Άρθρο 44 Απασχόληση Συνταξιούχων

1. Οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν.2676/1999 (ΦΕΚ 1, Α), όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115, Α), καθώς και καταστατικές διατάξεις που προβλέπουν αναστολή καταβολής της σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας σε περίπτωση που ο συνταξιούχος αναλαμβάνει εργασία ή αυτοαπασχολείται και υπάγεται στην ασφάλιση του φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται, δεν έχουν εφαρμογή στους συνταξιούχους ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που έχουν συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του ν.612/1977, όπως ισχύει, και στους συνταξιούχους που λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα.

2. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 16 του νόμου 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις , ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» προστίθεται εδάφιο (στ) ως εξής :

στ . στους συνταξιούχους του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείο που παρέχουν εκπαιδευτικό έργο στη Δημόσια Εκπαίδευση, μέχρι την 31-12-2012.

3. Η παρ. 7 του άρθρου 63 του ν.2676/1999 (ΦΕΚ 1, Α), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ.1 του άρθρου 16 του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α), αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Κάθε αντίθετη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα καταργείται, εκτός των καταστατικών διατάξεων των φορέων που προβλέπουν διακοπή ή αναστολή καταβολής της σύνταξης σε περίπτωση που ο συνταξιούχος αναλαμβάνει εργασία ή αυτοαπασχολείται και υπάγεται στην ασφάλιση του φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται.

Στις περιπτώσεις αυτές δεν καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την παρ. 2 του παρόντος προσαυξημένες ασφαλιστικές εισφορές.»

Η ισχύς της ανωτέρω ρύθμισης αρχίζει από τη δημοσίευση του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α).

4. Για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος φορέων επικουρικής ασφάλισης που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους, έχουν εφαρμογή οι καταστατικές διατάξεις περί αναστολής καταβολής της σύνταξης των φορέων αυτών.

5. Η παρ. 14 του άρθρου 10 του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄), με την οποία αντικαταστάθηκε η περίπτωση 2 της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν.1902/1990 (ΦΕΚ 138 Α΄), όπως ίσχυε μετά την αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου με την παράγραφο 9 του άρθρου 47 του ν.2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄), την προσθήκη των δύο τελευταίων εδαφίων του με την παράγραφο 10 του ίδιου άρθρου του ίδιου νόμου και την προσθήκη δύο επιπλέον εδαφίων με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν.2150/1993 (ΦΕΚ 98 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Αν ο ασφαλισμένος λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από άλλο ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης, πλην Ο.Γ.Α., ή το Δημόσιο, εκτός των αναπήρων και θυμάτων πολέμου και μητέρων, που συνταξιοδοτήθηκαν με το άρθρο 63 παρ. 4 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), δικαιούται από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ πλήρη σύνταξη γήρατος, εφόσον κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης έχει συμπληρώσει το όριο ηλικίας που απαιτείται σε κάθε περίπτωση από τη νομοθεσία για την απονομή πλήρους σύνταξης και έχει πραγματοποιήσει τις αντίστοιχες προς το όριο ηλικίας πλήρους σύνταξης ελάχιστες ημέρες εργασίας, οι οποίες δεν μπορεί να είναι λιγότερες από 6.000.

Αν ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει 4.800 ημέρες ασφάλισης τουλάχιστον και έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του, δικαιούται σύνταξη γήρατος μειωμένη κατά 50%. Προκειμένου για γυναίκες που έχουν πραγματοποιήσει τον ανωτέρω χρόνο ασφάλισης, το όριο ηλικίας των 60 ετών αυξάνεται κατά ένα έτος από 1.1.2011 και για κάθε επόμενο έτος μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας. Η εκ μέρους των γυναικών άσκηση του δικαιώματος συνταξιοδότησης με τον ανωτέρω αριθμό ημερών ασφάλισης χωρεί, εφόσον συμπληρώνουν το 60ό έτος της ηλικίας τους μέχρι 31.12.2010.

Στην ανωτέρω περίπτωση, οι ασφαλισμένες δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος συμπλήρωσης του 60ού έτους της ηλικίας.

Η κατά το προηγούμενο εδάφιο μείωση σύνταξης επέρχεται και στην περίπτωση όπου απονέμεται σύνταξη αναπηρίας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 5 (εδ. α`-γ`) του α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α`), εκτός αν ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 3.600 ημέρες εργασίας εκ των οποίων 600 την τελευταία πενταετία.»

Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή και στους λοιπούς πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, προκειμένου για τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και αναπηρίας. Ειδικά για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος απαιτείται η συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας, με εξαίρεση την περίπτωση άσκησης θεμελιωμένου συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε περισσότερους του ενός φορείς κύριας ασφάλισης, ταυτόχρονα ή μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη της συνταξιοδότησης από τον πρώτο φορέα.

Η ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όταν είναι ο φορέας στον οποίο θεμελιώνεται δεύτερο συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Ειδικά για τη λήψη δεύτερης σύνταξης λόγω αναπηρίας από τους Τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) απαιτείται η συμπλήρωση τουλάχιστον δώδεκα ετών ασφάλισης.

Η ισχύς της ανωτέρω ρύθμισης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115, Α΄).

 • 7 Απριλίου 2011, 19:13 | Δημήτρης Γεωργούλης

  Κύριε Υπουργέ,
  σχετικά με το άρθρο 44, που είναι καταφανώς άδικο και αναποτελεσματικό, ήθελα να σας εκθέσω την περίπτωσή μου. Αποστρατεύτηκα με δική μου αίτηση κάνοντας χρήση του σχετικού δικαιώματος που μου παρείχε ο νόμος (τον οποίο δεν έφτιαξα εγώ) σε ηλικία 45 ετών. Όπως είναι ευνόητο, αυτή ήταν μια απόφαση μεγάλη, δύσκολη και σοβαρή μια και αφορούσε όχι μονον εμένα αλλά όλη μου την οικογένεια. Την πήρα τελικά βασιζόμενος στα δεδομένα του 2006 που είχε διαμορφώσει η ίδια η πολιτεία (επαναλαμβάνω, ΟΧΙ ΕΓΩ). Όποιος παίρνει αυτή την απόφαση στα 45 το κάνει με μοναδικό σκοπό να εργαστεί σε άλλο αντικείμενο και όχι να χρηματοδοτεί τις καφετέριες. Και έρχεστε τώρα να ανατρέψετε αναδρομικά τα δεδομένα και μαζί με αυτά και τον οικογενειακό μου προγραμματισμό και να τινάξετε στον αέρα όλη την προσπάθεια που έκανα να ενταχθώ στην ελεύθερη αγορά και να αποκτήσω την κατάλληλη τεχνογνωσία. Γιατί φυσικά του χρόνου θα αναγκαστώ να εγκαταλείψω αυτή την εργασία, η οποία δεν μου άνοιξε δα και τις πύλες του παραδείσου, και θα προτιμήσω τη σιγουριά της σύνταξης. Και το ταμείο του κράτους θα χάσει όλα τα έσοδα που συνεπάγεται η απασχόλησή μου ενώ θα γεμίσει ο τόπος με νέους και παραγωγικούς ανθρώπους που είχαν κάνει χρήση του δικαιώματος πρόωρης συνταξιοδότησης.
  ΑΝ ΑΥΤΟ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΟ ΞΕΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΤΟ ΕΞΗΓΗΣΕΤΕ ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ.
  Ευχαριστώ.

 • 7 Απριλίου 2011, 19:57 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Όσον αφορά την αναστολή σύνταξης σε περίπτωση που ο συνταξιούχος αυτοαπασχολείται θα ήθελα να σχολιάσω ότι μόνο ένα νοσηρό μυαλό θα μπορούσε να σκεφτεί κάτι τέτοιο !!! Καταρχήν η σύνταξη απονέμεται και εφόσον θεμελιώνεται αυτή δεν είναι δυνατόν να αναστέλλεται !!
  Επίσης το δικαίωμα στην εργασία είναι αναφαίρετο , δεν μπορεί ένας συνταξιούχος σε οποιαδήποτε ηλικία και αν συνταξιοδοτείται, να υπόκειται σε εκβιασμό να παραιτηθεί από την σύνταξή του εφόσον αυτοαπασχολείται. Στην περίπτωση της αυτοαπασχόλησης ο συνταξιούχος καταβάλλει υψηλές εισφορές στον ΟΑΕΕ ΚΑΙ ΓΕΜΙΖΕΙ ΤΑ ΑΔΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΣΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΤΗς ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ !!!!!
  Το άρθρο αυτό άλλωστε κρίθηκε αντισυνταγματικό από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου παρόλα αυτά η διάταξη αυτή ψηφίστηκε !!!!!
  ΚΑΝΕΝΑΝ ΔΕΝ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ, ΟΥΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ???
  ΚΡΙΜΑ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΛΕΓΕΤΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟ !!
  ΕΙΝΑΙ ΑΡΑΓΕ ??????
  ΠΟΛΥ ΑΜΦΙΒΑΛΛΩ. ΖΗΤΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΣΤΕΙΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΣΘΩΤΗ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΕΜΠΕΙΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.
  Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΑΝ ΔΕΝ ΒΑΛΟΥΝ ΜΥΑΛΟ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ !!!

 • 7 Απριλίου 2011, 16:02 | Ιωάννης Παρδάλης

  Κύριε Υπουργέ,

  Λόγω της άσχημης οικονομικής κατάστασης που έχει επέλθει η χώρα μας, εκτιμώ ότι, η περικοπή της σύνταξης στους συνταξιούχους του Δημοσίου οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα ή να αυτοαπασχοληθούν θα επιφέρει απώλειες στα έσοδα του κράτους και θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που προσπαθεί να λύσει. Αναλυτικά:

  1. Αυτός που συνταξιοδοτείται, στην καλύτερη περίπτωση να είναι ηλικίας 40 ετών. Η θέση που θα διεκδικήσει στον ιδιωτικό τομέα σε συνάρτηση με τα χρόνια υπηρεσίας που έχει δεν θα είναι, στο μεγαλύτερο ποσοστό, η αντίστοιχη που θα διεκδικήσουν οι ήδη υπάρχοντες άνεργοι, διότι:
  α. Στις εταιρίες συμφέρει να προσλαμβάνουν προσωπικό που είναι νεαρής ηλικίας (όταν η εργασία απαιτεί σωματική δύναμη, μειωμένες οικογενειακές υποχρεώσεις, ανειδίκευτους εργάτες, επιδοτείται να προσλάβει προσωπικό μικρής ηλικίας, κ.λ.π)
  β. Στην περίπτωση που η εταιρία επιθυμεί να προσλάβει προσωπικό με πείρα, ούτως ή άλλος η συγκεκριμένη θέση θα καταλαμβάνονταν από προσωπικό που έχει προϋπηρεσία και δεν υπάγεται στην ευαίσθητη κατηγορία των νεαρών ανέργων που το μέλλον τους είναι αβέβαιο.

  2. Η εργασία του συνταξιούχου στον ιδιωτικό τομέα ή η αυτοαπασχόληση, θα αυξήσει τα ήδη υπάρχοντα έσοδα που έχει ο εργαζόμενος με αποτέλεσμα να μεταπηδά στην κατηγορία με την μεγαλύτερη φορολογία κι έτσι να αποδίδει στο Κράτος πολύ περισσότερα έσοδα από αυτά που θα απέδιδε αν δεν εργάζονταν.

  3. Η υστέρηση της δυνατότητας για εργασία θα οδηγήσει τον συνατξιούχο σε εναλλακτικές λύσεις όπως η μαύρη ή η παράνομη εργασία σε όσο βαθμό αυτό είναι δυνατό. Αποτέλεσμα δε, η απώλεια εσόδων στο Κράτος.

  Εκτιμώ δε ότι, η εργασία του συνταξιούχου στον δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα θα πρέπει να οδηγεί στην περικοπή της σύνταξής του ή την συνέχιση της εργασίας ως μεταταγώμενος στη νέα θέση (επιλογή του ιδίου).

  Με εκτίμηση

 • 7 Απριλίου 2011, 11:44 | Δημήτριος Γλαράκης

  Αξιότιμε κ. υπουργέ,
  η οριζόντια περικοπή της σύνταξης σε όσους εργάζονται μετά την 1-1-2013 αποτελεί ένα μέτρο αντιδημοκρατικό, ισοπεδωτικό και εν πολλοίς μη αποτελεσματικό για τα ταμεία του κράτους, αφού τελικά για το λόγο αυτό έχει ψηφισθεί, και εξηγώ γιατί:
  1.Αντιδημοκρατικό γιατί έρχεται εκ των υστέρων να καταλύσει ισχύουσες νομοθεσίες σύμφωνα με τις οποίες κάποιοι έλληνες πολίτες έκαναν τις καθ’ όλα νόμιμες επιλογές τους και ρύθμισαν τη ζωή τους και τη ζωή της οικογένειάς τους παραιτούμενοι από τα αξιώματα και τις θέσεις που κατείχαν με σκοπό να συνεχίσουν να εργάζονται νόμιμα στην ελεύθερη αγορά. Πως μπορεί λοιπόν μια απόφαση να έρχεται και να ανατρέπει συλλήβδην όλα όσα ίσχυαν και να οδηγεί σε απόγνωση ανθρώπους που ποτέ τους δεν παρανόμησαν ή διεκδίκησαν χαρισματικά προνόμια; Είθεσθε, όλα τα μέτρα που λαμβάνονται για το καλό του κράτους να έχουν ισχύ από την ψήφισή τους και μετά και όχι να καταστρέφουν αναδρομικά όσους έτυχε να τους περιλαμβάνουν. Διότι με την ίδια λογική θα έπρπεπε να έχω και εγώ το δικαίωμα να αλλάξω πάλι τις αποφάσεις μου, αφού άλλαξαν τα δεδομένα, και να επιστρεψω στη θέση που είχα απολαμβάνοντας και τις αντίστοιχες αποδοχές.
  2.Ισοπεδωτικό γιατί δεν εξετάζει καμμία ειδική περίπτωση, όπως λόγου χάριν πολυτέκνων, εργαζομένων με ανήλικα τέκνα, στρατιωτικών που λόγω ειδικών συνθηκών(πιλότοι, αλεξιπτωτιστές, υποβρύχιοι καταστροφείς, υπηρετούντες σε υποβρύχια)ενώ έχουν συμπληρώσει πλήρη συντάξιμα χρόνια, δηλαδή 35/35, δεν θα είναι σε ηλικία 53 ετών το 2013, εργαζομένων που από το σύνολο της σύνταξης και της εργασίας πιθανόν να παίρνουν λιγότερα από ένα κατώτατο όριο για μια ανεκτή ζωή(θα μπορούσε να ορισθεί πλαφόν) κλπ.
  3.Τέλος Αναποτελεσματικό γιατί αν κρίνω από την προσωπική μου εμπειρία, το ταμείο ΟΑΕΕ στο οποίο είμαι ασφαλισμένος θα χάσει το ποσό των 6χ350=2.100€ ετησίως, το κράτος τον επιπλέον φόρο εισοδήματος λόγω του μαύρου χρήματος που θα αρχίσω να διακινώ, αφού είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται ξαφνικά να παύσω την δραστηριότητά μου και να πετάξω τα χρήματα και τις εργατοώρες που επένδυσα τόσο για να αποκτήσω επιπλέον μόρφωση (13.000,00€ μου κόστισε το μεταπτυχιακό σε Αγγλικό πανεπιστήμιο) όσο και για να συστήσω εταιρείες που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια (π.χ. πλήρωσα περίπου 5.000€ για να συστήσω μια Α.Ε.)επειδή έτσι το αποφασίσατε εσείς, καθώς και την απώλεια μιας θέσης απασχόλησης επιστημονικού προσωπικού που θα χαθεί αν διαλύσω την επιχείρηση (υπολογίστε την εσείς σε χρήματα).
  Πρέπει να αντιληφθείτε ότι όσοι αποφάσισαν μετά την συνταξιοδότησή τους να εργασθούν, χωρίς επαναλαμβάνω να έχουν παραβεί κάποιο νόμο του κράτους, είναι ενεργά μέλη του επιχειρείν της χώρας και είναι λάθος να προσπαθείτε να τους ξεριζώσετε με αυταρχικές αποφάσεις και αντιδημοκρατικούς νόμους. Νομίζω ότι έχετε περισσότερα να κερδίσετε ως κράτος αν προσπαθήσετε να βάλλετε κάποια όρια, πλαφόν όχι σε ηλικίες αλλά σε εισοδηματικού τύπου κριτήρια και πάλι όχι με την έννοια της κατάργισης συντάξεων αλλά αύξησης για παράδειγμα του ποσοστού φορολογίας στον υψηλό συντελεστή.
  Με σεβασμό στο έργο σας, αναμένω την έμπρακτη απόδειξη ευελιξίας σκέψης που διαθέτετε και την τροποίηση προς τα βελτίω του συγκεκριμένου άρθρου.

 • 7 Απριλίου 2011, 07:16 | Γιώργος

  Είναι δυνατόν να μην καταλαβαίνετε ότι αυτό θα οδηγήσει περισσότερους στην μαύρη εργασία.
  Ξεχνάτε ότι ζούμε στην χώρα της μαύρης εργασίας.
  Οι απόστρατοι που έχουν όρεξη να ασχοληθούν επιχειρηματικά, θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα.
  Γιατί ?
  1. Θα πληρώνουν εισφορές στα αφαλιστικά ταμεία.
  2. Θα προσλάβουν άνεργους.
  3. Θα ανέβουν φορολογική κλίμακα λόγω έξτρα εσόδων,οπότε περισσότερος φόρος για το δημόσιο.
  και πολλά άλλα.

  Επίσης όσοι παίρνουν σύνταξη, δεν την έκλεψαν.
  Δουλεμένα χρόνια είναι κύριοι.

  Μην τιμωρείτε την εργασία και στέλνετε τον κόσμο στα καφενεία.

 • 7 Απριλίου 2011, 05:39 | Δ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ

  Κύριε Υπουργέ,
  Η απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των συνταξιούχων και η περικοπή της σύνταξής τους εξ αιτίας αυτού είναι μία άνευ νοήματος νομική πράξη η οποία:
  • Καταστρέφει όσους εμπιστεύτηκαν τον προηγούμενο Νόμο και επένδυσαν την εφ άπαξ αποζημίωσή των και την σύνταξή των σε επιχείρηση που σήμερα είναι παραγωγική, απασχολεί ήδη νέο προσωπικό, συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη και καταπολεμά την ανεργία.
  • Καταστρέφει όσους έχουν ανήλικα παιδιά και δεν τους φτάνει η σύνταξή των για να τα μεγαλώσουν.
  • Αποστερεί από το Δημόσιο, φόρους εισοδημάτων, ΦΠΑ και αυξημένες εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία.
  Μην νομίζετε ότι θα υπάρξουν συνταξιούχοι που θα δηλώσουν την επιχειρηματικότητά τους για να τους περικοπούν περισσότερα απ’ όσα κερδίζουν απ’ αυτήν ή έχουν ζημιά.
  Για άλλη μια φορά, εξ αιτίας ανόητων Νόμων, κάποιοι καταστρέφονται χωρίς να φταίνε σε τίποτα. Και όσοι αντέχουμε, στα 60 μας, θα πάρουμε τον δρόμο της ξενιτιάς, ίσως για τα γειτονικά Βαλκάνια, και θα αγναντεύουμε απ’ εκεί την μοίρα της πατρίδας μας ή θα πορευτούμε προς την μαύρη εργασία αφού την νομιμότητα καταντήσαμε να την ζητιανεύουμε.
  Μην νομίζετε ότι με την «αποχώρησή μας» θα μείνει χώρος για να αναπτυχθεί άλλη επιχειρηματικότητα (π.χ. από νέους ανέργους). Το στήσιμο μιάς επιχείρησης ναι μεν μπορεί να κάνει ο καθένας, αλλά στην περίπτωσή μας απαιτεί την πείρα μας, την γνώση μας και την αυτοπεποίθηση που αποκτήσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Ευτυχώς ακόμη διαθέτουμε εσωτερική δύναμη για να ζήσουμε, να μεγαλώσουμε τα ανήλικα παιδιά μας που με κόπο και έξοδα αργήσαμε να αποκτήσουμε. Κοντά σε μας, τους έμπειρους, νέοι άνθρωποι απασχολούνται και έχουν εισόδημα και προοπτική.
  Τώρα όλοι αυτοί ή θα καταλήξουν στην ανεργία ή θα μεταναστεύσουν μαζύ μας.
  (Προέρχομαι από τον ιδιωτικό τομέα, συνταξιοδοτήθηκα από το ΙΚΑ ως μισθωτός σε εταιρεία, αλλά παράλληλα ασκούσα και επάγγελμα ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός επιπρόσθετα ασφαλισμένος στο ΤΣΜΕΔΕ απ’ όπου υποχρεωτικά πλέον συνταξιοδοτούμαι στα 65 μου. Μέχρι τότε πρέπει υποχρεωτικά να καταβάλω εισφορές ανεξαρτήτως του αν εργάζομαι ή όχι, δεν μου επιτρέπεται να διαγραφώ …. και με τον νέο Νόμο μου απαγορεύεται και να ασκώ επιχείρηση ….. τί να ‘πώ …. είναι τρέλα.)

 • 7 Απριλίου 2011, 01:21 |

  Οι στρατιωτικοί οι οποίοι αποστρατεύονται χωρίς τη θέλησή τους και βρίσκονται ηλικιακά κάτω των 53 ετών, νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως οι υπόλοιποι συνταξιούχοι στρατιωτικοί άνω των 53 ετών. Δηλαδή γιά να γίνω πιό σαφής δεν μιλώ γι αυτούς οι οποίοι συνταξιοδοτούνται με αίτησή τους σε μικρές ηλικίες αλλά γι αυτούς που αποστρατεύονται από την υπηρεσία και μάλιστα ευδοκίμως στις ετήσιες κρίσεις χωρίς να έχουν υποβάλλει οποιαδήποτε αναφορά παραίτησης ή αίτησης γιά αποστρατεία.
  Συνεπώς θα μπορούν και αυτοί να απασχολούνται με μειωμένο ωράριο μέχρι 10 ώρες την εβδομάδα.

 • 6 Απριλίου 2011, 22:59 | Β.Κ

  Κύριε υπουργέ,

  όπως γνωρίζετε από πέρσι τον Μάιο στερήσατε παντελώς τον 13 και 14 μισθό ειδικά στους συνταξιούχους ηλικίας κάτω των 60 ετών, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των εισοδημάτων αυτής της κατηγορίας, εάν τώρα προσθέσουμε την ακρίβεια σε όλα σχεδόν τα προϊόντα και υπηρεσίες καταλαβαίνετε ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των ανθρώπων αυτών και ιδιαίτερα όσων δεν έχουν άλλες πηγές εισοδημάτων και επιπροσθέτως έχουν και ανηλλημένες υποχρεώσεις όπως είναι επι παραδείγματι κάποιο στεγαστικό δάνειο παιδιά που σπουδάζουν κλ.π βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θεση.

  Μου είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσω για ποιό λόγο δεν θα πρέπει κάποιος να αναζητήσει νομίμως και μία δεύτερη ευκαιρία ώστε να συμπληρώσει το αν μη τι άλλο ένα μέρος απο το κομμένο του εισόδημά, ιδιαίτερα δε για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί πολύ πιό πρίν και είχαν κανονίσει τον τρόπο της διαβίωσή τους σύμφωνα με τα χρήματα που ήξεραν ότι θα λαμβάνουν.

  Και κάτι τελευταίο γιατί κ. υπουργέ οι βουλευτές μπορεί να έχουν δικαίωμα σε διπλή εργασία και αυτό θέλετε να το στερήσετε από τους απλούς πολίτες;

 • 6 Απριλίου 2011, 22:38 | Γιάννης Α

  Αγαπητέ κύριε Υπουργέ,
  Υπάρχει η ίδια ευαισθησία και για τους συναδέλφους σας βουλευτές, που αν και πέχουν συνταξιοδοτηθεί λαμβάνουν και τη βουλευτική αποζημίωση και τη σύνταξή τους; Γιατί αυτό το μένος κατά των συταξιούχων που ασκούν και άλλο επάγγελμα; Η σύνταξη είναι ένα κεκτημένο που αποδίδεται μετά από χρόναι εργασίας και εισφορών. Το κράτος δεν επιθυμεί να έχει και άλλο ένα έσοδο από την εργασία ενός συνταξιούχου;
  Ωθείτε στη μαύρη εργασία τον κόσμο! Άρα, στον περαιτέρω περιορισμό των εσόδων του κράτους.
  Εάν θέλουμε να ομιλούμε για έναν νέα Πατριωτισμό, ΜΗΝ περιορίζετε την εργασία σε συνταξιούχους, εφόσον αυτοί εργάζονται ήδη. Και, επιτέλους, όχι άλλες περικοπές!

  Ευχαριστώ

  ΓΑ

 • 6 Απριλίου 2011, 19:25 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΔΟΥΛΑΣ

  Κύριε Υπουργέ,

  Είμαι συνταξιούχος στρατιωτικός από το 2008 και ασκώ ήδη το ελεύθερο επάγγελμα του μηχανικού.

  Σαν μηχανικός του δημοσίου ήμουν υποχρεωτικά ασφαλισμένος και στο ΤΣΜΕΔΕ (σήμερα ΕΤΑΑ) από το 1992 στον κλάδο της κύριας σύνταξης, καταβάλλοντας τις ασφαλιστικές εισφορές μου, τις οποίες συνεχίζω και σήμερα να καταβάλλω ως ελεύθερος επαγγελματίας.

  Με τους N.3865/2010 και 3863/2010 υποχρεώνομαι να κλείσω από 1/1/2013 το ελεύθερο επάγγελμά μου, σαν αυτοαπασχολούμενος συνταξιούχος, διότι θα υπάρχουν περικοπές στη σύνταξη που λαμβάνω.

  Επειδή είμαι υποχρεωτικά ασφαλισμένος και στο ΕΤΑΑ και δεν έχω ακόμη θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης και από το ΕΤΑΑ, θα πρέπει υποχρεωτικά να καταβάλω από 1/1/2013 ασφαλιστικές εισφορές μέχρι το 65ο έτος της ηλικίας μου στο ΕΤΑΑ, ενώ δεν θα εργάζομαι, δηλαδή θα καταβάλω ασφαλιστική εισφορά χωρίς καμία ανταποδοτικότητα.

  Για τους παραπάνω λόγους προτείνω μία από τις παρακάτω λύσεις για τους αυτοαπασχολούμενους συνταξιούχους μηχανικούς:

  1. Να μπορούν να συνταξιοδοτηθούν και από το ΕΤΑΑ για τα έτη ασφάλισης που θα έχουν έως 1/1/2013, ανεξάρτητα από όριο ηλικίας.
  2. Να τους επιστραφούν έντοκα οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβάλει στο ΕΤΑΑ έως 1/1/2013.
  3. Να μπορούν να ασκούν σαν αυτοαπασχολούμενοι το επάγγελμα του μηχανικού μέχρι την θεμελίωση του δικαιώματος συνταξιοδότησης και από το ΕΤΑΑ, χωρίς περικοπές της σύνταξης που λαμβάνουν.

  Με εκτίμηση

 • 6 Απριλίου 2011, 13:59 | Δ.Χ.

  κ. Υπουργέ, όπως γνωρίζετε η ζωή των στρατιωτικών διαφέρει από των υπολοίπων εργαζομένων. Είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα των 25 ετών κατά το οποίο καλούνται να θυσιάσουν προσωπική ζωή, οικογένεια, φίλους, ατομικές ελευθερίες προκειμένου να υπηρετήσουν την πατρίδα, παρέχοντας σε όλους τους μη ένστολους το αγαθό της ασφάλειας και της εδαφικής ακεραιότητας. Έχετε άραγε ζήσει για λίγο υπό τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι στρατιωτικοί υπηρετούν σε υποβρύχια, σε αεροσκάφη, στα βουνά κάτω από σκηνές, σε καταστάσεις θαλάσσης που έχει απαγορευθεί ο απόπλους όλων των πλοίων? Γνωρίζετε ότι για τους στρατιωτικούς δεν υπάρχει ωράριο, υπερωρία, συνδικαλισμός, διεκδίκηση δικαιωμάτων? Η λέξη καθήκον, συμπεριλαμβάνει, επιτρέπει και επιβάλλει ό,τι για τους άλλους είναι αδιανόητο ή εξωπραγματικό. Για όλα αυτά, οι στρατιωτικοί αμοίβονται με χαμηλότερους μισθούς απο αυτούς των πολ.υπαλλήλων του ΥΕΘΑ που είναι οι χαμηλότεροι όλων των υπαλλήλων όλων των υπουργείων! Τώρα με το σχέδιο νόμου, επιβάλεται αναστολή σύνταξης αν εργασθούν. Γιατί? Μήπως παίρνουν την εργασία από κάποιον άλλο χωρίς να είναι ικανότεροι? Μήπως την σύνταξή τους δεν την δικαιούνται? Μήπως δεν ωθούνται έτσι στη μαύρη εργασία με αποτέλεσμα να χάνονται πόροι για το κράτος? Τελικά, θεωρείτε δημοκρατική την κατάργηση του δικαιώματος της εργασίας μέσα από τέτοιες πρακτικές? Η επιλογή σας έχει πολύ περισσότερα αρνητικά (αν τυχόν εσείς βρίσκετε και θετικά σημεία) και λυπάμαι αν δεν το καταλαβαίνετε. Τέλος, θα ήταν σκόπιμη η ευνοική μεταχείρηση για τους τρίτεκνους λόγω δημογραφικού και υφιστάμενης αλοίωσης του πληθυσμού λόγω μεταναστών.

 • 5 Απριλίου 2011, 18:28 | Θανασης Α

  Κύριε Υπουργέ,
  Με την ψηφιση του αρθρου 10 περι αναστολής της απονομης της συνταξης σε πολίτες κάτω των 53 ή 55 ετών, και μάλιστα αναδρομικά και σε αυτούς που ήδη είχαν συνταξιοδοτηθεί, καταπατήθηκε βάναυσα το αυτονόητο και αναφαίρετο δικαίωμα κάθε έλληνα να μή θίγεται μεταγενέστερα με νόμους και διατάγματα για προσωπικές του αποφάσεις που είχαν ληφθεί πολύ νωρίτερα της ψήφισης των νέων.
  Είμαι στρατιωτικός ιατρός που μετά από 27 χρόνια υπηρεσίας στο στράτευμα αποφάσισα να αποστρατευτώ με το δικαίωμα της πρόωρης σύνταξης που μου έδεινε το κράτος, λαμβάνοντας έτσι την συγκεκριμένη σύνταξη, η οποία πλέον είναι περιουσιακό μου στοιχείο σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της Χάγης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επιπλέον έχω 23 χρόνια την άδεια ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος, το οποίο κατά καιρούς και αναλόγως των μεταθέσεων και των επιλογών της φυσικής μου ηγεσίας άσκησα νόμιμα και πάντα με την άδεια της υπηρεσίας. Διερωτώμαι τώρα που είμαι ήδη 2 χρόνια εκτός παρατακτής δύναμης, με πιο σκεπτικό το κράτος θα αναστείλει την σύνταξή μου μέχρι τα 53 μου χρόνια εάν αποφασίσω να συνεχίσω να ασκώ το ιατρικό επάγγελμα, επάγγελμα όμως που δεν ξεκίνησα μετά τη συνταξιοδότησή μου, ούτε αποφάσισα να ασχοληθώ με κάτι καινούργιο μετά την αποστρατεία μου, αλλά είναι αυτό για το οποίο εισήχθηκα πριν πολλά χρόνια με τις υψηλότερες δυνατές βαθμολογίες συνυποψηφίων μου, σπούδασα επί πάρα πολλά χρόνια, περισσότερα και πάλι από όλες τις άλλες σχολές, εξειδικεύτηκα με άλλα τόσα χρόνια σπουδών και μετεκπαιδεύτηκα στο εξωτερικό, όπως ορίζουν οι πανεπιστημιακές και ακαδημαϊκές εκπαιδεύσεις, τελειώνοντας και το διδακτορικό μου.
  Μετά από όλα αυτά και με γνμώμονα ότι η λειτουργία ενός ιατρείου, με ότι αυτό συνεπάγεται σε ενοίκια, σε φόρους υπέρ του κράτους, εισφορες από μέρους μας και σε ένα ακόμα ταμείο, (ΟΑΕΕ) ένσημα και εργασία σε προσωπικό γραμματείας (ΙΚΑ) σε περιόδους αυξανόμενης ανεργίας στη χώρα μας, θεωρώ τελείως ανεδαφικό το άρθρο της αναστολής της σύνταξης σε όσους συνταξιούχους θελουν να αυταπασχοληθούν (και όχι απλά να εργασθουν σε άλλες δημόσιες θέσεις) για να αυξήσουν ο καθένας όσο μπορεί το εισόδημά του. Δεν καταλαμβάνουμε θέσεις κανενός, δεν δημιουργούμε πρόβλημα στην εργασία του τόπου, απεναντίας, συνεισφέρουμε αρκετά σε φόρους αλλά και σε νέες θέσεις εργασίας που τόσο ανάγκη τις έχει ο τόπος. Ας δει το οικονομικό σας επιτελείο την οικονομική διαφορά με την διακοπή των εργασιών των αυταπασχολούμενων συνταξιούχων σε ότι αφορά φόρους και νέες θεσεις εργασίας που δημιουργούνται και ας ελέγξει το μέγεθος του μαύρου χρήματος που θα διαρρεύσει πάλι σε γνωστούς κύκλους. Σε όλες τις προηγμένες χώρες, η δυνατότητα νόμιμης εργασίας με όλους τους φόρους (ίσως και περισσότερους) σε ήδη συνταξιούχους, ΔΕΝ περιορίζεται στις περιπτώσεις αυταπασχόλησης.
  Ευχαριστώ κι ευελπιστώ σε ένα κράτος δικαίου και ισονομίας των πολιτών

 • 12. Άρθρο 44 «Απασχόληση Συνταξιούχων»:
  Με το άρθρο 44 ικανοποιείται μερικώς αίτημα της Ε.Σ.ΑμεΑ, το οποίο είχε κατατεθεί κατά την επεξεργασία του νόμου 3863/2010. Με το παρόν όμως άρθρο, εξαιρούνται από τις απαγορευτικές διατάξεις απασχόλησης συνταξιούχων, όπως αυτές ισχύουν με το άρθρο 16 του ν. 3863/10 και τις καταστατικές διατάξεις των ασφαλιστικών φορέων, μόνο οι συνταξιούχοι που έχουν συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του ν. 612/77 και οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα. Η εξαίρεση μόνο αυτών των κατηγοριών ατόμων με αναπηρία, αποκλείει ένα μεγάλο μέρος συνταξιούχων αναπηρίας, οι οποίοι λαμβάνουν πενιχρές συντάξεις, καθώς και τους γονείς ατόμων με αναπηρία οι οποίοι έχουν να αντιμετωπίσουν το κόστος των πρόσθετων αναγκών που πηγάζουν από την αναπηρία του παιδιού τους.

  Για την απόδοση του δικαίου ζητούμε οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3863/10 και οι καταστατικές διατάξεις ασφαλιστικών οργανισμών που αφορούν στην αναστολή καταβολής συντάξεων σε συνταξιούχους που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται να μην εφαρμόζονται και στους συνταξιούχους αναπηρίας καθώς και στους γονείς ατόμων με βαριές αναπηρίες και ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, οι οποίοι έχουν βάσει δικαστικής απόφασης την κηδεμονία των τέκνων τους.

 • 4 Απριλίου 2011, 11:34 | Γεώργιος Ράπτης

  θα πρέπει να ρυθμιστεί νομοθετικά η ατέλεια του τελευταίου νόμου(παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.3865/2010), έτσι ώστε οι πολύτεκνοι συνταξιούχοι του Δημοσίου να μπορούν να απασχοληθούν χωρίς περικοπή της σύνταξής τους, οι ανάγκες και οι υποχρεώσεις είναι πολλές ακόμα και στις ηλικίες της σύνταξης!

 • 3 Απριλίου 2011, 23:06 | Δημήτριος Σ.

  Κύριε υπουργέ

  Θεωρώ ότι στη σχετική διάταξη της εξαιρέσεως των πολυτέκνων, πρέπει να συμπεριληθφεί ρητώς και η κατηγορία των τριτέκνων,κατ΄επεκτατική ισότητα κια αναλογική εφαρμογή των ρυθμίσεων που έχουν εισαχθεί με το Ν. 3454/2006.

  Με εκτίμηση

 • Αν κάποιος ακούει θα ήθελα να του πώ, πώς η σύνταξή μου είναι 600€ + το μέρισμα 100€,σύνολο 700€.Ο γιος μου σπουδάζει, άλλα και εκτός αυτού είμαι αναγκασμένος εκ των πραγμάτων να εργάζομαι γιατί αυτά τα χρήματα δεν φτάνουν για τίποτα.Η εργασία μου δέν έχει στάνταρ εισόδημα γιατί έχει σχέση με την οικοδομή, απλά συμπληρώνει την σύνταξη.Αν εγώ για τον μισό χρόνο δέν έχω εργασία πώς θα γίνεται αναστολή της σύνταξης?

  Κυρίες και Κύριοι καταλάβετε επιτέλους πως δεν παίρνουμε <>αλλά μισθούς και συντάξεις πείνας.

  ΣΥΝΕΛΘΕΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!!!!!!!!
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 3 Απριλίου 2011, 12:49 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΣΥΧΝΑ ΦΤΑΝΟΥΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΑΠΕΞΕΛΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ.
  ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΤΟ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΟ ,ΤΟ ΑΛΛΟ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΖΕΙ κ.τλ. ΚΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΙΑΔΙΩΝ ΤΟΥΣ.
  ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΔΟΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥΣ.
  ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟ:ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΧΟΜΠΥ!

 • 2 Απριλίου 2011, 15:39 | GR

  Αναφορικά με το άρθρο 44 που ρυθμίζει την πιθανή απασχόληση των συνταξιούχων, είναι χρήσιμο να προστεθεί στο τέλος της παραγράφου 1 η φράση «….καθώς και στους Έλληνες Παραολυμπιονικές με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%». Είναι προφανές ότι, τόσο λόγω των ιδιαιτεροτήτων που αναγνωρίζονται ξεκάθαρα με την εξαίρεση του ν.612/1977 όσο και τιμής ένεκεν για όλα όσα έχουν προσφέρει ιδιαίτερα οι Έλληνες Παραολυμπιονίκες, θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία στους εν ενεργεία και μη Ολυμπιονίκες με αναπηρία και ανεξάρτητα από ποιον φορέα λαμβάνουν τη σύνταξη τους.

 • 2 Απριλίου 2011, 09:34 | M.P

  Θα ήθελα να διατυπώσω μερικά σχόλια και προβληματισμούς σχετικά με την αναστολή της σύνταξης σε όσους εργάζονται:
  α. Η σύνταξη θεωρείται περιουσιακό στοιχείο ή όχι;
  β. Αναστέλεται η σύνταξη σε κάποιον που εργάζεται και έχει επιπλέον εισόδημα. Γιατί δεν αναστέλεται η σύνταξη και σε αυτόν που έχει κάποιο άλλο εισόδημα; Εξηγώ Δύο συνταξιούχοι επένδυασν τις οικονομίες τους και το εφάπαξ με διαφορετικό τρόπο. Ο ένας ανοίγοντας επιχείρηση και ο άλλος αγοράζοντας ένα ακίνητο. Και οι δύο έχουν εισοδήματα από αυτές τις επενδύσεις, μόνο όμως στον ένα κόβεται η σύνταξη. Είναι δίκαιο;
  γ. Στην τροπολογία που ήδη έχει ψηφισθεί για τους Στρατιωτικούς συνταξιούχους η ηλικία μέχρι την οποία αναστέλλεται η σύνταξη είναι τα 53 έτη έναντι 55 των υπολοίπων. Αυτό έγινε με το σκεπτικό ότι ο στρατιωτικός ξεκινά στα 18 έτη εργασία συν τα 35 υποχρεωτικά μέχρι την συνταξιοδότηση έχουμε 53 και περιγράφει η τροπολογία ότι δεν είναι δυνατόν να τους απαγορεύεται η εργασία από τα 53 μέχρι τα 55. Που υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη για τις ειδικές δυνάμεις οι οποίοι ΝΟΜΙΜΑ και με τον καινούριο νόμο συνταξιοδοτούνται στα 25 έτη; (25 συν 18 μας κάνουν 43). Σε αυτούς τους απαγορεύουμε να δουλεύουν από τα 43 μέχρι τα 53 έτη; Θεωρείται δίκαιο;
  δ. Από την σύνταξη γίνονται κρατήσεις για την υγειονομική περίθαλψη. Λόγω της αναστολής της σύνταξης η ασφάλιση χάνεται; θα συνεχίσει; θα πληρώνει κάποιος για να συνεχίσει να την έχει;
  ε. Οι περισσότεροι που εργάζονται το κάνουν για 1000 € το μήνα και γι αυτό πληρώνουν εισφορές (φόρο εισοδήματος, ασφαλιστικές εισφορές, Φ.Π.Α κ.λ.π) τουλάχιστον άλλα 1000€ το μήνα. Είναι τόσο πλούσιο αυτό το κράτος που δεν τα θέλει;
  στ. Μείωση της Ανεργίας. Αυτή είναι η δικαιολογία για την αναστολή της σύνταξης. Αλήθεια πιστεύει κανείς ότι αν αφήσουν τις εργασίες τους οι συνταξιολυχοι, οι οποίοι στην πλειονότητα καλύπτουν εξειδικευμένες εργασίες (όπως οι στρατιωτικοί) οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν άμεσα από άνεργους;
  Τουλάχιστον σε ότι με αφορά και εφόσον δεν αλλάξει κάτι μέχρι τη 1.1.2013 για τους παραπάνω λόγους και για πολλούς ακόμη θα διεκδικήσω ΝΟΜΙΚΑ όλα αυτά που δικαιούμα και που για πολλά χρόνια με υποχρέωναν να πληρώνω για να τα διακιούμαι

 • 1 Απριλίου 2011, 15:51 | ΜΑΙΡΗ

  Κύριε Υπουργέ,

  οι Νόμοι ενός Κράτους δεν μπορούν να έχουν αναδρομική ισχύ ,εκτός εάν σκοπός σας είναι να τιμωρήσετε τους πολίτες που ακολούθησαν τους Νόμους που εσείς είχατε ψηφίσει.

  Επίσης γιατί ένας πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας που έχει ήδη συνταξιοδοτηθεί (πολύ πριν από την ψήφιση του Νόμου)θα πρέπει να έρθει αντιμέτωπος με την αναστολή της σύνταξης του ενώ ενας συνταξιούχος της Ολυμπιακής εξαιρείται από τον Νόμο και έχει μόνο μείωση της σύνταξής του από 53 ετών και μετά. Πιστεύτε ότι ένας απόστρατος ο οποίος είναι 45 ετών είναι πολύ πιο πλούσιος ή ότι δεν έχει ανήλικα παιδιά και υποχρεώσεις.

 • 1 Απριλίου 2011, 14:42 | Μι.χάλης

  Κύριε Υπουργέ,
  οι συνταξιούχοι Δημόσιοι Υπάλληλοι, στρατιωτικοί και πολιτικοί, εργαζόμενοι μετά τη σύνταξη προσφέρουν εισφορές στα Ταμεία Ασφάλισης και τις περισότερες φορές δεν λαμβάνουν ανταποδοτικά, μέρος των εισφορών τους.
  Οι προτάσεις μου είναι:
  1. Να περικόπτεται η σύνταξη των εργαζομένων σε θέσεις του Δημοσίου και να γίνεται επαναφορά τους στην ενεργό δύναμη της κάθε υπηρεσίας που υπηρετούν, με αντίστοιχη βέβαια προσαύξηση της σύνταξής τους, όταν διακόπτεται η εργασιάκη τους σχέση. Εξαίρεση θα μπορούσε να υπάρξει στα αιρετά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης και τους βουλευτές για να μην δημιουργήσει συνταγματικούς αποκλεισμούς στη διαδικασία εκλέγειν-εκλέγεσθαι.
  2. Για τους αυτοαπασχολούμενους ή τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ είναι λάθος να γίνει περικοπή της σύνταξης, διότι στην μεν πρώτη περίπτωση (αυτοαπασχολούμενοι) θα χαθούν θέσεις εργασίας από την επιχειρηματικότητα στην δε δεύτερη περίπτωση (ΙΚΑ) θα οδηγηθεί ο εργαζομενος στην μαύρη εργασία. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει απώλεια εσόδων στα ασφαλιστικά ταμεία.

  Τέλος πιστεύω ότι είναι δίκαιο και θα δώσει κίνητρο εάν τα ασφαλιστικά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα δίνουν ποσοστό προσαύξησης στις ήδη χοηγούμενες συντάξεις του Δημοσίου, όταν αυτά τα ασφαλιστικά χρόνια δεν είναι αρκετά για αυτοτελή σύνταξη από τα άλλα -πλήν Δημοσίου- Ταμεία.
  Ευχαριστώ

 • 1 Απριλίου 2011, 14:40 | Βελωτάς Χρήστος

  Κύριε Υπουργέ
  Στο εν ενεργεία Στρατιωτικό προσωπικό, εκτός ελαχίστων ειδικοτήτων, απαγορεύεται καθ’ όλη την διάρκεια της υπηρεσίας του οποιαδήποτε άλλη εργασία. Σε περίπτωση δε που εργασθεί παρανόμως , κινδυνεύει με την ποινή της απόταξης, εν αντιθέσει με τους υπόλοιπους έλληνες πολίτες που έχουν δικαίωμα σε όσες εργασίες επιθυμούν και μπορούν να εργασθούν.
  Ενώ με το προηγούμενο καθεστώς ο νομοθέτης είχε προβλέψει να άρει την αδικία που υφίστανται το παραπάνω προσωπικό έστω και μετά την αποστρατεία του , ο νέος νόμος επιβάλει την διάκριση αυτή ,καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους.
  Η διάκριση όμως δεν σταματά εκεί. Εξισώνει μετά από μια μικρή χαριστική περίοδο δύο ετών ,εκείνους που ούτε καν φαντάζονταν την εξέλιξη αυτή, βασίζοντας τη ζωή τους ,αλλά και της οικογένειας τους , στη δυνατότητα που τους έδινε ο νόμος του κράτους μας να εργασθούν μετά την συνταξιοδότηση τους, με εκείνους που αποστρατεύονται μετά την ψήφιση του .
  Πιστεύοντας ότι πρέπει να διασφαλισθεί η ισονομία των πολιτών θα πρέπει άμεσα :
  Α.Να εξισωθούν όχι μόνο οι συνταξιούχοι απόστρατοι με τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, όσον αφορά την απαγόρευση της εργασίας μετά την σύνταξη , αλλά να εξισωθούν και οι εν ενεργεία Στρατιωτικοί με τους εν ενεργεία εργαζομένους ,δίνοντας και σε αυτούς το δικαίωμα στην ελεύθερη παράλληλη εργασία ανεξάρτητα από το αν υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.
  Β.Επειδή η απαγόρευση της εργασίας από 1-1-2013 των αποστράτων που εργάζονταν προ της ψηφίσεως του νόμου, είναι αναγκαστική απαλλοτρίωση του οικογενειακού τους εισοδήματος , θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να αποζημιωθούν .
  Πιστεύω ότι το ποσό της αποζημίωσης θα πρέπει να υπολογισθεί τουλάχιστον, σύμφωνα με το ετήσιο εισόδημα τους που θα προκύψει, από το εισόδημα της εργασίας που θα δηλώσουν στην φορολογία εισοδήματος έτους 2013 επί τα έτη που θα εργάζονταν μέχρι την άρση της απαγόρευσης.
  Γ.Εναλλακτικά, για όσους αποστρατεύθηκαν με αίτηση τους και δεν έχουν καταληφθεί από το όριο ηλικίας ή ετών υπηρεσίας και ο λόγος της αποχώρησης τους ήταν η εργασία μετά την σύνταξη, και επειδή ο παραπάνω λόγος δεν υφίσταται πια χωρίς δική τους υπαιτιότητα , στα πλαίσια της αποκατάστασης της αδικίας που υφίστανται ,όσοι το επιθυμούν , να έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στο σώμα που υπηρετούσαν ,να λάβουν το σημερινό βαθμό του ομοιόβαθμου που είχαν κατά την αποχώρηση τους και ταυτόχρονα , στα πλαίσια της ισότητας των πολιτών απέναντι στους νόμους να τους επιτραπεί η παράλληλη εργασία .
  Με τιμή
  Χρήστος Βελωτάς

 • 1 Απριλίου 2011, 12:28 | Α.Ο.

  Κύριε Υπουργέ,
  Θέλω να πιστεύω ότι κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να εργάζεται και να προσπαθεί για τη βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης του ιδίου και κατ’ επέκταση της οικογενείας του.
  Παράλληλα θα ήθελα να επισημάνω το γεγονός ότι το συνταξιοδοτικό δικαίωμα του καθενός προέρχεται από τα χρόνια απασχόλησής του με βαση την ισχύουσα νομοθεσία. Δεν χαρίζεται σε κανένα η σύνταξη… αποκτάται με κόπο και εισφορές.
  Με αυτή τη λογική, δεν γίνεται κατανοητό γιατί κάποιος που έχει συνταξιοδοτηθεί θα πρέπει να «τιμωρηθεί» με στέρηση (ουσιαστικά) του δικαιώματος εργασίας χωρίς κανέναν περιορισμό.
  Οι «απαγορευτικές» και περιοριστικές αυτές ρυθμίσεις, κατά την ταπεινή μου άποψη, το μόνο που κάνουν είναι να θέτουν φραγή στην ικανότητα του καθενός να «φτάσει» μέχρι εκεί που μπορεί με βάση τις δυνατότητές και ικανότητές του.
  Σε μια ελέυθερη οικονομία η λογική αυτή δεν ευσταθεί.
  Παρακαλώ για επανεξέταση του θέματος.
  Ευχαριστώ

 • 1 Απριλίου 2011, 12:46 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  1-4-11

  Κυρία ΥΠΟΥΡΓΕ.

