Άρθρο 31

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 151 του νόμου 3655/2008 (ΦΕΚ Α’ 58) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Στα μικτά κλιμάκια ελέγχου των επιχειρήσεων και χώρων εργασίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δύνανται να συμμετέχουν και τα όργανα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, όπως μετονομάστηκε δυνάμει του άρθρου 88 παρ.1 και 5 του νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ Α’ 58) η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.), που συνεστήθη με το άρθρο 30 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 253). Σε αυτή την περίπτωση ο συντονισμός, η συγκρότηση, ο έλεγχος και η παρακολούθηση της δράσης των μικτών κλιμακίων γίνεται με συνεργασία του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος με τον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και τον Προϊσταμένο της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής της ΕΥΠΕΑ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Μετά την ολοκλήρωση του κοινού ελέγχου, κάθε μέλος του κλιμακίου προβαίνει αυτοτελώς σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, όπως αυτές προβλέπονται από τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας του.»

 • Το ΣΔΟΕ (νυν ΥΠΕΕ) αυτοτελώς έχει το δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους όποτε κρίνει κατά την κρίση του αναγκαίο. Εκτιμούμε ότι η ενσωμάτωσή του και σε μικτά κλιμάκια για τον έλεγχο των εργασιακών σχέσεων είναι εκ του ουκ άνευ.
  Αρμόδια όργανα γα την επιθεώρηση των όρων εργασίας και ασφάλισης είναι το ΣΕΠΕ και το ΙΚΑ και για λόγους τεχνογνωσίας.

 • Καλό θα είναι όταν τόσο από το ΣΔΟΕ ή από το ΣΕΠΕ ή το ΙΚΑ διαπιστώνονται παραβάσεις να ενημερώνονται άμεσα προκειμένου να πραγματοποιούν έλεγχο και οι άλλοι δύο φορείς.

  Συνήθως όταν κάποιος κλέβει την εφορία κλέβει και το ΙΚΑ ή τους υπαλλήλους του.

  Δεν υπάρχει επιλεκτικότητα σε αυτά τα θέματα.

  Ντάβος Παναγιώτης
  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής