Άρθρο 41 Αναγνώριση χρόνων υπηρεσίας

H παρ. 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 (α115) αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου ως εξής :

“18. Το άρθρο 40 του ν. 2084/1992 (Α165) , αντικαθίσταται ως εξής:

1. Ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης λογίζεται, πλην του χρόνου πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης : α) ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, β) ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών, γ) ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και μέχρι 300 ημέρες, καθώς και ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας και μέχρι 300 ημέρες, δ) ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι δύο (2) έτη, ε) ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης μεταδευτεροβάθμιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ή διπλώματος Σχολής Ξεναγών , καθώς και ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση πτυχίου , μετά την συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας , σε μέσες τεχνικές και επαγγελματικές σχολές ή σε μονάδες της δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης από την έναρξη ισχύος του ν.576/1977 και μετά ή στο Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο , ο οποίος είναι ίσος με τον κατά το χρόνο αποφοίτησης επίσημο χρόνο σπουδών της οικείας σχολής, στ) ο χρόνος για τον οποίο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση σε φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, μετά την υπαγωγή, για πρώτη φορά, στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή το Δημόσιο και ο οποίος δεν μπορεί να είναι λιγότερος από έναν πλήρη ημερολογιακό μήνα σε κάθε περίπτωση κενού ασφάλισης μεταξύ περιόδων ασφάλισης ζ) ο προβλεπόμενος από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας, η) ο χρόνος απεργίας, θ) ο πλασματικός χρόνος της παρ. 1 του άρθρου 141, του ν. 3655/2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 58), που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, όπως ισχύουν, ι) ο χρόνος μαθητείας, όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις και μέχρι 2 έτη, ια) ο χρόνος αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας των ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε., υπακτέας στα πρώην Ταμεία Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Α.Ε., Τ.Σ.Α., πριν την εγγραφή στα μητρώα των Ταμείων αυτών, για τον οποίο δεν είχαν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη και λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης λόγω γήρατος.

Δεν δικαιούνται να αναγνωρίσουν το χρόνο αυτό όσοι ασφαλίστηκαν για το ίδιο διάστημα σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο καθώς και όσοι με δική τους αίτηση έλαβαν εξαίρεση νόμιμα για οποιαδήποτε αιτία από την ασφάλιση του οικείου φορέα (πρώην Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Α.Ε., Τ.Σ.Α.) για το διάστημα του οποίου ζητείται η αναγνώριση.

2. Η αναγνώριση και εξαγορά του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1358/1983 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 60), όπως ισχύουν κάθε φορά. Στις περιπτώσεις που θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από 1.1.2011 μέχρι 31.12.2014, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, το ποσό για την εξαγορά του χρόνου της στρατιωτικής θητείας στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης μειώνεται κατά 30%. Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από 1.1.2015 και εφεξής, το ανωτέρω ποσό μειώνεται κατά 50%. Σε κάθε περίπτωση το καταβλητέο ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο αυτού που προκύπτει με βάση υπολογισμού ανά μήνα αναγνώρισης, το 25πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών αναγνωρίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, του ν. 1483/1984 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 153), τόσο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όσο και για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και εξαγοράζεται βάσει του ποσοστού εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, που ισχύει σε κάθε φορέα επί του 25πλάσιου του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κατά τη χρονολογία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

Οι χρόνοι των περιπτώσεων γ΄ και ζ΄ συνυπολογίζονται μόνο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όχι για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού σύνταξης.

Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας και ο χρόνος απεργίας αναγνωρίζονται με αίτηση του ενδιαφερομένου, τόσο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και εξαγοράζονται βάσει του ποσοστού εισφοράς εργοδότη και ασφαλισμένου του οικείου φορέα και των αποδοχών του ασφαλισμένου κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, μη δυνάμενων τούτων να υπολείπονται του 25πλάσιου του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κατά τη χρονολογία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης, το ποσό δε της εξαγοράς βαρύνει τον ασφαλισμένο. Η αίτηση υποβάλλεται στον ασφαλιστικό οργανισμό που υπαγόταν ο ασφαλισμένος κατά το χρόνο χορήγησης της εκπαιδευτικής άδειας ή της απεργίας και συνοδεύεται από βεβαίωση του εργοδότη, από την οποία να προκύπτει ο λόγος χορήγησης και η διάρκεια της άδειας ή της απεργίας.

Ο χρόνος φοίτησης σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές, ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης μεταδευτεροβάθμιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ή διπλώματος Σχολής Ξεναγών, καθώς και ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση πτυχίου, μετά την συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας, σε μέσες τεχνικές και επαγγελματικές σχολές ή σε μονάδες της δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης από την έναρξη ισχύος του ν.576/1977 και μετά ή στο Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο, ο χρόνος μαθητείας, καθώς και ο χρόνος για τον οποίο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση σε φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, μετά την υπαγωγή, για πρώτη φορά, στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα ή του Δημοσίου, αναγνωρίζονται, μετά από αίτηση του ασφαλισμένου, σε ένα φορέα κύριας και ένα φορέα επικουρικής ασφάλισης, τόσο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, με την καταβολή, για κάθε μήνα, ποσού εξαγοράς υπολογιζόμενου με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) για τους φορείς κύριας ασφάλισης και έξι τοις εκατό (6%) για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης, επί του 25πλασίου του Η.Α.Ε., όπως ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Για την αναγνώριση του χρόνου αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας πριν την εγγραφή στα μητρώα των πρώην Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Α.Ε., Τ.Σ.Α., καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά ίση με την εισφορά του κλάδου σύνταξης της 5ης ασφαλιστικής κατηγορίας του Ο.Α.Ε.Ε., όπως ισχύει κάθε φορά, ή, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου, σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία.

Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης προσαυξάνεται, για κάθε έτος χρόνου προ εγγραφής που αναγνωρίζεται, κατά ποσοστό 2% επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας, επί της οποίας καταβλήθηκαν οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, ανεξαρτήτως συνταξιοδοτικού καθεστώτος που επιλέγεται.

Με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη του χρόνου άσκησης του επαγγέλματος πριν από την εγγραφή στα μητρώα ασφαλισμένων των παραπάνω φορέων, για τον οποίο ζητείται η αναγνώριση καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

3. Οι ασφαλιστικές εισφορές για τις κατά τα παραπάνω αναγνωρίσεις καταβάλλονται είτε εφάπαξ, εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης, οπότε παρέχεται έκπτωση 15%, είτε σε μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων ισούται με τους αναγνωριζόμενους μήνες. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της κοινοποίησης της απόφασης. Καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται επιβάρυνσή της με τα εκάστοτε προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη.

Σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξησης του ποσού της σύνταξης πριν το χρόνο εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς, παρακρατείται κάθε μήνα από τη σύνταξη και μέχρι την εξόφληση, ποσό ίσο με το ¼ του ποσού της σύνταξης. Η σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία που ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις του ασφαλιστικού φορέα, αν το οφειλόμενο ποσό από οποιαδήποτε αιτία δεν υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται στο άρθρο 61 του ν. 3863/2010 , όπως ισχύει . Ειδικά για την περίπτωση αναγνώρισης χρόνου αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας των ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε., υπακτέας στα πρώην Ταμεία Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Α.Ε., Τ.Σ.Α., πριν την εγγραφή στα μητρώα των Ταμείων αυτών, το ποσό της εξαγοράς καταβάλλεται είτε εφάπαξ είτε σε ισόποσες διμηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ήμισυ του αριθμού των αναγνωριζόμενων μηνών. Για την εξόφληση του ποσού εξαγοράς εφαρμόζεται η νομοθεσία του Ο.Α.Ε.Ε. για την είσπραξη οφειλόμενων εισφορών και σε κάθε περίπτωση το ποσό της εξαγοράς θα πρέπει να έχει εξοφληθεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Ο χρόνος κατά τον οποίο ο ασφαλισμένος έλαβε σύνταξη αναπηρίας συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος.

4. Όσοι συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος με προϋποθέσεις που ισχύουν μέχρι και 31.12.2010, ακόμα και με προσμέτρηση χρόνων που προβλέπονται στο άρθρο 40, του ν. 2084/1992 , όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με την παράγραφο 18, του άρθρου 10, του ν. 3863/2010 καθώς και με την προσμέτρηση του πλασματικού χρόνου της παρ. 1 του άρθρου 141 του ν. 3655/2008, και εφόσον η σχετική αίτηση αναγνώρισης υποβληθεί μέχρι και 31.12.2013, ακολουθούν τις κατά περίπτωση απαιτούμενες χρονικές και ηλικιακές προϋποθέσεις, που ίσχυαν μέχρι και 31.12.2010.

Κατ’ εξαίρεση , ειδικά για τις ασφαλισμένες της παρ. 11 του άρθρου 10, του ν. 3863/2010, οι ισχύουσες μέχρι 31.12.2010 προϋποθέσεις λήψης πλήρους σύνταξης εφαρμόζονται εφόσον μέχρι την ίδια ημερομηνία πληρούν αθροιστικά το όριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης για λήψη μειωμένης σύνταξης.

Επίσης, ειδικά για τους ασφαλισμένους στα πρώην ειδικά ταμεία ασφάλισης μισθωτών, στους τομείς σύνταξης και ασφάλισης του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε. και εκείνους της παρ. 15Β του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου αυτού, οι ισχύουσες μέχρι 31.12.2010 προϋποθέσεις πλήρους σύνταξης εφαρμόζονται εφόσον πληρούνται η συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας , όπου αυτές απαιτούνται αθροιστικά . Για τους ανωτέρω ασφαλισμένους που μέχρι και 31.12.2010 έχουν ήδη θεμελιώσει δικαίωμα λήψης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, προκειμένου για τη λήψη είτε μειωμένης είτε πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος, απαιτούνται τα ισχύοντα μέχρι και 31.12.2010 όρια ηλικίας.

5. Οι αναγνωριζόμενοι χρόνοι συνυπολογίζονται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες ή δώδεκα (12) έτη πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης. Ο συνολικός χρόνος, ο οποίος, με βάση τα ανωτέρω, συνυπολογίζεται ή αναγνωρίζεται τόσο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, δεν μπορεί να υπερβεί τα επτά (7) έτη, συνυπολογιζόμενου και κάθε άλλου χρόνου που έχει τυχόν αναγνωρισθεί με βάση άλλες διατάξεις ή αποφάσεις Διοικητικών Συμβουλίων ασφαλιστικών οργανισμών.

Ειδικότερα, ο χρόνος αυτός καθορίζεται κατ’ ανώτατο όριο:

α) σε τέσσερα (4) έτη, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν για το έτος 2011,

β) σε πέντε (5) έτη, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν για το έτος 2012,

γ) σε έξι (6) έτη, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν για το έτος 2013 και

δ) σε επτά (7) έτη, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από το έτος 2014 και εφεξής.

Το δικαίωμα αναγνώρισης για καθέναν από τους παραπάνω χρόνους ασκείται μόνο σε έναν φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο και σε έναν φορέα επικουρικής ασφάλισης .

Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1.1.2011 και εφαρμόζεται για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από αυτήν την ημερομηνία και εφεξής, με τις διατάξεις του άρθρου 10, του νόμου αυτού. Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι και 31.12.2010, καθώς και για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από 1.1.2011 και εφεξής με βάση διατάξεις που δεν τροποποιούνται από το άρθρο 10, του ν. 3863/2010, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 40, του ν. 2084/1992, όπως αυτό ίσχυε μέχρι την αντικατάστασή του από το άρθρο 10, παρ. 18, του ν. 3863/2010. ».

 • 6 Απριλίου 2011, 20:06 | ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

  Θα ήθελα να επανέλθω και για ένα ακόμα θέμα. Υπάρχουν ασφαλισμένοι οι οποίοι κατέβαλαν ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσό μέχρι την ψήφιση του Ν.3863/2010, για την εξαγορά της στρατιωτικής τους θητείας. Τα άτομα αυτά ενήργησαν με τις έως τότε διατάξεις καιείναι σαφέστατα αδικημένα. Ειδικότερα, θα μπορούσαν μετά το 2011 να εξαγοράσουν τον στρατό με έκπτωση 30% ή ακόμα και 50% ή ενδεχομένως να αγόραζαν άλλα, με λιγότερο κόστος, πλασματικά έτη π.χ. σπουδών.
  Το πρόβλημα προκύπτει από το γεγονός ότι ενώ οι ενδιαφερόμενοι ενήργησαν με το καθεστώς που ίσχυε όταν έγιναν πράξεις εξαγοράς, αυτό δεν ελήφθη υπόψη με την ψήφιση του νέου νόμου.
  Προς άρση αυτής της αδικίας, θα πρότεινα να θεωρηθεί η, προ της ψήφισης του Ν.3863/2010, εξαγορά της στρατιωτικής θητείας ως πραγματικός χρόνος. Άλλωστε όταν οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ εξαγόραζαν τη θητεία τους, πριν από το 2010, είχαν υπόψη ότι αυτή είναι θεμελιωτική και στην πράξη πραγματική με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους και μόνο.

 • 6 Απριλίου 2011, 18:29 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΡΑΠΤΗ

  – Πήρα πτυχίο των ΚΑΤΕΕ Πατρών του τμήμ Μηχαν Δομικών Έργων το 1979.
  – Απο το 1979 έως και τον Αύγουστο του 1980 (10 μήνες)απασχολήθηκα ως μισθωτός υπάλληλος σε Τεχνική Εταιρεία (ασφάλιση ΙΚΑ).
  – Απο το 1980 έως και το 1988(8 χρόνια)εργάσθηκα ως ελευθεροεπαγγελ-ματίας,διατηρώντας αποδεδειγμένα (έναρξη επιτηδεύματος,βιβλία εσόδων-εξόδων,φορολογικές δηλώσεις)Τεχνικό Γραφείο με αντικείμενο την έκδοση
  οικοδομικών αδειών και την επίβλεψη αυτών.
  -Σε όλη αυτή την 8ετία απεγνωσμένα αναζητούσα τρόπους για να ασφαλισ θώ σε οποιονδήποτε φορέα,πλήν όμως το θεσμικό πλαίσιο περί ασφαλιστ-
  ικών φορέων του υδροκέφαλου κράτους μας ουδέποτε μου το επέτρεψε διότι:
  α.στο ΤΣΜΕΔΕ έπρεπε πρώτα να βγάλω το εργοληπτικό πτυχίο (δηλαδή 5ετία από την λήψη του πτυχίου)και στην συνέχεια να προσφύγω δικαστικά κατά του ΤΣΜΕΔΕ για την ασφάλισή μου,καθόσον εμάς τούς πτυχιούχους ΚΑΤΕΕ μόνο μετά από τελεσίδικη δικαστική απόφαση μας ασφάλζε.
  β.στο ΙΚΑ δεν με ασφάλιζαν διότι τότε το θεσμικό του πλαίσιο ασφάλιζε μόνο τους έχοντες «εξαρτημένη εργασία» και σε καμία περίπτωση τους ελευθεροεπαγγελματίες.
  γ.στο ΤΕΒΕ δεν με ασφάλιζαν διότι το θεσμικό του πλαίσιο ασφάλιζε μόνο τους «εμπόρους» και εγώ ως Μηχανικός Δομικών Εργων δεν μπορούσε να θεωρηθεί ότι ήμουν έμπορος

  -Τον Ιούλιο του 1988 προσλήφθηκα με σύμβαση ορισμένου χρόνου αρχικά(ασφάλιση ΙΚΑ)και στην συνέχεια, μονιμοποιήθηκα ως υπάλληλος στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιωαννιτών όπου υπηρετώ έως σήμερα(ασφάλιση ΤΥΔΚΥ)
  -Τον Ιούλιο του 2011 θα συμπληρώσω 23 χρόνια στον Δήμο Ιωαννιτών δηλαδή εμπίπτω στις διατάξεις του Ν.3865/10 για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος,αναγνώριση χρόνου σπουδών και ανήλικου τέκνου.
  -Ωστόσο ενώ στην πραγματικότητα εργάζομαι ήδη 32 χρόνια(μισθωτός,ελευθεροεπαγγελματίας,Δημόσιο)μπορώ να συνταξιοδοτηθώ αναγνωρίζοντας μόνο τα 28 χρόνια(μισθωτός, Δημόσιο,πλασματικά Ν.3865/10)
  -Ευελπιστούσα οτι κάποτε η Πολιτεία θα έκανε το χρέος της και θα μου έδινε με νόμο το δικαίωμα να αναγνωρίσω τα 8 χρόνια που εργάσθηκα σαν ελευθεροεπαγγελματίας(αφού βεβαίως καταβάλλω τις αντίστοιχες εισφορές).
  -Δυστυχώς και με το παρόν σχέδιο νόμου δεν επιλύεται το πρόβλημα αυτό παρόλο που αφορά όλους πτυχιούχους μηχανικούς των ΚΑΤΕΕ,και από τον επαγγελματικό μας φορέα την ΕΕΤΕΜ διαχρονικά έχουν υποβληθεί άπειρα υπομνήματα.

  ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΕ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΩΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΦΟΥ ΥΠΗΡΞΑΜΕ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΙΧΕ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΤΟ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  -Πιστεύω ότι επιβάλλεται στο παρόν σχέδιο νόμου να υπάρξει ρύθμιση για τους πτυχιούχους Μηχανικούς των ΚΑΤΕΕ, ώστε να αναγνωρίζουν όσο χρόνο επιθυμούν ,απο αυτόν που αποδεδειγμένα έχουν εργασθεί και για τον οποίο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση,σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα,ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΠΛΑΦΟΝ ΤΩΝ 7 ΕΤΩΝ.
  – Αλλωστε κάτι αντίστοιχο έχετε πράξει με τον ΟΑΕΕ (5ετία) παρότι οι ελευθεροεπαγγελματίες αυτοί δεν είχαν «απαγόρευση ασφάλισης» από το Κράτος και με δική τους επιλογή δεν είχανε ασφαλιστεί.
  Ευχαριστώ
  Ράπτη Αθανασία

 • 6 Απριλίου 2011, 12:47 | ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Κυρία Υπουργέ,
  Ανήκουμε στους λεγόμενους παλαιούς ασφαλισμένους, πριν τις 31/12/1982, στους οποίους, με ερμηνευτικη σας εγκύκλιο, η οποία στηρίζεται στο Νόμο 1976/1991, παρ.2 του άρθρου 9, στερείτε το δικαίωμα εξαγοράς των πλασματικών χρόνων που δίδει ο νέος ασφαλιστικός νόμος 3863/15-7-2010, επειδή, κατά την άποψή σας θεμελιώνουμε συνταξιοδοτικό δικαίωμα στα 25 έτη ασφάλισης, χωρίς όμως να αναφέρεται κάτι σχετικό στα επί μέρους άρθρα του νέου ασφαλιστικού νόμου.
  Σύμφωνα όμως με μεταγενέστερο ασφαλιστικό νόμο από τον 1976/1991, τον οποίο επικαλείστε στην ερμηνευτική σας εγκύκλιο, δηλαδή το νόμο του κου Ρέππα 3029/11-7-2002, άρθρο 2, παράγραφος 3, οι ασφαλισμένοι στα πρώην ειδικά ταμεία, που συμπληρώνουν 25 έτη ασφάλισης μετά τις 31/12/1997, θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης.
  Επίσης θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, με δικιά σας ερμηνευτική εγκύκλιο, εάν ένας ασφαλισμένος του ΙΚΑ συμπληρώνει το 2011 το 58ο έτος της ηλικίας του και 31 έτη ασφάλισης, δηλαδή ανήκει στους παλιούς ασφαλισμένους, μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματος εξαγοράς των 4 πλασματικών χρόνων, για τη συμπλήρωση τησ 35ετίας και να αποχωρήσει από την ενεργό υπηρεσία.
  Συνεπώς, θεωρούμε ότι η αντιμετώπιση ίδιας κατηγορίας εργαζομένων είναι άνιση.Παρακαλούμε για την ίση μεταχείριση.

 • 4 Απριλίου 2011, 20:40 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 41
  1) Με το άρθρο 41 του σχεδίου Νόμου αντικαθίσταται η παράγραφος 18 του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010.
  Με την νέα διατύπωση της παραγράφου 18 που αντικαθιστά το άρθρο 40 του Ν. 2084/1992, εις την παράγραφο 5 τίθεται η περικοπή «….δεν μπορεί να υπερβεί το επτά (7) έτη, συνυπολογιζομένου και κάθε άλλου χρόνου που έχει τυχόν αναγνωρισθεί με βάση άλλες διατάξεις ή αποφάσεις Διοικητικών Συμβουλίων οργανισμών…».
  Η ως διατύπωση δημιουργεί σύγχυση ως προς τους αναγνωρισμένους χρόνους που συνυπολογίζονται στα επτά έτη, αφού μπορεί να ερμηνευθεί ότι στα επτά έτη συνυπολογίζεται κάθε χρόνος που έχει αναγνωρισθεί στο παρελθόν ( π.χ. χρόνος ασφάλισης που έχει αναγνωρισθεί με τις διατάξεις του Ν. 3075/2002, αρθρ.9, με τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 κλπ) και θα πρέπει να τροποποιηθεί, έτσι ώστε να είναι σαφές, ότι στα επτά έτη συνυπολογίζονται χρόνοι που τυχόν έχουν αναγνωρισθεί με άλλες διατάξεις, εξ αυτών των χρόνων που προβλέπονται για αναγνώριση στις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου.

  2) Δεν ορίζεται εις τον Νόμο ο χρόνος κατά τον οποίο ο ασφαλισμένος θα προβεί εις την αναγνώριση και εξαγορά. Π.Χ. ασφαλισμένος 58 ετών, εντός του έτους 2011, αναγνωρίζοντας 4 χρόνια συμπληρώνει 10.500 ημέρες ασφάλισης και θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, επειδή όμως το 2011 απαιτούνται 10.800 ημέρες ασφάλισης, πρέπει, προκειμένου να υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση, να εργασθεί και το έτος 2012. Η αναγνώριση και εξαγορά πότε θα γίνει; Το έτος 2011 (έτος θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος) ή το 2012 (έτος υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση);

 • 4 Απριλίου 2011, 12:40 | Σκαφτουρος Δημοσθενης

  Κύριοι,
  Είμαι εργαζόμενος στην ΕΑΣ ΑΒΕΕ από το 1979. Κατά το χρονικό διάστημα 30/10/1991 έως 16/2/1994 απολύθηκα επί Κυβερνήσεως Μητσοτάκη για τις πολιτικές μου πεποιθήσεις. Επαναπροσλήφθηκα σύμφωνα με το Ν. 2190/94 και μου αναγνωρίσθηκε από το ΙΚΑ το σύνολο του εκτός υπηρεσίας χρόνου μου, ήτοι 690 ημέρες, ως χρόνος ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ, με τον όρο καταβολής, συγκεκριμένων εισφορών οι οποίες βάρυναν τον εργοδότη και εμένα. Στο άρθρο 25 παρ. 2 του Ν.2190/94 αναφέρεται ότι αυτός ο εκτός υπηρεσίας χρόνος αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας.
  Θα ήθελα να μου γνωρίσετε αν ο παραπάνω αναγνωρισμένος από το ΙΚΑ χρόνος θεωρείται εξαγορασμένος πλασματικός χρόνος και θα πρέπει να αφαιρεθεί από τον χρόνο που δικαιούμαι να εξαγοράσω εντός του 2011 (τέσσερα έτη) προκειμένου να θεμελιώσω συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

 • 3 Απριλίου 2011, 20:34 | ΠΕΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 37ΕΤΙΑ ΝΑ ΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΝΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 1/1/2011.
  ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣτΕ ΚΡΙΘΗΚΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΘΙΓΟΥΝ ΩΡΙΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ (5ΕΤΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΜΠΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ).

 • 2 Απριλίου 2011, 11:07 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ

  Γιατί με το άρθρο 15 του Ν. 3863/15-7-2010 που αφορά στους μόνιμους με ασφάλιση Δημοσίου,για τη προσαύξηση της σύνταξής τους προσμετρούν όλα τα χρόνια που δούλεψαν μετά τη πρόωρη συνταξιοδότησή τους από το κλαδικό τους ταμείο (ΚΥΔΕΠ-ΤΑΥΣΟ)μέχρι το 2012 . Ενώ με το άρθρο 63 του Ν. 2676/5-1-1999 που αφορά στους αορίστου χρόνου στο δημόσιο, και μάληστα όπως εγω με προσοποπαγή
  θέση,με ασφάλιση στο ΙΚΑ για την προσαύξηση της κύριας σύνταξης τους προσμετρούν τα χρόνια που δουλευουν μετά τη πρόωρη συνταξιοδότησή τους απο το κλαδικό τους ταμείο ΜΟΝΟ μέχρι και το 2000 ; !!!

 • 1 Απριλίου 2011, 20:05 | ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Ο νόμος περί ισότητας γιατί ισχύει μόνο για τους δημοσίους υπαλλήλους και οχι για τους υπόλοιπους των ειδικών , υποτίθεται ταμείων, τη στιγμή που οι εργαζόμενοι και ασφαλισμένοι στα ταμεία αυτά έχουν υποστεί όλες τις μειώσεις, μέχρι στιγμής, που έχουν υποβληθεί στις αποδοχές τους ,αλλά όχι τις ευνοικές ρυθμίσεις που ισχύουν και αφορούν τα τρία παιδιά ή το ανήλικο παιδί με τη συμπλήρωση 25ετούς ασφάλισης μέχρι 31/12/2010.

 • 1 Απριλίου 2011, 11:31 | Γιάννος Ι. Ευάγγελος

  – Στο άρθρο 41 για τον τρόπο αναγνώρισης πλασματικών ετών να αναφέρεται ότι το δικαίωμα ανήκει σε κάθε ασφαλισμένο.
  Επίσης στην παράγραφο 5 αναφέρεται ότι λαμβάνονται υπόψιν και αναγνωρίσεις πλασματικών ασφαλιστικών χρόνων προηγούμενων νομοθετικών ρυθμίσεων κατόπιν αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων των ασφαλιστικών ταμείων. Εδώ θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για διευκόλυνση των ασφαλισμένων προς την συνταξιοδότηση, γιατί αυτός είναι και ο απώτερος σκοπός των προτεινόμενων νομοθετικών πρωτοβουλιών. Παράδειγμα αν ασφαλισμένος έχει αναγνωρίσει τέσσερα πλασματικά χρόνια πριν από οκτώ χρόνια (π.χ. νόμος 3050/2002), ο αναγνωρισθείς αυτός χρόνος να μην συνυπολογίζεται, να μην κατανέμεται και να μην συμψηφίζεται στα χρονικά κλιμάκια, όπως το 2011 αναγνωρίζονται τέσσερα έτη και ούτω καθ΄ εξής. Ο παλαιός χρόνος αναγνώρισης να συνυπολογίζεται μόνο στα συνολικά χρόνια που δικαιούται ο ασφαλισμένος προς αναγνώριση και να λαμβάνεται χρονολογική καταμέτρηση μόνο των νέων ετών αναγνώρισης. Αν ασφαλισμένος έχει αναγνωρίσει παλαιά τέσσερα έτη, να μπορεί άμεσα να αναγνωρίσει αν έχει δυο παιδιά τρία έτη το 2011 και να διευκολύνεται συνταξιοδοτικά.

  – Ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας να αναγνωρίζεται αυτοδίκαια ασφαλιστικός χρόνος είτε αναγνωρισθεί είτε δεν αναγνωρισθεί από τον ασφαλισμένο.

 • 31 Μαρτίου 2011, 14:30 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ
  Γιατί δεν αλλάζετε την εγκύκλιο 13725/0092/26-01-2011 του γενικού λογιστηρίου του κράτους σύμφωνα με την οποία δύο εργαζόμενοι του Δημοσίου που πιθανόν εργάζονται στο ίδιο γραφείο και έχουν ανήλικο παιδί το 2011 και ο μεν ένας συμπλήρωσε 25ετία το 2010 ο δε άλλος συμπληρώνει 25ετία το 2011,να μπορεί ο νεότερος υπάλληλος να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 52 ετών, ενώ ο αρχαιότερος στην καλύτερη περίπτωση σε ηλικία 58 ετών?
  Είναι σύμφωνο το παραπάνω με αρχές οποιουδήποτε κράτους δικαίου?
  Αντέχει στην κοινή λογική να συνταξιοδοτείται ο νεότερος υπάλληλος γρηγορότερα και να τιμωρείται αυτός που εργάστηκε ένα χρόνο περισσότερο?

 • 30 Μαρτίου 2011, 23:39 | ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

  θεμιτο η περιοδος επιδοτουμενης ανεργιας να αναγνωριζεται μονο για την θεμελιωση συνταξιοδοτικου δικαιωματοσ διοτι δεν καταβαλονται εισφορες.Εαν ο ασφαλισμενος θελει να καταβαλει εισφορες – οπως στην περιπτωση της ανεργιας – γιατι να μην υπολογιζεται και στην προσαυξηση της συνταξης.

 • 30 Μαρτίου 2011, 23:45 | ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

  θεμιτο διοτι δεν καταβαλονται εισφορες.Εαν ο ασφαλισμενος θελει να καταβαλει εισφορες – οπως στην περιπτωση της ανεργιας – γιατι να μην υπολογιζεται και στην προσαυξηση της συνταξης.

 • 30 Μαρτίου 2011, 20:22 | Θεόδωρος Δημακουλέας

  ποτε ειναι η εναρξη και η ληξη του χρονου πληρωμης για την αναγνωριση του πλασματικου χρόνου των παιδιων αφου γενικα στον νομοσχεδιο δεν υπαρχουν χρονικα πετριθωρια πληρωμης των λογαριασμων

 • 30 Μαρτίου 2011, 20:27 | Θεόδωρος Δημακουλέας

  Για την πληρωμή των απεργιών δεν πρέπει να είναι υποχρεωτική η βεβαίωση του εργοδότη για τους παρακάτω λόγους.
  α. Πολλές επιχειρήσεις εχουν κλείσει και δεν είναι δυνατόν να ανευρεθούν για να εκδώσουν βεβαίωση.
  β. Ακόμα και μεγάλες επιχειρήσεις με οργανωμένα λογιστήρια είναι σχεδόν αδύνατον να βρούν παρουσίες πριν από 33-34 χρόνια. Υπάρχουν περιπτώσεις συναδέλφων μου οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να πάρουν βεβαίωση του εργοδότη.Και εγώ προσωπικά εχω 110 ημέρες απεργίας κατα τη διάρκεια της υπηρεσίας μου. Ο εργοδότης μου ούτε μου έχει εκδώσει βεβαίωση ούτε νομίζω ότι θα μου εκδώσει.
  Ένας είναι ο τρόπος ασφαλούς εξακρίβωσης των ημερών των απεργιών. Ο έλεγχος από τα πρωτότυπα βιβλιάρια ενσήμων του ικα όπου αναγράφονται ανα μήνα οι μειωμένες εργάσιμες ημέρες. Παράλληλα η τιμολόγηση πρέπει να συμβαδίζει με αυτή που υφίσταται στις άλλες περιπτώσεις εξαγοράς πλασματικών χρόνων δηλαδη να μην ειναι τοσο υψηλό το ποσό της εξαγορών των απεργιων.

 • 30 Μαρτίου 2011, 19:07 | ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

  Η παράγραφος 5 του άρθρου 41 αδικεί κατάφωρα τους ασφαλισμένους του πρώην ΤΕΒΕ.
  Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 116/1988 (Κανονισμός Παροχών πρώην ΤΕΒΕ) ο χρόνος ασφάλισης στο Ταμείο, με βάση τον οποίο θεμελιώνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα και προσδιορίζεται το ποσό της σύνταξης διακρίνεται σε χρόνο πραγματικό και χρόνο από αναγνώριση. Θεωρείται, εκτός των άλλων, και ο χρόνος της άσκησης επαγγέλματος που ασφαλίζεται στο ΤΕΒΕ υποχρεωτικά εφόσον έχει διανυθεί στην τελευταία δεκαετία πριν από την εγγραφή στα μητρώα ασφαλισμένων του Ταμείου. Ο εν λόγω χρόνος δε μπορούσε να υπερβαίνει τα 7,5 έτη και θεωρείται χρόνος πραγματικός, από τον οποίο τα 5 έτη λαμβάνονται υπόψη τόσο για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, ενώ τα υπόλοιπα 2,5 έτη μόνο για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
  Η αναγνώριση χρόνου προ εγγραφής μπορούσε να γίνει έως την 1/1/2007. Το θέμα επανήλθε με την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν. 3863/10) σύμφωνα με τον οποίο κάποιος ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ θα μπορεί να αναγνωρίσει έως 5 χρόνια προ εγγραφής. Το διάστημα αυτό θεωρείται πλέον πλασματικός χρόνος, (όπως ο χρόνος σπουδών, ανεργίας κ.α) και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέεται με τον πραγματικό χρόνο που αναγνώρισαν οι ασφαλισμένοι του πρώην ΤΕΒΕ έως την 1/1/2007.

  Mε αυτή την ρύθμιση (παράγραφος 5, του άρθρου 41 του νομοσχεδίου)οι ενδιαφερόμενοι αποστερούνται, πρακτικά, το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν πλασματικά χρόνια (σπουδές, ανεργία παιδιά κλπ).