  …ΠΑΛΙ ΚΑΙ ΕΔΩ,ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ…

  …ΓΙΑΤΙ,ΑΡΑΓΕ,ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ,ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ,ΒΑΣΕΙ…ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΟΔΩΝ[ΔΙΑΤΡΟΦΗ,ΡΟΥΧΙΣΜΟ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΣΤΕΓΑΣΗ,ΚΛΠ,ΚΛΠ;..]…

  …Γιάυτό,ΚαΥΠΟΥΡΓΕ,πρέπει να ρυθμιστεί νομοθετικά η ατέλεια του τελευταίου νόμου(παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.3865/2010), έτσι ώστε οι πολύτεκνοι συνταξιούχοι του Δημοσίου και οι Στρατιωτικοί να μπορούν να απασχοληθούν με μειωμένο ωράριο εργασίας στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ή εκτός αυτού ή να μπορούν να αυτοαπασχοληθούν, χωρίς περικοπή της σύνταξής τους, όπως ισχύει για τους πολυτέκνους συνταξιούχους των Ασφαλιστικών Οργανισμών κύριας Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
  ΙΩΑΝΝΗΣ

 • 1 Απριλίου 2011, 11:04 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ

  Κύριε Υπουργέ,

  Η έκδοση απόφασης συνταξιοδότησης γήρατος,από οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, θα πρέπει να γίνεται κατόπιν αιτή- σεως του ασφαλισμένου, ΜΟΝΟΝ όταν αυτός έχει συμπληρώσει το προβλεπόμενο (από τις διατάξεις του ταμείου του) όριο ηλικίας (οπότε μετά απ΄αυτην την ημερομηνία , να ισχύουν τα αντικίνητρα που ήθελε θεσπίσει η πολιτεία για την αξιοποίηση του χρόνου για τον οποίο καταβάλουν εισφορές οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι)

  Η δυνατότητα που έχουν σήμερα τα ταμεία , να εκδίδουν συνταξιοδοτικές αποφάσεις γήρατος σε ασφαλισμένους 40 ετών , με ταυτόχρονη αναστολή καταβολής της σύνταξης επί 15-20 χρόνια ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ, αφού σε συνδιασμό με

  – τα οριζόμενα στο αρθρ.63 του Ν.2676/99 (γιά την απασχόληση συνταξιούχων)

  – την δαιδαλώδη ασφαλιστική νομοθεσία και

  – την άγνοια-απροθυμία των υπευθύνων των ασφαλιστικών ταμείων να παρέχουν ενημέρωση στους ασφαλισμένους ,

  αποτελεί παγίδα που ελλοχεύει καταστροφικούς κινδύνους γιά τους ασφαλισμένους αυτής της κατηγορίας .Χαραχτηριστικά αναφέ-ρω ότι με βάση την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία , κάποιοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι με αναστολή , ενώ θα έχουν καταβάλει επί 35-39 χρόνια ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν σε μηνιαία σύνταξη € 2,250 ,θα εισπράξουν τελικά σύνταξη η οποία δεν θα υ- περβαίνει τα €1.000 μηνιαίως ( αφού τα 15-17 χρόνια που εργάσθηκαν μετά την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης χωρίς να εισπράτουν σύνταξη, ΔΕΝ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ).

  Η αντιμετώπιση αυτή κ.Υπουργέ ,είναι άδικη αφού καταδικάζει σε οικονομική αδυναμία και εξευτελισμό εργαζόμενους οι οποίοι εκπλήρωσαν στο ακέραιο τις υποχρεώσεις τους έναντι του ασφαλιστικού μας συστήματος.

  Επικαλούμενος την δική σας αναφορά ότι, με τις υπό ψήφιση τροπολογίες, σκοπεύετε στην αποκατάσταση αδικών παλαιότερων ασφαλιστικών νόμων, σας παρακαλώ να μεριμνήσετε γιά την δικαίωση των ασφαλισμένων που προανέφερα,επιτρέποντας τους να ζητήσουν την αξιοποίηση όλου του χρόνου γιά τον οποίο έχουν καταβάλει εισφορές.

 • 1 Απριλίου 2011, 08:34 | ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.

  Κε Υπουργέ,

  Είμαι αυτοαπασχολούμενος στρατιωτικός (Οικονομολόγος), με έναρξη επαγγέλματος (ΙΑΝ.10) προ της ισχύς του άρθρου 10 του Ν.3865/2010 και έχω το δικαίωμα εργασίας δίχως αναστολή σύνταξης, έως την 31-12-2012, ως μεταβατική περίοδο. Δεν θα αναφερθώ θεωρητικά στη διάταξη αλλά με πραγματικά οικονομικά στοιχεία 1 έτους, τα οποία δείχνουν την αναγκαιότητα εξαίρεσης των αυτοαπασχολουμένων από τους περιορισμούς εργασίας συνταξιούχων του Δημοσίου:

  Ενοίκια επαγγελματικής στέγης: 4.400,00 €, ΦΠΑ: 2.000,00 €, ΟΑΕΕ:2.000,00 €, ΦΕ κέρδους: σύμφωνα με την κλίμακα

  Σε περίπτωση ισχύος της διάταξης και μετά την 31-12-2012, θα προβώ είτε σε παύση του επαγγέλματος ή σε μαύρη εργασία και ως εκ τούτου το Ελληνικό Δημόσιο και η αγορά θα χάσει τα παραπάνω έσοδα.

  Με εκτίμηση,

  Γιάννης Κ.

 • 1 Απριλίου 2011, 08:10 | Γιώργος Π.

  Το μόνο που θα πρέπει να απαγορεύεται είναι κάθε είδους απασχόληση με την οποία ο συνταξιούχος του Δημοσίου ή ο απόστρατος θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τις γνωριμίες του και τις επαφές του, αθέμιτα, για ίδιον όφελος. Θα πρέπει να απαγορεύεται ο απόστρατος να δραστηριοποιείται στο χώρο των προμηθειών των Ε.Δ., ο εφοριακός να ασκεί τη λογιστική, κοκ.

  Είναι παράλογο και αντισυνταγματικό να εμποδίζεται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων οποιουδήποτε πολίτη, με σκοπό να συμπληρώσει το εισόδημά του.

 • 31 Μαρτίου 2011, 18:53 | Βασίλης

  Κύριε Υπουργέ
  Η καταβαλόμενη απο το Κράτος σύνταξη βασίζεται σε καταβληθείσες απο τον εργαζόμενο εισφορές και σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί δώρο. Η περικοπή επομένως της σύνταξης σε περίπτωση εργασίας του συνταξιούχου, δημιουργεί θέμα συνταγματικότητας. Πέραν όμως αυτού, αν η περικοπή της σύνταξης ενός εργαζόμενου ως υπαλλήλου συνταξιούχου έχει κάποια λογική, απο την άποψη ότι πιθανόν να καταλαμβάνει τη θέση κάποιου νεώτερου εργαζόμενου, στερείται λογικής η περικοπή σε κάποιον που αυτοαπασχολείται. Ο αυτοαπασχολούμενος πληρώνει εισφορές στον ΟΑΕΕ και φορολογείται για το επιπλέον αυτό εισόδημα. Πέραν του ρίσκου στο κεφάλαιο που επενδύει, υπάρχει η πιθανότητα ζημίας αντί κέρδους στην ασκούμενη δραστηριότητα. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση; Θα χάσει και τη σύνταξή του; με την ίδια λογική, αν κάποιος μη συνταξιούχος αυτοαπασχολείται, θα πρέπει να του απαγορευτεί η άσκηση και δεύτερης ή τρίτης δραστηριότητας. Έτσι δεν επιτυγχάνουμε ανάπτυξη, εκτός αν πρόθεσή σας είναι η γενική πτώχευση όλων των πολιτών, ώστε να συμβαδίζει με αυτή του Κράτους.

  Υ.Γ: Αλήθεια, τι ισχύει με την εργασία των βουλευτών που λαμβάνουν σύνταξη;

 • 31 Μαρτίου 2011, 17:00 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Σε συνέχεια προηγούμενου σχολίου μου θα ήθελα να προσθέσω και τα εξής : Είμαι απόστρατος του Πολεμικού Ναυτικού που υπηρέτησα στα υποβρύχια το μεγαλύτερο μέρος της 25ετούς θητείας μου και αποστρατεύτικα με 45 συντάξιμα χρόνια λόγω των διπλών πλασματικών μου χρόνων, δηλαδή χάρισα και στο δημόσιο 10 χρόνια διότι ως γνωστό ο υπολογισμός της σύνταξης εγίνονταν με 35. Από αυτά τα 25 χρόνια υπολόγισα ότι με τις 24ωρες βάρδιες καθημερινές και Σαβατοκύριακα, και τα ταξίδια έλειπα από το σπίτι μου τα 18 χρόνια χωρίς να πάρω ειδικά για τις βάρδιες ούτε μια δραχμή (τότε) . Επίσης μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 90΄΄ πλήρωνα και το φαγητό που έτρωγα . Με τα παραπάνω θέλω να δείξω ότι δεν πρέπει να συγχέουμε τις περιπτώσεις ορισμένων επαγγελματιών όπως είναι οι στρατιωτικοί με τις περιπτώσεις άλλων που έφυγαν την μια μέρα σαν συνταξιούχοι με τα προγράμματα εθελούσιας εξόδου (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλ.π.) και την άλλη μέρα επανήλθαν στις ίδιες θέσεις ως εργολάβοι, πολλές φορές και σε κόντρα με τα συμφέροντα τις υπηρεσίας που συνταξιοδωτήθηκαν.
  Ευχαριστώ

 • 31 Μαρτίου 2011, 17:22 | NIKOLAOS MASTORAS

  Κανενας συνταξιουχος Δημοσιου να μην εργαζεται με καμια εξαιρεση.
  Αρκετα πια!
  Και εαν πιαστει να εργαζεται παρανομα να χανει τη συνταξη του και να πληρωνει προστιμο υπερ του ασφαλιστικου του φορεα το 10πλασιο των μηνιαιων αποδοχων του απο την παρανομη εργασια (με ελαχιστο ημερισιο τα 45 ευρω).
  Νησαφι πια τοσα χρονια αργομισθοι (με ελαχιστες εξαιρεσεις) περνουν συνταξεις ανισες σε σχεση με αυτα που εχουν προσφερει.

