Άρθρο 17 Θέματα Λειτουργίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

1. Οι υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας λειτουργούν όλες τις ημέρες του μήνα και οι υπάλληλοι, λόγω της φύσεως του αντικειμένου, ασκούν τις ελεγκτικές αρμοδιότητές τους όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας και υποχρεούνται σε υπερωριακή εργασία, καθώς και εργασία κατά τις Κυριακές, τις αργίες και τις νύκτες, ευρισκόμενοι σε διατεταγμένη υπηρεσία σε κάθε τόπο και χρόνο, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

2. Οι διοικητικές Αρχές, οι Αρχές των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, οι δικαστικές υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούμενη συνδρομή ιδιαίτερα με την παροχή στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας μηχανογραφικών στοιχείων και πληροφοριών, για τη διευκόλυνση της άσκησης των αρμοδιοτήτων του. Ειδικά για τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και με την επιφύλαξη των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 85 του ν. 2238/1994 «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος» (ΦΕΚ Α’ 151), οι πληροφορίες που μπορούν να ζητούν οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων είναι μεταξύ άλλων και αυτές που περιέχονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και στα συμπληρωματικά στοιχεία που συνυποβάλλονται με αυτήν, στην Οριστική Δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, τα πλήρη στοιχεία που περιλαμβάνονται στις βεβαιώσεις αποδοχών, την οριστική δήλωση ελεύθερων επαγγελμάτων, την οριστική δήλωση από εμπορικές επιχειρήσεις, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα έντυπα ή καταστάσεις, τη δήλωση ακινήτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων, των εργοδοτών και λοιπών προσώπων και αφορούν πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές ή συνυποβάλλονται με αυτές.

3. Οι Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εφοδιάζονται με ειδική υπηρεσιακή ταυτότητα, για τη διευκόλυνση του έργου τους. Το προσωπικό, το οποίο επικουρεί τους Επιθεωρητές Εργασίας στο έργο τους, εφοδιάζεται με ειδική ταυτότητα, διακριτή από αυτή των Επιθεωρητών Εργασίας.

4. Τα υπηρεσιακά οχήματα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας που χρησιμοποιούνται στο έργο των Επιθεωρητών εξαιρούνται από την υποχρέωση να φέρουν διακριτικά γνωρίσματα (λωρίδα κόκκινου ή κίτρινου χρώματος και πινακίδες του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων) και φέρουν συμβατικές πινακίδες.

5. Οι Επιθεωρητές Εργασίας που έχουν το αντίστοιχο δίπλωμα οδήγησης οδηγούν τα υπηρεσιακά οχήματα για εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας.

6. Κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου, δεν διακόπτεται ο έλεγχος των Επιθεωρητών Εργασίας. Οι Επιθεωρητές Εργασίας δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

7. Οι υπάλληλοι του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας τηρούν το απόρρητο των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ακόμη και μετά την αποχώρησή τους από το Σώμα. Τηρούν επίσης απόρρητες τις πηγές από τις οποίες περιήλθαν στη γνώση τους καταγγελίες ή παράπονα. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω επιβάλλονται οι εκ του νόμου προβλεπόμενες κυρώσεις.

8. Με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης θα ορίζεται το προσωπικό του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας εκάστου Τμήματος που θα προβαίνει σε ελέγχους και επιθεωρήσεις και εκτός του Νομού της έδρας του, εντός πάντα της περιφέρειας στην οποία ασκούν τα καθήκοντά τους. Για τη σύνθεση των μεικτών κλιμακίων θα αποφασίζει ο αρχαιότερος Προϊστάμενος Περιφερειακής Διεύθυνσης.

9. Οι κατά τόπους υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας δεν περιλαμβάνονται στα οργανογράμματα των Περιφερειών. Οι υπηρεσίες αυτές στεγάζονται σε κτήρια δημόσιων υπηρεσιών ή δημόσιων οργανισμών ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή της περιφερειακής διοίκησης, που ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Σε περίπτωση αδυναμίας στέγασης, οι υπηρεσίες στεγάζονται σε ιδιωτικά οικήματα, τα οποία μισθώνονται για το σκοπό αυτό.

10. Σε στοχευμένους ελέγχους και επιθεωρήσεις ανά την επικράτεια συμμετέχουν, με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα, Επιθεωρητές Εργασίας ανεξαρτήτως σε ποια Διεύθυνση υπηρετούν.

