Άρθρο 48 Ασφάλιση Απασχολουμένων με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου σε ΟΤΑ κλπ

Οι απασχολούμενοι με σύμβαση μίσθωσης έργου που καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.2527/1997 , όπως ισχύει , σε φορείς του δημόσιου τομέα του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 ( ΦΕΚ 101 Α) και σε επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α και β βαθμού καθώς και σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του ν.1514/1985 ( ΦΕΚ 13 Α) για δράσεις που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάγονται για την απασχόλησή τους αυτή στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

Για όσους απασχολήθηκαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος με μίσθωση έργου που καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο και στους φορείς που περιγράφονται σ’ αυτό, η ασφάλιση που έχει χωρήσει στον ΟΑΕΕ παραμένει ισχυρή και δεν αναζητούνται εισφορές από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Οι διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου εφαρμόζονται και σε εκκρεμείς υποθέσεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας.

Aπό τις ρυθμίσεις του πρώτου εδαφίου εξαιρούνται οι απασχολούμενοι με σύμβαση μίσθωσης έργου, για τους οποίους λόγω της συγκεκριμένης απασχόλησης προκύπτει βάσει καταστατικών ή γενικών διατάξεων υποχρεωτική ασφάλιση στους Τομείς του Κλάδου κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων .