Άρθρο 42 Αναγνώριση χρόνων

1. Ασφαλισμένοι των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορούν, μετά από σχετική αίτηση, να αναγνωρίσουν ως χρόνο ασφάλισης, χρόνο προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης που εξέτισαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 2510/1997 για το στρατιωτικό αδίκημα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, στο οποίο υπέπεσαν στρατεύσιμοι που αρνήθηκαν την εκπλήρωση της στρατιωτικής υπηρεσίας επικαλούμενοι τις θρησκευτικές ή ιδεολογικές τους πεποιθήσεις.

Ο αναγνωριζόμενος χρόνος συνυπολογίζεται για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και κατ’ εξαίρεση για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας του και έχει πραγματοποιήσει 3.600 ημέρες εργασίας.

Για την αναγνώριση και εξαγορά του χρόνου αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 και των παρ. 1-4 του άρθρου 2 του ν. 1358/1983, όπως ισχύει.

2. Ασφαλισμένοι του Τομέα Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα μέχρι 31-12-1992, μπορούν, μετά από σχετική αίτηση, να αναγνωρίσουν ως χρόνο ασφάλισης, χρονικό διάστημα που απασχολήθηκαν με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, συντάκτη ή του υπαλλήλου, εφόσον για την απασχόλησή τους αυτή, υπείχαν υποχρέωση ασφάλισης στον εν λόγω Τομέα.

Η εξαγορά του αναγνωριζόμενου χρόνου γίνεται με καταβολή εισφοράς που ανέρχεται σε ποσοστό 15% για κάθε μήνα αναγνώρισης και υπολογίζεται στο 50πλάσιο του Η.Α.Ε., όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά το μήνα υποβολής της αίτησης.

Οι ανωτέρω ασφαλισμένοι μπορούν να αναγνωρίσουν στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου χρόνο που συμπίπτει με χρόνο ασφάλισης στον Τομέα Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης, εξαιρουμένου του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης. Η αναγνώριση και εξαγορά γίνεται με την καταβολή εισφοράς 4% για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα, στην ίδια βάση υπολογισμού που ορίζεται για τον Τομέα Ασφάλισης και με τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις.

3. Ασφαλισμένοι του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα μέχρι 31-12-1992, μπορούν, μετά από σχετική αίτηση, να αναγνωρίσουν ως χρόνο ασφάλισης, χρονικό διάστημα, κατά το οποίο παρείχαν εξαρτημένη εργασία με κάποια από τις ειδικότητες του άρθρου 3 του Καταστατικού του Τομέα, σε εργοδότες το προσωπικό των οποίων, κατά τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα υπείχε υποχρέωση ασφάλισης στον Τομέα.

Η εξαγορά του αναγνωριζόμενου χρόνου γίνεται με καταβολή εισφοράς που ανέρχεται σε ποσοστό 16% για κάθε μήνα αναγνώρισης και υπολογίζεται στις συνολικές αποδοχές του τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησης πριν από την υποβολή της αίτησης, οι οποίες σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες από το 50πλάσιο του Η.Α.Ε., όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά το μήνα υποβολής της αίτησης.

4. Στην περίπτωση των ασφαλισμένων των παρ. 2 και 3, ο αναγνωριζόμενος χρόνος, ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο σε τρία (3) έτη συνολικά, εφόσον για τον προς αναγνώριση χρόνο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση σε άλλο ασφαλιστικό φορέα ή Τομέα του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ.

Η αίτηση υποβάλλεται στην οικεία Διεύθυνση του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι δεν έχει ασφαλισθεί σε άλλο ασφαλιστικό φορέα ή σε άλλο Τομέα του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, καθώς και από σχετική βεβαίωση εργοδότη, ή πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών και αποδοχών ή δικαστική απόφαση ή στοιχείων αποδεικτικών της άσκησης ή της διακοπής του επαγγέλματος ή της ιδιότητας, η ακρίβεια των οποίων ελέγχεται από τις υπηρεσίες του Ταμείου. Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης ή ανακριβών βεβαιώσεων ο αναγνωριζόμενος χρόνος ακυρώνεται ,οι δε καταβληθείσες για την εξαγορά αυτή εισφορές δεν επιστρέφονται

Αίτηση αναγνώρισης μπορούν να υποβάλουν μέσα στην ίδια προθεσμία και όσοι έχουν μέχρι 31-12-2010 αναγνωρίσει με προηγούμενες ρυθμίσεις, λιγότερα από τρία (3) έτη ασφάλισης. Ο αναγνωριζόμενος χρόνος στην περίπτωση αυτή ανέρχεται σε τόσο χρόνο, όσος υπολείπεται μέχρι την συμπλήρωση των τριών (3) ετών.

Το ποσό της εξαγοράς καταβάλλεται, είτε εφάπαξ μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση στον αιτούντα της σχετικής απόφασης αναγνώρισης, είτε σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ίσες με τον αριθμό των μηνών που αναγνωρίζονται, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν τις τριάντα έξι (36).

Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την κοινοποίηση στον αιτούντα της σχετικής απόφασης αναγνώρισης. Καθυστέρηση καταβολής της δόσης επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα κάθε φορά πρόσθετα τέλη.

5. Το συνταξιοδοτικό δικαίωμα των προσώπων που υπάγονται στο άρθρο αυτό γεννάται και η σύνταξη καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου μήνα μετά την πλήρη εξόφληση του ποσού που προκύπτει από την αναγνώριση.

6. Ειδικά για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1-1-2011 με τις προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από την ημερομηνία αυτή και εφεξής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, το σύνολο των αναγνωριζόμενων χρόνων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται τόσο οι χρόνοι του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλος χρόνος που έχει τυχόν αναγνωρισθεί με άλλες διατάξεις, ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο:

α) σε τέσσερα (4) έτη, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν το έτος 2011,

β) σε πέντε (5) έτη, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν το έτος 2012,

γ) σε έξι (6) έτη, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν το έτος 2013,

δ) σε επτά (7) έτη, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν το έτος 2014 και εφεξής.

 • 7 Απριλίου 2011, 20:48 | ΝΙΚΟΣ. E.

  Κ ΥΠΟΥΡΓΕ(Κ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ)ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΔΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ, 25ΕΤΙΑ & 56 ΕΤΩΝ ΤΟ 2012 ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΩΤΗΘΗ & ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΑΝΔΡΑΣ ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΑΚΡΙΒΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΑΝΗΛΙΚΟ, 25ΕΤΙΑ & 56 ΕΤΩΝ ΤΟ 2012)ΠΟΥ ΕΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ πχ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΞΙΟΔΟΤΗΘΗ?Η ΜΗΠΩΣ ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ? ΕΓΩ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΕΞΗΓΗΣΩ!!ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΔΩΣΕΤΑΙ ΜΙΑ ΕΞΗΓΗΣΗ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ.

 • 7 Απριλίου 2011, 20:30 | ΑΡΗΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

  ΜΗΝ ΞΕΧΝΙΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ (ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ) ΕΔΩΣΕ ΚΑΙ 21 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑ ΘΕΛΑΝΕ, ΓΙΑΤΙ ΕΙΧΑΝ ΤΑ 25 ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΧΑΡΑ.

  ΣΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΙ (ΙΚΑ) ΟΤΙ ΑΦΑΙΡΕΣΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ?

  ΓΙΑΤΙ ΕΞΑΙΡΕΙ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 25ΕΤΙΑ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ?
  ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ?

  ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΜΕ 35 ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ 25 ΧΡΟΝΙΑ.

  ΓΙΑΤΙ ΛΕΙ ΟΤΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η 37ΕΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ?

  ΓΙΑΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙΣ ΣΑΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙΣ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΖΕΣΑΙ ΣΤΑ 24 ΚΑΙ 37 = 61 ΧΡΟΝΩΝ

  ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΜΑΣ ΠΕΤΑΝΕ ΤΗΝ ΚΑΡΑΜΕΛΛΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΦΗΝΕΙ Η ΤΡΟΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΛΟΓΑ.

  ΠΑΡΑΔΕΧΤΕΙΤΕ ΣΤΑΡΑΤΑ «ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ»

 • ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
  ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
  ΕΝΩΣΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΕΛΛΑΔΟΣ

  ΥΠΟΜΝΗΜΑ
  για ασφαλιστικά ζητήματα
  της Β’ Διεύθυνσης (πρώην ΤΑΙΣΥΤ) του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

  Εν όψει των νέων ρυθμίσεων για ασφαλιστικά ζητήματα, ζητάμε να ρυθμιστούν χρόνιες ανισότητες και να αποκατασταθούν αδικίες και αδικαιολόγητες παραλείψεις σε βάρος εργαζομένων στον χώρο των ΜΜΕ, ασφαλισμένων στην Β’ Διεύθυνση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρώην ΤΑΙΣΥΤ).
  Το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) δεν είναι ενιαίο, παρά τη ρητή αναφορά στον τίτλο του. Αποτελείται από τέσσερεις ξεχωριστές διευθύνσεις, με περισσότερους από 10 απολύτως ξεχωριστούς λογαριασμούς συνολικά και τρία διαφορετικά είδη παροχών ασθενείας στους ασφαλισμένους του (δηλαδή ΙΚΑ (ή ΕΔΟΕΑΠ για τα μέλη ορισμένων συνδικαλιστικών ενώσεων ΜΜΕ) για την Α΄ Διεύθυνση (πρώην ΤΣΠΕΑΘ) και κάλυψη από τον ενιαίο κλάδο υγείας του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ για τις Διευθύνσεις Β’ (πρώην ΤΑΙΣΥΤ), Γ’ (πρώην ΤΑΤΤΑ) και Δ’ (πρώην ΤΣΕΥΠ).
  Κάθε μία από τις τέσσερεις Διευθύνσεις έχει ξεχωριστό καταστατικό, ξεχωριστές υπηρεσίες, ξεχωριστά λογιστήρια και μεταξύ των Διευθύνσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις περί Διαδοχικής Ασφάλισης.
  Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, τις οποίες αναλύουμε στη συνέχεια, συμφωνεί η Β’ Διεύθυνση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, στην οποία ασφαλίζεται η πλειοψηφία των μελών των Ενώσεών μας, βελτιώνονται χρόνιες ανισότητες και παθογένειες που προέκυψαν από παλαιές ασφαλιστικές διατάξεις.
  Οι προτάσεις είναι:

  1. Ο υπολογισμός των ετών που συνιστούν συνταξιοδοτικό δικαίωμα να βασίζεται στην ενιαία συμμετοχή στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και όχι στο χρόνο ασφάλισης στις επί μέρους διευθύνσεις του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
  2. Κατάργηση του πλαφόν των μισθών επί των οποίων γίνονται ασφαλιστικές κρατήσεις, ώστε να συμβαδίζει με τους όρους ασφάλισης των νέων ασφαλισμένων.
  3. Δημιουργία κλάδου ανεργίας στη Β’ Διεύθυνση ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρώην ΤΑΙΣΥΤ), με τους όρους και προϋποθέσεις, όπως ήδη ισχύουν για τις Α’ και Γ’ Διευθύνσεις ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
  4. Αναγνώριση – εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας, σε μεγαλύτερο χρόνο απ’ ότι έχει προβλεφθεί στο σχέδιο νόμου, με δεδομένο ότι στα ΜΜΕ υπήρχαν μεγάλα διαστήματα «μαθητείας», χωρίς ασφαλιστική κάλυψη.
  5. Να υπαχθούν στην ασφάλιση των οικείων κλάδων του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε συνδικαλιστικές ενώσεις ΜΜΕ (αυτό ήδη ισχύει για κάποιες μόνο από τις Ενώσεις).

  Είμαστε στη διάθεσή σας να συζητήσουμε για την κατάρτιση ενός χρονοδιαγράμματος που θα αφορά στην ουσιαστική ενοποίηση των Διευθύνσεων, των Καταστατικών και των παροχών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, για τη δημιουργία ενός πραγματικά ενιαίου ταμείου, η οποία θα ενισχύσει τη βιωσιμότητα του Ασφαλιστικού Ταμείου των εργαζομένων στα ΜΜΕ και θα καταργήσει στρεβλώσεις και αδικίες.

  Για την Ένωση Συντακτών Περιοδικού & Ηλεκτρονικού Τύπου
  Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
  Γιάννης Πλαχούρης Σπύρος Κρίκος

  Για την Ένωση Προσωπικού Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου
  Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
  Χρήστος Μαΐδης Ντενίζ Κωνσταντακοπούλου

  Για την Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδος
  Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
  Μάριος Λώλος Χριστίνα Ζαχοπούλου

  1. ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
  Με τη διαδοχική ασφάλιση οι δημοσιογράφοι όταν αλλάζουν εργασία π.χ. από εβδομαδιαία εφημερίδα σε εβδομαδιαίο περιοδικό, ή αντίστροφα, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, αλλάζουν τομέα ασφάλισης, παροχές περίθαλψης και υφίστανται σημαντική μείωση στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα η οποία μπορεί να ξεπερνά ακόμη και το 35% στο τελικό ποσό της σύνταξης.
  Προκειμένου οι εργαζόμενοι στο χώρο των ΜΜΕ να τύχουν ίδιας ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής αντιμετώπισης, προτείνεται η παρακάτω τροπολογία.

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
  Χρόνος Ασφάλισης, παροχές
  1. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στους Κλάδους και Λογαριασμούς κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας των ταμείων που συγκροτούν το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά του, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή από άλλη αιτία λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε ως ασφάλιση όλων των κατηγοριών εργαζομένων που εντάσσονται στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, θεωρείται ενιαίος.
  2. Οι ασφαλισμένοι που μεταφέρονται ασφαλιστικά από ένα τομέα του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ σε άλλο τομέα του ίδιου Ταμείου, μπορούν να επιλέγουν τη συνέχεια της ασφάλισής τους στους ίδιους κλάδους υγείας, πρόνοιας και επικούρησης, με δήλωσή τους, που θα υποβάλλεται στον οικείο τομέα μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την αλλαγή.

  2. ΠΛΑΦΟΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
  Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 και 3 του Κανονισμού Παροχών του Ταμείου, για τον υπολογισμό της σύνταξης λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου, με τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις το ποσό της σύνταξης που λαμβάνουν οι ασφαλισμένοι που έχουν υψηλές αποδοχές περιορίζεται σημαντικά.
  Σημειώνεται ότι για τους νέους ασφαλισμένους, μετά το 1993, δεν υπάρχει πλαφόν.

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
  Το δεύτερο εδάφιο της περιπτ. δ. της παρ.1 του άρθρου 8 του καταστατικού του ΤΑΙΣΥΤ, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Β2/54/3/472/30.3.1983 Υπουργική απόφαση αντικαθίσταται ως εξής:
  «Σε καμιά περίπτωση οι εισφορές των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ δεν μπορεί να υπολογιστούν επί αποδοχών κατωτέρων των συνολικών αποδοχών που καθορίζονται από την εκάστοτε απόφαση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υπαλλήλων γραφείων Ανωνύμων Εταιρειών με ηλικία άνω των 18 ετών και χρόνο υπηρεσίας 1-2 έτη».

  3. ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Β’ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (π.ΤΑΙΣΥΤ)

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
  Για λόγους ίσης μεταχείρισης των εντασσομένων ασφαλισμένων μισθωτών της Β’ Διεύθυνσης ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρώην ΤΑΙΣΥΤ) θα πρέπει και αυτοί οι ασφαλισμένοι να υπαχθούν σε κλάδο ανεργίας και δώρου του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, όπως αυτός προβλέπεται για τους ασφαλισμένους των άλλων Διευθύνσεων (πρώην ΤΣΠΕΑΘ και πρώην ΤΑΤΤΑ).

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
  Δημιουργείται κλάδος ανεργίας στη Β’ Διεύθυνση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, στον οποίο εντάσσονται οι ασφαλισμένοι μισθωτοί, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις του κλάδου ανεργίας της Α’ Διεύθυνσης ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

  4. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
  Ρύθμιση της ασφάλισης στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε συνδικαλιστικές ενώσεις ΜΜΕ.

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
  Στην ασφάλιση της Β’ Διεύθυνσης Ασφάλισης-Παροχών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ υπάγονται και τα πρόσωπα που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις συνδικαλιστικές ενώσεις ΜΜΕ, τα μέλη των οποίων ασφαλίζονται σε αυτή. Για την ασφάλιση των παραπάνω εργαζομένων καταβάλλονται οι προβλεπόμενες εισφορές που ορίζονται για τους ασφαλισμένους υπαλλήλους.
  Όσα από τα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα έχουν υπαχθεί στο ΙΚΑ για την απασχόλησή τους στις ανωτέρω αναφερόμενες ενώσεις τύπου, μπορούν με δήλωσή τους, που θα υποβληθεί στον οικείο φορέα μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος να επιλέξουν είτε την ασφάλισή τους στη Β’ Διεύθυνσης Ασφάλισης-Παροχών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, είτε τη συνέχιση της ασφάλισής τους στο ΙΚΑ.

  5. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ-ΕΞΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
  Λόγω ιδιομορφίας της απασχόλησης στα Μέσα Ενημέρωσης, οι περισσότεροι παλαιοί ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ έχουν μεγάλα διαστήματα εργασίας ανασφάλιστοι, ως δόκιμοι ή εργαζόμενοι με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών («μπλοκάκι»).
  Δικαίωμα αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας είχε χορηγηθεί και στο παρελθόν με Νόμους ή Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις. Επειδή μικρός αριθμός παλαιών ασφαλισμένων της Β’ Διεύθυνσης ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρ. ΤΑΙΣΥΤ) δεν μπόρεσε να υποβάλει αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας ή έχασε σχετικό δικαίωμα λόγω μη έγκαιρης καταβολής του ποσού εξαγοράς και, για να μην υπάρχουν κενά στην ασφάλισή τους παρόλο που υπήρχε απασχόληση, θεωρείται σκόπιμο να δοθεί για μία ακόμη φορά η δυνατότητα αναγνώρισης μέσα σε σύντομη προθεσμία.

  Σημείωση: Το κόστος εξαγοράς σύμφωνα με την προτεινόμενη στο σχέδιο νόμου διάταξη είναι υψηλό για την πλειοψηφία των ασφαλισμένων. Προτείνεται να υπολογίζεται (αντί του 50πλάσιου), επί του 40πλάσιου του Η.Α.Ε., όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά το μήνα υποβολής της αίτησης.

 • ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
  ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
  ΕΝΩΣΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΕΛΛΑΔΟΣ

  ΥΠΟΜΝΗΜΑ
  για ασφαλιστικά ζητήματα
  της Β’ Διεύθυνσης (πρώην ΤΑΙΣΥΤ) του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

  Εν όψει των νέων ρυθμίσεων για ασφαλιστικά ζητήματα, ζητάμε να ρυθμιστούν χρόνιες ανισότητες και να αποκατασταθούν αδικίες και αδικαιολόγητες παραλείψεις σε βάρος εργαζομένων στον χώρο των ΜΜΕ, ασφαλισμένων στην Β’ Διεύθυνση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρώην ΤΑΙΣΥΤ).
  Το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) δεν είναι ενιαίο, παρά τη ρητή αναφορά στον τίτλο του. Αποτελείται από τέσσερεις ξεχωριστές διευθύνσεις, με περισσότερους από 10 απολύτως ξεχωριστούς λογαριασμούς συνολικά και τρία διαφορετικά είδη παροχών ασθενείας στους ασφαλισμένους του (δηλαδή ΙΚΑ (ή ΕΔΟΕΑΠ για τα μέλη ορισμένων συνδικαλιστικών ενώσεων ΜΜΕ) για την Α΄ Διεύθυνση (πρώην ΤΣΠΕΑΘ) και κάλυψη από τον ενιαίο κλάδο υγείας του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ για τις Διευθύνσεις Β’ (πρώην ΤΑΙΣΥΤ), Γ’ (πρώην ΤΑΤΤΑ) και Δ’ (πρώην ΤΣΕΥΠ).
  Κάθε μία από τις τέσσερεις Διευθύνσεις έχει ξεχωριστό καταστατικό, ξεχωριστές υπηρεσίες, ξεχωριστά λογιστήρια και μεταξύ των Διευθύνσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις περί Διαδοχικής Ασφάλισης.
  Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, τις οποίες αναλύουμε στη συνέχεια, συμφωνεί η Β’ Διεύθυνση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, στην οποία ασφαλίζεται η πλειοψηφία των μελών των Ενώσεών μας, βελτιώνονται χρόνιες ανισότητες και παθογένειες που προέκυψαν από παλαιές ασφαλιστικές διατάξεις.
  Οι προτάσεις είναι:

  1. Ο υπολογισμός των ετών που συνιστούν συνταξιοδοτικό δικαίωμα να βασίζεται στην ενιαία συμμετοχή στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και όχι στο χρόνο ασφάλισης στις επί μέρους διευθύνσεις του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
  2. Κατάργηση του πλαφόν των μισθών επί των οποίων γίνονται ασφαλιστικές κρατήσεις, ώστε να συμβαδίζει με τους όρους ασφάλισης των νέων ασφαλισμένων.
  3. Δημιουργία κλάδου ανεργίας στη Β’ Διεύθυνση ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρώην ΤΑΙΣΥΤ), με τους όρους και προϋποθέσεις, όπως ήδη ισχύουν για τις Α’ και Γ’ Διευθύνσεις ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
  4. Αναγνώριση – εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας, σε μεγαλύτερο χρόνο απ’ ότι έχει προβλεφθεί στο σχέδιο νόμου, με δεδομένο ότι στα ΜΜΕ υπήρχαν μεγάλα διαστήματα «μαθητείας», χωρίς ασφαλιστική κάλυψη.
  5. Να υπαχθούν στην ασφάλιση των οικείων κλάδων του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε συνδικαλιστικές ενώσεις ΜΜΕ (αυτό ήδη ισχύει για κάποιες μόνο από τις Ενώσεις).

  Είμαστε στη διάθεσή σας να συζητήσουμε για την κατάρτιση ενός χρονοδιαγράμματος που θα αφορά στην ουσιαστική ενοποίηση των Διευθύνσεων, των Καταστατικών και των παροχών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, για τη δημιουργία ενός πραγματικά ενιαίου ταμείου, που θα ενισχύσει τη βιωσιμότητα του Ασφαλιστικού Ταμείου των εργαζομένων στα ΜΜΕ και θα καταργήσει στρεβλώσεις και αδικίες.

  Για την Ένωση Συντακτών Περιοδικού & Ηλεκτρονικού Τύπου
  Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
  Γιάννης Πλαχούρης Σπύρος Κρίκος

  Για την Ένωση Προσωπικού Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου
  Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
  Χρήστος Μαΐδης Ντενίζ Κωνσταντακοπούλου

  Για την Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδος
  Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
  Μάριος Λώλος Χριστίνα Ζαχοπούλου

  1. ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
  Με τη διαδοχική ασφάλιση οι δημοσιογράφοι όταν αλλάζουν εργασία π.χ. από εβδομαδιαία εφημερίδα σε εβδομαδιαίο περιοδικό, ή αντίστροφα, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, αλλάζουν τομέα ασφάλισης, παροχές περίθαλψης και υφίστανται σημαντική μείωση στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα η οποία μπορεί να ξεπερνά ακόμη και το 35% στο τελικό ποσό της σύνταξης.
  Προκειμένου οι εργαζόμενοι στο χώρο των ΜΜΕ να τύχουν ίδιας ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής αντιμετώπισης, προτείνεται η παρακάτω τροπολογία.

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
  Χρόνος Ασφάλισης, παροχές
  1. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στους Κλάδους και Λογαριασμούς κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας των ταμείων που συγκροτούν το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά του, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή από άλλη αιτία λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε ως ασφάλιση όλων των κατηγοριών εργαζομένων που εντάσσονται στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, θεωρείται ενιαίος.
  2. Οι ασφαλισμένοι που μεταφέρονται ασφαλιστικά από ένα τομέα του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ σε άλλο τομέα του ίδιου Ταμείου, μπορούν να επιλέγουν τη συνέχεια της ασφάλισής τους στους ίδιους κλάδους υγείας, πρόνοιας και επικούρησης, με δήλωσή τους, που θα υποβάλλεται στον οικείο τομέα μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την αλλαγή.

  2. ΠΛΑΦΟΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
  Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 και 3 του Κανονισμού Παροχών του Ταμείου, για τον υπολογισμό της σύνταξης λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου, με τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις το ποσό της σύνταξης που λαμβάνουν οι ασφαλισμένοι που έχουν υψηλές αποδοχές περιορίζεται σημαντικά.
  Σημειώνεται ότι για τους νέους ασφαλισμένους, μετά το 1993, δεν υπάρχει πλαφόν.

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
  Το δεύτερο εδάφιο της περιπτ. δ. της παρ.1 του άρθρου 8 του καταστατικού του ΤΑΙΣΥΤ, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Β2/54/3/472/30.3.1983 Υπουργική απόφαση αντικαθίσταται ως εξής:
  «Σε καμιά περίπτωση οι εισφορές των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ δεν μπορεί να υπολογιστούν επί αποδοχών κατωτέρων των συνολικών αποδοχών που καθορίζονται από την εκάστοτε απόφαση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υπαλλήλων γραφείων Ανωνύμων Εταιρειών με ηλικία άνω των 18 ετών και χρόνο υπηρεσίας 1-2 έτη».

  3. ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Β’ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (π.ΤΑΙΣΥΤ)

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
  Για λόγους ίσης μεταχείρισης των εντασσομένων ασφαλισμένων μισθωτών της Β’ Διεύθυνσης ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρώην ΤΑΙΣΥΤ) θα πρέπει και αυτοί οι ασφαλισμένοι να υπαχθούν σε κλάδο ανεργίας και δώρου του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, όπως αυτός προβλέπεται για τους ασφαλισμένους των άλλων Διευθύνσεων (πρώην ΤΣΠΕΑΘ και πρώην ΤΑΤΤΑ).

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
  Δημιουργείται κλάδος ανεργίας στη Β’ Διεύθυνση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, στον οποίο εντάσσονται οι ασφαλισμένοι μισθωτοί, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις του κλάδου ανεργίας της Α’ Διεύθυνσης ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

  4. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
  Ρύθμιση της ασφάλισης στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε συνδικαλιστικές ενώσεις ΜΜΕ.

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
  Στην ασφάλιση της Β’ Διεύθυνσης Ασφάλισης-Παροχών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ υπάγονται και τα πρόσωπα που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις συνδικαλιστικές ενώσεις ΜΜΕ, τα μέλη των οποίων ασφαλίζονται σε αυτή. Για την ασφάλιση των παραπάνω εργαζομένων καταβάλλονται οι προβλεπόμενες εισφορές που ορίζονται για τους ασφαλισμένους υπαλλήλους.
  Όσα από τα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα έχουν υπαχθεί στο ΙΚΑ για την απασχόλησή τους στις ανωτέρω αναφερόμενες ενώσεις τύπου, μπορούν με δήλωσή τους, που θα υποβληθεί στον οικείο φορέα μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος να επιλέξουν είτε την ασφάλισή τους στη Β’ Διεύθυνσης Ασφάλισης-Παροχών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, είτε τη συνέχιση της ασφάλισής τους στο ΙΚΑ.

  5. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ-ΕΞΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  Λόγω ιδιομορφίας της απασχόλησης στα Μέσα Ενημέρωσης, οι περισσότεροι παλαιοί ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ έχουν μεγάλα διαστήματα εργασίας ανασφάλιστοι, ως δόκιμοι ή εργαζόμενοι με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών («μπλοκάκι»).
  Δικαίωμα αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας είχε χορηγηθεί και στο παρελθόν με Νόμους ή Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις. Επειδή μικρός αριθμός παλαιών ασφαλισμένων της Β’ Διεύθυνσης ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρ. ΤΑΙΣΥΤ) δεν μπόρεσε να υποβάλει αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας ή έχασε σχετικό δικαίωμα λόγω μη έγκαιρης καταβολής του ποσού εξαγοράς και, για να μην υπάρχουν κενά στην ασφάλισή τους παρόλο που υπήρχε απασχόληση, θεωρείται σκόπιμο να δοθεί για μία ακόμη φορά η δυνατότητα αναγνώρισης μέσα σε σύντομη προθεσμία.

  Σημείωση: Το κόστος εξαγοράς σύμφωνα με την προτεινόμενη στο σχέδιο νόμου διάταξη (άρθρο 42) είναι υψηλό για την πλειοψηφία των ασφαλισμένων. Προτείνεται να υπολογίζεται (αντί του 50πλάσιου) επί του 40πλάσιου του Η.Α.Ε., όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά το μήνα υποβολής της αίτησης.

 • 7 Απριλίου 2011, 11:37 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

  Σε ερμηνεία της Εγκυκλίου του Υπουργείου σας, της 4/8/10 Α.Π.Φ. 80000/ οικ. 19606/1472 που αφορά τον πρόσφατο Νόμο 3863/2010 « Νέο Ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 115Α/15.7.2010, στη σελίδα 3 διευκρινίζεται ότι:

  1. Κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος
  Σημειώνεται ότι για συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν θεμελιωθεί ή θεμελιώνονται μέχρι 31/12/2010 από ασφαλισμένους των πρώην Ειδικών Ταμείων που έχουν ενταχθεί στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, δεν θίγονται από την παραμονή στην υπηρεσία μετά την ανωτέρω ημερομηνία και συνταξιοδοτικές μεταβολές που επιφέρει ο νόμος αυτός δεν επηρεάζει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ούτε τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξής τους. (παρ. 7 άρθρου μόνου του ν. 3847/2010 – ΦΕΚ Α67).

  2. Στο άρθρο 143 παρ. 8 του Ν. 3655/08 αναφέρεται ότι:
  Καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων φορέων και κλάδων στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, που προβλέπουν τη συνταξιοδότηση σε περίπτωση απόλυσης από την υπηρεσία είτε κατ’ εφαρμογή διατάξεων περί απολύσεως Γενικών Κανονισμών Προσωπικού είτε λόγω κατάργησης θέσης ή για άλλους λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, καταργούνται. Ειδικά για τους ασφαλισμένους στον ενταχθέντα στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ κλάδο σύνταξης του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και τον εντασσόμενο κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρίας «Η ΕΘΝΙΚΗ» οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή από 31/12/2010.

  Με βάση τα πιο πάνω, εκτιμούμε ότι όσοι από τους ασφαλισμένους στο Ταμείο Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο., πληρούν στις 31/12/2010 τις δύο βασικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις, ήτοι την συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου (25ετία – 7.500 ημέρες πραγματικής ασφάλισης) καθώς και το ελάχιστο όριο ηλικίας (45 ετών), κατ’ αντιστοιχία και όσων ισχύουν για λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς (π.χ. Δημόσιο), θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, στις περιπτώσεις που προέβλεπε το Καταστατικό του Ταμείου (απόλυσης χωρίς υπαιτιότητα, κατάργησης θέσεως, κλπ.) με δεδομένη και την οικονομική κρίση και κατ’ επέκταση την πιθανότητα κλεισίματος εταιριών ή και άλλων συνεταιριστικών οργανώσεων.
  Ιδιαίτερα επισημαίνουμε ότι οι εισφορές μας στο ως άνω Ταμείο είναι συνολικά 25%, δηλαδή 5% παραπάνω από τα άλλα Ταμεία, με βάση δε την αριθμ. Φ10023/17105/1054 ΚΥΑ της 17/07/2007 συνεχίζουν να καταβάλλονται οι ίδιες εισφορές μέχρι 31/07/2012, οπότε αρχίζουν σταδιακά να μειώνονται έως της 31/07/2018 για να εξομοιωθούν με τις αντίστοιχες εισφορές των άλλων Ταμείων.
  Ευελπιστώντας στην θετική σας απάντηση στο δίκαιο αίτημά μας, είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

  Προς επίλυση των προαναφερθέντων, σας καταθέτουμε συγκεκριμένη διάταξη προς θεσμοθέτηση στο υπό διαβούλευση Νομοσχέδιό σας.
  Προτεινόμενη διάταξη:
  Η προθεσμία που προβλέπεται στο 2ο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 143 του Ν. 3655/2008 δεν ισχύει για όσους μέχρι 31/12/2010 έχουν συμπληρώσει τις χρονικές προϋποθέσεις και το όριο ηλικίας που προβλέπονται στην παρ. δ του άρθρου 15 του Καταστατικού του τέως ΤΣΕΑΠΓΣΟ.

  ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 • 6 Απριλίου 2011, 20:27 | ΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  Christos Giannoudis

  *
  ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΗ ΑΔΙΚΙΑ .? ΑΝΑ ΡΩΤΙΕΜΑΙ κ. ΥΠΟΥΡΓΕ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΕΡΑΣΕΙ ΕΝΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΣΕ 52 ΧΡΟΝΟΥΣ ΜΕ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ …….??? ΚΑΙ ΣΑΝ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΜΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΠΟΙΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ η ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΟΠΩΣ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑΤΕ -ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΑΚΟΜΗ ΓΙΑ 37ΤΙΑ Χ.Ο.Η. ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΩ ΕΙΜΑΙ 53 ΕΤΩΝ ΕΧΩ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10957 ΗΜΕΡΕΣ – ΚΑΙ ΑΝΤΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΑ ΔΙΧΝΕΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΟΥ – ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΟΥ- ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΙΚΡΑΙΝΕΙ – ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΓΙΑΤΙ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΑ 13 ΜΑΣ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑΤΙ……ΓΙΑΤΙ….. ΕΧΕΤΕ ΣΚΕΦΘΕΙ ΠΟΣΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΧΟΥΜΕ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΓΕΝΝΕΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΝΕ ΠΑΡΕΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ – ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΕΤΕ ΚΑΙ ΣΕ ΜΑΣ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΝΟΙΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΜΒΑΛΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΥΠΗΡΧΕ ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΣ — ΜΑΣ ΑΦΗΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΘΛΙΨΗ ..ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΕΝ ΝΟΙΩΣΑΜΕ ΠΟΤΕ !!!!! ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΑ ΜΑΣ ΣΥΝΤΗΡΟΥΣΑΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΙΠΑΜΕ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ -ΜΑΣ ΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΜΙΑ ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΣΑΣ ΜΗ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΛΥΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑΤΕ -ΔΕΝ ΖΗΤΑΜΕ ΤΙΠΟΤΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ..ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ………..

 • 6 Απριλίου 2011, 18:12 | ΣΤΑΘΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

  Θεμελιώσαμε ΑΠΌ το 2009 δικαίωμα συνταξιοδότησης ΙΚΑ (10500 ενσημα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ)
  ΔΕΝ ΖΗΤΑΜΕ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ !!!

  1. Ασημίνα Γεωργιάδου είχε 11.095 ένσημα, σήμερα έχει συμπληρώσει τα απαιτούμενα 11.100
  2. Ηλίας Πολυχρονόπουλος 11.087 ένσημα, σήμερα έχει συμπληρώσει τα απαιτούμενα 11.100
  3. Μιχάλης Μεσολογγίτης είχε 11.057 ένσημα, σήμερα έχει συμπληρώσει τα απαιτούμενα 11.100
  4. Θεόδωρος Αινατζόγλου είχε 11.050 ένσημα, σήμερα έχει συμπληρώσει τα απαιτούμενα 11.100
  5. Σταύρος Τσάτσαρης είχε 11.020 ένσημα, σήμερα έχει συμπληρώσει τα απαιτούμενα 11.100
  6. Γεώργιος Χριστόπουλος 11.005 ενσημα, σήμερα έχει συμπληρώσει τα απαιτούμενα 11.100
  7. ΣτάθηςΑποστολόπουλος 10.970 ένσημα συμπληρώνει απαιτούμενα ένσημα στο α) εξάμηνο του 2011
  8. Νίκος Βαρδάκης 10.950 ένσημα συμπληρώνει απαιτούμενα ένσημα στο α) εξάμηνο του 2011
  9. Γρηγόρης Τσαούσης 10.900 ένσημα συμπληρώνει απαιτούμενα ένσημα στο α) εξάμηνο του 2011
  10. Μαρίνος Θεοδωρόπουλος 10850 ένσημα συμπληρώνει στο α) εξάμηνο του 2011
  11. Αρης Λιβάνιος 10825 ένσημα συμπληρώνει τα απαιτούμενα ένσημα μέσα στο 2011.

  Νομίζω ότι πρέπει να διασφαλίσετε περιπτώσεις σαν τη δική μας και οσους εχουν 35 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ χρόνια και πάνω να μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με 37 έτη χωρίς όριο ηλικίας για το 2011 και 2012, η με πολύ ευνοϊκότερο ηλικιακό όριο.

  Μη κάνετε το λάθος να βάλετε στο ίδιο τσουβάλι τα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ με τα πλασματικά χρόνια

  ΔΕΝ ΖΗΤΑΜΕ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ !!!

 • 6 Απριλίου 2011, 17:51 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  κ.ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ

  ΕΧΕΤΕ ΠΑΡΑΔΕΧΤΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΔΙΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ 37ΕΤΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΗΣ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ.

 • 5 Απριλίου 2011, 11:20 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  κύριε Υπουργέ
  εξηγήστε μου παρακαλώ σα να ημουν παιδί 10 χρονών (γιατί έτσι μας αντιμετωπίζετε και… δεν είναι προς τιμήν σας)γιατί όσοι δημόσιοι υπάλληλοι συμπλήρωσαν 25ετία το 2010 και έχουν ανήλικο τέκνο δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στο 52ο έτος της ηλικίας τους ,ενώ όσοι συμπλήρωσαν 25ετία το 2011 και έχουν επίσης ανήλικο τέκνο να έχουν αυτή τη δυνατότητα ? Τιμωρείτε τους παλιότερους υπαλλήλους?Αδυνατούμε να παρακολουθήσουμε το σκεπτικό σας που αντίκειται στην κοινή λογική !!

 • 5 Απριλίου 2011, 09:36 | Ασημινα

  Οργή,θυμό και απογοήτευση έχει προκαλέσει η στάση των αρμοδίων για την τόσο αδικη συμπεριφορά τους απέναντι στούς ανθρώπους, που για λίγες μόνο ημέρες χάνουν την σύνταξή τους,εξ’αιτίας της κατάργησης της 37ετίας.Λόγια και υποσχέσεις ,μήνες τώρα ότι θα……… ρυθμιστεί το θέμα γιατί πράγματι είναι ΑΔΙΚΟ!!!!!!!!!,αλλά τελικά κανενός την ψυχή δεν αγγίζει αυτή η αδικία.Μόνο φτηνές δικαιολογίες,ότι δήθεν δεν το επιτρέπουν οι δανειστές μας.Ενώ επιτρέπουν να συνταξιοδοτηθούν δεκάδες ή και χιλιάδες εκατοντάδες μητέρες ανηλίκων,που με τον προηγούμενο νόμο έπρεπε να πληρούν κάποιες προυποθέσεις.Ενώ επιτρέπουν νά αγοράσουν ή να αναγνωρίσουν χρόνους εργασίας,ατομα τα οποία τόν περισσότερο χρόνο του εργασιακού τους βίου δούλευαν ανασφάλιστοι,πληρώνοντας ελάχιστες εισφορές.Για όλους έχουν προβλέψει ρυθμίσεις,εκτός απο αυτούς τους ελάχιστους,πού διεκδικούν την 37ετία.Τιμωρία για τουλάχιστον τρία έως οκτώ χρόνια ή και θάνατος για κάποιους,επειδή έχουν δουλέψει σκληρά στον ιδιωτικό τομέα και έχουν πληρώσει για 37 ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ.Ανθρωποι που έζησαν δύσκολα αλλά με αξιοπρέπεια,καταλήγουν να γίνονται βάρος στην οικογένεια για τα αυτονόητα,επειδή πολλοί από αυτούς βρίσκονται άνεργοι και χωρίς σύνταξη σήμερα. Αξίζει ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ σε όσους συμφώνησαν στην κατάργηση της 37ετίας. Αραγε,μπορείτε να κοιμάστε τα βράδια????

