Άρθρο 82 Θέματα Αξιοποίησης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας

1. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 38 του π.δ.715/1979 (ΦΕΚ 212 Α΄), όπου αναφέρονται οι λέξεις «πέντε» ετών αντικαθίστανται από τις λέξεις «δώδεκα» ετών.

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του π.δ.34/1995 (ΦΕΚ 34 Α΄), εφαρμόζεται και στις μισθώσεις και εκμισθώσεις ακινήτων που διέπονται από τις διατάξεις του π.δ.715/1979.

3. Στο τέλος της παρ. 19 του άρθρου 7 του ν.2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α΄) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: «Ειδικότερα στις κατά τα ανωτέρω παρατάσεις μισθώσεων, αλλά και σε κάθε περίπτωση αναπροσαρμογής μισθώματος, όπου εκμισθωτής είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το ετήσιο μίσθωμα δεν μπορεί να καθορισθεί κατώτερο από το 6% της εκάστοτε ισχύουσας αντικειμενικής αξίας του μισθίου ή της αγοραίας αξίας στις περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων με αντικειμενικά κριτήρια. Στις μισθώσεις ειδικών κτιρίων, ακάλυπτων χώρων, καθώς και κτιρίων στην περιοχή των οποίων υπάρχει δυσμενής εξέλιξη των μισθωτικών συνθηκών, το ετήσιο μίσθωμα μπορεί να συμφωνηθεί και κατώτερο του ως άνω αναφερόμενου, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εκτίμηση του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ).

Στις ως άνω περιπτώσεις, δεν εφαρμόζεται το τρίτο εδάφιο της παραγράφου αυτής. Σε κάθε περίπτωση, το μηνιαίο μίσθωμα θα πρέπει να είναι ανάλογο με τα ισχύοντα στην αγορά.

Μισθώσεις ακινήτων με εκμισθωτή νπδδ αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, βρίσκονται εν ισχύ, δύνανται να τροποποιηθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω.»

4. Η παρ.3 του άρθρου 4 του ν.3586/2007, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Επίσης, οι ΦΚΑ δύνανται, με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους, να επενδύουν, μέχρι ποσοστού 7% του ποσού που προκύπτει από το συνυπολογισμό των στοιχείων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου σε προθεσμιακές καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής, καθώς και σε τίτλους ελληνικού δημοσίου της παρ.1 του άρθρου 3, ετήσιας ή μικρότερης διάρκειας, με απόδοση μεγαλύτερη από την απόδοση του Κοινού Κεφαλαίου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση, μόνο από την πρωτογενή αγορά, με θεματοφύλακα την Τράπεζα της Ελλάδος».

5. Η ακίνητη περιουσία του πρώην Ταμείου Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων (ΤΑΝΠΥ) κατανέμεται σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου μεταξύ του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων του ΟΑΕΕ και του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτορείων (ΤΕΑΥΝΤΠ) του ΤΕΑΙΤ.

6. Το οικόπεδο επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας 176 που είχε περιέλθει στο Δημόσιο δυνάμει της υπ’ αριθμ. 47347/28 αποφάσεως (ΦΕΚ 38Β΄/28-5-28), με το επ’ αυτού ευρισκόμενο ακίνητο (πρώην Στέγη Υγειονομικών), περιέρχεται στην κυριότητα του Τομέα Υγείας Υγειονομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ). Τα έσοδα του εν λόγω ακινήτου χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των δαπανών στέγης και περίθαλψης των συνταξιούχων του Τομέα Υγειονομικών του ΕΤΑΑ σε δημόσιες ή ιδιωτικές μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ.1 του ν.3232/2004.

 • 7 Απριλίου 2011, 18:07 | Τάσος Νταρζάνος

  Σήμερα, η προσφορά ακινήτων προς ενοικίαση, είναι μεγάλη. Οι τιμές τους εμφανίζουν συνεχώς πτωτικές τάσεις και οι μισθωτές εύκολα πλέον μπορούν να μετακομίσουν σε γειτονικά ακίνητα σε περίπτωση που θεωρήσουν ότι το ενοίκιο που πληρώνουν είναι υψηλό ή δεν επιτύχουν τη μείωση που ζητούν από τον εκμισθωτή, κάνοντας μάλιστα και απόσβεση του κόστους της μετακόμισης σε λίγους μόνο μήνες.
  Πολλά από τα ακίνητα ιδιοκτησίας νπδδ αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας, την περιοχή με τη μεγαλύτερη προσφορά επαγγελματικών χώρων προς ενοικίαση και τις τιμές των ενοικίων πολύ μειωμένες σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν.
  Για όσα από αυτά είναι κενά συχνά δεν υπάρχει ενδιαφέρον για μίσθωση, λόγω της θέσης τους, ή/και λόγω της κακής κατάστασής τους και της δαπάνης που απαιτείται για να γίνουν λειτουργικά. Τα νπδδ εκτός από τις απώλειες εσόδων από τα κενά ακίνητα, επωμίζονται και το επιπλέον κόστος κοινοχρήστων και συντήρησής που θα το αναλάμβανε σε άλλη περίπτωση ο ενοικιαστής. Συνεπώς, θα πρέπει να γίνει μια επιπλέον προσπάθεια ώστε να διευκολυνθούν οι ήδη υφιστάμενες μισθώσεις μέχρι η χώρα να ξεπεράσει την κρίση.
  Το άρθρο στο σημείο αυτό πιστεύω ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση καθορίζοντας ως ελάχιστο ετήσιο μίσθωμα, σε περίπτωση παράτασης της μίσθωσης, το 6% της εκάστοτε ισχύουσας αντικειμενικής αξίας του μισθίου, ποσοστό όμως που και πάλι, για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω παραμένει κατά τη γνώμη μου σχετικά υψηλό. Προτείνω να εξεταστούν από το Υπουργείο τα περιθώρια μείωσης κάτω του 6% του ως άνω ποσοστού – με προϋποθέσεις προηγούμενης καλής συνεργασίας – διευκολύνοντας έτσι, τόσο τα εποπτευόμενα νπδδ όσο και την αγορά, για όλα τα ακίνητα και όχι μόνο για τα ειδικά κτίρια που αναφέρονται στο άρθρο.

 • 6 Απριλίου 2011, 16:45 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

  Είμαι υπομισθωτής σε ένα κατάστημα του Ι.Κ.Α.
  Καταβάλω όλες τις υποχρεώσεις μου κανονικά, αλλά ο μισθωτής επειδή χρεωκόπησε δεν καταβάλει τα ενοίκια. Ως συνέπεια το Ι.Κ.Α. του έκανε έξωση κι αυτό έχει συνέπεια να πρέπει να φύγω κιεγώ από την επιχείρηση που έχω.
  Παρακαλώ αναγνωρίστε τα δικαιώματα των υπομισθωτών, κύριε Κουτρουμάνη.

 • 4 Απριλίου 2011, 15:18 | ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΖΙΝΗ

  Δεν υπάρχει καμία πρόνοια για τους υπομισθωτές στο άρθρο. Θα έπρεπε να περιλαμβάνεται πρόνοια για όλους τους εμπλεκόμενους που συμμετέχουν στις μισθώσεις ακινήτων του Δημοσίου.
  Παλιότερο νομοσχέδιο πρόέβλεπε ρυθμίσεις και για τους υπομισθωτές, ίσως μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για να περιληφθεί και σε αυτό, ώστε να μη μείνουν έκθετοι άνθρωποι που υπομισθώνουν και είναι αυτοί που ουσιαστκά έχουν όλες τις υποχρεώσεις.

 • 29 Μαρτίου 2011, 10:15 | ΒΕΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  Αναρωτιέμαι πότε θα προστατευθεί από το νόμο ένας καλόπιστος
  υπομισθωτής?Νοικιάζουμε ένα μαγαζάκι ως υπομισθωτές και είμαστε τυπικοί στις υποχρεώσεις μας σε όλη τη διάρκεια της συνεργασίας.Τον τελευταίο καιρό αντιμετωπίζω το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλοί άλλοι μικροεπιχειρηματίες.Ο εκμισθωτής μου έχει σταματήσει να πληρώνει τον ιδιοκτήτη και τώρα κινδυνεύω να μείνω στο δρόμο ενώ δεν χρωστάω τίποτα.
  Παρακαλώ κ. Πρωθυπουργέ βοηθήστε τους υπομισθωτές να αποκτήσουν
  δικαιώματα και να μην είναι αόρατοι.