατά δέσμια αρμοδιότητα του ελέγξαντος Επιθεωρητή Εργασίας:

Α. στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του παρόντος νόμου και

Β. στις εξής περιπτώσεις: α. Μη ανάρτηση πίνακα προσωπικού και προγράμματος ωρών εργασίας, β. Μη επίδειξη βιβλίου αδειών, γ. Μη επίδειξη ειδικού βιβλίου υπερωριών, δ. Μη επίδειξη βιβλίου ημερησίων δελτίων απασχολουμένου προσωπικού οικοδομικών και τεχνικών έργων, ε. Μη ανάρτηση κανονισμού εργασίας σε υπόχρεες επιχειρήσεις, στ. Μη επίδειξη εντύπων όρων ατομικών συμβάσεων εργασίας του προσωπικού, ζ. Μη επίδειξη εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών προσωπικού για το τελευταίο τουλάχιστον τρίμηνο, η. Μη χρήση ή/και χορήγηση ΜΑΠ σε οικοδομικές εργασίες, θ. Μη ύπαρξη της απαιτούμενης άδειας σε χειριστές Μηχανημάτων Έργου, ι. Μη ύπαρξη πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια σε ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, ια. Μη ύπαρξη πιστοποιητικού ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων, ιβ. Μη εφοδιασμός με βιβλίο δρομολογίων των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων και οδηγών τουριστικών λεωφορείων και ιγ. Μη εφοδιασμός με βιβλιάριο εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται τόσο οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, η συμπλήρωση των παραβάσεων όσο και η εισαγωγή τυχόν εξαιρέσεων από αυτή.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις, καθορίζεται και ανακαθορίζεται το ύψος του προστίμου και προσδιορίζονται συγκεκριμένα ποσά ανά παράβαση στις περιπτώσεις της περίπτωσης Β της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

6. Η πράξη επιβολής προστίμου κατά τα ανωτέρω κοινοποιείται με απόδειξη στον παραβάτη. Κατά της πράξης επιβολής προστίμου ασκείται προσφυγή ουσίας μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κοινοποίηση της ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου.

Μέσα στην ίδια προθεσμία η προσφυγή κοινοποιείται με μέριμνα του προσφεύγοντος και με ποινή απαραδέκτου στην αρμόδια υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της πράξης επιβολής προστίμου. Η αρμόδια υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας βεβαιώνει το ποσό του επιβληθέντος προστίμου, το οποίο εισπράττεται από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ως δημόσιο έσοδο.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να ρυθμίζονται τα σχετικά θέματα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

7. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν στο χώρο εργασίας και να επιδεικνύουν ανά πάσα στιγμή στους Επιθεωρητές Εργασίας τα έντυπα ατομικών όρων εργασίας του προσωπικού (άρθρα 2, 3, 4 του π.δ. 156/1994, ΦΕΚ Α’ 102), το βιβλίο αδειών (άρθρο 4 παρ. 3 του α.ν. 539/1945, ΦΕΚ Α’ 229), το ειδικό βιβλίο υπερωριών (άρθρο 9 του π.δ. 27.06-04.07.1932, ΦΕΚ Α’ 212 και άρθρο 13 του Ν. 3846/2010, ΦΕΚ Α’ 66) και τα εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών του προσωπικού (άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 1082/1980, ΦΕΚ Α’ 250 και 5 του ν. 3227/2004, ΦΕΚ Α’ 31) για το τελευταίο τουλάχιστον τρίμηνο. Το πιστοποιητικό ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων πρέπει να βρίσκεται πάνω στο Μηχάνημα Έργου στο οποίο διενεργείται ο έλεγχος, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, και ο χειριστής Μηχανήματος Έργου είναι υποχρεωμένος να φέρει την άδεια του χειριστή. Το προβλεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία πιστοποιητικό απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια πρέπει να βρίσκεται πάνω στο πλοίο στο οποίο εκτελούνται οι ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες. Η μη τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων από την επιχείρηση επισύρει τις διοικητικές κυρώσεις του παρόντος άρθρου.

8. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να τροποποιούνται τα όρια του προβλεπόμενου από την περίπτωση Α της παρ. 1 προστίμου.

9. Το άρθρο 16 του ν. 2639/1998 και η κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ’ αριθμ. 2063/Δ1/632/2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 266), η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του ν. 3386/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του ν. 3846/2010, το άρθρο 25 του ν. 2956/2001, όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτωση δ του ν. 3846/2010 και η εκδοθείσα κατόπιν νομοθετικής εξουσιοδότησης υπ’ αριθμ. 15527/639/2010 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1359) και οι διατάξεις περί επιβολής κυρώσεων από τους Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι εκδόσεως των υπουργικών αποφάσεων που ρυθμίζουν κατά τρόπο διάφορο τη διαδικασία και το ύψος των επιβαλλόμενων προστίμων κατά τα οριζόμενα του παρόντος άρθρου. Μετά την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων του παρόντος άρθρου καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη νόμου που ρυθμίζει κατά τρόπο διαφορετικό το ύψος και τη διαδικασία επιβολής του προστίμου.

 • 7 Απριλίου 2011, 22:44 | Φάνης Οικονομάκος

  ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ, ΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΕ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙΣ) Η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ.

 • 7 Απριλίου 2011, 21:00 | Φαίη

  Η αρχή της προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου παραβιάζεται…είναι ποτέ δυνατόν?

 • 7 Απριλίου 2011, 21:46 | Φαίη

  Πώς είναι δυνατόν να επιβάλλει ο προϊστάμενος του ΣΕΠΕ το πρόστιμο, όταν απαιτείται τόσο αυστηρή παρακολούθηση των προθεσμιών αν ληφθεί υπόψη ο όγκος δουλειάς που έχει ένα ΤΚΕ?οι συντάκτες του σχεδίου νόμου δεν αντιλαμβάνονται την τραγική κατάσταση που επικρατεί στα τμήματα…και ιδίως σε μια περίοδο που εκκρεμούν οι κρίσεις των προϊσταμένων και πολλά τμήματα έχουν αναπληρωτές…με μικρή εμπειρία και μεγάλα προβλήματα να αντιμετωπίζουν καθημερινά.
  Και οι διευθύνσεις τι θα κάνουν?θα διαβιβάζουν έγγραφα για στατιστικά μερικής αποασχόλησης, στοχοθεσία, δεκαπενθήμερα, συνοπτικά, μηνιαία, έκτακτα κλπκλπκλπ…ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ…μια υπηρεσία με κοινό, με τόσο κόσμο που αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα ασχολείται με την απίστευτη γραφειοκρατία…είπε κανείς κάτι για αναβάθμιση?

 • Στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου να διαγραφεί η φράση «και τους όρους κάθε συλλογικής σύμβασης». Είναι σαφές ότι οι συλλογικές συμβάσεις αποτελούν εργατική νομοθεσία. Η παραπάνω διατύπωση οδηγεί στο ακριβώς αντίθετο συμπέρασμα.

 • 7 Απριλίου 2011, 14:35 | ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ

  Με την παρ. 7 του άρθρου 24 του Σχεδίου Νόμου, εισάγεται η υποχρεωτική τήρηση στο χώρο εργασίας α. των εντύπων ατομικών όρων εργασίας, β. του βιβλίου αδειών, γ. του ειδικού βιβλίου υπερωριών και δ. των εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών του προσωπικού για το τελευταίο τουλάχιστον τρίμηνο. Οι επιχειρήσεις μας απασχολούν χιλιάδες μισθωτούς σε χώρους εργασίας εκτός των καταστατικών εδρών τους και μάλιστα πολλές φορές σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων από αυτές, ακόμη και σε πόλεις άλλων νομών. Ως επί το πλείστον δε, οι υπηρεσίες μας παρέχονται σε δημόσια κτίρια και χώρους (νοσοκομεία, υπουργεία και άλλες δημόσιες υπηρεσίες). Είναι προφανές, λοιπόν, ότι οι αμέσως παραπάνω προβλέψεις προκαλούν σοβαρή δυσλειτουργία και επιπρόσθετα κόστη στις επιχειρήσεις μας, δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό υποχρεωνόμαστε να συντηρούμε σε κάθε χώρο εργασίας από ένα πλήρως εξοπλισμένο λογιστήριο, ώστε να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε. Σε κάθε περίπτωση εκ των πραγμάτων συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εξεύρεσης χώρων στεγάσεως αποκεντρωμένων από τις έδρες μας «μονάδων», που θα συντηρούν τα ζητούμενα στοιχεία, αφού στις περισσότερες περιπτώσεις, οι αποδέκτες των υπηρεσιών μας, δημόσιες υπηρεσίες κλπ, δεν διαθέτουν, ώστε να μας παραχωρούν, ικανούς χώρους – γραφεία, για το σκοπό αυτό.
  Επομένως, τα ζητούμενα στοιχεία, θα πρέπει να τηρούνται στα γραφεία των καταστατικών εδρών των επιχειρήσεων μας, και η επίδειξη στους Επιθεωρητές Εργασίας, να γίνεται κατόπιν τάξεως εύλογης προθεσμίας και με κάθε πρόσφορο μέσο (fax κλπ), εφόσον ο έλεγχος της επιχειρήσεως, λαμβάνει χώρα σε αποκεντρωμένο χώρο εργασίας.

  ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ
  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 50, ΑΘΗΝΑ

 • Παρ. Α. Σελ. 41 «Ειδικά στις περιπτώσεις ….. παραβίασης………, ιγιγ) αποζημίωση απολύσεως εάν ο εργοδότης, εντός προθεσμίας εξήντα(60) ημερών από την κοινοποίηση του προστίμου, συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του ελέγξαντος Επιθεωρητή Εργασίας …. τότε το αρχικώς επιβληθέν διοικητικό πρόστιμο θα μειώνεται κατά ογδόντα τοις εκατό (80%)».

  Σχόλιο: Προτείνουμε η προθεσμία να γίνει ενενήντα (90) ημέρες.