 • 31 Μαρτίου 2011, 17:58 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Σε συνέχεια των παραπάνω θα ηθελα να μάθω πως το κράτος που έχει οικονομικό πρόβλημα αδιαφορεί για τους αυξημένους φόρους (λόγω αλλαγής φορολογικής κλίμακας) που δίνουμε σαν αυτοαπασχολούμενοι, τον ΦΠΑ και τις ασφαλιστικές εισφορές στα προβληματικά ταμεία (χωρίς να είναι σίγουρο ότι θα πάρουμε κάτι σαν ανταπόδοση κάποτε)και μας ρίχνει στην μαύρη εργασία ή στην εργασία εκτός Ελλάδας; Γιατί,όσους δεν μας φτάνει η σύνταξη (και είμαστε πολλοί και η σύνταξη λίγη)κάτι θα κάνουμε για να επιβιώσουμε.
  Επίσης θα ήθελα να μάθω τι θα γίνουν αυτές οι εισφορές που έχω πληρώσει μέχρι τώρα (9 έτη), και δεν συνεχίζω παρά την θέλησή μου να εργάζομαι ; Θα μου επιστρφούν ή θα τις χάσω; Γιατί με άλλες προοπτικές ξεκίνησα σαν τίμιος φορολογούμενος πολίτης και άλλες καταστάσεις μπυ βγήκαν τώρα.
  Ευχαριστώ

 • 31 Μαρτίου 2011, 16:48 | Λάμπρος Γ. Κριτσόβας

  Κύριε Υπουργιέ
  Ζητάμε να διορθωθει ο Ν.3865/2010 αρθ.10 που απαγορεύει στους συνταξιουχους υπαλλήλους [πολιτικούς και στρατιωτικούς]να δραστηριοποιηθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες.Δεν καταλαμβάνουν θέσεις
  μισθωτών,καταβάλλουν εισφορές στον ΟΑΕΕ και φόρους.Απο ερευνα στον
  ΟΑΕΕ-Πανεπιστήμια κλπ ειμαστε αρκετές δεκάδες χιλιάδες.[Δεν εργαζόμαστε απο χόμπυ αλλα το ΔΝΤ…….].

  Με εκτιμηση

  Λ.Κ

 • 31 Μαρτίου 2011, 14:26 | Λαζάρου Σταμάτης

  Κε Υπουργε
  Επανεξεταση του άρθρου 10 του Ν.3865/2010 σε οτι αφορα
  1. Για τους πολυτεκνους συνταξιουχους η αποστρατους
  2. Γι’αυτους που εχουν ανεργα παιδια ανω των 23 ετων.Και για οσο χρονο ειναι ανεργα .Ενω λογω εμπειριας και γνωσεων μπορουν να συνεισφερουν στην οικογενεια οι ιδιοι.
  3. Οι αυττοαπασχολουμενοι.Υπαρχουν ατομα που εχουν τοποθετησει το εφαπαξ τους σε καποια εργασια.
  4. Για οσους θα απασχοληθουν στον ιδιωτικο τομεα ως μισθωτοι να μην καταβαλουν εισφορες σε κανενα ταμειο και να μην εχουν δικαιωμα σε περεταιρω επιπλεον διαδοχικη συνταξη
  5. Και αν ολα αυτα δεν ειναι εφαρμοσημα, να επιστραφουν οι εισφορες (ΟΑΑΕ) που εχουν καταβληθει εντοκα σε οσους θα ανερεθει το δικαιωμα απο 1/1/2013. Γιατι αλλιως δεν το ξερανε απο πριν??? αρα εγκλοβιζονται σε κατι που δεν φταινε.
  6. Και αν ολα αυτα φαινονται λογικα και δικαια,ας ειχε γενικα ο νομος ισχυ για ΟΛΟΥΣ που θα συνταξιοδοτουντο απο την εφαρμογη του (21/7/2010) νομου και μετα.

 • 31 Μαρτίου 2011, 09:34 | Κων/νος

  Θεωρώ ανήθικο και παράλογο κάποιος που λαμβάνει σύνταξη απο το Δημόσιο να διεκδηκεί οποιαδήποτε σχέση εργασίας με το Δημόσιο. Επίσης θεωρώ ανεπίτρεπτο συνταξιούχος του Δημοσίου να εργάζεται ως υπάλληλος στον ιδιωτικό τομέα. Οι λόγοι είναι προφανείς και αφορούν την απασχόληση του εργατικού δυναμικού της χώρας χωρίς εισόδημα που διεκδηκεί τις θέσεις που θα καταλάμβαναν συνταξιούχοι του Δημοσίου. Όμως το δικαίωμα επιχειρηματικής δραστηριότητας απο συνταξιούχους του Δημοσίου θα πρέπει να επιτρέπεται καθώς αυτή απαιτεί επενδηση στάσιμων κεφαλαίων που προήλθαν απο αποταμίευση εφάπαξ κλπ, δεν επηρεάζει αρνητικά την ανεργία και συνεισφέρει στα έσοδα του κράτους απο φορολογία ΦΠΑ ασφαλιστικά ταμεία κλπ.

 • 30 Μαρτίου 2011, 21:13 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Κε υπουργέ
  Οι πολύτεκνοι που έχουν τουλάχιστον ένα ανήλικο τέκνο ή τέκνο που σπουδάζει ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία ή παιδί με ειδικές ανάγκες ανεξαρτήτως ηλικίας, πρέπει να μπορούν να εργάζονται χωρίς να περικόπτεται η σύνταξη τους… όπως δηλαδή ισχύει με τους εργαζομένους του Ιδιωτικού τομέα.Μην θίγετε άλλο τους πολύτεκνους.
  Ευχαριστώ…

 • Κύριε υπουργέ ο στρατιωτικός δεν είναι ένας δημόσιος υπάλληλος όπως όλοι οι άλλοι. Κατά την διάρκεια της υπηρεσίας του πλήρωνε συνεχώς ενοίκιο και τα παιδία του άλλαζαν σχολεία κάθε 2 η 3 χρόνια , η δε σύζυγος του (εκτός εάν ήταν δημόσια υπάλληλος) δεν μπορούσε να βρει εργασία. Η περισσότεροι εκ τον συναδέλφων όπως και εγώ υποβάλαμε παραίτηση εξ αιτίας της υπηρεσίας διότι φτάσαμε στο σημείο να έχουμε 3 σπίτια όταν τα παιδία σπουδάζουν . εάν δεν θέλετε να εργαζόμαστε διότι πραγματικά είμαστε νέοι θα πρέπει το ΥΕΘΑ να λάβει άλλα μέτρα . Η απαγόρευση της νόμιμης εργασίας θα στερήσει από το κράτος και τα σφαλίστηκα ταμεία έσοδα . οποίος θέλει να εργασθεί να δύναται να το πράξει αρκεί να καταβάλει τα νόμιμα ειδάλλως το μόνο που θα καταφέρεται είναι η μαύρη εργασία .

 • 30 Μαρτίου 2011, 16:37 | GIANNHS

  Ζητάμε, να διορθωθεί το πρόβλημα που έχει προκύψει από τη δημοσίευση του ν.3865/2010 με την εργασία των συνταξιούχων πολυτέκνων του Δημοσίου. Έτσι ώστε οι πολύτεκνοι που έχουν τουλάχιστον ένα ανήλικο τέκνο ή τέκνο που σπουδάζει ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία ή παιδί με ειδικές ανάγκες ανεξαρτήτως ηλικίας, να μπορούν να εργάζονται χωρίς να περικόπτεται η σύνταξη τους… όπως δηλαδή ισχύει με τους εργαζομένους του Ιδιωτικού τομέα.

 • 30 Μαρτίου 2011, 15:32 | Ιωάννης K.

  Συμφωνώ απολύτως με το σχόλιο αυτό :

  Γιατι εξακολουθείτε και συμπεριλαμβανετε στο καθεστως αναστολής συνταξεως και αυτους που αυτοαπασχολουνται.Δεν υπαρχει λογική, καθοσον οι ανθρωποι αυτοί, προτιθενται να ανοιξουν ιδιοις χρημασι μια «επιχειρηση»-»εταιρεια»-»γραφειο», να πληρωνουν κανονικά τις εισφορές τους στο οικειο ασφαλιστικό ταμειο και να προσλαβουν ισως και προσωπικό καταπολεμωντας εν μερει και το διογκουμενο προβλημα της ανεργιας.Γιατί λοιπόν η νομοθεσία αυτη να αποτελέι αναχωμα, αφου δεν καταλμαβνουν καμμια θεση ανεργου? Μηπως ειναι προτιμοτερο να οδηγηθούν στα καφενεια ή στο «μαυρο χρημα»???

  Κάνετε περικοπές στις συντάξεις. Κόψατε τα δώρα σε όσους είναι κάτω των 60. Κάνετε περικοπές στις επικουρικές. Όλα γύρω μας ακριβαίνουν.