11. Οι Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) δύνανται να συνεργάζονται κατά τη διάρκεια του πραγματοποιούμενου ελέγχου με ειδικούς εμπειρογνώμονες που θα ορίζονται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης, από ειδικό κατάλογο που έχουν συντάξει οι επιστημονικοί φορείς της χώρας. Στους ελέγχους που διενεργούνται από τους Επιθεωρητές Εργασίας έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων, εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν ή μετά από πρόσκληση των Επιθεωρητών Εργασίας. Στην περίπτωση ζητημάτων που αφορούν σε εργαζομένους με αναπηρία, οι Επιθεωρητές Εργασίας μπορούν κατά περίπτωση να συνεργάζονται με εμπειρογνώμονες που ορίζονται από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται τυχόν αμοιβή στους συμμετέχοντες στους ελέγχους εμπειρογνώμονες.

12. α. Οι μικτές επιτροπές ελέγχου των συνθηκών υγείας και ασφάλειας της εργασίας, του άρθρου 28 του ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α΄ 84) κατά το μέρος που αφορούν τη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη (ΕΥΑΕ – ΝΕΖ) στις περιοχές Πειραιά – Δραπετσώνας – Κερα­τσινίου και Περάματος – Σαλαμίνας αντικαθίστανται από Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη (ΕΥΑΕ – ΝΕΖ), των άρθρων 4 επ. του ως άνω νόμου, στις περιοχές Πειραιά – Δραπετσώνας – Κερα­τσινίου -Περάματος – Σαλαμίνας και λοιπών περιοχών.

β. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινω­νικής Ασφάλισης που εκδίδονται μετά από γνώμη του ΣΥΑΕ και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως συγκροτούνται νέες ΕΥΑΕ – ΝΕΖ, καθορίζεται ειδικότερα το έργο και η λειτουργία των επιτροπών, η επιλογή των μελών, η εναλλαγή και η αναπλήρωσή τους, η διασφάλιση της λειτουργίας τους σε καθημερινή βάση, η συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, ο τρόπος κάλυψης του κόστους και κάθε άλλη αναγκαία για τη λειτουργία τους λεπτομέρεια.

γ. Η αποζημίωση των μελών των Επιτροπών του άρθρου 28 του ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α’ 84) καθορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης κατ΄ εξαίρεση του άρθρου 7 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α’ 40).

δ. Ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας απαλλάσσεται από πρόστιμα τα οποία προκύπτουν από τυχόν εκπρόθεσμη καταβολή των αναλογούντων εισφορών εργοδότη-ασφαλισμένου στους μετέχοντες εκπροσώπους των εργαζομένων & των εκπροσώπων του Τεχνικού Επιμελητηρίου καθώς και στους ειδικούς επιστήμονες στις Μικτές Επιτροπές του αρθ.19 του ν. 1767/1988 (ΦΕΚ Α’ 63), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 91 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ Α’ 165) και όπως ισχύουν κάθε φορά.

Οι διατάξεις των εδαφίων γ΄& δ΄ του παρόντος άρθρου ισχύουν από 01-03-2010.

 • Διαφωνούμε με την παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου και ζητάμε να διαγραφεί. Για ελέγχους και επιθεωρήσεις ανά την επικράτεια υπάρχει η Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών. Αυτή η διαδικασία θα δημιουργήσει αντιπαραθέσεις μεταξύ των συναδέλφων και παράλληλα μπορεί να λειτουργήσει τόσο ως τιμωρία όσο και ως επιβράβευση αυτών.

 • 7 Απριλίου 2011, 21:35 | Φάνης Οικονομάκος

  Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ ΕΙΔΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ. ΑΡΚΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΧΕΙ.

 • Τα θέματα που ρυθμίζονται σ’ αυτό το άρθρο καλύπτονται ικανοποιητικά από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του ν. 2639/98 και τις εν συνεχεία τροποποιήσεις του με μεταγενέστερες νομοθετικές ρυθμίσεις.

  Σχετικά με την παράγραφο 11, οι Επιθεωρητές Εργασίας μπορούν εφόσον υπάρχει ανάγκη να ζητήσουν τη γνώμη ειδικών εμπειρογνωμόνων. Δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο να περιγράφεται στον νόμο γιατί δίνει την εντύπωση ότι μπορεί να μετατραπεί σε μια συνήθη πρακτική. Επίσης, διαφωνούμε με τη συμμετοχή ειδικών εμπειρογνωμόνων στη διενέργεια ελέγχου. Προτείνουμε την αλλαγή της διατύπωσης σε: «Οι Επιθεωρητές Εργασίας δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν αιτιολογημένης αίτησής τους να ζητούν την άποψη ειδικών εμπειρογνωμόνων ….».

 • 7 Απριλίου 2011, 17:53 | Χαράλαμπος Βρυώνης

  ΟΧΙ ιδιώτες (εμπειρογνώμονες) στους ελέγχους των Επιθεωρητών του Σ.ΕΠ.Ε. Προσοχή! Αυτό είναι εντελώς ανεπίτρεπτο, γιατί είναι αυτονόητο ότι πρέπει να διασφαλιστεί απολύτως ο δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας του ελεγκτικού έργου των Επιθεωρητών. Οι Επιθεωρητές ασκούν αποκλειστικά δημόσιο και κοινωνικό λειτούργημα. Είναι γνωστό ότι είναι άλλη η δουλειά των ιδιωτών. Θα είναι εντελώς αδικαιολόγητη και κοινωνικά κατακριτέα η οποιαδήποτε υποχρέωση των Επιθεωρητών Εργασίας να συνεργάζονται κατά τους ελέγχους με ιδιώτες. Είναι μια α-νόητη πρόβλεψη που πρέπει να απορριφθεί κατηγορηματικά, γιατί εγκυμονεί πράγματι σοβαρούς κινδύνους και θα επιφέρει καταστροφικά κοινωνικά αποτελέσματα, ενώ θα υπονομεύσει καίρια την αξιοπιστία του Σ.ΕΠ.Ε.

 • Άρθρο 17: Θέματα λειτουργίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.
  Παρ. 11. Σελ. 32 «Οι Επιθεωρητές Εργασίας ………. που έχουν συντάξει οι επιστημονικοί φορείς της χώρας. Στους ελέγχους που διενεργούνται από τους Επιθεωρητές Εργασίας έχουν το δικαίωμα να παρευρίσκονται εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων, εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν ή μετά από κάλεσμα των Επιθεωρητών Εργασίας».

  Σχόλιο: Δεν εκτιμούμε ότι η παράσταση συνδικαλιζόμενων μπορεί να βοηθήσει σε κάτι το ελεγκτικό έργο. Εκτιμούμε ότι το ελεγκτικό έργο είναι αποτελεσματικό από τους ίδιους τους Επιθεωρητές Εργασίας και ότι η παρουσία των εκπροσώπων συνδικαλιστικών οργανώσεων πιθανόν να δημιουργήσει τροχοπέδη. Ιδιαίτερα εάν ο αριθμός των ατόμων αυτών καθορίζεται με εκπροσώπους των ειδικοτήτων όλων των εργαζομένων.
  Εάν παραμείνει η αναφορά στο άρθρο θα πρέπει κατά την άποψή μας να προστεθεί ότι θα υπάρχει εκπροσώπηση από το Εργατικό Κέντρο (Όχι παρουσία των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων) και θα έχει μορφή παρακολουθήσεως και όχι παρεμβάσεων.

 • Παρ. 6. Σελ. 31 «Κατά την διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου, δεν διακόπτεται ο έλεγχος των Επιθεωρητών Εργασίας. Οι Επιθεωρητές Εργασίας δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους».

  Σχόλιο: Παράγραφος γενικής αποτύπωσης η οποία αποσκοπεί στην προστασία των Επιθεωρητών κάτι που είναι απόλυτα αποδεκτό. Εκτιμούμε όμως ότι θα πρέπει να προστεθεί η πρόταση «εκτός περιπτώσεων που αποδεδειγμένα καταστρατηγείται η προσωπικότητα και το ήθος του ελεγχομένου», ούτως ώστε να περιοριστεί η όποια λανθασμένη αντίληψη των οριζομένων στο άρθρο.

 • 7 Απριλίου 2011, 13:12 | Σ1 – Κ.Υ. Σ.ΕΠ.Ε.

  Όσον αφορά στην παρ. 11: με δεδομένο το υψηλό επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης και εμπειρίας των Επιθεωρητών του Σ.ΕΠ.Ε, θεωρούμε ότι η δυνατότητα εμπλοκής εμπειρογνωμόνων θα οδηγήσει σε υποβάθμιση του κύρους των Επιθεωρητών και ενδεχομένως, μεσοπρόθεσμα, σε υποβάθμιση της ποιότητας του έργου τους. Εξάλλου, από την ίδρυση του ΣΕΠΕ μέχρι σήμερα δεν έχει προκύψει ποτέ ανάγκη συνδρομής στο έργου του από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες ενώ αντίθετα, οι εκθέσεις των Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών του Σ.ΕΠ.Ε συχνά κρίνονται ως υποδειγματικές.

 • 6 Απριλίου 2011, 22:00 | Βασιλική Σεϊντή

  Η άμεση ή έμμεση εμπλοκή πολλών προσώπων -. εμπειρογνώμων (εκτός Επιθεωρητών) στον έλεγχο, θα συμβάλλει αρνητικά στην αξιοπιστία, στην αξιοπρέπεια και στην αποτελεσματικότητα του έργου του Επιθεωρητή. Όλοι οι Επιθεωρητές έχουν επιστημονικό υπόβαθρο και μπορούν να ανταποκριθούν με επάρκεια. Εξ άλλου στα κλιμάκια ελέγχου ανάλογα με το είδος της επιχείρησης μπορούν να συμμετέχουν Επιθεωρητές ανάλογης ειδικότητας.
  Σε περιπτώσεις δε υποστήριξης έρευνας εργατικών ατυχημάτων ειδικών απαιτήσεων, η συνδρομή θα πρέπει να απευθύνεται σε ειδικούς δημοσίων υπηρεσιών ή φορέων, αρμόδιους για κάθε περίπτωση (ΚΤΕΟ, ΔΕΗ ,κ.λ.π.).

 • 6 Απριλίου 2011, 20:39 | ΡΙΤΑ ΜΙΤΣΕΛΗ-Κοινωνική Επιθεωρήτρια-Αντιπρόεδρος Συλλόγου Μακ-Θρ-Θεσ-Ηπ

  Η ταυτότητα είναι το διαπιστευτήριό μας και κανένας που δεν μπορεί να υπογράψει έλεγχο δεν πρέπει να την έχει.

 • 6 Απριλίου 2011, 20:42 | ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

  Ως προς το άρθρο 17 παρ.11 προτείνουμε να τροποποιηθεί όπως: «Στους ελέγχους που διενεργούνται από τους Επιθεωρητές Εργασίας έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων, όλων των ομοιοεπαγγελματικών ως προς τον έλεγχο βαθμίδων, εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν ή μετά από αίτημα εργαζόμενου ή μετά από πρόσκληση των Επιθεωρητών Εργασίας»
  Θεωρούμε ότι η παρουσία εκπροσώπου ομοιοεπαγγελματικού σωματείου σε έλεγχο ανάλογης ειδικότητας, θα διευκολύνει τους Επιθεωρητές στο έργο τους.

 • 6 Απριλίου 2011, 12:10 | Π. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

  α)Το άρθρο 1 απαντά στο γιατί δεν χρειάζεται η ομάδα Άμεσης Επέμβασης.
  β)Για τους περίφημους εμπειρογνώμονες το σχολίασα σε προαναφερόμενο άρθρο (πως και πόσο θα αμοίβονται, από ποιές πιστώσεις,τι θα γίνει σε περίπτωση που ο Διευθυντής του πρώην ΚΕΠΕΚ διαφωνεί με την έκθεσή τους, υπάρχουν Ειδικοί Επιθεωρητές, κ.λ.π.).
  γ)πως μας συνδράμουν οι άλλες Υπηρεσίες όπως Αστυνομία (απαγορεύεται να μας δείξουν καταθέσεις – που βρίσκονταν σε περιστατικά όπως του Βόλου), Ιατροδικαστές (αλληλογραφία-έγγραφα απίστευτος χρόνος για απαντήσεις τοξικολογικών και λοιπών εκθέσεων), Πυροσβεστική (μη απαντήσεις σε εμπρησμούς, πυρκαγιές, εξόδους κινδύνου, πιστοποιητικά πυρασφάλειας- βλέπε εκστρατεία τράπεζων), ΕΚΑΒ, δικαστήρια, Κ.Λ.Π.
  δ)Τι ακριβώς θα γίνει στις μεικτές επιτροπές έχει καταλάβει κανείς;

 • 3. Άρθρο 17 «Θέματα Λειτουργίας του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας»:
  Είναι πλέον κοινά παραδεκτό ότι η προσβασιμότητα των υποδομών και υπηρεσιών (συμβατικών και ηλεκτρονικών) αποτελεί «κλειδί» για την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στις Υπηρεσίες της Δημόσιες Διοίκησης, αλλά και εν γένει στην κοινωνική ζωή.
  Στη βάση λοιπόν των επιταγών:
  (i) της παρ. 6, του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»,
  (ii) του άρθρου 28 του Ν.2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/1985«Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» και άλλες πολεοδομικές διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο τόσο σε υφιστάμενα όσο και σε νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ο.Τ.Α. κ.λπ. επιβάλλεται η διασφάλιση της προσβασιμότητας των υποδομών στα άτομα με αναπηρία,
  (iii) του άρθρου 9 «Προσβασιμότητα» της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ, την οποία η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό της έχει ήδη υπογράψει και αναμένεται άμεσα να επικυρώσει, γεγονός που θα σηματοδοτήσει την εφαρμογή της σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το οποίο: «Προκειμένου να επιτρέψουν στα άτομα με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες την πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, τα μέσα μεταφοράς, την πληροφορία και τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορίας και επικοινωνιών και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές…»,