  Παρ. 4. Σελ. 43 «Προκειμένου περί των κάτωθι ευθέως αποδεδειγμένων παραβάσεων της νομοθεσίας, επιβάλλεται διοικητική κύρωση άμα τη διαπιστώσει τους και χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του παραβάτη εργοδότη για την παροχή εξηγήσεων κατά δέσμια αρμοδιότητα του ελέγξαντος Επιθεωρητή Εργασίας».

  Σχόλιο: Διαφωνούνε και προτείνουμε την παραμονή την και σε αυτό το είδος των παραβάσεων των έγγραφων εξηγήσεων, λόγω κατάργησης του συνταγματικού δικαιώματος του πολίτη υποβολής αντιρρήσεων.
  Εφόσον παραμείνει το μέτρο θα πρέπει να επανέλθει ο θεσμός της καταβολής του προστίμου σε επίπεδο 20% του επιβληθέντος ποσού και το υπόλοιπο προς απόδοση να κρίνεται στα Διοικητικά Δικαστήρια.

  Παρ. 7. Σελ. 44 «Το πιστοποιητικό ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων πρέπει να βρίσκεται πάνω στο Μηχάνημα Έργου στο οποίο διενεργείται ο έλεγχος, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις…..».

  Σχόλιο: Εδώ ο νομοθέτης θα πρέπει να δείξει επιείκεια μια και έχει συνδέσει την μη ύπαρξη του πιστοποιητικού επί του μηχανήματος με επιβολή διοικητικού προστίμου. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η πιθανότητα απώλειας ή καταστροφής του εγγράφου από αμέλεια ή και δόλο. Όπως επίσης εκτιμούμε ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τον φορέα ελέγχου η πιθανή φύλαξη του εγγράφου σε χώρο ασφαλές από τον επιχειρηματία για τους λόγους που αναφέρθηκαν. Κάτι το οποίο εάν γίνει δεν θα πρέπει να επιφέρει πρόστιμο, εφόσον το πιστοποιητικό επιδειχθεί άμεσα από τον επιχειρηματία/εργολάβο κλπ ή μέχρι το πέρας του ελέγχου.
  Εάν εμείνει το θέμα του πιστοποιητικού να ελεγχθεί η τοποθέτηση φωτοαντιγράφου επί του μηχανήματος και όχι του πρωτοτύπου.

 • 7 Απριλίου 2011, 14:04 | ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ

  Η παρ. 3 του άρθρου 24έρχεται όχι μόνο να επαναλάβει την πρόβλεψη της παρ. 6 του άρθρου 68 ν. 3863/2010 αλλά και να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της όχι μόνο στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισμού και φύλαξης, αλλά και σε κάθε ανεξαιρέτως επιχείρηση. Επιπροσθέτως, η εν προκειμένω διάταξη προβλέπει την κύρωση του 3ετούς αποκλεισμού από δημόσιους διαγωνισμούς όχι μόνο για καθ’ υποτροπή παραβάσεις στο πλαίσιο εκτέλεσης ενός ορισμένου δημοσίου έργου, αλλά για κάθε παράβαση στο πλαίσιο του οποιουδήποτε έργου – είτε ιδιωτικού είτε δημοσίου – και επομένως και άσχετων μεταξύ τους, και μάλιστα ορίζει ότι ως υποτροπή νοείται, η επανάληψη παραβάσεως ακόμη και μετά 4 έτη από την πρώτη !!!!! Η εφαρμογή των προβλέψεων της παρ. 6 άρθρου 68 ν. 3863/2010, ως έχουν, σε συνδυασμό με τις πιο πάνω προβλέψεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του Σχεδίου Νόμου, προφανώς, μεταξύ άλλων, παραβιάζουν, τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 Σ), το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας (άρθρο 5 Σ) ως και το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα εννόμου προστασίας (άρθρο 20 Σ).
  Ο περιορισμός του δικαιώματος της εργολαβικής επιχείρησης να συμμετέχει για τόσο μακρύ χρονικό διάστημα στην οικονομική ζωή, με την υποχρεωτική καταγγελία της συμβάσεως της με το φορέα και τον αποκλεισμό της από δημόσιους διαγωνισμούς, ακόμη και εάν τα μέτρα αυτά στοχεύουν στην διασφάλιση πιστής εφαρμογής της κείμενης εργατικής & ασφαλιστικής νομοθεσίας, επουδενί δεν θα μπορούσε να δικαιολογηθεί, λαμβανομένης υπόψη της αρχής της αναλογικότητας, αφού με αυτό τον τρόπο, ασχέτως βαρύτητας των παραβάσεων που της καταλογίζονται και ασχέτως βαθμού υπαιτιότητας της, ουσιαστικά, η εργολαβική επιχείρηση εξοντώνεται. Πολύ περισσότερο, οι ανωτέρω επαχθέστατες επιπτώσεις, δεν θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν, με μόνη τη διαπίστωση παράβασης, έστω καθ’ υποτροπή, χωρίς να υπάρχει σχετική πρόβλεψη για την περίπτωση που ο εργολάβος απευθύνεται στα αρμόδια δικαστήρια αμφισβητώντας την κυρωτική πράξη των αρμοδίων οργάνων. Με το ισχύον καθεστώς η εργολαβική επιχείρηση ουσιαστικά στερείται του δικαιώματος της για την παροχή εννόμου προστασίας, αφού και να απευθυνθεί στα αρμόδια δικαστήρια, οι προβλεπόμενες «αυτόματες» επιπτώσεις από τη διαπίστωση της παράβασης και μόνο, θα έχουν οδηγήσει στην καταστροφή της (με ό,τι τούτο συνεπάγεται, όπως απώλεια θέσεων εργασίας, απώλεια δημόσιων εσόδων πάσης φύσεως, ύφεση κλπ)) ώστε ακόμη και εάν εκ των υστέρων ευοδωθούν τα ένδικα βοηθήματα και μέσα που ενδεχομένως ασκήσει κατά των σε βάρος της πράξεων, η δικαίωση της να είναι άνευ αντικρύσματος. Εξάλλου, ως έχει η επίμαχη διάταξη, θα οδηγήσει σε σοβαρή ανασφάλεια δικαίου και στη διόγκωση του αριθμού των περιπτώσεων προσφυγής στη δικαιοσύνη από τις θιγόμενες επιχειρήσεις, για την ακύρωση και αναστολή των σε βάρος του πράξεων από τις αρμόδιες Αρχές (Ι.Κ.Α. – Σ.Ε.Π.Ε. κλπ), για την ματαίωση & αναστολή των πιο πάνω «αυτόματων» επιπτώσεων του άρθρου 68 εδαφ. περ. α & β και ενδεχομένως σε ένδικα βοηθήματα για την ικανοποίηση αποζημιώτικων αξιώσεων σε περιπτώσεις, που εκ των υστέρων, κατόπιν ακυρώσεως των πράξεων του Ι.Κ.Α. – Σ.Ε.Π.Ε. κλπ, αποδεικνύεται ότι οι κυρώσεις, που επιβλήθηκαν (καταγγελία σύμβασης & 3ετης αποκλεισμός) ήταν χωρίς νόμιμο έρεισμα. Σημειώνεται, εξάλλου, ότι οι προβλέψεις του άρθρου 68 ν. 3863/2010 ως και της παρ. 3 άρθρου 24 του Σχεδίου Νόμου, προσκρούουν στις διατάξεις των άρθρων 18, 34 και 39 π.δ. 118/2007 (Κώδικα Προμηθειών Δημοσίου), οι οποίες ορίζουν ότι ο αποκλεισμός επιχειρήσεως από δημόσιους διαγωνισμούς για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, που προφανώς συνιστά εξαιρετικά επαχθές μέτρο, προϋποθέτει απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και μάλιστα μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών και υποχρεωτικώς προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερόμενου.

  Σε ό,τι αφορά στην πρόβλεψη της παρ. 4 του άρθρου 24 του Σχεδίου Νόμου, όπου προβλέπεται η χωρίς πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων του φερόμενου ως παραβάτη εργοδότη, επιβολή κυρώσεων για τις εκεί αναφερόμενες παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας, υποστηρίζουμε την απάλειψη της, δεδομένου ότι προφανώς και παραβιάζει κατάφωρα το κατ’ άρθρο 20 Σ. δικαίωμα προηγούμενης ακροάσεως του διοικούμενου.

  ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΛΕΜΑΤΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ
  Καποδιστρίου 50, Αθήνα

 • 6 Απριλίου 2011, 22:07 | Βασιλική Σεϊντή

  Οι διοικητικές κυρώσεις (επιβολή προστίμων) αποτελούν την κορυφή των γραφειοκρατικών διαδικασιών, με αυστηρή παρακολούθηση (προθεσμίες) που αρχίζουν από την επίδοση του δελτίου ελέγχου έως την εκδίκαση στα διοικητικά δικαστήρια.

  Η διαδικασία που προτείνεται από το σχέδιο, για μη κλήση σε παροχή εξηγήσεων και ( για ορισμένες επιλεκτικές παραβάσεις) αντίκειται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
  Επί πλέον αναλώνεται σε διαδικασίες αρχικής βεβαίωσης ποσού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., έκπτωσης (βεβαίωσης επιστροφής 30%), και το κορυφαίο σε περίπτωση συμμόρφωσης (διαπίστωση μετά από έλεγχο) εντός 60 ημερών (βεβαίωση επιστροφής του 80 %).
  Σε ποια Υπηρεσία του ΣΕΠΕ υπάρχει η πολυτέλεια του χρόνου για την απασχόληση Επιθεωρητή-Προϊσταμένου- Διευθυντή, τόσο χρόνο για κάθε πράξη επιβολής προστίμου σε ένα εργοδότη- παραβάτη;
  Δεν τιμωρείται ο εργοδότης αλλά τελικά η Υπηρεσία !!!!!

 • 6 Απριλίου 2011, 20:17 | ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

  Άρθρο 24 παράγραφος 7 προτείνουμε όπως συμπληρωθεί «………και ο χειριστής Μηχανήματος Έργου είναι υποχρεωμένος να φέρει την άδεια του χειριστή, την άδεια κυκλοφορίας και την ασφάλεια του μηχανήματος, το δελτίο πιστοποιημένου ετήσιου έλεγχου. Το βιβλίο συντήρησης να βρίσκετε επάνω στο μηχάνημα σύμφωνα με το άρθρο 12 του από 16/17 Μαρτίου 1950 Ε.Δ/τος.

 • 6 Απριλίου 2011, 20:48 | ΡΙΤΑ ΜΙΤΣΕΛΗ-Κοινωνική Επιθεωρήτρια-Αντιπρόεδρος Συλλόγου Μακ-Θρ-Θεσ-Ηπ

  Από πουθενά σε ολόκληρο νομοσχέδιο δεν απορρέει ότι ο έλεγχος διενεργείται από δύο τουλάχιστον επιθεωρητές. Μήπως οι συντάκτες του δεν ξέρουν κατά που πέφτει το ΣΕΠΕ;;;;
  Περισσότερη γραφειοκρατία και μόνο γραφειοκρατία. Ετσι για να μη ξεχνιόμαστε

 • 6 Απριλίου 2011, 13:21 | Π. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

  Καμμία μείωση ή έκπτωση σε πρόστιμα για να μην υπάρχουν συναλλαγές.
  Διερωτώμαι αν οι σοβαρότερες παραβάσεις είναι οι
  α)Μη χρήση ή/και χορήγηση ΜΑΠ σε οικοδομικές εργασίες,
  β)Μη ύπαρξη της απαιτούμενης άδειας σε χειριστές Μηχανημάτων – ο χειριστής Μηχανήματος Έργου είναι υποχρεωμένος να φέρει την άδεια του χειριστή.
  Γιατί αναφέρονται μόνο αυτές; Υπήρχαν πιέσεις από αντίστοιχα σωματεία; Για παράδειγμα σε εργοτάξιο πολύ σοβαρότερο με πιθανούς άμεσους κινδύνους αποτελούν η ανεπάρκεια ικριώματος ή η μη ύπαρξη προστατευτικών διατάξεων για προστασία έναντι πτώσης σε οριζόντια και κάθετα ανοίγματα παρά η χρήση κράνους!!

 • 5 Απριλίου 2011, 22:45 | Ν. Σαραφόπουλος

  Θεωρώ ότι η ισχύουσα και πρόσφατη διάταξη του άρθρου 11 του Ν. 3846/11-5-2010 για τις Διοικητικές Κυρώσεις (η οποία περιλήφθηκε στην Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια στο άρθρο 71 Ν. 3850/28-5-2010) είναι πλήρης, σαφής και αποτελεσματική στην υλοποίησή της. Ως εκ τούτου δεν προσφέρει τίποτα θετικό το παρόν άρθρο. Θα αρκούσε η ανωτέρω ρύθμιση (έτσι κι αλλιώς οι παράγραφοι 1.Α και Β. και 6. του Σχεδίου αποτελούν αντιγραφή του άρθρου 11 Ν. 3846/2010).
  Οι προσθήκες στο Σχέδιο (εδάφια α) και β) της παραγρ. 1. Α. ) είναι καταχρηστικές και η διαδικασία εκπτώσεων κρύβει κινδύνους διαχείρισης.
  Η εισαγωγή νέων κριτηρίων στην παράγρ. 2. και η πρόβλεψη σχετικής Υπουργικής Απόφασης, για το ύψος των προστίμων, στην παράγρ. 5, παρουσιάζουν έντονες αντιφάσεις. Ένα κριτήριο δεν είναι δυνατό να υπεισέρχεται τρείς φορές στον υπολογισμό του ύψους του προστίμου. Κυρίως, όμως, πώς πριν διατυπωθούν τα νέα κριτήρια έχει εκδοθεί ήδη μακροσκελέστατη ανάλογη Υπουργική Απόφαση (η αρ. 2063/Δ1/632/2011/ΦΕΚ 266 Β/18-2-2011); Ή κάτι είναι νομικά ισχυρό ή, αλλιώς, περιμένει την ώρα του.
  Διαφωνώ με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων χωρίς κλήση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων (παράγρ. 4). Είναι αντίθετο με τις Συνταγματικές διατάξεις και τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν. 2717/1999,…Ν.3900/2010), που πρέπει να αποτελεί καθολικό οδηγό.
  Επιπροσθέτως, προβλέπεται (άνευ ακροάσεως) και η επιβολή προστίμων (4.Β.) για μη επίδειξη στοιχείων (όχι διαπιστωμένη έλλειψη, γιατί τόση βιασύνη;) και αδειών που προβλέπονται από τη βιομηχανική νομοθεσία (γιατί τέτοια αστήρικτη νομικά επέκταση;). Αποτελούν, οι ως άνω, καταχρηστικές προτάσεις.
  Κατά τη γνώμη μου, σημαντικότερα ζητήματα από την σχολαστικά πολύπλοκη διαδικασία προστίμων αποτελούν: η διασφάλιση ενιαίας, ομοιογενούς και έγκυρης πρακτικής ελέγχων και η επίτευξη ισορροπίας προληπτικών ελέγχων, αποτελεσμάτων εναρμόνισης και, τελικώς μόνον, κυρώσεων.

 • 9. Άρθρο 24 «Διοικητικές Κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας»:
  Με στόχο τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που προβλέπονται στο παρόν Σχέδιο Νόμου αναφορικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης λόγω αναπηρίας στον τομέα της απασχόλησης και την εργασία, η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει η παράγραφος 4. Β. να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «4. Προκειμένου περί των κάτωθι ευθέως αποδεδειγμένων παραβιάσεων της νομοθεσίας, επιβάλλεται διοικητική κύρωση άμα τη διαπιστώσει τους και χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του παραβάτη εργοδότη για παροχή εξηγήσεων κατά δέσμια αρμοδιότητα του ελέγξαντος Επιθεωρητή Εργασίας:
  Α……….
  Β. στις εξής περιπτώσεις: α. Μη ανάρτηση πίνακα προσωπικού και προγράμματος ωρών εργασίας, β. Μη επίδειξη βιβλίου αδειών, γ. Μη επίδειξη ειδικού βιβλίου υπερωριών, δ. Μη επίδειξη βιβλίου ημερησίων δελτίων απασχολουμένου προσωπικού οικοδομικών και τεχνικών έργων, ε. Μη ανάρτηση κανονισμού εργασίας σε υπόχρεες επιχειρήσεις, στ. Μη επίδειξη εντύπων όρων ατομικών συμβάσεων εργασίας του προσωπικού, ζ. Μη επίδειξη εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών προσωπικού για το τελευταίο τουλάχιστον τρίμηνο, η. Μη χρήση ή/και χορήγηση ΜΑΠ σε οικοδομικές εργασίες, θ. Μη ύπαρξη της απαιτούμενης άδειας σε χειριστές Μηχανημάτων Έργου, ι. Μη ύπαρξη πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια σε ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, ια. Μη ύπαρξη πιστοποιητικού ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων, ιβ. Μη εφοδιασμός με βιβλίο δρομολογίων των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων και οδηγών τουριστικών λεωφορείων, ιγ. Μη εφοδιασμός με βιβλιάριο εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων και ιδ. Μη εφαρμογή των αναγκαίων εύλογων προσαρμογών στη βάση των εξατομικευμένων αναγκών των εργαζομένων με αναπηρία».

 • 5 Απριλίου 2011, 12:13 | Sxoliastis SEPE

  Προσοχή:
  H διάταξη περί υπογραφής της Πράξης Επιβολής Προστίμου από τον εκάστοτε ειδικό γραμματέα του ΣΕΠΕ
  παραβιάζει πρόδηλα τα άρθρα 6&18 της 81 ΔΙΕΘΝOYΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΔΣΕ), η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 3249/2-6-1955.O ειδικός γραμματέας είναι μετακλητός υπάλληλος, ενώ οι διατάξεις της 81ΔΣΕ, αναφέρουν ότι οι κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας ανήκουν στην αρμοδιότητα των Επιθεωρητών Εργασίας και μάλιστα των μονίμων δημοσίων υπαλλήλων. Απαγορεύεται ρητά η επιβολή κυρώσεων από πολιτικά πρόσωπα για ευνόητους λόγους που δεν χρειάζονται περαιτέρω ανάλυση.

 • 4 Απριλίου 2011, 07:44 | Ευθύμης Τολιόπουλος

  Η επιβολή των προστίμων είναι προτιμότερο να γίνεται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις, διότι:
  1. δεν είναι λειτουργικό να επιβάλλει πρόστιμα ο Ειδικός Γραμματέας. Για παράδειγμα θα μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο για μη ανάρτηση πίνακα προσωπικού ύψους 500€. Ο επικεφαλής της υπηρεσίας πρέπει να αφιερώνει το χρόνο σε σοβαρότερα ζητήματα.
  2. ο όγκος εργασίας των τμημάτων και κατ’επέκταση των προϊσταμένων αυξάνεται κατά πολύ. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει προϊστάμενος που να έχει χρόνο να πραγματοποιεί ελέγχους, επομένως ο ήδη μειωμένος αριθμός των υπαλλήλων που διενεργούν ελέγχους μειώνεται ακόμα περισσότερο.
  3. εξασφαλίζεται το ενιαίο της κρίσης σε μεγαλύτερη περιοχή ευθύνης

 • 3 Απριλίου 2011, 22:58 | Βασίλειος Ζούπας

  Από τη στιγμή που το Σ/Ν θα προβλέπει διοικητικές κυρώσεις
  χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του παραβάτη εργοδότη για παροχή εξηγήσεων, θα αποτελέσει σημαντική παράλειψη κατά την άποψη μου να μην συμπεριληφθούν στην παράγραφο 4Β οι βασικότερες ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ αιτίες πρόκλησης σοβαρών ή/και θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων, δηλαδή πτώσεις, ηλεκτροπληξίες, εξοπλισμοί εργασίας και επιβλαβείς παράγοντες.

  (οι αλλαγές επισημαίνονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ)


  Β. στις εξής περιπτώσεις: α. Μη ανάρτηση πίνακα προσωπικού και προγράμματος ωρών εργασίας, β. Μη επίδειξη βιβλίου αδειών, γ. Μη επίδειξη ειδικού βιβλίου υπερωριών, δ. Μη επίδειξη βιβλίου ημερησίων δελτίων απασχολουμένου προσωπικού οικοδομικών και τεχνικών έργων, ε. Μη ανάρτηση κανονισμού εργασίας σε υπόχρεες επιχειρήσεις, στ. Μη επίδειξη εντύπων όρων ατομικών συμβάσεων εργασίας του προσωπικού, ζ. Μη επίδειξη εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών προσωπικού για το τελευταίο τουλάχιστον τρίμηνο, η. Μη χρήση ή/και χορήγηση ΜΑΠ σε οικοδομικές εργασίες, θ. Μη ύπαρξη της απαιτούμενης άδειας σε χειριστές Μηχανημάτων Έργου, ι. Μη ύπαρξη πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια σε ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, ια. Μη ύπαρξη πιστοποιητικού ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων, ιβ. Μη εφοδιασμός με βιβλίο δρομολογίων των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων και οδηγών τουριστικών λεωφορείων και ιγ. Μη εφοδιασμός με βιβλιάριο εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων,ιδ. ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ: ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΕΣ, ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ, ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΧΗΜΙΚΟΥΣ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ.

 • 3 Απριλίου 2011, 17:48 | Σύλλογος επιθεωρητών Μακεδονίας-Θράκης Ηπείρου θεσσαλίας

  Στο άρθρο 24 περ. 4 Α, να μην επιβάλλονται κυρώσεις χωρίς την τήρηση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της προηγούμενης ακροάσεως.
  Στο άρθρο 24 περ. 1 Α, να μην είναι δυνατή η μείωση των προστίμων.

 • 30 Μαρτίου 2011, 11:54 | Στέφανος Δούκας

  Παράγραφοι 1. και 2.

  Επιτέλους συνδέθηκε η ωφέλεια του εργοδότη που δεν πληρώνει τους εργαζομένους του (μισθούς, δώρα κλπ) με το πρόστιμο που καλείται να πληρώσει και του δίνει το κίνητρο να το κάνει (με την έκπτωση του 80%) χωρίς όμως να του δίνει συγχωροχάρτι.
  Και παραθέτω ένα παράδειγμα που είναι πλήρως αληθινό τουλάχιστον για εμένα και τον κύκλο των γνωστών μου.
  Ένας εργοδότης με 10 υπαλλήλους, χρωστάει από 3 μισθούς (νούμερο αρκετά μικρό για τα σημερινά δεδομένα), με την υπόθεση ότι οι μέσες μεικτές αποδοχές του κάθε υπαλλήλου είναι 2000 ευρώ, προκύπτει μία ωφέλεια της τάξης των 60.000 ευρώ. Αν κάποιος υπάλληλος τολμούσε να καλέσει την επιθεώρηση τότε (εάν αυτή πήγαινε) θα επέβαλε στον εργοδότη ένα πρόστιμο της τάξης των 5000 ευρώ (που είναι και η γνωστή ταρίφα που ίσχυε μέχρι τώρα). Έτσι πλήρωνε τα 5000 ευρώ και οι εργαζόμενοι συνέχιζαν να είναι απλήρωτοι.

  Ελπίζω το «Α. Πρόστιμο για καθεμία παράβαση, από πεντακόσια (500) ευρώ μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ», να λογίζεται ξεχωριστά για κάθε εργαζόμενο, δηλ στο προηγούμενο παράδειγμα που έδωσα είναι 10 παραβάσεις μη καταβολής μισθού γιατί διαφορετικά αν λογίζεται ως ΜΙΑ παράβαση η μη καταβολή σε 10 εργαζόμενους τότε σε επιχειρήσεις που απασχολούν αρκετούς υπαλλήλους το πρόστιμο των 50.000 ευρώ ως μέγιστο θα είναι πολύ μικρότερο από την ωφέλεια.

  Παράγραφος 3.

  Όντας μηχανικός και υπάλληλος τεχνικής εταιρίας θεωρώ ότι είναι μία πολύ έξυπνη προσθήκη ο αποκλεισμός από τους δημόσιους διαγωνισμούς σε περίπτωση υποτροπής, καθώς οι εταιρίες που συμμετέχουν σε τέτοιου είδους διαγωνισμούς απασχολούν κατά κύριο λόγο προσωπικό κατά παράβαση της εργατικής νομοθεσίας (υπαλλήλους με μπλοκάκι, εργάτες ανασφάλιστους κλπ). Όλα βέβαια τα προηγούμενα θα έχουν νόημα μόνο αν στα δικαιολογητικά ενός δημόσιου διαγωνισμού θα ενταχθεί και ένα «πιστοποιητικό ορθής εργοδοτικής συμπεριφοράς» που θα εκδίδεται από το ΣΕΠΕ ή ακόμη καλύτερα (για να μη μεγεθύνεται συνεχώς η γραφειοκρατία) να δημιουργηθεί ένας κατάλογος με αυτούς που αποκλείονται από τους διαγωνισμούς και να είναι υπεύθυνη η διοργανώτρια αρχή για τον έλεγχο της νομιμότητας.

  Παράγραφοι 4. και 5.