  Και δεν μας αφήνετε να κάνουμε κάτι απο μόνοι μας για να συμπληρώσουμε το ψωμί μας ; Τι θέλετε επιτέλους ; Πρέπει εμείς και οι οικογένειες μας να πεινάσουμε εντελώς ; Αυτό είναι η δικαιοσύνη σας ;

 • 30 Μαρτίου 2011, 14:26 | ΡΟΚΑΣ .Κ

  Το όριο ηλικίας που θέτει περιορισμούς στην απασχόληση συνταξιούχων στρατιωτικών (53) του άρθρου 10 του Ν3865/2010, θα πρέπει να επαναπροσδιορισθεί σε περιπτώσεις αποστράτων που προέρχονται από τις ειδικές δυνάμεις,με την ίδια φιλοσοφία που προσδιορίστικε αρχικά, με δεδομένο ότι οι απόστρατοι αυτής της κατηγορίας έχουν καταβάλει εισφορές και έχουν πλήρης συνταξιοδοτικά δικαιώματα πολύ νωρίτερα.

 • 30 Μαρτίου 2011, 13:41 | Νίκος Δασκαλόπουλος

  Απασχόληση Συνταξιούχων

  Σε συνέχεια των επιστολών που είχα στείλει για την άδικη ρύθμιση για την απασχόληση των συνταξιούχων που αυτοαπασχολούνται του νόμου 3865, τώρα πρέπει να εκφράσω την ικανοποίησή μου, για την διόρθωση αυτής της «κοινωνικά-ηθικά και αντισυνταγματικά» αστοχίας, που περιελάμβανε το άρθρο 10 και εξίσωνε τους απασχολούμενους με μισθωτή εργασία με τους αυτοαπασχολούμενους. Αυτές οι δυο μορφές απασχόλησης έχουν τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά κατά συνέπεια δεν μπορεί με κανένα τρόπο να εξισωθούν. Η αρχή της ισότητας και της ευνομίας εφαρμόζεται τώρα, ώστε να αντιμετωπίζονται ενιαία οι απασχολούμενοι με μισθωτή εργασία και ενιαία οι αυτοαπασχολούμενοι ανεξάρτητα αν είναι ιδιωτικός ή δημόσιος φορέας.

  Νίκος Δασκαλόπουλος

 • 30 Μαρτίου 2011, 10:18 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  Αγαπητέ Κε Υπουργέ
  Η παράγραφος 14 του άρθρου 10 του Ν 3863/2010 τροποποείται από ‘θα θεμελιώσουν……’ σε ‘άσκηση θεμελιωμένου συνταξιοδοτικού δικαιώματος’ . Το σημείο αυτό θέλει σαφή διευκρίνηση. Θεμελιωμένου δικαιώματος ΠΟΤΕ? Πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου? Όποτε συμβεί?. Μήπως εμμέσως αποκλείονται οι διπλοσυνταξιούχοι από την αναγνώριση πλασματικού χρόνου? Μήπως θέλετε να του πάτε υποχρεωτικά στα 65 ή μήπως θέλετε να τους πάτε υποχρεωτικά σε μειωμένη σύνταξη, παρόλο που υποχρεώθηκαν να διπλοασφατιστούν και κατέβαλαν αυξημένες εισφορές.
  Εάν διπλοσυνταξιούχος λάβει σύνταξη από τον 1ο φορέα, τι γίνεται μέχρι να πάρει σύνταξη από τον δεύτερο? Συνεχίζει να καταβάλλει εισφορές ως αυτασφαλιζόμενος μέχρι τα 65. Γιατί να μην σταματά η χορήγηση εισφορών όταν θεμελιωθεί η σύνταξη και αυτή να χορηγείται στα 65? Αυτό ίσως είνια δικαιότερο εφόσον θέλετε να χορηγείται η σύνταξη στα 65.

 • 30 Μαρτίου 2011, 08:10 | john

  Γιατι εξακολουθείτε και συμπεριλαμβανετε στο καθεστως αναστολής συνταξεως και αυτους που αυτοαπασχολουνται.Δεν υπαρχει λογική, καθοσον οι ανθρωποι αυτοί, προτιθενται να ανοιξουν ιδιοις χρημασι μια «επιχειρηση»-«εταιρεια»-«γραφειο», να πληρωνουν κανονικά τις εισφορές τους στο οικειο ασφαλιστικό ταμειο και να προσλαβουν ισως και προσωπικό καταπολεμωντας εν μερει και το διογκουμενο προβλημα της ανεργιας.Γιατί λοιπόν η νομοθεσία αυτη να αποτελέι αναχωμα, αφου δεν καταλμαβνουν καμμια θεση ανεργου? Μηπως ειναι προτιμοτερο να οδηγηθούν στα καφενεια ή στο «μαυρο χρημα»???

 • 29 Μαρτίου 2011, 21:56 | Γιάννης Παπανικολάου

  Η απαγόρευση της εργασίας για τους συνταξιούχους οποιασδήποτε κατηγορίας είναι αντισυνταγματική και κυρίως ασύμφορη για το κράτος, ιδιαίτερα τις δύσκολες αυτές ώρες οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζουμε.
  Το κράτος δεν πρέπει να αποποιείται έσοδα απο οπουδήποτε και αν προέρχονται.
  Τα εισοδήματα απο συντάξεις και εργασία θα πρέπει να φορολογούνται ενιαία σύμφωνα με τα ισχύοντα

 • 29 Μαρτίου 2011, 16:06 | Λέκκας Ευστάθιος

  Συμφωνώ με τους παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση το Δημόσιο και τα Ταμεία θα έχουν τα ανάλογα έσοδα από τις κρατήσεις που θα τους γίνονται όπως και στους τακτικούς εργαζόμενους και στο τέλος υπάρχει πολύ μικρή δυνατότητα να κατοχυρώσουν δικαίωμα και για δεύτερη σύνταξη. Άρα το κέρδος θα είναι μόνο για το δημόσιο ταμείο γενικώτερα. Η παροχή αντικινήτρων για εργασία (ιδιαίτερα για νέους ανθρώπους που συνταξιοδοτούνται χωρίς την θέλησή τους) που προωθείται με το νσ θα στερήσει τα ανάλογα έσοδα. Άλωστε τα έχουν δουλέψει αυτά που δικαιούνται σαν σύνταξη γιατί να τους στερήσετε την δικαιούμενη σύνταξη επειδή θέλουν να εργασθούν παραπάνω και να προσδόσουν επιπλέον έσοδα στο Κράτος; Η περικοπή συντάξεων εκτιμάται ότι δεν θα έχει ανάλογα έσοδα με τα αντίστιχα της ελεύθερης εργασίας και προωθεί (πατρονάρει) τη μαύρη εργασία.

  Ευχαριστω

 • 29 Μαρτίου 2011, 16:34 | Δημοσθένης Λαμπρινάκης

  ΣΧΕΤ: α. Ν 3865/2010
  β. Υπ Οικον/ΓΛΚ/Αρ Πρωτ 157363/0092

  Κύριε Υπουργέ,

  για όσους συνταξιούχους απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα κάτω από τις 10 ώρες την εβδομάδα, ο Νόμος τους εξαιρεί από κάθε επίπτωση στη σύνταξή τους. (β σχετικό)
  ΔΕΝ ισχύει το ίδιο (να εξαιρούνται) για όσους απασχολούνται στον Δημόσιο Τομέα κάτω των 10 ωρων την εβδομάδα.
  Υπόψη σας ότι πολλές Στρατιωτικές Σχολές, έχοντας ανάγκη πεπειραμένων εκπαιδευτών σε συγκεκριμένα αντικείμενα, προσλαμβάνουν ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥΣ αποστράτους αξιωματικούς και για μια σχολική χρονιά. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Η εμπειρία και οι γνώσεις είναι απαραίτητες και τα υπηρετούντα στις Σχολές στελέχη (μόνιμη δύναμη εκπαιδευτών) δεν τις έχει είτε δεν επαρκεί.
  Εξάλλου, 4 ή 6 ώρες την εβδομάδα με 8 ή 10 ΕΥΡΩ την ώρα, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΒΙΟΠΟΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, ΑΛΛΑ ΧΟΜΠΥ …
  Παρακαλώ για τη διόρθωση της αδικίας αυτής

 • 29 Μαρτίου 2011, 08:22 | Αθανασία Ματσούκα

  Προτείνεται να συμπληρωθεί ο Ν.3865/2010 ώστε σε οτι αφορά την απασχόληση των πολυτέκνων συνταξιούχων του Δημοσίου να εφαρμοστούν οι διατάξεις που ρυθμίζουν τα της απασχόλησης των πολύτεκνων συνταξιούχων του Ιδιωτικού τομέα, δηλαδή να επιτρέπεται να εργάζονται χωρίς περιορισμό της σύνταξής των.
  Ευχαριστώ

 • 29 Μαρτίου 2011, 08:47 | Βασίλειος Μανωλάς

  θέμα: Απασχόληση Συνταξιούχων, (άρθρο 44)

  Κύριε Υπουργέ,

  Με το Ν.3865/2010 (παρ. 1 του άρθρου 10)δεν διευκρινίζεται εάν οι πολύτεκνοι συνταξιούχοι του Δημοσίου εξαιρούνται από την απαγόρευση απασχόλησης όπως ισχύει με τους πολύτεκνους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα.
  Κρίνεται ότι θα πρέπει να ρυθμιστεί νομοθετικά αυτή η ατέλεια έτσι ώστε να μην υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση από το Νομοθέτη των πολυτέκνων συνταξιούχων του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα.

  Προτείνεται όπως η παρ. 6 του άρθρου 63 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/5-1-1999) που αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του νόμου 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/15-7-2010) να ισχύσει και για τους συνταξιούχους του Δημοσίου.

  Ευχαριστώ

  Β. Μανωλάς

 • 29 Μαρτίου 2011, 08:00 | Μανώλης

  Κύριε Υπουργέ,

  θα πρέπει να ρυθμιστεί νομοθετικά η ατέλεια του τελευταίου νόμου(παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.3865/2010), έτσι ώστε οι πολύτεκνοι συνταξιούχοι του Δημοσίου και οι Στρατιωτικοί να μπορούν να απασχοληθούν με μειωμένο ωράριο εργασίας στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ή εκτός αυτού ή να μπορούν να αυτοαπασχοληθούν, χωρίς περικοπή της σύνταξής τους, όπως ισχύει για τους πολυτέκνους συνταξιούχους των Ασφαλιστικών Οργανισμών κύριας Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

  Ευχαριστώ

  Μ.Χ