  προτείνουμε η παράγραφος 9 να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «9. Οι κατά τόπους υπηρεσίες του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας δεν περιλαμβάνονται στα οργανογράμματα των Περιφερειών. Οι υπηρεσίες αυτές στεγάζονται σε κτήρια δημόσιων υπηρεσιών ή δημόσιων οργανισμών ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή της περιφερειακής διοίκησης, που ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Σε περίπτωση αδυναμίας στέγασης, οι υπηρεσίες στεγάζονται σε ιδιωτικά οικήματα, τα οποία μισθώνονται για το σκοπό. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζεται στα ανωτέρω κτίρια η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία».

 • 5 Απριλίου 2011, 09:45 | Γιάννης

  Πλάκα μας κάνουν ε?
  Τι νόημα βγάζει κανείς από την παράγραφο 2 ???
  Κύριοι δώστε κύρος και βάρος στην ιδιότητα του Επιθεωρητή. Δεν πρέπει να είναι ακόμα ένας γραφειοκράτης υπάλληλος χωμένος πίσω από την ασφάλεια του γραφείου του, ή τουλάχιστον τότε μην απαιτείτε να συμπεριφέρεται διαφορετικά.
  Δώστε του τα ΕΡΓΑΛΕΙΑ για να παράγει το έργο του, και όχι για να αυξάνει το χαρτομάνι και να απαξιώνει τον θεσμό του ΣΕΠΕ. Πώς απαιτείται αποτελέσματα??
  Σε ακροατήριο δικαστηρίου αποδείχθηκε ότι το θανατηφόρο ατύχημα οφειλόταν σε ηλεκτροπληξία και όχι σε πτώση του εργαζομένου από την φορητή κλίμακα. Ακόμα γελούν οι δικηγόροι με την έκθεση του ατυχήματος, και αυτό γιατί επί 2 χρόνια αρνιόταν να απαντήσει ο ιατροδικαστής στις ερωτήσεις μας. «Δεν είσαι καν ανακριτικός υπάλληλος φίλε μου, κάνε εσύ την δουλεία σου όπως μπορείς και μη με ενοχλείς άλλο» ήταν η απάντηση του. Και δυστυχώς έχει ΔΙΚΙΟ.
  Τέλος, οι προπηλακισμοί και οι απειλές είναι σε ΤΑΚΤΙΚΗ βάση. Τι κάνετε για αυτό? Μήπως είμαστε αναλώσιμοι? Ξεχάσατε τα πρόσφατα γεγονότα που περιέλουσαν συναδέλφους για να τους κάψουν? Έχουμε και εμείς οικογένεια και υποχρεώσεις. Γιατί να βάλουμε το κεφάλι μας στο στόμα του λύκου? Ήμουν παρόν σε έλεγχο με Ειδική Επιθεωρήτρια που μας επιτέθηκαν με σανίδες και καδρόνια. Βάλτε το κράνος σας και πάμε μια βόλτα, έξω, στον πραγματικό κόσμο με τα πραγματικά προβλήματα …..

 • 5 Απριλίου 2011, 00:55 | Χατζηδάκης Διονύσης

  Διαφωνώ και με ένα σχόλιο του Κ. Σαραφόπουλου

  «Διαφωνώ με την διατύπωση (παράγρ.5): τα υπηρεσιακά οχήματα να οδηγούν Επιθεωρητές. Οι ρυθμίσεις για όλα τα κρατικά οχήματα ανήκουν στο Υπ. Εσωτερικών (Ν. 2503/97 κ.λπ., έως κατευθύνσεις προς τους επαγγελματίες οδηγούς αρ.226/7007/30-3-2010). Επίσης, το ΣΕΠΕ έχει οδηγούς, αλλά όχι αυτοκίνητα (53 οχήματα του ΣΕΠΕ, έως 31-7-2010, παραδόθηκαν στην εταιρία από την οποία ήταν μισθωμένα).»