 • 5 Απριλίου 2011, 07:31 | Δημήτρης Κουρής

  Σύμφωνα με επαναλαμβανόμενες αναφορές στον τύπο από τον περασμένο Σεπτέμβριο το θέμα όδευε προς λύση.

  Σαν άμεσα θιγόμενος, (γένν. Δεκ/1958 με πραγματικά ένσημα ΙΚΑ 10843 στις 31/12/2010 ) που για 6 μήνες χάνω το δικαίωμα συνταξιοδότησης, θα ήθελα να γνωρίζω πότε πρόκειται να κοινοποιηθεί η απαιτούμενη τροποποίηση.

  Ειναι ευθυνη και χρέος όσων συμμετέχουν σ΄αυτή την «διαδικασία».

  ΑΝΑΜΕΝΩ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΉ, ΕΛΠΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΑΣ
  ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΔΙΚΑΙΗ ΛΥΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΘΕΜΑ, ΠΟΥ ΣΕΡΝΕΤΑΙ ΒΑΡΟΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΓΙΑ 37 ΧΡΟΝΙΑ
  Π Λ Η Ρ Ω Ν Α Ν (και για άλλους) ΚΑΙ ΠΟΥ ΖΗΤΑΤΕ ΤΩΡΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ

  Ευχαριστώ
  ΔΚ

 • 4 Απριλίου 2011, 21:44 | Δημήτρης Μαρκομιχάλης

  ΚΥΡΙΕ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ 37ΕΤΙΑΣ.ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΙΜΑΙ 53 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΧΩ 11000 ΕΝΣΗΜΑ ,ΠΑΡΑΚΑΛΑΩ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΩ ΑΛΛΑ 100 ΕΝΣΗΜΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΥΠΟΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ 11.100 ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΜΗΠΩΣ ΔΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΥΠΟΘΗΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ .ΝΑ ΣΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΩ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΤΑ 100 ΕΝΣΗΜΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΒΕΒΑΙΩΤΗΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 75% ΚΑΙ ΑΝΩ .ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΕΙΔΗ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΑΚΟΜΗ Ο ΠΑΛΙΟΣ ΚΑΛΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΚΑΝΤΕ ΚΑΤΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΔΙΚΙΑ .

  ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ !

 • 4 Απριλίου 2011, 20:46 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΑΚΑΣ

  Θεμελίωσα το 2010 δικαίωμα συνταξιοδότησης ΙΚΑ (10500 ενσημα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ) αλλα επειδή εργάζομαι από 15 ετών (από το 1974 ασταμάτητα)πρέπει να πάω 58 (σήμερα είμαι 52) ετών γιά να συνταξιοδοτηθώ.Στα 58 όμως εγώ θα έχω 43 ΕΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ,όταν άλλοι εργαζόμενοι σε Δημόσιο,ΔΕΚΟ,Τράπεζες,ΜΜΕ,κλπ,διατηρούν αυτο το δικαίωμα.
  Νομίζω ότι στη δική μου περίπτωση και ελαχίστων άλλων,καταστρατηγείτε κάθε ένοια ΙΣΟΤΗΤΑΣ και ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ.Δεν νομίζω ότι είδα πουθενά στο Μνημόνιο να λέει ότι πρέπει να γίνουν διακρίσεις μεταξύ των πολιτών.Είναι σαν να μας τιμωρείτε επείδη είμαστε εργατικοί και συνεπείς στις υπωχρεώσεις μας για πάνω απο 35 χρόνια.Τι παράδειγμα είναι αυτό για τα παιδιά μας?
  Νομίζω ότι πρέπει να διασφαλίσετε περιπτώσεις σαν τη δική μου και οσοι εχουν φέτος 35 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ χρόνια και πάνω να μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με 37 έτη χωρίς όριο ηλικίας για το 2011 και 2012, η με πολύ ευνοϊκότερο ηλικιακό όριο.Μη κάνετε το λάθος να βάλετε στο ίδιο τσουβάλι τα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ με τα πλασματικά χρόνια.

 • 3 Απριλίου 2011, 02:47 | Γεώργιος

  Υπουργούς κ.κ. Κουτρουμάνη, Κατσέλη, Λοβέρδο, Παπακωνσταντίνου
  Θέμα: 37-ετία Άνευ Ορίου Ηλικίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εργατών.
  Το άδικο σοκ που επιφέρουν τα αλλεπάλληλα μέτρα μείωσης εισοδημάτων στους Έλληνες Ιδιωτικά Εργαζόμενους και Συνταξιούχους, δεν είναι χωρίς απώλειες υγείας ή ακόμα και ζωής.
  Το «δόγμα σοκ», την διατεταγμένη πτώχευση, την πλήρη κατάρρευση της χώρας, την εκχώρηση των «χρυσαφικών», την οργανωμένη καταλήστευση, την κρίση διαφθοράς, δημοσίου χρέους, ελλείμματος, φοροροδιαφυγής, εισφοροκλοπής, κακοδιαχείρισης, κλπ, δεν τα δημιούργησαν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, ούτε είναι από αυτούς τους «όλοι μαζί τα φάγανε» και ούτε πρέπει να είναι αυτοί που θα υποστούν τις πολιτικά απαράδεκτες και νομικά άκυρες συμφωνίες.
  Οι κ.κ. Λοβέρδος και Κουτρουμάνης, από την αρχή του 2010 έως τον Ιούλιο του 2010 αναφερόντουσαν στα «3 ΔΕΝ», 1 εκ των οποίων ήταν ότι δεν θα θιγούν ώριμα δικαιώματα συνταξιοδότησης. Ώριμα δικαιώματα θα μπορούσαν να θεωρηθούν κατ΄ ελάχιστον το 10% του εργάσιμου βίου, δηλαδή τα 3,5 έτη. Εν τούτοις, ενώ ξεκίνησαν να μιλούν για το 2018, από τον Απρίλιο του 2010, κάθε δύο εβδομάδες κατέβαιναν μια χρονιά καταλήγοντας στο να μη θίξουν μόνο τους συνταξιοδοτούμενους στο 2010.
  Αυτή η συμπίεση («συναισθηματική βίδα»), έκανε τους εργαζόμενους να χάσουν τον ύπνο τους για περίπου 6 μήνες, να οργίζονται και να παθαίνουν κρίσεις πανικού.
  Η κρίση πανικού προέρχεται από αίσθημα άδικης ταπείνωσης, χωρίς διέξοδο αποφυγής.
  Η καλυμμένη κατάθλιψη (masked depression) εμφανίζεται στους ασθενείς ως πρόβλημα πολλαπλών απορυθμίσεων με πόνους στο στήθος, στο κεφάλι, στον αυχένα, στη μέση, με κράμπες, υπέρταση, κλπ). Τα έξοδα των εξετάσεων είναι τεράστιακαι τα συγκεκριμένα φάρμακα έχουν δραματικές παρενέργειες. Πολλοί ψυχίατροι λένε ότι οι ασθενείς τους από το 2010 πολλαπλασιάστηκαν κατακόρυφα και πολλοί φαρμακοποιοί λένε ότι τουλάχιστον το 50% των πελατών τους παίρνουν αντικαταθλιπτικά φάρμακα.
  Οι εργαζόμενοι που έχουν εργαστεί από τα 13 ή 14 τους χρόνια, για π.χ. 35 χρόνια έως το 2010 -που με συνέπεια και υπερπροσπάθεια ζητούσαν να επικολλούνται όλα τα ένσημά τους- σε χημικά, σε καράβια, σε καμίνια, κλπ, παρότι μπορεί να είναι 52 ή 53 ετών, έχουν μικρότερο προσδόκιμο ζωής, πιθανόν ασθένειες στους πνεύμονες, στην καρδιά, κλπ.
  Η συμφωνία τους με το κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία ήταν να δουλέψουν με ένσημα επί 35 που αυξήθηκαν σε 37 έτη ΑΝΕΥ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ, χωρίς αναγνώριση των 28 μηνών στρατιωτικής θητείας, σπουδών, παιδιών, ανεργίας, ασθενείας, απεργιών, κλπ, αλλά ακόμα και χωρίς δυνατότητα αναγνώρισης ενσήμων που μπορεί μετά από 10-ετία να ανακάλυψαν ότι δεν τους είχαν κολλήσει κάποιοι εργοδότες τους. Όλοι οι νόμοι είναι εις βάρος των εργαζομένων. Αυτό είναι το κράτος δικαίου;
  Επίσης είναι γνωστό ότι πριν τουλάχιστον 35 χρόνια έως και σήμερα πολλοί εργοδότες του ιδιωτικού τομέα –με ευθύνη των επιθεωρήσεων εργασίας- δεν κολλούσαν όλα τα ένσημα και όσα κολούσαν ήταν μόνο στην κατώτατη ασφαλιστική κλάση, ενώ ήταν γνωστό ότι οι εργαζόμενοι δεν είχαν πρόσβαση στα βιβλιάριά ενσήμων τους παρά μόνο μετά από ένα χρόνο από την απόλυσή ή αναχώρησή τους από τον συγκεκριμένο εργοδότη στον οποίο μπορεί να εργαζόντουσαν και παραπάνω από 10 χρόνια.
  Τυχόν αλλαγή του νόμου για τους ασφαλισμένους πριν το 1980, που αντί να υπολογίζει την καλύτερη 5-ετία στην τελευταία 10-ετία, προσθέτοντάς τους 6 ακόμα έτη εργασίας θα υπολογίζει τον μέσο όρο όλων των ασφαλιστικών κλάσεων λόγω συνταξιοδότησης μετά το 2015, πραγματικά θα συνιστά εξευτελιστική κλοπή των ήδη μειωμένων συντάξεων των εργαζομένων.
  Είναι γνωστό ότι τον Ιούλιο 2010 έγιναν 2 νόμοι για ομάδες εργαζομένων – ασφαλισμένων, που συνιστά διακριτική μεταχείριση.
  Στην μια ομάδα, ασφαλισμένοι έχουν βγει και βγαίνουν στη σύνταξη με 15, 20, 25, κλπ χρόνια εργασίας και ακόμα και μέχρι το 2012 θα μπορούν να βγαίνουν με 35-ετία, σε μικρότερες ηλικίες, ακόμα και με αναγνωρίσεις πλασματικών ετών, ακόμα και με το νομοσχέδιο για το Σ.ΕΠ.Ε.
  Στην άλλη ομάδα -και ενώ για κάποιους εργαζόμενους υπήρξε μια σταδιακή αύξηση των ετών εργασίας- τα 37 έτη εργασίας γίνονται μέχρι και 44 έτη, χωρίς αναγνώριση πλασματικών ετών, αφού κάποιοι που είναι 52 ετών θα πρέπει να εργάζονται ακόμα 6 χρόνια δηλαδή ως και τα 58 τους, αν βρίσκουν δουλειά, προκειμένου να βιοπορίζονται, οπότε γι΄ αυτούς δεν έχει έννοια η αναγνώριση πλασματικών ετών.
  Πέρα από το ότι δεν αντέχει κάποιος να δουλεύει στον Ιδιωτικό Τομέα παραπάνω από 35 χρόνια, ο τέτοιος εξαναγκασμός τους για 43 χρόνια βασανιστικής δουλειάς θα συνιστά πραγματική σκλαβιά και δουλεία χειρότερη από τις συνθήκες κατοχής και χαρατσιού για τα οποία ο υπερήφανος λαός μας έχει δώσει μάχες το ΄21 το ΄40 κλπ.
  Αν σε αυτά έχει υπάρξει ταυτόχρονα νυχτερινό γυμνάσιο και λύκειο, βλέπει κανείς να υπάρχουν κι άλλα κουράγια και αντοχές;
  Αυτό επίσης σημαίνει ότι όχι μόνον δεν θα λαμβάνουν την σύνταξή τους γι΄ αυτά τα 6 πρόσθετα χρόνια δουλείας, αλλά και ότι θα πρέπει να πληρώνουν κι άλλες εισφορές, μετά τον 37-ετή μόχθο των 52 τους ετών, σε μια εποχή απολύσεων και αυξανόμενης ανεργίας.
  Αυτά μπορεί να συμβαίνουν σε οικογένεια όπου τα άλλα μέλη είναι σε ανεργία, σε ημιαπασχόληση, υποαμειβόμενα και χωρίς ένσημα.
  Πριν την πάροδο εξαμήνου από την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου του Ιουλίου 2010, σε δημοσιεύματα στον τύπο τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2010 αλλά και τον Ιανουάριο του 2011 ο αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας κ. Κουτρουμάνης φερόταν να δηλώνει πως αναγνωρίζει ότι πρόκειται για μεγάλη αδικία και ότι θα δοθεί παράταση για μέχρι και το 2012 για την 37-ετία άνευ ορίου ηλικίας.
  Κατά την ΓΣΕΕ, αυτή η παράγραφος υπήρχε στο σχέδιο, αλλά κατήγγειλε ότι δεν ήταν στο νομοσχέδιο.
  Αυτό έχει την μορφή συνειδητής εξαπάτησης των εργαζομένων.
  Σε νέα δημοσιεύματα τον Μάρτιο του 2011 ο αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας κ. Κουτρουμάνης φερόταν να δηλώνει πως αναγνωρίζει ότι πρόκειται για μεγάλη αδικία, αλλά πρόκειται για πολλούς εργαζόμενους και ότι η τρόϊκα δεν εγκρίνει αυτή την παράγραφο.
  Κατά την άποψή μας, το πρόβλημα της ανεργίας επιτείνεται με την παράταση του εργάσιμου βίου που καμία τρόϊκα δεν θα ενδιαφερθεί να λύσει. Εκτός αν προγραμματίζετε, ως σωστό, πως για τα υπόλοιπα 6 χρόνια θα πληρώνει ο ΟΑΕΔ.
  Διερωτώμεθα για ποιο λόγο να αφαιρέσετε την αξιοπρέπεια και να εξαναγκάσετε τους παραπάνω σε ανεργία. Μήπως για να ενταχθούν στη συνέχεια για «ευημερία» στο:
  ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙA ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ;
  Η ερώτηση είναι αν οι κ.κ. υπουργοί γνωρίζουν και συναισθάνονται κάθε ένα από τα παραπάνω προβλήματα και αν πρόκειται έστω και την ύστατη στιγμή να διορθώσουν την ημαρτημένη προηγούμενη απόφασή τους, έχοντας υπ΄ όψιν τους ότι προκαλούν το μίσος των θιγομένων πολιτών οι οποίοι θα καταφύγουν στα δικαστήρια ζητώντας αποζημίωση για όλες τις βλάβες που τους προκαλούνται και με την προσωπική ευθύνη των υπουργών και των συμβούλων τους.
  Το παρόν κείμενο που κατατίθεται εδώ στο δικτυακό τόπο διαβουλεύσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης θα δοθεί σε βουλευτές και σε ΜΜΕ για να κριθούν δράσεις και αντιδράσεις κοινωνικής πολιτικής, αλλά και ανθρωπιάς.

 • 30 Μαρτίου 2011, 23:12 | ΝΙΚΟΣ

  κ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΓΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ & ΑΝΔΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΗΛΩΝ? Η¨ ΜΕΤΑΞΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ & ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΔΡΩΝ? ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΩΤΗΣΗ ΓΟΝΙΩΝ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ & 25ΕΤΙΑ ΣΑΣ ΕΡΩΤΩ. ΑΝ ΕΓΩ ΚΑΝΩ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΛΑΓΗΣ ΦΥΛΟΥ ΜΙΑ & ΕΧΩ ΑΝΗΛΙΚΑ, 25ΕΤΙΑ & ΕΙΜΑΙ 56 ΕΤΩΝ ΘΑ ΠΑΡΩ ΣΥΝΤΑΞΗ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.!!

 • 30 Μαρτίου 2011, 12:45 | Στράτος Κ.

  Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του ΙΚΑ δεν εχουν ενημερωθεί. Περιμένουν διευκρινιστικές εγκυκλίους και δεν είναι σε θέση να δώσουν απαντήσεις/κατευθύνσεις. Αγνοούν ακόμα και την έννοια της θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος (που εξακολουθεί να είναι 10.500 ημέρες εργασίας για το 2011). Η αναγνώριση πλασματικών χρόνων πολλές αδιευκρίνηστες πλευρές και χρειάζονται άμεσα διευκρινιστικές εγκύκλιοι επί όλων των ειδικών θεμάτων.

 • 29 Μαρτίου 2011, 20:44 | ΓΚΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  ΔΩΣΤΕ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΝΑ ΕΡΘΕΤΕ ΛΙΓΟ ΣΤΑ ΙΣΙΑ
  ΔΕΣΤΕ ΜΕ ΣΥΜΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΟΙΚΤΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΞΕ
  ΟΣΟ ΚΑΝΕΙΣ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΑ ΡΙΜΑΞΑΝΕ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΙ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ)
  ΚΑΙ ΕΡΧΕΣΤΕ ΤΩΡΑ ΝΑ ΠΗΤΕ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΓΕΝΙΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΓΙΑ 24 ΚΑΙ ΒΑΛΕ ΜΗΝΕΣ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΤΙΜΗΜΑ ΕΙΠΑΤΕ ΓΙΑ 37ΕΤΙΑ ΒΑΛΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ 35 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΜΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΑΠΟ 14ΧΡΟΝΩΝ ΕΓΩ ΑΝ ΖΗΣΩ ΚΑΙ ΕΧΩ??ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΑ 60 ΘΑ ΕΧΩ 13000ΕΝΣΗΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΥΜΗΘΗΤΕ ΑΝ ΞΑΝΑΒΡΗΤΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ 37ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΩ ΣΑΣ ΤΑ ΧΑΡΙΖΩ Η ΔΙΚΙΑ ΜΟΥ ΓΕΝΙΑ ΗΤΑΝ Η ΓΕΝΙΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΛΕΒΑΜΕ ΤΟ ΠΡΩΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΙ ΣΑΣ ΛΕΩ ΤΩΡΑ ΑΛΛΕΣ ΕΠΟΧΕΣ ΓΙΝΕΤΕ ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΞΙΖΗ ΤΟΝ ΚΟΠΟ
  ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΣΗΜΕΝΗ ΟΤΙ ΑΛΛΑ ΛΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΝΕΤΕ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΚΑΤΙ ΘΑ ΓΙΝΗ

 • 29 Μαρτίου 2011, 13:10 | ΤΑΥΛΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  εμείς κ.Κουτρουμάνη;
  εμείς που για 9 μήνες περιμένουμε το νομοσχέδιο για το ΣΕΠΕ όπου θα διορθώνατε την αδικία;
  εμείς που για λίγες μέρες χάνουμε το δικαίωμα συνταξιοδότησης;
  δεν βρήκατε για μας κάποιο τρόπο να αναγνωρίσουμε τις λίγες μέρες που μας λείπουν, φαίνεται αλλού είδους πολίτες είναι οι δημοσιογράφοι, οι χορευτές, οι οδηγοί και άλλο είδος οι απλοί εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα.
  H αδικία για την 37ετια παραμένει λοιπόν, αδικία που αναγνώρισαν οι κ.κ Λοβέρδος και Κουτρουμάνης αρχικά και κατόπιν η κα Κατσέλη , υπόσχονταν να διορθώσουν εδώ και 9 μήνες με τροπολογία που θα εντασσόταν στο νομοσχέδιο για το ΣΕΠΕ….
  Πρόκειται για το θέμα της συνταξιοδότησης με 37 χρόνια πραγματικής εργασίας χωρίς όριο ηλικίας, δηλαδή 11100 ένσημα στο ΙΚΑ όπου δεν αναγνωρίζεται κανένας πλασματικός χρόνος ούτε η εφεδρεία στην θητεία στον στρατό για την οποία το ΙΚΑ μας έχει καταβάλει επίδομα που συμπεριλαμβάνεται στις μέρες ασφάλισης στο βιβλιάριο του ΙΚΑ.
  Ενώ η δυνατότητα αυτή παραμένει στο δημόσιο και μάλιστα με 35 χρόνια ασφάλισης
  Συμπεριλαμβανομένης και της στρατιωτικής θητείας .
  Η μεγαλύτερη αδικία όμως είναι ότι παραμένει και σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ !!!!!!!
  Δηλαδή έχουμε μια μερίδα ασφαλισμένων του ΙΚΑ όπου η 37ετια καταργήθηκε και μια άλλη όπου συνεχίζει να ισχύει ……απίστευτο αλλά αληθινό, συνεχίζει να ισχύει για τους εργαζόμενους των ισχυρών συνδικάτων ΔΕΗ, ΟΤΕ τράπεζες κτλ και έπαψε να ισχύει για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα από την 1/1/2011 χωρίς κανένα χρόνο προσαρμογής. Ακόμη και 11099 ένσημα να είχες στις 31/12/2010 χάνεις το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθείς χωρίς όριο ηλικίας.
  Είμαι 56 ετών , είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ από τα 14 , υπηρέτησα 28 μήνες στο στρατό, την 31/12/2010 είχα 11001 ένσημα και με τον νέο νόμο θα πρέπει να περιμένω άλλα 2 χρόνια να πάρω σύνταξη, δηλαδή συμπεριλαμβανόμενης και της στρατιωτικής θητείας θα πάρω σύνταξη με 44 χρόνια δουλειάς ενώ συνομήλικοι μου
  θα παίρνουν σύνταξη με 29 χρόνια δουλειάς και 6 πλασματικά.
  Έτσι θεμελιώνουμε το νέο κράτος δικαίου που λέει ο πρωθυπουργός……..

 • 29 Μαρτίου 2011, 12:43 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

  ένα χρόνο, σχεδόν, μετά το νέο ασφαλιστικό νόμο και στο ΙΚΑ οι υπάλληλοι δεν έχουν τη δυνατότητα εφαρμογής όσν αφορά τις εξαγορές σχρόνων ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ-ΑΝΕΡΓΙΑΣ-ΣΠΟΥΔΩΝ με το νέο νόμο και ακόμη περιμένουν να έχουν τα εργαλεία στους υπολογιστές τους, και η απάντηση είναι..κάντε την αίτηση και θα σας ειδοποιήσουμε όταν θα μπορούμε να κάνουμε τις εξαγορές !δείτε το σας παρακαλώ είμαστε ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ μετά και δεν γίνονται οι εξαγορές πλασματικών ετών.

 • 29 Μαρτίου 2011, 09:20 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  EMEIΣ ΠΟΥ ΘΕΛΑΜΕ 5 ΜΗΝΕΣ ΜΕΣ ΣΤΟ 2011 ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ 35 ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΠΙΑΝΗ 37ΕΤΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΛΕΩ ΜΕ ΒΑΡΕΑ ΠΡΟ ΤΟΥ 83 ΤΙΠΟΤΑ ΚΙ ΑΣ ΔΟΥΛΕΥΑΜΕ ΑΠΟ 14 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΟΞΕΑ ΣΙΔΗΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΥ ΛΕΕΙ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΛΑ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΓΕΝΙΑ ΚΥΡΙΕ ΟΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΚΟΥΣΟΥΡΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΗΣΑΝ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΦΙΛΟΙ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΝ ΟΥΤΕ ΤΑ 60 ΝΑ ΠΑΤΗΣΟΥΝ ΕΓΩ ΕΤΩΝ 52 ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΛΕΥΩ ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΕΧΩ ΤΩΡΑ 10500 ΠΟΣΑ ΝΑ ΜΑΖΕΨΩ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΣΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΙ?
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΣΥΓΝΩΜΗ ΓΙΑΤΙ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΓΝΩΣΤΗ Η ΦΑΜΠΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙ ΦΑΜΠΡΙΚΑ ΄΄΄΄