  Πολύ καλή κίνηση ο «τιμοκατάλογος» που ελπίζω να βάλει ένα τέλος στο αλισβερίσι ελεγκτών και εργοδοτών ιδιαίτερα στις περιπτώσεις καταγγελίας όπου σε συνδυασμό με το άρθρο 16. παρ 2. δε θα μπορούν να κάνουν τα στραβά μάτια

 • 30 Μαρτίου 2011, 09:35 | sepetexnikoi_UPDATE

  Αρ. 24, παρ. 1.Α.β.
  ΤΕΧΝΙΚΗ κ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΕ

  Πρέπει να αποσυρθεί άμεσα η διάταξη για την έκπτωση 30% του επιβαλλόμενου προστίμου. Απλά, θα παραθέσω ένα ρητορικό ερώτημα στο τέλος του παρακάτω κειμένου, που αφορά πραγματικό περιστατικό:

  «Κατά την διάρκεια σύσφιξης φλάντζας, αυξήθηκε η πίεση των αεριών στην σωλήνωση με αποτέλεσμα την ρήξη του διπλού περμανίτη και την απότομη εκτόνωση (μέσω της κεντρικής οπής της φλάντζας) των εξόχως επικίνδυνων αερίων που περιείχε η σωλήνωση. Τα αέρια προσέβαλαν τον παθόντα στο πρόσωπο και στους οφθαλμούς με αποτέλεσμα την σοβαρή βλάβη από εγκαύματα και των δύο οφθαλμών του»…………………
  ========================================================
  O εργαζόμενος μεταγενέστερα πληροφορηθήκαμε ότι έμεινε τυφλός και κινείται για λόγους ασφαλείας με οδηγό σκύλο και λευκό μπαστούνι.
  Για το συγκεκριμένο σοβαρό εργατικό ατύχημα επιβλήθηκε πρόστιμο για μη τήρηση όρων ασφαλείας.
  ==========================================================
  Θα κάνατε αγαπητοί συντάκτες του εν λόγω Σ/Ν έκπτωση 30 % στον εργοδότη του τυφλού εργαζόμενου, που κινείται με σκύλο-οδηγό και λευκό μπαστούνι ?

  Με εκτίμηση.
  Κώστας Τσατσούλης, Ειδικός Επιθεωρητής ΣΕΠΕ
  Γιώργος Κορωναίος, Τεχνικός Επιθεωρητής ΣΕΠΕ

 • Απαραίτητη προϋπόθεση συζήτησης αίτησης συνδιαλλαγής να είναι η προσκόμιση πιστοποιητικού ΣΕΠΕ για παραβάσεις ή καταγγελίες καθυστέρησης δεδουλευμένων αποδοχών και ο διαμεσολαβητής να υποχρεούται σε ακρόαση όσων έχουν κάνει τέτοιες καταγγελίες και εκκρεμούν, αν δεν του χορηγεί εξοφλητική απόδειξη ο εργοδότης, ώστε να πάψουν οι εργαζομένου να είναι άπραγοι θεατές στη διαδικασία.
  Η 4 παράγραφος να τροποποιηθεί ώστε να ισχύει μόνο για τον εργοδότη που ήταν παρών στον έλεγχο, είτε αυτοπρόσωπα ή με κάποιο στέλεχος της επιχείρησης που παραστάθηκε στον έλεγχο και είχε αρμοδιότητα στο αντικείμενο [λογιστή αν αφορά θέμα λογιστικής φύσης] που θα μπορούσε είτε να υποβάλει επιτόπου αντιρρήσεις ή να ζητήσει προθεσμία.

 • Καλό θα είναι παράλληλα με την επιβολή προστίμου να υποχρεούται το ΣΕΠΕ να ενημερώνει τον αρμόδιο φορέα εποπτείας της εταιρείας που ελέγχθηκε.

  Για παράδειγμα για φανταστείτε μια εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών να παραβαίνει την εργατική νομοθεσία και να μην εκδίδει εκκαθαριστικά μισθοδοσίας ή να μην πληρώνει νόμιμα τις υπερωρίες στους υπαλλήλους της εκμεταλλευόμενη την τεχνική να υποβάλλει στην επιθεώρηση εργασίας κατάσταση υπερωριών του επόμενου μήνα ενώ αυτές έγιναν στην πραγματικότητα τον προηγούμενο μήνα και όλα αυτά για να μην πληρώσει με 100% προσαύξηση αλλά με 50% ή 75% τους υπαλλήλους της που ξημεροβραδιάζονται?

  Πως γίνεται μια τέτοια ελεγκτική εταιρεία να είναι δυνατόν να επιτελεί το έργο της ως ορκωτοί ελεγκτές ορθά? Με τι αξιοπιστία μπορεί μια τέτοια εταιρεία να επιτελεί το έργο της?

  Άρα σε αυτές τις περιπτώσεις να αποστέλονται αναφορές στα εποπτικά όργανα για να λαμβάνονται πρόσθετες αποφάσεις σχετικά με την επάρκεια και επαγγελματισμό του παραβάτη.

  Ντάβος Παναγιώτης
  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

 • Η παράγραφος 4 πρέπει να διαγραφεί.Παραβιάζεται το Συνταγματικό δικαίωμα της ακρόασης και απολογίας.