  1) Δεν υπάρχουν σε όλες τις υπηρεσίες οδηγοί.
  2) Οι οδηγοί (όπου υπάρχουν) και κανονική άδεια παίρνουν, και αρρωσταίνουν. Τι γίνεται τότε? Δεν γίνονται ατυχήματα και κλείνουν οι υπηρεσίες?
  3) Όσοι θέλουν αυτοκίνητα μπορούν να με ρωτήσουν πως θα πάρουν ένα πολύ ωραίο ΔΩΡΕΑΝ αυτοκίνητο από τον ΟΔΔΥ. Λίγος χρόνος, σεβασμός στο δημόσιο χρήμα, και μια εξυπηρετική συνάδελφος στην Κεντρική Υπηρεσία χρειάζεται.
  4) Δεν θεωρώ ότι υπάρχει καλύτερος οδηγός από εμένα. (και ο καθένας για τον εαυτό του)

  Χατζηδάκης Διονύσης Π.Ε. Μηχανικός ΤΤΥΕ Χανίων τηλ. 2821028086

 • 5 Απριλίου 2011, 00:27 | Χατζηδάκης Διονύσης

  Διαφωνώ κάθετα με την παράγραφο 2 «Οι διοικητικές Αρχές, ……… συνυποβάλλονται με αυτές» Όποιος έχει συντάξει έκθεση έρευνας σοβαρού ή θανατηφόρου ατυχήματος θα έχει έρθει αντιμέτωπος με την ανάγκη παροχής πολύ σημαντικών, κρίσιμων και κυρίως αδιαμφισβήτητων στοιχείων από τις καταθέσεις μαρτύρων στην αστυνομία, ή στοιχεία από άλλες υπηρεσίες (π.χ. ΕΚΑΒ, πυροσβεστική κτλ). Με βάση αυτή την παράγραφο (που σχεδόν αυτούσια ισχύει και σήμερα) κάθε φορά που ζητάω στοιχεία, τα αστυνομικά τμήματα και οι εισαγγελείς μου τρίβουν στην μούρη ένα αποδοκιμαστικό «ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ» χλευάζοντας με ότι αυτή η παράγραφος αναφέρεται σε «στατιστικά μηχανογραφικά στοιχεία» και μόνο και όχι τίποτα άλλο.
  Πώς θα κάνω το έργο μου, και πώς θα τεκμηριώσω την άποψη μου και τις παραβάσεις στο δικαστήριο αν πρέπει να έχω ικανότητες μέντιουμ και μνήμη ελέφαντα? Δεν συζητώ το γεγονός ότι λαμβάνουμε μόνο προφορικές μαρτυρίες και ΟΧΙ καταθέσεις από τους εμπλεκόμενους, παρέχοντας τους την δυνατότητα να έχουν «ξεχάσει» ότι θέλουν μέχρι την δικάσιμο. Ακόμα και οι καταθέσεις στην αστυνομία δεν είναι πάντα πλήρεις μιας και δεν γίνονται πάντα οι σωστές ερωτήσεις για να εξαχθούν σαφή συμπεράσματα για το «τι φταίει?». Π.χ. πρόσφατα θανατηφόρο εργατικό ατύχημα αμφισβητείται ότι είναι «εργατικό», ο δηλωμένος στην κατάσταση προσωπικού εργαζόμενος πήγε για τουρισμό στην δουλειά του όπου σκοτώθηκε, και εγώ είμαι αναρμόδιος να επιληφθώ !!!!!!!!!
  Χρήζει ριζικής αναδιατύπωσης, επαναπροσδιορίζοντας σαφώς την έννοια ΣΥΝΔΡΟΜΗ. Παραδείγματα πολλά από το παρελθόν μέχρι και σήμερα, που συνεχίζουν να ταλαιπωρούν, να μοιράζουν αθωώσεις λόγω αμφιβολίας και ατιμωρησία, από μια υπηρεσία που κάποιες φορές, γαβγίζει αλλά δεν δαγκώνει.

 • 4 Απριλίου 2011, 13:42 | Βασιλείου Κυριακή/Τεχν. Επιθ.- Απόφοιτη ΕΣΔΔ

  Οι υπηρετούντες επιθεωρητές διαθέτουν κατά το πλείστον γνώσεις και εμπειρία η οποία τους καθιστά τους κατ’ εξοχήν εμπειρογνώμονες για την αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν κατά τη διενέργεια των ελέγχων. Οι περισσότεροι επιθεωρητές, εκτός της πολύτιμης εμπειρίας στο άμεσο πεδίο της ελεγκτικής δραστηριότητας τους, έχουν τυπικά αλλά και ουσιαστικά προσόντα εφάμιλλα αν όχι ανώτερα από τα αντίστοιχα υπαλλήλων και εργαζομένων άλλων φορέων τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, που τους καθιστά ικανούς να χειρίζονται αποτελεσματικά και αποδοτικά τις διάφορες ενδεχομένως δύσκολες και περίπλοκες υποθέσεις (π.χ. βλέπε διερεύνηση σοβαρών ατυχημάτων τα οποία απαιτούν επιστημονική επάρκεια, συνδυαστική και αναλυτική σκέψη και τεκμηρίωση). Η συνδρομή τυχόν εξωτερικών εμπειρογνωμόνων θα πρέπει επομένως να γίνεται με εξαιρετική φειδώ και κατόπιν σαφούς αιτιολόγησης της σκοπιμότητας παρέμβασής τους στο έργο του ΣΕΠΕ, για άκρως ειδικές και σοβαρές περιπτώσεις (πράγμα που ήδη γίνεται στην περίπτωση πολύ σοβαρών ατυχημάτων κατόπιν αιτήματος των δικαστικών αρχών, αλλά πάντα με εμπειρογνώμονες μέσα από το δημόσιο τομέα, προϋπόθεση που θα πρέπει απαραίτητα να τηρηθεί – ίσως μάλιστα θα ήταν σκόπιμο να εξεταστεί πόσο αυτές οι εμπειρογνωμοσύνες βοήθησαν στην εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων).
  Σε αντιδιαστολή με τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, προτείνεται να δημιουργηθεί ειδική επιστημονική ομάδα εμπειρογνωμόνων από ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους του ΣΕΠΕ και του υπουργείου, οι οποίοι θα μπορούν να συνεργάζονται με φορείς του δημοσίου για δύσκολες και απαιτητικές υποθέσεις.

 • 4 Απριλίου 2011, 01:48 | Ν. Σαραφόπουλος

  Θεωρώ αυτονόητο ότι το ΣΕΠΕ πρέπει να συνεργάζεται με τις αρμόδιες Διοικητικές, Αστυνομικές και Δικαστικές Αρχές (άρθρο 17 παράγρ.2).
  Φοβάμαι ότι στην παραπάνω ρύθμιση δεν έχουν θέση οι Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας.
  Ομοίως, η ρύθμιση για παροχή παρά των ΔΟΥ προσωπικών στοιχείων περιουσίας και των δηλώσεων φόρου εισοδήματος επιχειρηματιών είναι μάλλον υπερβάλλουσα (και νομικώς αστήρικτη).
  Διαφωνώ με την διατύπωση (παράγρ.5): τα υπηρεσιακά οχήματα να οδηγούν Επιθεωρητές. Οι ρυθμίσεις για όλα τα κρατικά οχήματα ανήκουν στο Υπ. Εσωτερικών (Ν. 2503/97 κ.λπ., έως κατευθύνσεις προς τους επαγγελματίες οδηγούς αρ.226/7007/30-3-2010). Επίσης, το ΣΕΠΕ έχει οδηγούς, αλλά όχι αυτοκίνητα (53 οχήματα του ΣΕΠΕ, έως 31-7-2010, παραδόθηκαν στην εταιρία από την οποία ήταν μισθωμένα).
  Στην παράγρ. 8 (τέλος) δεν απαιτείται η φράση ο αρχαιότερος Δντης (βλ. σχόλιο στο άρθρο 10). Στην παράγρ. 9 απαιτούνται πιστώσεις.
  Οι Επιθεωρητές του ΣΕΠΕ (με την ηθική ανεξαρτησία και αυτοτέλεια και την επιστημονική θωράκιση, κατά την 81 ΔΣΕ) δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεργάζονται στους ελέγχους με (ιδιώτες) εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα έχουν και αμοιβή από την υπηρεσία (όπως αναφέρει η παράγρ.11). Οι ρόλοι είναι αυστηρά διακριτοί και πρέπει να αφαιρεθεί όλη η παράγραφος 11.
  Η συνεργασία με τους Εκπροσώπους των Εργαζομένων πρέπει να παραμείνει όπως όριζε το άρθρο 16 (παράγρ. 7) του Ν. 1264/1982: κατά τους ελέγχους μπορούν να παρίστανται εκπρόσωποι του Δ.Σ. του επιχειρησιακού Σωματείου ή του Εργατικού Κέντρου της περιοχής.
  Τέλος, αναφέρεται ότι: τα εδάφια γ και δ του παρόντος άρθρου (ή παραγρ.;) έχουν ισχύ από 1-3-2010, στέκει νομικά;

 • 3 Απριλίου 2011, 22:05 | Βασίλειος Ζούπας

  Σχετικά με την παράγραφο 11

  Η συνεργασία με άλλους ειδικούς εμπειρογνώμονες είναι εύλογη όταν όμως πραγματικά θα συντρέχουν οι απαραίτητοι λόγοι και ο στόχος θα είναι ΜΟΝΟ η αποτελεσματικότερη και ουσιαστικότερη δράση της Υπηρεσίας και ΜΟΝΟ σε πραγματικά εξειδικευμένες περιπτώσεις.

  (οι αλλαγές επισημαίνονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ)

  11. Οι Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) δύνανται να συνεργάζονται κατά τη διάρκεια του πραγματοποιούμενου ελέγχου με ειδικούς εμπειρογνώμονες που θα ορίζονται με ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης, από ειδικό κατάλογο που έχουν συντάξει οι επιστημονικοί φορείς της χώρας…

 • 3 Απριλίου 2011, 16:09 | Σύλλογος επιθεωρητών Μακεδονίας-Θράκης Ηπείρου θεσσαλίας

  Το άρθρο 17 παρ. 3 ν’ αντικατασταθεί ως εξής: «Το προσωπικό του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας εφοδιάζεται με ειδική υπηρεσιακή ταυτότητα, για τη διευκόλυνση του έργου του. Το προσωπικό, το οποίο επικουρεί τους Επιθεωρητές στο έργο τους, εφοδιάζεται με ειδική ταυτότητα, διακριτή από αυτή των Επιθεωρητών Εργασίας».
  Στο άρθρο 17 παρ. 6, ν’ αποσαφηνιστεί η έννοια του «δεν διακόπτεται ο έλεγχος των Επιθεωρητών Εργασίας». Άλλως ν’ απαλειφθεί.

 • 2 Απριλίου 2011, 00:40 | Βασίλειος Οικονόμου

  Αναφορικά με τους εμπειρογνώμονες, οι κακές γλώσσες διαδίδουν ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για τις ΕΞΥΠΠ … μεταμορφωμένες και τους επικεφαλής τους(ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ιδιωτικές εταιρείες για όσους δεν γνωρίζουν). Επίσης λένε ότι πολλοί παλαιοί διευθυντές που έχουν συνταξιοδοτηθεί και κάποιοι που θα συνταξιοδοτηθούν προσεχώς, σκοπεύουν να μην στερήσουν την ελληνική κοινωνία από τις πολυτιμες γνώσεις τους (για αυτό και το νομοσχέδιο)και μάλιστα σε περίοδο κρίσης να τις προσφέρουν σε καλή τιμή.
  Ας το κάνουν. Οι καιροί άλλαξαν όμως. Ειναι χρέος όλων μας όπου διαπιστώσουν διασπάθιση δημοσίου χρήματος εκεί που δεν χρειάζεται ή δεν χρειαζόταν μέχρι σήμερα αλλά θα το μεθοδεύσουν να χρειάζεται να το καταγγείλουν δημοσίως. Οι αναφορές στις εισαγγελικές αρχές θα πρέπει να πέσουν βροχή σε τέτοιες περιπτώσεις.

 • 31 Μαρτίου 2011, 16:11 | Θανάσης

  Προτείνω όπως:
  Στο τέλος του άρθρου 17 παρ. 12α, να προστεθεί:
  Η συγκρότηση Επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας στις προηγούμενες περιοχές, είναι υποχρέωση των Επιχειρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3850/2010.

 • 29 Μαρτίου 2011, 19:58 | ΦΑΤΣΗ ΑΝΘΗ

  Η παράγραφος 6 » Οι Επιθεωρητές Εργασίας δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.» να συμπεριλάβει » όλες τις φάσεις άσκησης των καθηκόντων τους»
  πχ διαιτησία, δικαστήριο κλπ

 • Να αποσυνδεθεί ο έλεγχος από την τοπικότητα.
  Στους γειτονικούς νομούς να χρησιμοποιούνται κατά προτίμηση, επιθεωρητές γειτονικού νομού.
  Να μην ξέρει ποιός ελεγκτής θα ελέγξει ποιά επιχείρηση
  και για τον ορισμό τους να χρησιμοποιούνται κωδικοί, όπως οι εισαγγελείς.

 • 28 Μαρτίου 2011, 15:47 | Γιάννης Μαύρος

  Στο άρθρο 1 καλό είναι να προστεθεί το «δύνανται» να λειτουργούν σε κάθε πρόταση.